R e g L a m e n t I


Download 38.2 Kb.

Sana03.03.2017
Hajmi38.2 Kb.

Neft  max sulo tlarin i  av to m o b il la rg a  y o n i l g ’i  quyish  s ha xo bch al ari   va  moy 

almashtirish  punktlari  orqali  sotish  b o ’yicha  Litsenziya  olish  uchun  arizalar 

qab ul   qilishni  tashkil  etish  interaktiv  davlat  xizmati

R E G L A M E N T I

1. 

Interaktiv  x iz m a tla r  tavsifi  (pasport)

/. /. 

In teraktiv x izm a t nom i:

Neft  maxsulotlarini  avtom ob illarga   yonilg'i  quyish  shaxobchalari  va  moy 

almashtirish  punktlari  orqali  sotish  b o ’yicha  Litsenziya  olish  uchun  arizalar  qabul 

qilishni  tashkil  etish  interaktiv  xizmati.1.2.  In teraktiv x izm a t natijasi:

Ve b - sa y t n i n g   ushb u  interaktiv  xi zm at  b o ’limiga  k irg an da  “ Neft  maxsulotlarini 

avtom obil larga   y o n i l g ’i  quyish  shaxobchalari  va  m o y   almashtirish  punktlari  orqali 

sotish”  b o ’y i ch a  Litsenziya  olish  uchun  arizalar  qabul  qilishni  t o ’g ’risidagi 

xabarnoma.

1.3.  In teraktiv  davlat  x izm a tin i  ко 'rsatnvchi  m ahalliy  (lavlat  hokim iyati  organi, 

xizm a t к о 'rsatish  m anzili:

Vi lo y at  hokimligi  rasmiy  veb-saytida  Interaktiv  xi zmatlar  xav olasida  mav jud  

(htt p: // jizzax.uz/uz/onlineservice/neft-mahsulotlarini-avtomobi llarga-yonil ^.i- 

q u y is h -s h ox o b ch al ar i- v a- m o y- al m as h ti ri sh - ’u n k t la r i-or q a li-sot ish-bovicha- 

fao li y a tn i - l i t se n zi y al as h / )

1.4.  Q onuniy  asosi:

O ’zbekis ton  Respublikasi  Vazirlar  M a h k a m a s i n i n a   “N ef t  mahsulotlarini  sotish 

b o ’yicha  faoliyatni  litsenziyalash  t o ’a ’risidaRi  nizomlarni  tasdiqlash  t o ’^,’risida"Ri 

2003  yil  28  iyunda^i  289- son  q ar o ri.

O ’zb ek is to n  Resp u b li ka sin in g   “Laoliyatnino  ayrim  turlarini  litsenziyalash 

t o , g ’risida” gi  20 00   yil  25  maydagi  71-11 - s o n   Q o n u n i .

'v  

»

41.5.  X izm atdan  foydalan  и vch ilar:

Jizzax  viloyat  hokim li gi nin g  rasmiy  veb-saytida  k o ’rish  imkoniyati  b o ’lgan 

yuridik tashkilotlar.

1.6.  X izm atdan  fo y d a la n ish g a  so 'rovyu borish   m uddati:

M ur o j a a t c h in in g  talabidan  kelib  chiqqan  holda  istalgan  vaqtda.I Q L A Y M A N ” 

loyat  hokimi 

ri

R.Kenjaev  

2016  yil

1.7.  B ajarish  m uddati:

Bir   lahzada,  arizani  yuborish,  ma hl umotlarni  o ’qish  va  yuk lab  olish  mumkin.1.8.  So ’rovn om an i qabu l qilin gan ligi tasdiqlash  m uddati.

S o ’r o v n o m a   yuborish  k o ’zda tutilmaganligi  sababli  m u d d a t   o ’rnatilmagan.2.  X i z m a t d a n   f oy da lan uv ch il arg a  m a h lu m o t la rn i   taqdim  etish.

2.1.  A x b o ro t tarkibi va  hajmi:

N e f t   maxsulotlarini  avto mob il la rga   y o n i l g ’i  quy'ish  shaxobchalari  va  m oy  

almashtirish  punktlari  orqali  sotish  b o ’yicha  Lits enz iya   olish  uchun  arizalar  qabul 

qilishni  tashkil  etish.2.2.  Q o ’sh im ch a axborot berish:

N e f t   maxsulotlarini  avt omobillarga  y o n i l g ’i  quyish  shaxobchalari  va  m oy  

almashtirish  punktlari  orqali  sotish  b o ’yicha  Litsenziya  olish  u c h u n   arizalar  qabul 

qilishni  tashkil  etish  b o ’yicha  mah lum otlarn i  taqdim  etish.

*

2.3.  S o 'rovga  asosan  beriladigan  axborot Iar:

S o ’r o v n o m a  yu bo r is h  k o ’zda tutilmagan.2.4.  In teraktiv x izm a t ко

 

’rsatish joyi.

Jizzax  viloyati  Jizzax  shahar  S H .R as h id ov   sho x  k o ’chasi  64  uy.  Jizzax  viloyat 

ho ki m li g id an  yoki  r as m iy  veb-s ayt   (http://iizzax.uz)  orqali.

2.5.  Talab  qilinadigan  hujjatlar.

a)  yu ridik  sh ax sn in g   nomi  va  tashkiliy-huquqiy  shakli,  uni ng   jo yl as h ga n  joyi 

(pochta  manzili),  bank 

m ua ss as asi ni ng   nomi 

va  bankdagi 

hi sob  raqami, 

faoliyatning  (yoxud  uning  bir  qismining)  litsenziyalanadigan  turi  k o ’rsatilgan 

holda  litsenziya  berish  t o ’g ’risidagi  ariza;.,

b) 


yuridik 

sh axs ni ng  

davlat 

r o ’yxa tidan o ’tkazilganligi 

t o ’g ’risidagi 

g u v o h n o m a n i n g   notarial  tasdiqlangan  nusxasi;

c)  litsenziya’ berish  t o ’g ’risidagi  arizaning  litsenziyalovchi  organ  to monidan 

k o ’rib  chiqilganligi  u c h u n  y i g ’im  t o ’langanligini  tasdiqlovchi  hujjat;d) 

faoliyatning 

litsenziyalanadigan 

turini 


am alg a 

oshirish  *  uchun 

foydalaniladigan  standartlar,  nor ma lar   va  qoidalarga  m u vo fiq   keluvchi  binolar, 

inshootlar,  m u h a n d i s l i k   kom mu nik atsiy alar i  va  tex n ol o gi k   asbob -us kun ala rga  

yegalik  h u q u q i n i n g   yoki  bo sh qa  ashyoviy  h u q u q n i n g   mavjudligini  tasdiqlovchi 

hujjat;


e)  “ O ’zd av n ef t g az i n sp ek s i y a”  hududiy  b o ’limining  avtomobillarga  y o n i l g ’i 

quyish  shoxobchalari  va  m o y   almashtirish  punktlarining  neft  mahsulotlarini  qabul 

qilish, 

saqlash, 

hisobg a 

olish 


va 

sotish 


uchun 

asbob-u sk una lar  

bilan


taminlanganligi  holati,  xi zm at  ko' rsatuvchi  x od im l ar n i n g   m a x s u s   m ah lu m o t g a  

yegaligi  t o ’g ’risidagi  xulosasi;f) 

O ’zbekis ton 

Respublikasi 

“ S a n o at k o nt ex na zo r at ” 

davlat 

inspeksiyasi b o ’linm asining   av t om obi ll arg a  y o n i lg ’i  quyish  shoxobchasi  va  m oy   almashtirish 

pu nktining  neft  mahsulotlarini  qabul  qilish,  saqlash  va  sotishda  mehnatni 

m u h o f a z a   qilish  va  texnika  xavfsizligiga  oid  qonun 

hujjat lari  talablariga 

muvofiqligi  t o ’g ’risidagi  xulosasi;

g)  y o n g ’in  nazorati  h u du d iy   organlarining  avtom ob il lar ga  y o n i l g ’i  quyish 

shoxobchasi  va  m o y   almashtirish  pun ktin ing   y o n g ’indan  saqlash  talablariga 

m uv o fiq li k  t o ’g ’risidagi  xulosasi;

h)  “ O ’zs ta n d ar t”  agentligining  hudu diy  standartlashtirish  va  m etrologiya 

boshqarmalari  t o m o n i d a n   beriladigan  metrologik  tam in ot  t o ’g ’risidagi  xulosa;i)  O ’zbe kis ton   Respublilcasi  Davlat  tabiatni  m u h o f a z a   qilish  q o ’mitasi 

b o ’linmasining  av to m obi ll arg a  y o n i l g ’i  quyish  shoxobchasi  va  m oy   almashtirish 

punk ti ni ng   tabiatni 

m u h o fa z a   qilish  va  ekol ogiya  talablariga  muvofiqligi 

t o ’g ’risidagi  xulosasi.

3.  X iz m at   k o ’rsatish

3.1.  Ish  va q ti

:

D u s h a n b a   k u n i d a n   j u m a   k un ig a  qadar  soat  9:00  dan  18:00 (tushlik  13:00  dan 

14:00)

  gacha.


3.2.  K utish  vaqti:

Kutish  shartlari  m a v j u d   emas.4.  X iz m a t   k o ’rsatish  ja rayoni.

4.1.  Z aru riy  hujjatlar:

Hujjatlar talab  etilmaydi.4.2.  X izm a t  uchun  t o ’lov:

X i z m a t   bepul.4.3.  In te ra k tiv x izm a t k o ’rsatish  bosqichlari:

Bo s qi ch la r m a v j u d   emas.4.4.  X izm a t ко ’rsatish  uchun  ich ki idoraviy jarayon lar:

1)  J ar ayo n  1:  Mah lum ot la rn i  tayyorlash;

2)  J ar ayo n  2:  V e b - s a y t g a  joylashtirish;

4.5.  R ad etish  sabablari:

O ’zbekiston  Resp u bl ik asi n in g   “Fa oliy atn ing   ayrim  turlarini  litsenziyalash 

t o ’g ’risida” (2000  yil  25  m ayd agi   71-II-son)  Q o n u n i n i n g   I  7- mo dd as id a  keltiriIgan 

sabablar litsenziya berishni  rad  etish  uchun  asos  b o ’ladi.5.1.  S ifa t ко ’rsa tk ich la ri:

R a s m i y   veb-saytdagi  virtual  m u ro jaa t  orqali  o ’z  baholarini  q o ’yishi  m um ki n.5.2.  K o ’rsatilgan x izm a tg a   oid shikoyatlar:

X i z m a t d a n   norozi  b o ’lgan  shaxslar,  rasmiy  veb-saytdagi  virtual  murojaatlar 

orqali  litsenziya  beruvchi  organ  rahbariga  o ’z  shikoyatlarini  yuborishlari  mum kin .

Ilova  1

Interaktiv xizm at ко ’rsatish  sxemasi

5.  S i f a t n i   t a ’m i n l a s h

vat. 


h

 о к  ::n i : gf  r a s m i ,  ч; e  b 

- s  

s k


 ■:: с  a t a s 

'r

 • к :!  e t : Щаг i  In t e г ;;a к  t ; \ 

г   с a  ' 

  -л i-'-  '  - =  r  l a   ь - £»■<:  "  _

A r iz a   s h a k e n '  r o x i - s " .   te g ls-V ; 

it S X i

,Я|Щ ап  h о tс a  yeb -sa^ t  sjngali  e le k t r o n   m u ro |.a a t  w b o n s h

' -! - ' <\s ?tс -  '   ' s,  arizasi a§

Ш , Шт&ШШ-. Ш'ЮМ 

го .йДм. m °1 о i го ы

х.

  з 


$ ШШ

  ■


 siao i -: ,-e.s sb: а).? и ш : 

хш

 

-19ШЛГ

M z a n l   k o V ib   c h iQ is h   y ,c h a n   te g js h jj.  ta s h k [S o ti,a rg a; o ‘n at: s'"

I


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling