S. X a n, L. Jo 'r a yev, K. I nog a m ova


Download 319.42 Kb.

bet1/3
Sana11.12.2017
Hajmi319.42 Kb.
  1   2   3

S .X A N ,  L.  JO 'R A YEV,  K.  I NOG A M  OVA

Kids' EnglishO'zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’lim i  vaziriigi  tom onidan 

um um iy  o ‘rta   ta'lim   m aktablarining  3 -s in f  o'quvchilari 

uchun  mashq  daftari  sifatida  tafsiya  etilgan

Uchinchi  nashr

TOSHKENT

«0'ZBEKIST0N»

2017

www.hasanboy.uz

 dan olindi

UO‘K:  811.111(075) 

KBK  81.2lngl 

K  40

Mualliflar  «Kids’  English  3»  o'quv-metodik  majmuasining  yaratilishida 

ko'rsatgan 

beminnat  yordamlari  va  bergan  qimmatli 

maslahatlari 

uchun  Britaniya  Kengashi  direktori  hamda  Respublika  ta ’lim  markazi 

mutaxassislariga  o'z  minnatdorchiliklarini  bildiradilar.

Majmuani  sinovdan  o'tkazishda  ishtirok  etgan  respublikamizning 

barcha  maktab  o'qituvchilari  va  o'quvchiiariga,  mazkur  majmua  bo'yicha 

1-3-sinflar  o'qituvchilarini  tayyorlashda  ishtirok  etgan  trenerlarga, 

shuningdek,  Buyuk  Britaniya  Norvidj  til  o'rgatish  instituti  akademik 

direktori 

Rod 

Bolaytoga, 

IATEFL  vakili 

Les  Kirkxemga, 

Britaniya 

Kengashi  loyiha  bosh  menejeri  Natalya  Sarikovaga,  ingliz  tili  ta ’limi 

bo'yicha  xalqaro  maslahatchilar  Uendi  Arnold,  Bern  Bryuerton,  Di 

Broton  hamda  barcha  taqrizchilarga  tashakkur  izhor  etadilar.

Ushbu  o'quv-metodik  majmua  Chet  tillarini  o‘qitishning  innovatsion 

metodikalarini  rivojlantirish  Respublika  ilmiy-amaliy  markazi  ishtirokida 

yaratildi.

I l m i y   m a s l a h a t c h i :

M .T.  IrisqulovO'zbekiston  Davlat  jahon  tillari  universiteti  qoshidagi 

Chet  tillarini  o'qitishning  innovatsion  m etodikalarini  rivojlantirish 

Respublika  ilm iy-am aliy  markazi  bo'lim   boshlig'i,  professor

Respublika  maqsadli  kitob  jamg‘armasi 

mablag‘lari  hisobidan  chop  etildi.

©  S.Xan  va  boshq.,  2015,  2016,  2017 

ISBN  9 7 8 -9 9 4 3 -2 8 -2 2 2 -3  

©  “O'ZBEKISTON”  NMIU,  2015,  2016,  2017


Mv name

My class


Mv school

My pictureUnit  1  O u r  family  is  big.

Lesson  1  I  have  two  sisters.

5a

Look  at  the  pictures  and  match,  

e.g.  1c

^   Hom ework/

Complete  with:  grandad,  father,  granny,

 

sister,  mother,  brother.

Gaplarni 

grandad,  father,  granny,  sister,  mother,  brother 

so'zlari  bilan  to 'ldiring.My  family

O ur  fa m ily  is  big. 

have  one  ____________.He 

is  70. 


have  one  _________ , 

too- 

She


is  65.  They  are  good.  I  have  a

_______ His

nam e  is  Sarvar.  I  have  a  ____________  .  Her

nam e  is  Ozoda.  I  have  a

_________ He  goes

to  school. 

have  a


_________ She  is  little.

4


Unit  1  O u r  family  is  big.

Lesson  2  M y  mum  is  a  teacher.Write  in  alphabetical  order.

good,  doctor,  farm er,  firem an, 

pilot,  driver,  te a ch e r

e.g.  d o c to rHe  is  a  driver. 

He  is  a  farm er.  □He  is  a  teacher.  □

He  is  a  secretary. 

□  

He  is  a  doctor.He  is  a  firem an. Complete  the  sentences.

G aplarni  tugallang.

M y  m um  is  a  _______________________

M y  dad  is  a  ________________________

M y  __________________________________

M y  __________________________________

f m

  Hom ework

Tick  the  correct  answer.

To'g'ri  javobni  «✓»  bilan  belgilang.

She  is  a  doctor. 

She  is  a  housewife. 

She  is  a  firem an.

5


Unit  1  O u r  family  is  big.

Lesson  3  A re   you  a  driver?Write  the  sentences.

1  m o th e r  /   his  /   a  d o c to r  /   is

2  her  /   is  /   m o th e r  /   a  te a c h e r

3  fa th e r  /   m y  /   a  d rive r  /   is

4  b ro th e r  /   a  p ilo t  /   is  /   her

5  a  c o o k   /   uncle  /   m y  /   ise.g.  7  H/s  m o th e r  is  a  doctor.

fm

  Hom ework

Write  the  sentences. 

Gaplarni  yozing.

1  dad  /   m y  /   is  /   a  d rive r

2  m y  /   is  /   a  c o o k   /   b ro th e r

3  s is te r  /   is  /   his  /   a  d o c to r?

4  you  /   a  p ilo t  /   are?

5  am  /   I  /   a  d o c to r

e.g.  7  M y   ofaof  is  a  d rive r:_______________

Complete  the  sentences. 

G aplarni  tugallang.

M y  fa th e r  is  __________________________________

M y  m oth er  is  _________________________________

M y  ___________________________________________

M y


6

Unit  1  O u r  family  is  big.

Lesson  4  Project

|ga 

H o m ew o rk/

Complete  the  table. 

Jadvalni  to ‘ldiring.f

 

book,  pen,  farm er, father,  te d d y   bear,  pencil,  car, 

mother,  doctor,  album ,  sister,  doll,  eraser, 

driver,  ball,  brother,  firem an,  teacher, 

grandad,  pencil  case,  director,  granny, 

bag,  ruler,  housew ife

Family  m em bers:

Toys:

Jobs:


School  things:

~

2

~| 

Write  about  your  family.

Oilangiz  haqida  yozing.e.g.  1  M v   m um   is  a  housew ife.

7

Unit  2  M y  relatives

Lesson  1  He  is  my  uncle.2b

Complete  the  sentences  with  h is   or  h e r.

I  have  a  dad.  ___   nam e  is  Anvar.  I  have  a  m um .

___   nam e  is  Sevara.  I  have  an  uncle.  ___   nam e

is  Izzat.  I  have  an  aunt.  ___   nam e  is  Indira.

They  live  in  Fergana.  I  have  tw o   co u sin s.  T h e ir 

nam es  are  O yb e k  and  Yasm ina.3a  Read  and  write.

e.g.  m oth er  —  she,  fa th e r  —  he,  sister

b ro th e r  ______ ,  granny  _______ ,  grandad

uncle  ______ ,  aunt  _______ ,  cousin  Tom

cousin  Jessica  ______ .Hoi

Find  six  words.  Write  the  words.

O ltita  s o ‘z  toping.  So'zlarni  yozing.

/ u\

q

we

b

au

n

tn

a

sd

r

1k

j

hc

z

Xm

o

th

e

r1

c

fa

t

he

r

k\ e/

V

bn

h

mg

h

js

i

st

e

ra

e

fo

a

yk

r

bn

n

o8

Unit  2  M y  relatives

Lesson  2  M y  cousin  is  older  ...Complete  the  sentences.

I  am  ta lle r  than  __________

I  am  s tro n g e r  than  _______

I  am  o ld e r  than  __________Hom ework/

My

Complete  the  sentences. 

G aplarni  tugallang.

is  ta lle r  than  my 

s h o rte r  than

is

I  amis  yo u n g e r  than 

_________  thanLook,  read  and  write  the  names.

Qarang,  o'qing  va  ism larni  yozing.A

B

e.g.

C  -   _______________

F  -   Kate

G  -   _____

©  


CD 

©

Kate  is  ta lle r  than  Peter.  Emma  is  ta lle r  than  Kate. Tom  is  old.  Dan  is  ta lle r  than  Tom  and  Molly. 

A n drew   is  a  baby.

9


Aziz.  M y  nam e  is  ...  .

Look at Activity 3  and  complete the sentences.

3-m ashqqa  qarang  va  gaplarni  tugallang.

Asad  has  a  grandad  and  granny.  Their  nam es

are  _________   a n d __________ Asad  has  tw o

_____________________ Their  nam es  are  M ohira  and

Kamola.  Karim  and  Anvar  are  h i s _____________

Their  fa th e r  is  o ld e r  than  u n c le ______________

10


Unit  2  M y  relatives

Lesson  4  ProjectH

rk/

Complete  your  family  tree.

Oilangizning  shajarasini  tuzing.e.g.

g ra n d a d

Salim

11


P rogress  ch e ck   1

Look,  read  and  match.

1)  teacher  2)  driver  3)  dire cto r  4)  farm er  5)  firem ane.g.  1a

Listen  and  put  /.

d o c to r

co o k

fa rm e rdriver

firem an


qrandad

granny


dad

mum


sister

brother


Complete  the  sentences.

e.g.  I  am  s h o rte r  than  m v   sister. 

M y  dad  is  o ld e r  than  my._________

M y  b ro th e r  is  yo u n g e r  than 

M y  sister  is  ta lle r  than  ____

M y  uncle  is  s tro n g e r  than 

M y  cousin  is  sm aller  than

12


P rogress  ch e ck   1

Read  and  find  the  picture.

I  have  fo u r  cousins.  Aziza,  Komila  and  Lola  are 

o ld e r  than  Sanjar.  Sanjar  is  yo u n ger  than  his 

sisters.


13

Unit  3  O u r  house

Lesson  1  O ur  house  is  big  and  nice.Look  and  write.

fm

  Hom ework

Find  9  words.  Write  three  sentences.

9  ta  so‘z  toping.  Uchta  gap  yozing.

g

w

c n ra

b

Iq

w

aa

c

ha

i

rw

i

rI

k

it

c

he

n

aI

P

eh

r

ht

d

gb

e

dr

o

om

o

ef

I

oo

r

uy

w

do

o

ro

g

su

i

bV

c

Xm

z

eP

o

e.g.  The  table  is  in  the  kitchen.

14


Unit  3  O u r  house

Lesson  2  W hat’s  in  the  kitchen?Look,  read  and  underline.

There  is  a  big  w in d o w   in  th e   kitchen.

The  w in d o w   is  sm all.  The  d o o r  is 

brow n.  The  d o o r  is  yellow.  T here  is 

a  frid g e   on  th e   right.  It  is  grey.  The 

c o o k e r  is  betw een  th e   w in d o w   and  the  

table.  The  c o o k e r  is  w hite.  The  c o o k e r 

is  black.  The  frid g e   is  big,  it  has  tw o  

d oors.  The  c u p b o a rd   is  on  the  wall.

The  c u p b o a rd   is  red.  There  is  a  w a term elon, 

th re e   bananas  and  tw o   ap ple s  in  th e   cu p b o a rd . 

There  is  a  vase  on  th e   table.  The  w h ite   ca t  is 

un d e r  th e   table.

fm

  Hom ework

Complete  the  sentences. 

Gaplarni  tugallang.

O ur  kitchen  is  ____________________________

The  w ind o w   is  ___________________________

The  d o o r  is  ______________________________

There  is  a  ___________  and  a  ____________Look  and  make  a  puzzle  for  your  friend.

Qarang  va  o 'rto g 'in g iz  uchun  topishm oq  yozing.

It’s  big.  It’s  white.  It  has  a  door.  It’s  in  the 

kitchen,  (a  fridge)

15


Unit  3  O u r  house

Lesson  3  It’s  in  the  bedroom .Listen  and  colour.

f m

  Hom ework

Look  at  A c tivity  5.  Colour.  C o m p le te   the  sentences.

5-m ashqqa  qarang.  Rasmni 

b o ' y a n g .  

Gaplarni  tugallang.

1  The  house  is  ________________________________.

2  The  d o o r  is  _________________________________.

3  The  _______________________________   are  blue.

4  The  _______________________________   is  green.

5  The  _________________________________________.

16


Unit  3  O u r  house

Lesson  4  Project■Isa  Hom ework/

Do  the  crossword.  Draw  and  write.

K rossvordni  yeching.  Chizing  va  yozing.2 -  Kids’  English,  3-sinf 

17


Unit  4  M y  room

Lesson  1  M y  room  is  small.■|gfl  Hom ework/

Look  at  2a  in  Unit  3  Lesson  1.  Complete  

the  sentences.

Unit  3  Lesson  1  2a-m ashqqa  qarang.  Gaplarni  tu - 

gallang.

e.g.  The  lam p  is  in 

the  living  room ._________

The  m irro r  i s _____________________________

The  bath  i s ______________________________

The  frid g e   i s ______________________________

The  dre sse r  is 

The  to ile t  is  _Look  and  find  seven  words. -►

Qarang  va  7  ta   s o ‘z  toping. 

J,

p

ic

t

ur

e

0i

r

ug

k

yn

a

Id

r

es

s

er

I

bt

f

aX

m

e0

m

as

r

wV

b

wm

i

rr

0

rn

0

Pn

c

zu

a

kb

I

an

k

et

w

18Unit  4  M y  room

Lesson  2  Th e   garden  is  ...  .

1b

Look,  read  and  complete  the  sentences.

His  nam e  is  _______________ .

There  are  ________________   room s  in  the  house.

There  are  _________  and  ________   in  the  garden.

3b

Look  and  complete.

M y  books  are 

M y  bag  is

M y  pencils  are  __

M y  pencil  case  is 

M y  toys  are  ____£   Hom ework/

Look  at  the  plan  of  Akira’s  room.  Draw  a

 

plan  of  your  room.

A kiraning  xonasi  chizm asiga  qarang.  O'z  xonangizning  chiz- 

masini  chizing.

19


Unit  4  M y  room

Lesson  3  W here  is  ...?

5a

Look,  listen  and  colour.

■|gfl  Hom ework/

"J1  Colour  and  write.

—1

  B o'yang  va  yozing.1  -   pink  e.g.  ch a ir

2  -   r e d ______________

3  -   b lu e _____________

4  -   y e llo w ____________

5  -   g re e n ____________

6  -   b ro w n ____________Make  a  crossword. 

Krossvord  tuzing. 

bed,  chair,  blanket,  pillow,  fridge, 

bath,  cooker,  rug,  curtain,  d resser

20


Unit  4  M y  room

Lesson  4  Project

2b

Write about your favourite room.

Hom ework/

Revise  Units  3—4  and  get  ready  for  the

 

revision.

3-  va  4 -b o ‘lim larni 

qayta  o'rganib, 

takrorlash 

darsiga 


tayyorlaning.

21


P rogress  ch eck   2

Look  and  write.

#  e  e   e  e/

r®~


© '

/

/r

Look,  read  and  match.

T h e re ’s  a  bath 

T h e re ’s  a  grey  frid g e ' 

The  blanket  is 

The  d re sse r  is 

The  tre e s  are  in 

The  cu rta in s  are

the   garden, 

on  the  bed. 

in  the  bathroom , 

on  the  window, 

in  th e  kitchen, 

in  th e  bedroom .

22


P rogress  ch e ck   2

jRafl

Read  and  colour.

The  w alls  in  th e  room   are  yellow.  The  blanket  is 

red.  The  pillow   is  pink.  The  curta in  is  blue.  The 

chair  is  yellow.  The  ca t  is  grey.

4

Listen  and  tick.

a  bed ro om a  kitchen a  living  room

a  brow n  table

a  w hite  table

a  red  chair

tw o   yellow   chairs

a  blue  vase

23


Unit  5  Nature  is  beautiful.

Lesson  1  It’s  sunny.  It’s  hot.

4a

4 b


Look,  read  and  match.

never 


tez-tez

s o m e t i m e s ^ ^ ^ ^  

doim o,  har  doim  

usually 


^ ^ ^ h e c h   qachon

often 


odatda

always 


ba’zida,  ba’zan

Look  and  write  sentences.

AN

XX

X

XLola

s

©

A m irs

s

©

Tolibs

£Guli

ss

x x  x x   =   never 

v'  =   som etim es •ss  =   usually 

✓ w   =   often YYSS  =   always

e.g. A ll  ne ver  sings  songs. 

Lola  _____________________

Am ir  _____________________

Tolib


Guli

f m

  Hom ework

25-betga  qarang.

24


Unit  5  Nature  is  beautiful.

Lesson  1  It’s  sunny.  It’s  hot.^   Hom ework/

Complete  the  sentences. 

G aplarni  to  ldiring. 

play  football,  swim,  do  hom ew ork,  g et  up

e.g.  I  never  sw im   in  winter.

I  ofte n  ___________________   w ith  my  friends.

I  usually  _____________________   at  7  o ’clock.

I  always  ____________________   in  the  evening.Write  about  today’s  weather.

Bugungi  ob-havo  haqida  yozing.e.g.  It  is  snowy.  It  is  cold.  We  can  ski,  skate, 

play  hockey  and  play  snowballs.  I  like  snow y  days.

25


Unit  5  Nature  is  beautiful.

Lesson  2  M y  favourite  season  is

4a 

Read  and  complete  the  sentences.

often,  usually,  som etim es,  never,  alwayse.g.  The  rain  o f te n   pours  in  spring.

The  rain  ____________   pours  in  spring.

The  snow   ____________   falls  in  winter.

The  snow   ___________  falls  in  sum m er.

The  sun  __________   shines  in  sum mer.

The  w ind  __________   blows  in  autum n.fm

  H o m ew o rk/

Read  and  match.

O 'qing  va  m os  gaplarni  toping.

The  rain  pours, v 

Quyosh  charaqlaydi.

The  snow   falls. 

Q or  yog'adi.

The  sun  shines. 

Sham ol  esadi.

The  w ind  blows. 

Y om g'ir  yog'adi.Write  about  your  favourite  season.

Sevimli  faslingiz  haqida  yozing. e.g.  I  live  in  Uzbekistan.  M y  favourite  season  is 

autum n.  Septem ber,  O cto b e r  and  N ovem ber  are 

autum n  m onths.  It  is  usually  w arm   in  autum n. 

It  is  som etim es  cool.  The  rain  often  pours  in 

November.  We  can  play  gam es.  We  can  have 

m elons,  w aterm elons,  grape s  and  peaches.  I  like 

autum n.

29-betga  yozing.

26Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling