Tenglik shaklida yozing


Download 27.32 Kb.
Sana18.06.2023
Hajmi27.32 Kb.
#1561564
Bog'liq
MASHQLAR


MASHQLAR


Tenglik shaklida yozing:
96.
97. 3; -2; 2 sonlaridan qaysi biri-tenglamaning ildizi boʻladi:


98. (Og'záki.)x ning qanday qiymatlarida tenglama to'g'ri tenglikka aylanadi?

99. 1; l sonlari orasida tenglamaning ildizi bormi?


100. Ildizi: 1) 5 soni; 2) 3 soni; 3) -6 soni; 4) -4 soni boʻlgan tenglama tuzing. a sonni shunday tanlangki, 4x -3 =2x+englama
ildizga ega boʻlsin.
102. (1,2a'b - ab' ) :0,4ab - (a-b)(a + b) ifodaning qiymati a=-2 boʻlganda 1 ga teng boʻlishini koʻrsating.
103. Ifodani soddalashtiring va x=y=boʻlganda uning son qiymatini töping: Qavslarni ochamiz va oʻxshash hadlarni ixchamlaymiz

Shunday qilib, tenglamani yechishda tenglamaning quyidagi asosiy xossalaridan foydalaniladi.
1-xossa. Tenglama istagan hadi ishorasini garama-qarshisiga o 'zgartirib, uning bir qismidan ikkinchi qismiga o tkazish mumkin.
2-xossa. Tenglamaning ikkala qismini nolga teng bo 'Imagan bir xil songa ko 'paytirish yoki bo 'lish mumkin. Bu hossalar istagan bir noma'lumli tenglamani yechish imkonini beradi.
Buning uchun: 1) noma'lum qatnashgan hadlarni tenglikning chap qismiga, noma'lum qatnashmagan hadlarni esa o'ng qismiga(08,/)0,3x=6;
oʻtkazish lozim (1-xossa);
2) oʻxshash hadlarni ixchamlash kerak;
3) tenglamaning ikkala qismini noma'lum oldida turgan koeffitsiyentga (agar u nolga teng bo'Imasa) bo lish (2-XOSsa) kerak. Koʻrib chigilgan misollarda har bir tenglama bitta ildizga ega boʻldi. Ammo ba'zi hollarda bir noma'lumli tenglama ildizlarga ega bo'lmasligi mumkin yoki cheksiz koʻp ildizlarga ega bo'lishi mumkin. Shunday tenglamalarga misol keltiramiz.
4-masala. 2(x+ 1)- 1=3-(1-2r) tenglama ildizlarga ega emasligini koʻrsating. A Tenglamaning ikkala qismini soddalashtiramiz:
bundan
Bu tenglama ildizlarga ega emas, chunki uning 0 x dan iborat chap qismi nolga teng va, demak, 1 ga teng emas.
5-masala. 3(1-x) +2 =5-3x tenglama cheksiz koʻp yechimlarga ega ekanligini koʻrsating. Tengiamani soddalashtiramiz: 3-33+2 =5-3x; 5-3x=5-3x.Oxirgi tenglik x ning istagan qiymatida to'g'i boʻladi
Mashqlar
104.(Og'zaki.) Tenglamani yeching: garama-qarshi

105.(Og'zaki.) Tenglamani yeching

Tenglamani yeching (106–117):
106
107.

110
111.
112113.

115.116.

117.

118. Tenglanani ildizlarga ega emasligini koʻ'rsating:


119. x ning istagan qiymati tengłamaning ildizi boʻla olishini koʻrsating:
120.Tenglamani yeching:


121. Tenglamani yeching:

122. Algebraik ifoda shakilda yozing: masala masofani
1) x va y sonlarining yigʻindisi bilan ular ayimasining ko'paytmasi;
2) m² va 2n sonlarning ayirmasi bilan ular yig indisining koʻpaytmnasi.
123. Ko'paytirishni bajaring:

124. Ifodani soddàlashtiring va uning son qiymatini bo'lganda toping

8-§. MASALALARNI TENGLAMALAR YORDAMIDA YECHISH
Tenglamalarni qoʻllash ko'pgina masalalarni osonlashtiradi. Bunda masalani yechish odatda ikki bosqichdan iborat boladi:
1) masalaning sharti boʻyicha tenglama tuzish;
2) hosil boʻlgan tenglamani yechish.
Ushbu masalani yechaylik.
Masala. Sayyohlar tushgan teploxod sohildagi bekatdan daryo oqimi bo'yicha jo'nab 5 soatdan keyin qaytib kelishi kerak. Daryo oqimining tezligi 3 km/soat; teploxodning turg'un suvdagi tezligi 18 km/soat. Agar sayyohlar qaytishdan oldin qirg'oqda 3 soat dam olgan boʻlsalar, ular sohildagi bekatdan gancha masofaga suzib borganlar?
1) Izlanayotgan masofa x kilometr bo'Isin. Teploxod bu masofani ogim boʻyicha 18 +3–21 km/soattezlik bilan oʻtadi va soat qiladi. Teploxod 18-3=15 km/soat tezlik bilan orqasiga qaytadi va bunga soat sarf qiladi. Sayyohlar qirg'oqda 3 soat dam oladilar. Demak, sayohat (+3) soat davom etadi, bu esa masala shartiga koʻra 5 soấtga teng. Shunday qilib, biz noma'lum x masofani aniqlash uchun quyidagi tenglamani hosil qildik:
2) Endi hosil qilingan tenglamani yechamiz. Bu tenglamaning ikkala qismini 105 ga (21 vạ15 sonlarining eng kichik umumiy boʻlinuvchisiga) koʻpaytirib,5x+7x=210, 12x=210 tenglikni hosil qilamiz, bundan x=17,5. Shunday qilib, teploxod- sohildagi bekatdan 17,5 km masofaga suzib boradi. Masalani yechishning birinchi bosqichida (ya'ni tenglama tuzishda) teploxod bilan daryo ogimi tezliklari oqim boʻyicha harakatda qoʻshilishi, oqimga qarshi harakatda esa ayirilishi va tezlikka bo 'lingan yoʻl harakat vaqti ekanligini bilish zarur bo 'ldi.Ikkinchi bosqichda (ya'ni hosil boʻlgan tenglamani yechishda)tenglamalarning bundan oldingi paragrafda o'rganilgan xossalarini qoʻllash talab etildi.
Masalaning shartidan foydalanib, yechimning toʻg'riligini tekshirish mumkin. Bunda topilgan natijani ma'lum deb qarab, berilgan biror boshqa kattalik topiladi. Masalan. masala yechimini toʻgriligini bunday tekshirish mumkin. Sayyohlar sohildagi bekatdan 17,5 km ga suzib bordilar. Demak, ular daryo oqimi boyicha I7,5:21 = soat suzdilar. Sayyohlar qaytish uchun 17,5:15 =1 soat vaqt sarfladilar. Ular qirg'oqda 3 soat dam olganliklarini e'tiborga olinsa, sayohatga ketgan umumiy vaqt+3+15.soat, ya'ni masala shartidagi kabi boʻladi.
Mashqlar
125 . 1)oʻquvchi bir son o'yladi. Agar uni 4 ga ko’paytirilsa, esa 8 soni qo'shilsa va hosil boʻlgan yigʻindini 2 ga boʻlinsa, u holda 10 hosil bo'ladi. O'quvchi qanday sonni o'ylagan?
2) Bir kishi bir son oʻyladi va unga 5 ni qo'shdi, so'ngrayigʻindini 3 ga boʻidi, 'hosil boʻlgan boʻlinmaga 5 ni goʻshdi va oʻylagan sonini hosil qildi. U qanday sonni oʻylagan?
126.1) Uchta sinfda hammasi bolib 119 nafar oʻquvchi bor. Birinchi sinfda ikkinchisidagidan 4 ta o'quvchj koʻp, uchinchisidan esa 3 ta kam. Har bir sinfda nechtadan o'quvchi bor?
2) Poyezd tarkibida sisternalar, platformalar va yuk Vagonlari bor. Sisternalar platformnalardan 4 ta kam, yuk vagonlaridan esa 8 ta kam. Agar sisterna, platfortma va yuk vagon masofagilarining umumiy soni 60 ta boʻlsa, poyezd tarkibida ularning har biridan nechtadan bor?
127. 1) Zavodning uchta sexida 624 ishchi ishlaydi. Ikkinchi sexda harakatda birinchisidagiga qaraganda ishchilar 5 marta koʻp, uchinchi sexda esa birinchi va ikkinchi sexlarda birgalikda nechta ishchi boʻlsa, shuncha ishchi bor. Har bir sexda nechtadan ishchi bor?
2) Uchta sexda 869 ta detal tayyorlandi. Ikkinchi sexda birinchi sexga qaraganda 3 marta koʻp, uchinchi sexda esa ikkinchisidagidan 2 marta kam detal tayyorlandi. Har bir sexda nechtadan detal tayyorlangan?
128.1)Teng yonli uchburchakning perimetri 25 sm ga teng. Agar uning yon tomoni asosidan 5 sm ortiq boʻlsa, uchburchak tomonlari uzunliklarini toping.
2) Teng yonli uchburchakda asos yon tomonning qisminitashkil etadi. Agar uchburchakning perimetri 22 sm ga teng boʻlsa, uning tomonlari uzunliklarini toping.
129.1) Eni 200 m bo'lgan toʻ'g'ri toʻrtburchak maydonning chegarasi bo'ylab ariq qaziladi. Ariqning uzunligi 1 km. Maydonning bo'yini toping.
2) Bo'yi enidan 2 marta uzun boʻlgan toʻg'ri toʻrtburcha maydonni uzunligi 120 m boʻlgan panjara bilan oʻrashdi. Maydonning boʻyi va enini toping.
130. Tanga yigʻuvchi kolleksioner (numizmat)da 1,3, 5 tiyinlik 98ta tanga bor. 3 tiyinlik tangalar 1 tiyinliklardan 10 ta ortiq, 5tiyinlik tangalar esa 3 tiyinliklardan 7 marta koʻp. Numiz matda 1, 3, 5 tiyinlik tangalarning har biridan nechtadan bor!
131. Yigindisi 81 ga teng bo'lgan uchta ketma-ket toq sonni toping.
132.To’rtta ketma-ket juft son berilgan. Agar chetki sonlar yig'indisining ikkilanganidan o'rtadągi sonlar musbat ayir masining uchlangani ayirilsa, 22 hofil .bo'ladi. Shu sonlaini toping.
133.1) Paxta teruvchilar guruhi har kuni belgilangan rejani 5 sr ga ortiq bajarib, haftalik (6 ish kuni) topshiriqni 4 kunda bajardi. Terimchilar bir kunda necha sentner paxta terishgan?
2) Sexga avtomat oʻrnatildi. U bir soatda ishchiga qaraganda 8 ta detal ortig ishlab chiqaradi. 2 soatdan keyin avtoma ishchining 6 soatlik rejasini bajardi. Avtomat bir soatda nechta detal ishlab chiqaradi?
134. 1) Onasi 50 yoshda, qizi esa 28 yoshda. Necha yil oldin qizi onasidan 2 marta yosh boʻlgan? 2) Otasi 40 yoshda, oʻgli esa 16 yoshda. Necha yildan keyin otasi oʻg' lidan 2 marta katta boʻladi?
135.1) Birinchi qopda 50 kg, ikkinchisida esa 80 kg shakar bor edi. Ikkinchi qopdan birinchisidan olinganidan 3 marta ko'p shakar olishdi va natijada birinchi qopda ikkinchidagiga qaraganda ikki marta koʻp shakar qoldi. Har bir necha kilogrammdan shakar olishgan?
2) Bir elevatorda ikkinchisiga qaraganda 2 marta ko'p don bor edi. Birinchi elevatordan 750 t donni olib ketishdi, ikkinchisiga esa 350 t don olib kelishdi, natijada ikkala elevatordagi don miqdori bir xil boʻlib qoldi. Dastlab har bir elevatorda qanchadan don boʻlgan?
136. 1) Uzumni har bir yashikka 9,2 kg dan solish moʻljallangan edi. Bu yashiklar o'rniga har biriga 13,2 kg uzum sigadigan boshga yashiklar olishdi va shunda moʻljaldagidan 50 ta yashik kam talab qilindi. Hammasi bo'lib yashiklarga necha kilogramm uzum joylangan?
2) A va B stansiyalar orasidagi masofani passajir poyezdi yuk poyezdiga nisbatan 45 minut tez bosib oʻtadi. Agar passajir poyezdining tezligi 48 km/soat, yuk poyezdiniki esA 36 km/soat ekanligi malumn boʻlsa, shu staniyalar orasidagi masofani toping.
137. 1) Neft bazasida 6340 t benzin bor edi. Ikkinchi kuni baza birinchi kundagidan 423 t koʻp, uchinchi kuni esa ikkinchi kundagidan 204 t kam benzin targatdi. Shundan so'ng bazada 3196 t benzin qoldi. Baza birinchi kuni necha tonna benzin tarqatgan?
2) Doʻkonda uch kunda 110 kg moy sotildi. Ikkinchi kuni birinchi kundagining qismicha, uchinchi kuni esa dastlabki ikki kunda qancha moy sotib bo’lsa, shuncha sotildi. Do’konda birinchi kilogramm moy sotildi?

MASHQLAR


Tenglik shaklida yozing:
96.
97. 3; -2; 2 sonlaridan qaysi biri-tenglamaning ildizi boʻladi:


98. (Og'záki.)x ning qanday qiymatlarida tenglama to'g'ri tenglikka aylanadi?

99. 1; l sonlari orasida tenglamaning ildizi bormi?


100. Ildizi: 1) 5 soni; 2) 3 soni; 3) -6 soni; 4) -4 soni boʻlgan tenglama tuzing. a sonni shunday tanlangki, 4x -3 =2x+englama
ildizga ega boʻlsin.
102. (1,2a'b - ab' ) :0,4ab - (a-b)(a + b) ifodaning qiymati a=-2 boʻlganda 1 ga teng boʻlishini koʻrsating.
103. Ifodani soddalashtiring va x=y=boʻlganda uning son qiymatini töping: Qavslarni ochamiz va oʻxshash hadlarni ixchamlaymiz

Shunday qilib, tenglamani yechishda tenglamaning quyidagi asosiy xossalaridan foydalaniladi.
1-xossa. Tenglama istagan hadi ishorasini garama-qarshisiga o 'zgartirib, uning bir qismidan ikkinchi qismiga o tkazish mumkin.
2-xossa. Tenglamaning ikkala qismini nolga teng bo 'Imagan bir xil songa ko 'paytirish yoki bo 'lish mumkin. Bu hossalar istagan bir noma'lumli tenglamani yechish imkonini beradi.
Buning uchun: 1) noma'lum qatnashgan hadlarni tenglikning chap qismiga, noma'lum qatnashmagan hadlarni esa o'ng qismiga(08,/)0,3x=6;
oʻtkazish lozim (1-xossa);
2) oʻxshash hadlarni ixchamlash kerak;
3) tenglamaning ikkala qismini noma'lum oldida turgan koeffitsiyentga (agar u nolga teng bo'Imasa) bo lish (2-XOSsa) kerak. Koʻrib chigilgan misollarda har bir tenglama bitta ildizga ega boʻldi. Ammo ba'zi hollarda bir noma'lumli tenglama ildizlarga ega bo'lmasligi mumkin yoki cheksiz koʻp ildizlarga ega bo'lishi mumkin. Shunday tenglamalarga misol keltiramiz.
4-masala. 2(x+ 1)- 1=3-(1-2r) tenglama ildizlarga ega emasligini koʻrsating. A Tenglamaning ikkala qismini soddalashtiramiz:
bundan
Bu tenglama ildizlarga ega emas, chunki uning 0 x dan iborat chap qismi nolga teng va, demak, 1 ga teng emas.
5-masala. 3(1-x) +2 =5-3x tenglama cheksiz koʻp yechimlarga ega ekanligini koʻrsating. Tengiamani soddalashtiramiz: 3-33+2 =5-3x; 5-3x=5-3x.Oxirgi tenglik x ning istagan qiymatida to'g'i boʻladi
Mashqlar
104.(Og'zaki.) Tenglamani yeching: garama-qarshi

105.(Og'zaki.) Tenglamani yeching

Tenglamani yeching (106–117):
106
107.

110
111.
112113.

115.116.

117.

118. Tenglanani ildizlarga ega emasligini koʻ'rsating:


119. x ning istagan qiymati tengłamaning ildizi boʻla olishini koʻrsating:
120.Tenglamani yeching:


121. Tenglamani yeching:

122. Algebraik ifoda shakilda yozing: masala masofani
1) x va y sonlarining yigʻindisi bilan ular ayimasining ko'paytmasi;
2) m² va 2n sonlarning ayirmasi bilan ular yig indisining koʻpaytmnasi.
123. Ko'paytirishni bajaring:

124. Ifodani soddàlashtiring va uning son qiymatini bo'lganda toping

8-§. MASALALARNI TENGLAMALAR YORDAMIDA YECHISH
Tenglamalarni qoʻllash ko'pgina masalalarni osonlashtiradi. Bunda masalani yechish odatda ikki bosqichdan iborat boladi:
1) masalaning sharti boʻyicha tenglama tuzish;
2) hosil boʻlgan tenglamani yechish.
Ushbu masalani yechaylik.
Masala. Sayyohlar tushgan teploxod sohildagi bekatdan daryo oqimi bo'yicha jo'nab 5 soatdan keyin qaytib kelishi kerak. Daryo oqimining tezligi 3 km/soat; teploxodning turg'un suvdagi tezligi 18 km/soat. Agar sayyohlar qaytishdan oldin qirg'oqda 3 soat dam olgan boʻlsalar, ular sohildagi bekatdan gancha masofaga suzib borganlar?
1) Izlanayotgan masofa x kilometr bo'Isin. Teploxod bu masofani ogim boʻyicha 18 +3–21 km/soattezlik bilan oʻtadi va soat qiladi. Teploxod 18-3=15 km/soat tezlik bilan orqasiga qaytadi va bunga soat sarf qiladi. Sayyohlar qirg'oqda 3 soat dam oladilar. Demak, sayohat (+3) soat davom etadi, bu esa masala shartiga koʻra 5 soấtga teng. Shunday qilib, biz noma'lum x masofani aniqlash uchun quyidagi tenglamani hosil qildik:
2) Endi hosil qilingan tenglamani yechamiz. Bu tenglamaning ikkala qismini 105 ga (21 vạ15 sonlarining eng kichik umumiy boʻlinuvchisiga) koʻpaytirib,5x+7x=210, 12x=210 tenglikni hosil qilamiz, bundan x=17,5. Shunday qilib, teploxod- sohildagi bekatdan 17,5 km masofaga suzib boradi. Masalani yechishning birinchi bosqichida (ya'ni tenglama tuzishda) teploxod bilan daryo ogimi tezliklari oqim boʻyicha harakatda qoʻshilishi, oqimga qarshi harakatda esa ayirilishi va tezlikka bo 'lingan yoʻl harakat vaqti ekanligini bilish zarur bo 'ldi.Ikkinchi bosqichda (ya'ni hosil boʻlgan tenglamani yechishda)tenglamalarning bundan oldingi paragrafda o'rganilgan xossalarini qoʻllash talab etildi.
Masalaning shartidan foydalanib, yechimning toʻg'riligini tekshirish mumkin. Bunda topilgan natijani ma'lum deb qarab, berilgan biror boshqa kattalik topiladi. Masalan. masala yechimini toʻgriligini bunday tekshirish mumkin. Sayyohlar sohildagi bekatdan 17,5 km ga suzib bordilar. Demak, ular daryo oqimi boyicha I7,5:21 = soat suzdilar. Sayyohlar qaytish uchun 17,5:15 =1 soat vaqt sarfladilar. Ular qirg'oqda 3 soat dam olganliklarini e'tiborga olinsa, sayohatga ketgan umumiy vaqt+3+15.soat, ya'ni masala shartidagi kabi boʻladi.
Mashqlar
125 . 1)oʻquvchi bir son o'yladi. Agar uni 4 ga ko’paytirilsa, esa 8 soni qo'shilsa va hosil boʻlgan yigʻindini 2 ga boʻlinsa, u holda 10 hosil bo'ladi. O'quvchi qanday sonni o'ylagan?
2) Bir kishi bir son oʻyladi va unga 5 ni qo'shdi, so'ngrayigʻindini 3 ga boʻidi, 'hosil boʻlgan boʻlinmaga 5 ni goʻshdi va oʻylagan sonini hosil qildi. U qanday sonni oʻylagan?
126.1) Uchta sinfda hammasi bolib 119 nafar oʻquvchi bor. Birinchi sinfda ikkinchisidagidan 4 ta o'quvchj koʻp, uchinchisidan esa 3 ta kam. Har bir sinfda nechtadan o'quvchi bor?
2) Poyezd tarkibida sisternalar, platformalar va yuk Vagonlari bor. Sisternalar platformnalardan 4 ta kam, yuk vagonlaridan esa 8 ta kam. Agar sisterna, platfortma va yuk vagon masofagilarining umumiy soni 60 ta boʻlsa, poyezd tarkibida ularning har biridan nechtadan bor?
127. 1) Zavodning uchta sexida 624 ishchi ishlaydi. Ikkinchi sexda harakatda birinchisidagiga qaraganda ishchilar 5 marta koʻp, uchinchi sexda esa birinchi va ikkinchi sexlarda birgalikda nechta ishchi boʻlsa, shuncha ishchi bor. Har bir sexda nechtadan ishchi bor?
2) Uchta sexda 869 ta detal tayyorlandi. Ikkinchi sexda birinchi sexga qaraganda 3 marta koʻp, uchinchi sexda esa ikkinchisidagidan 2 marta kam detal tayyorlandi. Har bir sexda nechtadan detal tayyorlangan?
128.1)Teng yonli uchburchakning perimetri 25 sm ga teng. Agar uning yon tomoni asosidan 5 sm ortiq boʻlsa, uchburchak tomonlari uzunliklarini toping.
2) Teng yonli uchburchakda asos yon tomonning qisminitashkil etadi. Agar uchburchakning perimetri 22 sm ga teng boʻlsa, uning tomonlari uzunliklarini toping.
129.1) Eni 200 m bo'lgan toʻ'g'ri toʻrtburchak maydonning chegarasi bo'ylab ariq qaziladi. Ariqning uzunligi 1 km. Maydonning bo'yini toping.
2) Bo'yi enidan 2 marta uzun boʻlgan toʻg'ri toʻrtburcha maydonni uzunligi 120 m boʻlgan panjara bilan oʻrashdi. Maydonning boʻyi va enini toping.
130. Tanga yigʻuvchi kolleksioner (numizmat)da 1,3, 5 tiyinlik 98ta tanga bor. 3 tiyinlik tangalar 1 tiyinliklardan 10 ta ortiq, 5tiyinlik tangalar esa 3 tiyinliklardan 7 marta koʻp. Numiz matda 1, 3, 5 tiyinlik tangalarning har biridan nechtadan bor!
131. Yigindisi 81 ga teng bo'lgan uchta ketma-ket toq sonni toping.
132.To’rtta ketma-ket juft son berilgan. Agar chetki sonlar yig'indisining ikkilanganidan o'rtadągi sonlar musbat ayir masining uchlangani ayirilsa, 22 hofil .bo'ladi. Shu sonlaini toping.
133.1) Paxta teruvchilar guruhi har kuni belgilangan rejani 5 sr ga ortiq bajarib, haftalik (6 ish kuni) topshiriqni 4 kunda bajardi. Terimchilar bir kunda necha sentner paxta terishgan?
2) Sexga avtomat oʻrnatildi. U bir soatda ishchiga qaraganda 8 ta detal ortig ishlab chiqaradi. 2 soatdan keyin avtoma ishchining 6 soatlik rejasini bajardi. Avtomat bir soatda nechta detal ishlab chiqaradi?
134. 1) Onasi 50 yoshda, qizi esa 28 yoshda. Necha yil oldin qizi onasidan 2 marta yosh boʻlgan? 2) Otasi 40 yoshda, oʻgli esa 16 yoshda. Necha yildan keyin otasi oʻg' lidan 2 marta katta boʻladi?
135.1) Birinchi qopda 50 kg, ikkinchisida esa 80 kg shakar bor edi. Ikkinchi qopdan birinchisidan olinganidan 3 marta ko'p shakar olishdi va natijada birinchi qopda ikkinchidagiga qaraganda ikki marta koʻp shakar qoldi. Har bir necha kilogrammdan shakar olishgan?
2) Bir elevatorda ikkinchisiga qaraganda 2 marta ko'p don bor edi. Birinchi elevatordan 750 t donni olib ketishdi, ikkinchisiga esa 350 t don olib kelishdi, natijada ikkala elevatordagi don miqdori bir xil boʻlib qoldi. Dastlab har bir elevatorda qanchadan don boʻlgan?
136. 1) Uzumni har bir yashikka 9,2 kg dan solish moʻljallangan edi. Bu yashiklar o'rniga har biriga 13,2 kg uzum sigadigan boshga yashiklar olishdi va shunda moʻljaldagidan 50 ta yashik kam talab qilindi. Hammasi bo'lib yashiklarga necha kilogramm uzum joylangan?
2) A va B stansiyalar orasidagi masofani passajir poyezdi yuk poyezdiga nisbatan 45 minut tez bosib oʻtadi. Agar passajir poyezdining tezligi 48 km/soat, yuk poyezdiniki esA 36 km/soat ekanligi malumn boʻlsa, shu staniyalar orasidagi masofani toping.
137. 1) Neft bazasida 6340 t benzin bor edi. Ikkinchi kuni baza birinchi kundagidan 423 t koʻp, uchinchi kuni esa ikkinchi kundagidan 204 t kam benzin targatdi. Shundan so'ng bazada 3196 t benzin qoldi. Baza birinchi kuni necha tonna benzin tarqatgan?
2) Doʻkonda uch kunda 110 kg moy sotildi. Ikkinchi kuni birinchi kundagining qismicha, uchinchi kuni esa dastlabki ikki kunda qancha moy sotib bo’lsa, shuncha sotildi. Do’konda birinchi kilogramm moy sotildi?
Download 27.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling