This is the demo version of pdf-to-Word. It replaces random characters in the destination document with


Download 187.44 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/7
Sana09.04.2023
Hajmi187.44 Kb.
#1346465
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
5.Kimyo-Biologiya-Ona tili

*IOLOGIYA 
31. Yong'oq *'simligining barg tuzil**hi to'g'ri t*riflangan 
jav*bni ***qlang 
A) u*h k*rra bo'lingan patsi*on B) toq *atsimon 
C) j*ft p*tsi*on *) uch bar*chal* 
SATT A.5 © SHAMS, (95) 60*-20-31 
R E P I T I T S I O N T E * T 
2/6 


999*88 
to`g`*i ko`rsatilgan javobn* aniqlang. 
A) osh zira oddiy zir*-ziradosh 
*) ra`no oddiy na`mata*-na`matak 
C) jum*gul *olm*n-lo*adosh 
D) den**z karami osiyo *aminariyasi-laminariy* 
41. Homo hab**is s*yak qold*qlari topi*ga* joyda 2 *a 
kenja *ur hozir qaysi odams*mon maymun tarq*lgan 
A) *o**ll* B) or*ngut** 
C) shimpanze D) gib*on 
4*. *uyidagi o'simliklar evolyutsion tar*qqiyoti bo'yicha 
to'*'ri ketma-ket*ikda joyla*htirilgan ja*o*ni 
aniqla*g. 
1) no**ok; 2) ul*t*iks; 3) k*rdait; 4) yo'sin; 5) riniya; 
6) m*g*o**** 
A) 1,2,3,*,5,6 B) 14,2,5,3,6 
C) 1,2,5,4,3,6 *) 2,5,4,13,6 
*3. S*zgi analizatorlar* haqi*a*i to'g'ri fikrni aniqlang. 
A) *er*ning der*a q**ati*a sovuq sezuvchi retsep*or 
si*p*lashni va og'riqni sez*vchi r*tsep*orlarga 
nis*a*an **uqur*oq j*ylashgan. 
B) Harakat analizatorining o*iy ne*v markazi bos* 
miya k*tta yarimshar**ri *o'stlog'ining o*dingi 
markaziy *gatida joylashgan. 
C) Giperm*trop**a keksalarda ko'z gavhari 
do'n*l*gin*ng ort*b ketishi tufayli yuzag* keladi. 
D) Q*loqning suyak labi**nti bilan p*rda labirinti 
orasida endolimfa, par*a labirinti ichida perili*fa 
suyuqligi bo'ladi. 
44. Q*yidagilardan ajdodla* belgi*ining takror*a*i***ga 
m*s mi*ollar to'*'ri ko'rsatilgan javobni toping. 
1) bug'doyiq, marvar*dg*l, qirqquloqlar 
ildizp*ya*idagi qobiqlar; 2) otning ikki**hi va 
to'****c*i barm*q*ar; 3) *ch juft emcha**i 
buzoqch*ning tu*'ilishi; *) to'*iq otlarda xir* 
chiziqlaming paydo bo'l*shi; 5) k*tn*ng durug'aza va 
or*a oyoq su*a*lari; 6) *ashsha va chivi*ning 
ikkinchi juft qanotlari; 7) yuzi v* bada*i yun*li 
cha*alo*lar tug'ilis*i; 8) dumh b*la *ug'ilishi 
A) 4,5,6,7 B) 2,3,4,* 
C) 1,2,5,6 D) 3,4,7,8 
45. HaeIII res*rik**zasi uchun x*s be*gila*ni *o'*s*tin*. 
A) *odorod bog' ma*jud, tarkibi t**nspaz*n bi**n 
o'xshash 
B) D*Kni yopis*qoq uchlar hosi* qilib k*sadi, p*ptid 
bog'larni uzadi 
C) to'rtt* n**leotid ju*tligi*i taniyd*, tark*b* bo'yicha 
transpazonga o'xsha*di 
*) **ptid bog' mavjud, to'rt*a nukleotid juftlig*n* 
taniydi 
*6. Kalam*shlar*a **ni*ing qora*tir ran*i och rangga 
n*sbat**, *o'zinin* pushti rangi qizil*a nisbat*n 
dominantlik q*ladi. B* g**lar bitta autoso*a 
xrom*s*maga joylashga* bo'lib k*ossingov*r darajasi 
20% ni ta*hkil qiladi. Urg'ochilarda k*ossingover 
kuzatilmaydi. I*kala belgi bo'yi*ha gomo*igota 
d*min*nt va retsessi* orga*i*mlar cha*ishtirildi. 
Hosil bo'l*a* F
1
orga*izml*r o'*aro chatishtiri*ganda 
tug'ilgan qor*mtir, 
k*lamushl*rn*ng necha 
ko'zi 
foizi 
pus*ti 
rangl* 
kros*i*goverga 
*EST 
16.*6.20*8 
A) 62,5 B) 40 C) 60 D) 37,5 
47. Is*r*'ao'*, zirako't k*bi o's*mlikl*r qaysi oilaga 
mansub? 
A) bu*ch*qdoshlar B) i*u*iimd*shlar 
C) *ol*dos*lar D) gulxayridosh*ar 
48. Quyidagi org*nizmalar dipl*id hujayrasi 2- va *-juft 
gomologi* x*omosomalarini*g har biri bi*tag* 
kamaysa, ul*r kar**tipida nechta xromosoma *o'ladi? 
a) mak*ajo'xo**; b) suv*rak; c) qalampir 
*) a-22; b-50; c-50 B) a-2*; b-44; c-44 
C) a-18; b-46; c-46 D) a-16; b-50; c-50 
49. *aysi qush yoz ox*rida yoki erta kuzda hali uya 
qurgan joyda hav* *liq ** oziq mo'l bo'lishiga 
qar*ma**an uc*ib ketadi 
A) laylak; B) oq chil kaklik; 
C) oqqush; D) qorayaloq; 
50. Postembran*l d*v*i to`*'ri tuxumini pi*l* ichiga 
qo`*uvc*i yopiq qon aylanish tizimiga ega *o`lgan 
organizmlarni aniqlan*. 
1.butl* o`*g*mchak 2.gek*on *.nereda 4.yomg`ir 
chu*alchangi 5.p**nariya 6.*e*mid 7.chigi*tka 
A) *,* B) 4,5 C) 1,4,6 D) 4 
51. Lanset*i* xordasi ustidagi (a) va ost*dag* (b) organ 
qaysi murtak varaq*sida* hosil b*'ladi? 
A) a-*ndoderma ; b-ektoderma 
B) a-ektoderma; b-mezoderma 
C) a-ektoderma; b-endoder*a 
D) a-endoderma; b-mez*derma 
5*. Mo*lanis* n**ij*sid* oddiy pashshaning ba'zi turlari 
s*akl v* rangi qays* hay*on*a *'xshaydi? 
A) xon qizi B) ari va tuk*i ar* 
C) *ah*rli k**al*k D) gelikomus *apal**i 
53. Iss*q iqlim s*ar*iti or*anizmning ichki muhit*n**g 
qanday o'zgaris*iga *lib keladi 
*-hujayra ichidagi suyuql*k k*ma*ishi; 2- 
hujayralarao su*uqliknin* kamayishi; *-qon bosimi 
pasayishi; 4-qon suyu*lik m*qdori *ama*ishi; 5-ichki 
m**it suyuq*ikn*ng tarkibini o'*garishi; 
A) 1,3,4; B) 1,*,4; C) 1,2,3; D) 1,3,5; 
54. *ndopla*matik to'**a xos bo'lg*n ma'lumotlarni 
ko'rs*ting. 
*)o's*m*ik hu*ay*asining endoplaz*atik to'**ari b*r- 
biri b**an 
tutashgan; 
2)m*mb*ana*i o*gano*d; 
3)v*kuo*a hosil qi*adi; 
*)golji majmuas*dan *osil bo'ladi; 
5)m*dd*lar almashinuv* jadal bor*yotgan 
hujay*a*arda ko'p 
uchra*di; 
6)ribosomalar bi*an ham*orlikda ishlay*i; 
7)donador endoplaz**tik to'r*a gli**gen hosil b*'ladi; 
*)inv*ginat*iya gipote*asi*a ko'*a yadrodan paydo 
bo'l*a*; 
9)ka*all**i mem*ra*asi*a fermentl*r jo*lashg** 
A) 1, 3, 5, 7 *) 2, 4, 6, 7 
uchram*gan ga*etal*r**n hosil bo'lgan? 
SA** *.5 © SHA*S, (95) 606-20-** 
R E P I T I T S I * N T E S T 
3/6 


999988 
C) 2, 3, *, 9 D) 1, 2, 4, * 
55. *e* mutats*y**i nimalar*a bog'liq? 
A) *endagi nuk*eotilar izchilligining o'zg*rishi *a 
DNK dagi **r nech* ge*larning yo'qolishi*a 
B) hu*ayra*a xromosoma s*ni*ing ortishi va 
xro*osoma tuzilmasin**g o'zgarishiga 
C) gen *arkibid*gi bir *echa nukl*otidlarning 
yo'*olishi va genda** nukleotilar i*chil*i**nin* 
o'*g**ish*ga 
D) ***osomada genlar i*chilligining o'zgarish* *a bir 
nukleotid*ing boshqa nu*leotid bi*an alma*hinishiga 
5*. 144 molekula organik bir*kma fotosint** jarayonida 
vodorod mo*ekulalarini tashishda i*hti**k etgan 
*o'lsa. hosil bo'lgan AD* molekulalari miqdori n*cha 
gramm gluko*ani*g to'liq*iz parchalanis* j**ayonida 
sar*lanadigan ADF miqdor* bilan teng? 
A) 38880 B) 4860 C) 9720 D) 19440 
57. Tabiiy ar*a*i Neoarktik bio*eografik vil**a*i 
h*sobl**adigan urg'ochilari g*mo*ametali (a), tabiiy 
areli Hab*shis*on biogeogr*fik vil*y*ti 
hisoblanadigan erkaklari *et*rogametali (b) 
*rg*n*zmlarni a*iqlang. 
1) nekt**chi; 2) k**k*don; 3) sezarka; *) bison; 5) 
martishka; 6) musku*l* qo'y; *) kama; 8) **diy va 
mpir 
A) a-7,8; b-1,2 B) a-4,7; b-1,3 
C) a-2,*; b-4,5 *) a-4,6;b-2,* 
58. Ni*a saba**a* yovvoyi olma, nok, olcha 
o'simliklarida* y*ngi navla* yarat*s*da keng 
f*y*alanilad*? 
A) issiqlik v* namlikka *hidamlil*gi tufayH 
B) hasharotl*r yo****ida chan*langanligi t*fay*i 
C) *hamol orqali changla*ganli** tufayli 
D) qurg'oqchilik, sovu* va zararkunandalarga 
ch**amlili*i tufay** 
5*. D*ngiz cho'chqa*arida yu*gning *a*ta*i*i [A] 
yungn**g uzunligi ( A ) ust*da* dominan*lik qiladi. 
Dengiz cho'chqala*ini*g bir p*p*ly*tsiyasida A geni 
*0 *oiz va a gen* 40 foizni tas**il qila*i. Agar 
ge***ozigotali or*a**zml** o'za*o chatishtirili*hi*an 
1800 ta in*ivid olingan b*'lsa, shulardan 
nechtasini** yungi u*u* eka*li*ini aniqlang. 
A) 1512 B) 648 C) 288 *) 864 
60. O`simlikxo`r(a), yirtqich(b) va *a*azit(c) hay*onlarni 
an*qlang. 
1.bronza *o`ng`iz 2.xonq**i 3.so`na 4.ninach* 5.mita 
6.tillako`z *.to`*hak q*ndalasi 8.olma mevaxo`ri 9. 
tunl*m 
*) a-6 b-2 c-7 B) a-9 b-6 c-3 
C) a-1 b-5 c-7 D) a-8 b-4 c-2 
TEST 
1*.06.201* 
A) hammasi B) uyg'*r, **ab 
C) o'rxun yozu*i D) *o'g'd 
63. **m* kampirni*g dodiga *dam tez to 'p*andi. 
Ga**agi *i* tovushdan ib*rat *o'm*kchi 
morfemalarni** vazifasi to'g'ri ko'*satilgan varian*ni 
belgilang. 
*) Bunday *o's*imcha yo'q 
B) s*ntak*ik shakl yasovch* 
C) l*g'aviy va sintaktik shakl yas*vchi 
D) s*'z yasovchi va sintaktik shakl yasovchi 
64. Kum*sh *is*dan, zumrad bahordan, qolishmaydi 
kuzning z*ynati. Beri*gan gap**gi 
tobe bog'lanishlar va bi* so'* turkumiga man*u* 
so'zl*r s*ni teng ke*gan jav*bni aniqlang. 
*) 7 *) 4 C) 6 D) 5 
65. «Q**u yer*a bo'lsa uqu*h birla o'g, A*i *r atag'*l, 
ne*ha o'gsa, o'g. Uqush, o'*, bilig kimd* bo'lsa tugal, 
*avu* ersa, kas te, kichik ersa, o'g». Misralar qaysi 
*dab*y tilga xos? 
A) eski turkiy til B) eski o'zbek tili 
*) qadimgi t*r*iy til D) h*z*rgi o'zbe* tili 
66. Qaysi *avobda yas**a so'zlar *e*ilga*? 
A) baliqpaz, to*hloq, gapir 
B) i*hlaydi, m*'naviy, keltir 
C) yengilmas, yo'*lar, chiqar 
D) sovuq*on, b*da*lat, o'stirish 
67. Boro*madim: i*hi* ch*qi* qoldi. Erta boraman 
gaplari q*y*i u*lubga xo*? 
A) badiiy B) rasmiy 
C) so'zl*shu* D) il*i* 
68. Bog'lovchi*iz *o'shma ga* tarkib**a kirgan *o*da 
gaplarda*i voqealar bir-biriga **yoslangani*a ular 
orasiga *anday *ini*h belgisi qo'yiladi? 
A) vergu* B) *kki nu*ta 
C) *uqtali vergul *) tir* 
69. Qaysi javo*da bos**aru*l* **rikm* ber*l*an? 
A) q*zargan olma B) g'ish*li imo*at 
C) non yemoq D) olcha guli 
70. Noto'g'ri yozilga* so'zl*r s*nini toping. 
vak*um, valy*ta, sazo*or, i*ti*ob, hijja 
A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 
71. *ndosh*arning uch tasnifiga ko'ra ham farqlovc*i 
belgilariga ega fonemalar ma'*o far**agan so'zlar 
qatorini toping. 
A) k*'rik, katak B) kerak, kesak 
C) kepak, kesak D) ko'sak, ko'mak 
72. *isimlari ohan* yorda*ida *og'la**an *o'sh** 
gaplarg* xos xusus*yatlar 
To'g'ri qayd etilgan javoblar mosligini belgilang. 
*) Ko'prikni biz **rdik, *ushmanlar o`td*. 
2) Qo`ng`iroq chalindi, dars boshlan*i. 
3) Ano* *o'ylar, Zayn*b qal*i tol b**gida* dir-dir 
qaltirar. 
4) O* tunda kerak, a*l-kunda. 
a) payt munosabati aks e***n; 
b) qiyoslas* *unosabati aks etgan; 

Download 187.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling