1. Amerikadagi psixolingvistik tadqiqotlar Amerikalik psixolingvistlatning konsepsiyasi


Download 257.44 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.12.2020
Hajmi257.44 Kb.

6-mavzu. Amerika psixolingvistik maktabi: bixeviorizm, neobixeviorizm  

Reja: 

1.  Amerikadagi psixolingvistik tadqiqotlar 

2.  Amerikalik psixolingvistlatning konsepsiyasi 

3.  Verbal assotsiatsiyalar 

Tayanch tushunchalar: 

Amerika psixolingvistikasi. Universitetlararo tadqiqot seminari. Bixevioristik 

nazariya. Kommunikatsiya.  

1.Amerikadagi  psixolingvistik  tadqiqotlar.  Amerika  psixolingvistikasi  1953-yil  yoz 

oyida Blumington (AQSH) shahrida yuzaga keldi. Birvarakayiga aytish kerakki, u to‘liq 

qurollangan holda, Zevs kallasidan Afina tug‘ilgandek paydo bo‘ldi. Gap shundaki, 1953-

yili  amerikalik  taniqli  psixologlar  J.Keroll  va    Ch.Osgudlar,  shuningdek, Blumingtondagi  mashhur  tilshunos  va    etnograf  T.Shebek  tashabbusi  bilan  

universitetlararo  tadqiqot  seminari  yig‘ildi.  Yuqorida  ko‘rsatilganlardan  tashqari, 

tilshunoslar - J.Grinberg, F.Lounsberi,  E.Lenneberg,  E.Ulenbek,  J.Lots, V.Leopold, 

L.Nyumark, S.Saporta, J. Kasagrande,   psixologlar - J.Jenkins, G.Ferbenks, S.Ervin, 

D.Uoker,  K.Vilsonlar  qatnashdilar.  Ikki  oylik  suhbatlashishning  samarasi  o‘laroq, 

munozara  davomida  ishlab  chiqilgan  va  seminarning  barcha  qatnashchilari  tomonidan 

eksperimental  tadqiqotlar  sohasidagi  asosiy  amaliy  masalalar  mana  shu  qoidalar 

munosabati  bilan  yuzaga  kelgan  nutq  hodisalari  nazariy  qoidalar  boshlang‘ichi  sifatida 

qisqa  shaklda  bayon  etilgan  kitobi  bo‘ldi  (

1

Psycholingvisties.  A  survey  of  theory  and research problems. Ed. by Ch. E. Osgood and T.A.Sebeok. Baltimore, 1954. Ushbu kitob, 

ayni paytda, ilova tarzida ikkili jurnalda nashr qilindi- psixologik (“Journal of Abnormal 

and Social Psychology”) va lingvistik (“International Journal of American Linguistics”). 

Yaqinda  u  fototipik    holatda  qayta  nashr  qilindi  (Bloomington,  1965).  Unga 

E.R.Dayboldning  1954-1964-yillarda  psixolingvistik  tadqiqotlari  va  Dj.Millerning 

“Psixolingvistika  haqida”  maqolasi  qo‘shimcha  qilingan  (Ushbu  kitobga havola keyingi 

matnda  doira    qavslarda  OSP  indeksi  va  1965-yildagi  nashri  bo‘yicha  sahifalari 

ko‘rsatiladi; ramkalarda qayta nashr qilingan matnning sahifalari raqamlari mos keladi). 

“Klassik  psixolingvistika  konsepsiyasi”,  shuningdek,  R.Tiltone,  La  psicolinguistica  oggi. 

Zürich,  1964-yildagi  kitobida  atroflicha  tavsiflangan.  Kitobning  mazmuni,  shunday 

bo‘lsa-da,  nomiga  to‘la  mos  kelmaydi(“bugun”,  hatto,  agar  bu  “bugun”-1954-yil, 

psixolingvistikadan  Titon  kitobida amalda  inkor  qilingan  transformatsion yo‘nalish  juda 

kuchli). 

 Ushbu kitobning bevosita tarixdan oldingi davri unchalik katta emas. Nutq xulqini 

kompleks  tadqiq  qilish  bo‘yicha  chaqiriqlar  psixolog  va  tilshunoslar  tomonidan  hali  40-

yillarda  ilmiy  matbuot  sahifalarida  tarqalgan  edi.  Shu  yillarda,  qolaversa,  turli  tarzda 

qo‘llaniladigan    “psixolingvistika”  termini  paydo  bo‘ldi  (Ushbu  termin  N.H.Pronkoning 

“Language and Psycholinguisties”. “Psychological Bulletin”,  v. 43, 1946, p.189-239dagi 

maqolasida  birinchi  marta  bu  safar  zo‘rg‘i  qo‘llanildi.  Nutq  psixologiyasi  bo‘yicha 

jahonda yirik mutaxassislardan biri sanalgan Djorj Millerning mashhur kitobi (G.A.Miller. 

Language and communication. N.Y.-Toronto - London, 1951, fr. tarjimasi - Paris, 1956)da 

“psixolingvistika”  termini  tilga  olinmaydi,  ammo  1954-yildayoq  muallif  (to‘plam: 

G.Lindzey(ed).  Handbook  ofsoial  psychology,  v.  II.  Gambidge,  1954,  p.693-708) 

“Psycholingvistics”  nomli  maqolasini  nashr  qiladi.  Sarlavhasi(nomi)da  ushbu  termin 

uchraydigan yana bir kitob (A.A.Roback. Destiny and motivation in language. Studies in 

psycholingvistics and glossodynamecs. Cambridge, 1954)ning ilmga hech qanday aloqasi  

yo‘q).

    Psixolingvistikani  yagona  fan  sifatida  yaratish  g‘oyasi  birinchi  marta  1954-yilda 

tug‘ildi (OSP.V). 

 

So‘z  yuritilayotgan  kitob  yettita  bobdan  iborat.  Ularning  nomlari  quyidagicha: 1.Kirish.  2.Lisoniy  xulqqa  uch  yondashuv.  3.  Psixolingvistik  birliklar.  4.Sinxron  psi-

xolingvistika(mikrostruktura).  5.  Tadrijiylik  psixolingvistikasi.  6.  Diaxron  psixolin-

gvistika. 7.Sinxron psixolingvistika(makrostruktura). 

 

Ushbu ikki bobdan birinchisi psixolingvistikaning boshqa fanlar orasidagi o‘rni va, umuman,  uning  ilmiy  fan  sifatidagi  maqomiga  bag‘ishlangan.  Bu  yerda,    o‘rinni  iqtisod 

qilish  maqsadida,  mana  shu  boblarning  mazmunini  bayon  qilinadi  (

2

Psixolingvistikaning 

boshqa  “kommunikativ”  fanlar  orasidagi  o‘rni  haqida  qarang:  A.A.Leontyev. 

Psixolingvistika  va  nutqning  funksional  birligi  muammosi,  163-168-betlar  (shu  yerda 

OSPdan  olingan  sxema).  Lingvistik  “yondashuv”-  bu  deskriptik  lingvistikaning  odatdagi 

yondashuvi.  qarang:  to‘plamda:  “Strukturalizmning  asosiy  yo‘nalishlari”,  M.,  1964. 

“Yondashuv” informatsiyasi nazariyasi ham maxsus yoritishni talab qilmaydi. Endi OSP 

mazmunini  bayon  qila  borib,  biz  O.S.Axmanovaning  kitobida  atroflicha  tavsiflangan 

momentlariga  alohida  e’tibor  bergan  holda,  ushbu  kitobga  buning  kiritilmaganligi  tilga 

olinishi,  shubhasiz,  yetarli  emas)      faqat  “yondashuv”lardan  birida  -  kitobda  “ta‘lim 

nazariyasi yondashuvi” deb nomlanganligi haqida to‘xtalamiz. Bu yerda ta‘lim nazariyasi 

o‘z  o‘rnida  emas:  kitobni  yaratuvchilar  u  haqda  psixologiya  haqida  gapirmaslik  uchun 

aytadilar  (bu  ham  “tabu”).  Ularning  ilovada  inson  xulqi(OSP,33)ning  barcha 

murakkabligini      o‘zida  oqlamasligi  fikriga  qo‘shilib,  ularning  barchasi  “mexanik”  va 

“atomistik”  xarakterga  egaligini  qayd  qilib,  ushbu  bo‘lim  muallifi  J.Jenkins  Gazri, 

Tolman,  Skinner,  Xallning  turli  bixevioristik  g‘oyalarini  bayon  qiladi.  Shuning  uchun 

ushbu  kitobning  psixologik  konsepsiyasi  asosiga  Ch.Osgud  uchun  xarakterli  bo‘lgan 

variantdagi neobixeviorizm asos qilib olingan. Bu “xulqning to‘rt darajali modelidir”. U, 

ko‘pincha,  muallif  shunday  hisoblaganidek,  kommunikatsiya  nazariyasidan  keltirilgan. 

Mana, u nima borada (nutq xulqiga muvofiq) ekanligi. 

 

“Fizik  hodisa  sifatida  retseptor  (

(ekstereotseptorlar)  yoki  ichki  (interotseptorlar)  muhitidan  qo‘zg‘ashni  qabul  qiladigan 

aferent 


asab 

tolalari 

oxirgi 

hosilalar va 

hayajonlanishda 

(asab  impulslari) 

qo‘zg‘ovchilarning  fizik  (mexanik,  issiqlik  va  boshqa)  yoki  ximiyaviy  energiyani  hosil 

qiladigan, sezuvchi asab tolalari orqali markaziy nerv sistemasiga beriladigan; bir retseptor 

ximiyaviy  qo‘zg‘atuvchilarga  (xemoretseptorlar)  alohida  sezuvchan,  boshqalari  - 

harakatning 

tebranishiga 

(xermoretseptorlar) 

yoki 


ishga 

(mexanoretseptorlar, 

baroretseptorlar)  yoki  yoritilganligi  (fotoretseptorlar),  bosimning  o‘zgarishiga 

(mexanoretseptorlar,  baroretseptorlar)  darajasida  nerv  markaziga  qo‘zg‘aydi,  yirik-

lashtirib  ko‘rsatadi.  Bu  uzilgan  informatsiya,  zaruratga  qarab,  avvalgi  qabul  qilinganlar 

asosida,  ushbu  “kirish”ga  nisbatan  ortiqcha,  ancha  ishonarlini  hosil  qilib,  perseptual 

birliklar  yaxlit  holatda  keltiriladi.  Sensor (

nerv tolalari - hayajonlanish markaziy nerv sistemasiga organlar va to‘qimalar beriladigan 

tola;  ko‘pincha,  markazga  intiluvchi  (afferent)  nerv  tolalari  impulslarning  to‘liq  modeli 

shu  (model)  ancha  mustahkam  bog‘langan  bevosita  reprezansiyaning  (representatinal 

mediating reachtion) shu reaksiyasini chaqiradi; bu jarayon stimullar ma‘nosining kodini 

ochishning  o‘zidir.  “Tashqariga”  yo‘nalishga  murojaat  qilib,  bu  jarayon  integratsiya 

darajasida borayotgan stimulatsiya bilan o‘zaro qo‘shilgan  (moslashgan), biror maqsadga 

yo‘naltirilgan kodlashni ta‘minlaydigan stimulatsiya modelini beradi. Nihoyat, motor nerv  

markazidagi  faollik  modeli  effektiv  tizimda  loyihalanadi  va  xulqning  mazmunini aniqlaydigan  fizik  hodisalarda  qayta  kodlanadi  (

3

Ch.  E.  Osgood.  Psycholinguisties. “Psychology: A.Study of a  Science”. Ed. by S. Koch. V. 6, N.Y, - San-Francisco-Toronto-

London,  1963,  p.  259-260.  (ushbu  kitobningi  asl  nusxasidagi  matnlar  bilan  berilgan 

tarjimani  solishtirishni  istaydigan  o‘quvchi  bu  tarjimalarning  doimo  ham  so‘zma-so‘z 

ekanligiga  osongina  ishonch  hosil  qiladi.  Ammo  kitob  muallifi  tarjimaning  aniqligiga 

hamma joyda kafolat beradi).

 

 Bu  ifodalashni  hal  etish  oson  emas,  biz  ifodalashdan  oldin,  Osgud  tomonidan 

berilgan uning modeli sxemasini biroz qisqartirishlar bilan qayta tiklash mumkin: 

 

 

                  Gm--------------------Sm 

                   ↑                                               ↓ 

            Ŝ-Ŝ-Ŝ ───────────────→ Ѓ-Ѓ-Ѓ   

                  ↑                                                 ↓   

 

                S                                  R I 

 

 Avvalo,  diqqatni  shunga  jalb  qilamizki,  Osgudning  modeli,  oldingi  bobda 

aytilganidek,  mutlaqo  ochiqchasiga  “oraliq  o‘zgaruvchan”  shaklda  namoyon  bo‘ladi. 

To‘g‘ri,  Osgud,  asosan,  bixevioristik  nazariya  terminlari  bilan  muomala  qiladi,  ammo 

“ularni  tenglashtirish  (o‘xshatish)  va  ishlab  chiqish  …nevrofiziologik  korrelatlarni 

(o‘zaro  bog‘lanishlar)…psixolingvistikaning  boshqa  fanlar  bilan  aloqasining  ko‘pchilik 

imkoniyatlaridan  birini  ta’kidlaydi  (

4

 

O‘sha  yerda.  Qarang:  260-bet.  Ushbu  mavzu bo‘yicha  Osgudning  yana  bir  necha  ishlari  bor.  Alohida  qarang:  Ch.E.Osgood.  A. 

behavioristic  analysis  of  perception  and  language  as  cognitive  phenomena. 

“Comtemporary  approaches  to  cognition”,  Cambridge,  1957;  Yana  qarang: 

A.A.Leontyev.  Psixolingvistika  va  nutqning  funksional  birliklari,  170-171-betlar.  OSPda 

Osgud modelining bayoniga  50-56-sahifalar bag‘ishlangan).

 

  Bir  so‘z  bilan  aytganda,  u  avvalgi  bixevioristlar  uchun  xarakterli  bo‘lgan 

pozitivizmdan  butunlay  voz  kechadi  va  o‘zining  konsepsiyasida  hech  qanday  tutib 

(yshlab)  bo‘lmaydigan  shunday  narsalar  bilan  erkin  muomala  qiladi.  Ana  shu  nuqtayi 

nazardan Skinner modeliga Osgudning tanqidi juda xarakterlidir. “Skinner konsepsiyasida 

belgilarning   ahamiyati  yoki  mazmuni naqida  aytadigan hech narsa  yo‘q,  balki simvolik 

jarayonlar–kimgadir  yoqadimi  yoki  yoqmaydimi  -  unda  lisoniy  xulqning  asosiy 

muammosi bor”(

 

 Ch.E.Osgood. Psycholinguistics, p. 252. )

 Osgudning yuqoridagi iqtibosini izohlaymiz. Proyeksiya darajasida dastlabki analiz 

(masalan,  nutq  tovushini  idrok  etish  -  bu  nutq  tovushining  jiddiy  fizik  tavsifining 

tanlanishi) o‘tkazilgan yerda, harakat qilishi “tajriba bilan o‘zgarmaydi”(

5

Ch.E.Osgood. A behavioristic…, p. 78). 

 Integratsiya darajasida, aksincha, oldingi tajribaning eng keng hisobi sodir bo‘ladi: 

bu darajada ayrim ajralgan stimullar bizning avvalgi tajribamizda ancha tez birlashganligi 

tufayli,  birlashadilar;  bunda  ushbu  to‘plamda  stimullarning  yo‘qligi,  qabul  qilish  aktida, 

asosan, mazkur “perseptual (qabul qilish) modeliga xos bo‘lgan, umuman, stimullar jiddiy 

emas-u, integratsiya darajasida to‘ldiriladi.  

Reprezentatsiya  darajasi  haqida  alohida  gapirishga  to‘g‘ri  keladi.  Bu  yerda  biz 

uchun  yangi bo‘lgan tushuncha “bevosita ifodalangan reprezentatsiya (xarakterli)” bilan 

to‘qnashamiz. “Bevosita ifodalangan”(mediation) tushunchasi bixeviorist Xall tomonidan 

kiritilgan  edi.  “Bevosita  ifodalanish”  (mediating)  jarayoni  sxemasi  bunday:  biz  neytral 


 

stimulga  (masalan,  so‘z)  va  boshqasiga  bo‘lgan  muayyan  reaksiya    chaqiradigan  neytral bo‘lmagan (real predmet)ga egamiz. Agar bu stimullar birgalikda ko‘p marta takrorlansa, 

bir-biri bilan birlashadi, unda neytral stimul neytral bo‘lmagan stimul bilan chaqiriladigan 

nutqning  qismi  bilan  birlasha boshlaydi. Ushbu,  keyingi birlashuv  “bevosita  ifodalangan 

namoyish  qilish”dir.  Shuning  uchun  reprezentatsiya  (o‘zini  tanitish)ni,  neytral  stimulga 

peaksiya  neytral  bo‘lmagan  stimul  yoki  pragmatik  (ish,  harakat)  fikrdagi  so‘z  ma’nosi 

predmetning “ma’no” qismini chaqiradigan xulqning bir qismining o‘zidir. Shuning uchun 

u  bevosita  ifodalanganki,  organizmda,  yuqorida  aytilgandek,  “o‘zaro  stimullashish 

modeli”  vujudga  keladi:  so‘zni  qabul  qilib,  biz  unga  bevosita  munosabat  bermasligimiz 

mumkin,  ammo  “o‘zaro  stimulatsiya”  modelida  nimanidir  o‘zgarishi  mumkin  (aytaylik, 

yangi kontekstda so‘zni eshitib, biz bu modelga yangi semantik qirra yozib qo‘yamiz va  

nimanidir  ifodalash  kerak  paytida  ushbu  so‘zdan  shu  qirrani  hisobga  olgan  holda 

foydalanishimiz mumkin). Qisqacha qilib aytish mumkinki, “o‘zaro stimulatsiya modeli”–

bu nerv sistemasida “yozilgan” ushbu so‘zni  qo‘llashning unga “yorliqchasi”- algoritmi 

bilan  yozib  qo‘yilgan  so‘zning  nevrologik  modelidir.  Nutqni  vujudga  keltirib,  biz  ushbu 

yozuvni motor tarzida birlashtiramiz. Nutqni  qabul qilishga keladigan bo‘lsak, unda bu, 

Osgud  tasavvurida,  “sensor  (his-tuyg‘u)  impulslar  modellari”ning  “yorliqcha”  bilan 

birlashuvi  yoki  ushbu  modelga  muvofiq  keladigan  shu  yozuvlarning  miyada 

saqlanayotgandan tanlashidir.  

Osgud  so‘zning,  qisman  bo‘lsa-da,  xulqning  neytral  bo‘lmagan  stimulga  javob 

berishga xos bo‘lganini aniq chaqirayotganligini taxmin qilmaydi: u Ch.Morris tomonidan 

kiritilgan ushbu reaksuyaga  organizmning yoki so‘z ma’nosini potensial reaksiya sifatida 

qarash “qabul qiluvchanlik” tushunchadan kelib chiqadi. Bunda u belgi tushunchasi bilan 

birgalikda  (qo‘shimcha  ma‘no  qo‘yiladigan  og‘zaki  (verbal)  stimul)  unga  “namuna” 

tushunchasi      (assegn)  tobe  bo‘lgan  yoki  unga  noverbal  stimul  orqali  shunday  belgi 

ma‘nosi  unga  verbal  stimulli  to‘g‘ri  assotsiatsiya  yo‘li  bilan  emas,  balki  boshqa 

belgilarning ma‘nolari birlashishi vositachiligi orqali qo‘shimcha ravishda yozib qo‘yiladi. 

 

Demak,  qabul  qilish  jarayoni  Osgud  va  boshqa  psixolingvistlar  tomonidan  asl ma‘noda  qabul qilish jarayoni sifatida tushuniladi. U faqat sirtdan (perifiriya) markazga 

yo‘nalishga  mo‘ljallangan.  Hissiy  ma‘lumotlarni  qayta  ishlash  faqat  nerv  sis-temasida 

saqlangan avvalgi ta‘sirlarning izlari ta‘sirida sodir bo‘ladi va  u yoki bu elementlarning 

birlashuvining  subyektiv  ehtimolligi  ularning  “yaqinligi”,  “o‘x-shashligi”  ta‘siri  ostida 

ushbu  ma‘lumotlarning  qayta    guruhlanishi  va  birlashishiga  borib  taqaladi.  Bu  idrokning 

“retseptor”  (oluvchi)  nazariyasiga  tipik  misol.  Biz  bu  yerda  o‘quvchini  sizning 

maqolangizga  murojaat  qildirib,  retseptor  nazariyasi  tanqidiga  atroflicha  tanqidni 

beramiz. Undan faqat yakuniy qismi-xulosalarni, aniqrog‘i, ulardan uchtasini keltiramiz: 

1.Psixolingvistika  nutqning  kodlanishi  va  kodlanmasligining  bevosita  funksional  aloqasi 

yo‘qligini  yoki  ba‘zi  markaziy-miya  mexanizmlarining  faqat  birligini  tan  olib,  nutqni 

idrok qilish va nutqni vujudga keltirishni nazarda tutadi. Biz uchun (

6

A.N.Leontyev. Hissiy aks  etish  mexanizmi  haqida.  “Psixologiya  masalalari”,  1959, 2-son;  Nutq.  Artikulatsiya 

va  idrok.  V.A.Kojevnikov  va  L.A.Chistovich  tahriri  ostida.  M.-L.,  1965,  Shuningdek, 

qarang: A.A.Leontyev. Nutq faoliyatida so‘z. M.,1965, 104-bet va boshqa. Aytish kerakki, 

ushbu  nuqtayi nazarga,  qandaydir darajada amerika fanida tarqalgan, masalan, qarang:  

taniqli  fiziolog  A.M.Libermanning  ishlari.  Ammo,  umuman,  psixolingvistika  va  yetakchi 

vakillar  uchun,  jumladan,  an’anaviy  “retseptor”  yo‘nalish  xarakterli.  qarang:  OSP, 

r.223-228)    artikulatsiya  organlari  va  nutqni  idrok  qilish  organlari  ayrim  zvenolari  bir-

 

biridan  ajralgan  holda  bo‘lishi  mumkin  bo‘lmagan  yagona  funksional  tizimni  tashkil etadi… 

2.Psixolingvistika idrokning  “retseptor” nazariyasiga tayanib,  nutqni  idrok qilishni 

miyaga  informatsiya  “quyilishi”ning  bir  tomonlama  jarayoni  sifatida  qaraydi.  Biz, 

reflektor nazariyasiga  muvofiq, nutq idrok qilinishini  xuddi nutqni harakatga keltiruvchi 

motor  zvenosining  majburiy  ishtirokida  sodir  bo‘ladigan  faol  dinamik  jarayon  sifatida 

qarashni tavsiya etaladi. 

3.Psixolingvistika  nutq  identifikatsiyasi(tushunish)ni  darajalangan  tizim  natijasi 

sifatida  qaraydi.  Bizning  nuqtayi  nazarimizda,  nutqning  idroki  va  tushunulishi-

darajalanishning  natijasi  emas,  aksincha,  vujudga  kelgan  darajalanish  faol  o‘xshatish 

mexanizmining harakati natijasidir (A.A.Leontyev. Psixolingvistika va nutqning funksional birliklari muammosi. 189-bet)

.  


2.Amerikalik 

psixolingvistlatning 

konsepsiyasi

Endi, 


bizga 

amerika 


psixolingvistikasining  psixologik  “bazasi”  ancha  yoki  biroz  aniq  bo‘lganda,  psixologik 

birliklarga bag‘ishlangan keyingi bobga  o‘tishimiz mumkin. 

 

Kitob mualliflari uchta tushunchani kiritadilar:   a) lingvistik birliklar (bu aniq va keyingi izohni talab qilmaydi);  

b)  psixologik  birliklar  -  bu  til  egasining  o‘z  lisoniy  ongida  ajratadigan  birliklari, 

ya‘ni bo‘g‘in, so‘z va gapdir;  

d) psixolingvistik birliklar  yoki  “ochish va  kodlash  (shartli belgilar)  jarayonida  va 

tahlilga  tortishga  daraja  (sath)  bo‘yicha  mumkin  bo‘lgan  butun  sifatida  funksional  faol 

ko‘rinadigan axborotlarning ana shu segment (bo‘g‘im)laridir”(OSP,61).  

Keyinroq psixologik birliklar (natija shuki, tilshunoslar, ko‘pincha, so‘zlashuvchilar bilan 

intiutiv (sezgi) tushunadugan va foydalanadigan o‘ziga foydali bo‘lgan til birliklari bilan 

muomala qilishga qobiliyatli emas-OSP,62)ning lisoniy ma‘nosini va lisoniy birliklarning 

psixologik realligini beradi (psixik ahamiyatli bo‘lgan lisoniy birliklar xulosaning asosidir. 

Ammo,  keyingisini  tajribada  tekshirish  kerak-OSP,63)  va  eksperimental  xarakterdagi  bir 

qancha  muayyan  gaplar  ilgari  suriladi.  So‘ngra,  Dj.Grinberg  (

7

Uning    mualliflik 

to‘plamiga kiritilgan: “Essaysin linguisties”, Chicago, 1957)

tomonidan yozilgan lisoniy birlikdek so‘z haqida katta paragraf keladi. 

 

Nihoyat,  Osgudga  mansub  bo‘lgan  bu  bobning  asosiy  paragrafi  “psixolingvistik birliklarning iyerarxiyasi to‘g‘risida talqin qiladi”. 

 

Motivlashgan  darajadagi  birlik  bo‘lib  (motivation  level)  so‘zlovchi  uchun  ham, tinglovchi uchun ham “so‘zning keng pragmatik ma‘nosi”(OSP,72) gapi xizmat qiladi. Bu 

daraja  axborotning    umumiy  tartibga  solinishi  -  ohang,  urg‘u,  ancha  umumiy  sintaktik 

tavsiflar  bilan  boshqariladi.  Ikkinchi,  semantik  daraja  (sath:  semantic  level)  mumkin 

bo‘lgan tanlov yoki, aniqrog‘i, “bevosita ifodalangan reprezentatsiya”lar bilan ish ko‘radi 

(representational  mediators).  Bu  darajaning  kodlash  birligi  uchun  L.V.Sherbakning 

“funksional  klassi”-  sintagma  ekvivalenti  hisoblanadi.  Kodlarni  ochishga  keladigan 

bo‘lsak,  unda  bu  yerda  yuqorida  J.Grinberg  tomonidan  tavsiya  qilingan  bir  necha 

sahifadan  iborat  birlik  “nukleus”(

Grinbergning  dalil-isbotlarini  bayon  qilmasdan,  tushuntiramizki,  nukleus  o‘zi  nima, 

nukleuslarga  quyidagilar  misol  bo‘la  oladi:  the-farmer-hill-ed-the-ugly-duskling 

(O.S.Axmanova tomonidan tavsiya qilingan ruscha varianti: yego-slushatelь-xran-it-ego-

vajn-oe-soobщeni-e).  To‘rtinchi  daraja  -  tadrijiylik  yoki  qatorlashtiriladigan  (sequential 

level).  Bu  daraja  birligi  -  uning  komponentlarining  statistik  aloqalari  nuqtayi  nazaridan  

nutq  oqimining  bunday  segmenti  (bo‘g‘imi)  bor  butunni  ifodalaydi.  Kodlash,  “kodni ochish uchun segment bo‘lib so‘z hisoblanadi”: shunaqa, so‘z ichidagi pauza “muvozanat” 

munosabati  so‘zlar  orasidagi  pauza  bilan  (ular    keyingisidan  qisqa)  doimo  aloqador. 

Nihoyat,  to‘rtinchi  sath–integratsiya  (inte-gration  level-birlashtiradigan),  bizga  “uch 

pog‘onali  model”  bo‘yicha  ma‘lum  bo‘lib,  nutqning  mayda,  bo‘linmaydigan 

“g‘ishtcha”lari  bilan  boshqariladi.  Bunday  “g‘ishtcha”  bilan  kodni  ochish  uchun,  Osgud 

fikricha, fonema  xizmat qiladi. 

 

Hozircha shular bilan kifoyalanish mumkin. Ta‘kidlash kerakki, shunday bo‘lsa-da, Osgudda  “sath”  tushunchasi  juda  noaniq.  U  uning  ishlarida  kamida  to‘rtta    ma‘noda 

uchraydi, tabiiyki, bular haqida biz atroflicha to‘xtalmaymiz. 

 

Keyingi,  to‘rtinchi bob kitobning  mazmuni bilan,  asosan,  bilvosita  aloqador:  unda gap  kommunikatsiyaning  turli  shakllari–nutq  tinglash,  imo-ishora  va  manipulatsiya

ya’ni    qo‘l  bilan  amalga  oshiriladigan  murakkab  va  nozik  harakatlar,  vaziyatga  qarab, 

kommunikatsiyada  foydalaniladigan  turli  kodlar,  kodlar  tizimi  va  hokazolarning  

birlashish  shakllari  haqida  boradi.  Ushbu  bobda  biz  ana  shunday  ta’kidlar  bilan 

chegaralanib  turamiz.  Hozirgi  semiotikada,  jumladan,  paralingvistikada  ham,  ularning 

ko‘pchiligi aynan bayon qilinayotgan g‘oyalarga o‘xshaydi.  

 

Biz  uchun  beshinchi  bob  juda  muhimdir.  Unda  nutqning  “statistik  struktura”si  va “lingvistik  struktura”ning  eng  muhim  farqlari  beriladi.  Lingvistik  struktura  nuqtayi 

nazaridan,  faqat  lingvistik  elementning  paydo  bo‘lishi  yoki  paydo  bo‘lishi  mumkin-

ligining  o‘ziyoq  relevant  (muhim)dir.  Statistik  analiz  tilshunoslik  uchun  asosiy  bo‘lgan 

strukturaning sathlarini farqlash hisoblanadi (OSP-94). Axborotning “statistik strukturasi” 

butunicha  -  bu  “  tildagi  ushbu  tartibdagi  birliklar  orasidagi  ehtimollik  munosabatlari 

sistemasi”dir (“Tartib” so‘z, morfemalar va fonemalar birlikning turli tartibi mohiyatidir. 

Ketma-ketlik bilan joylashgan bir tartib birliklari orasida turli konstruktiv (asos qilib olsa 

bo‘ladigan,  amaliy)  sathlarga  oid  bo‘lgan  “o‘tishlar”(tranitions)  yoki  chegaralar  bor). 

Boshqa  tomondan,  “lisoniy  struktura”  ushbu  tartib  birliklarini  birlashtirish 

imkoniyatlarining ierarxik tizimi sifatida tushunilishi ke-rak (OSP,95). 

 

Keyingi  paragraf  xulq  sathlari  (darajalari)  muammosini  izlaydi,  shuningdek,  to‘rt pog‘onali  osgudcha  modelni  bayon  qiladi.  Nutqiy  kodlashning  uch  usulda  amalga 

oshirilishi  taxmin  qilinadi:  a)  semantik  “intensiyalar”  (kuchaytirish)ni  tanlash;  b)  uning 

muayyan  semantik  va  alohida  grammatik  tavsiyalari  bilan  unga  to‘g‘ri  (mos)  keladigan  

so‘zlar tanlash; d) uning tovush shaklini o‘rash, keyinroq lingvistik strukturaning statistika 

bilan  aloqasi  aniqlanadi. Bir  necha  paragraf  nutq  tadrijiyligi  statistikasi  muammolarining 

atroflicha tahliliga bag‘ishlanadi. 

 

Ayniqsa,  verbal  (so‘z,  og‘zaki)  assotsiatsiya  bo‘yicha  ishlar  (J.Jenskins)  psi-xolingvistika  muammolariga  kiritilgan  4-  va  5-§  lar  muhimdir.  Skinner  fikricha,  bunday 

assotsiatsiyalarning farqlarini aniqlovchi omillarning to‘rtta guruhi mavjud:  

1) so‘zlovchining holati;  

2) eshitganni idrok qilish variatsiyasi (o‘zgarishi);  

3)  namoyon  bo‘lish  bilan  bog‘liq  (masalan,  eslatilgan  narsalarning  ishtirok  etishi) 

bo‘lgan verbal va noverbal stimullar;  

4) o‘zaro og‘zaki munosabatlar yoki ketma-ketlik va aynipaytdalik planidagi so‘zlar 

orasidagi  munosabatlar.  Verbal  assotsiatsiyalar  muammosi  mana  shu  o‘z  aspektida 

psixolingvistikaga  mansubdir.  Bunga  Osgud  tomonidan  kanalning  semantik  jihatdan 

kodini ochishda o‘tkazuvchanligi haqidagi yozilgan paragraf ham qo‘shiladi.  

 Ushbu  kitobdagi  oltinchi  bobning  barcha  muammosini  (ontogenezda  tilning 

shakllanishi,  ikkinchi  tilni  o‘zlashtirish,  bilingvizm,  lisoniy  o‘zgarishlar)  biz  tushurib 

qoldiramiz.  Yettinci  bobga  keladigan  bo‘lsak,  unda  xulqning  asoslangan  tomonining 

ta’siri  ko‘rib  chiqiladi,  ma’noning  turli  aspektlari  tahlillanadi  va  uning  o‘lchovi  haqida 

tushuncha beriladi (bu haqda biz quyida maxsus to‘xtalamiz), tillararo tarjima muammosi 

ocherklari  beriladi  va,  nihoyat,  til,  ong  va  madaniyatning  munosabati  muammosiga 

to‘xtalib o‘tiladi. 

 

OSP sahifalarida ko‘rib chiqilgan barcha muammolarni, o‘zining nazariy va amaliy ahamiyati  jihatidan  teng  emasligini  ko‘rish  oson..  Ulardan  ancha  muhimlarini  quyidagi 

asosiy masalalarga (biz tomondan tilga olingan tematika chegarasida) kiritish mumkin: 

1.  Til tabiati va nutq xulqi, nutqni o‘rganishga asosiy yondashuvlar. 

2.  Nutq xulqini iyerarxik (pog‘onali) tashkil qilish (sathlar, birliklar va h.k.). 

3.  “Ketma-ketlik psixolingvistikasi”–nutq xulqini statistik tashkil qilish. 

4.Ma’noning  psixolingvistik  muammolari  (uning  tabiati  va  “o‘lchovi”,  verbal 

assotsiatsiyalar muammosi). 

5.Nutq  xulqining  nolisoniy  bog‘liqligi  muammosi  (asoslangan  bog‘liqlik,  til  va 

madaniyat va h.k.). 

1954-yildan  keyin  ushbu  muammolar  qanday  qo‘yilganligi  va  hal  qilinganligi 

bo‘yicha  sharhga  o‘tishdan  oldin,  bizga  quyida  muntazam  murojaat  qilishga  to‘g‘ri 

keladigan  sharhiy  ish  ko‘rsatiladi.  Ulardan  asosiysi  E.R.Dayboldga  taalluqlidir 

(

8A.R.Diebold.  Jr.  A  survey  of  psycholinguistic  research.  1954-1964,  OSP,    p..205-207 

(bibliografiya, str.276-291). 

Bu  ish  ham  OSP  ikkinchi  nashrning  boshqa  qismlaridek  namoyon  bo‘ladi.  Biz 

murojaat qilgan boshqa ish - bu Osgudning psixologiya bo‘yicha Z. Kox tahriridagi ko‘p 

jildlik qo‘llanmadagi maqolasi (

9

Ch. Osgood. Psycholinguistics. “Psychology: A.Study of 

science, vol.6: Investigations of Man as Socius: Their Place in Psychology and the social 

Sciences”. N. Y. San-Francisco–Toronto-London, 1963, p. 244-304-(bibliografiya.str.304-

316).  Biz    uni  OP  deb  belgilaymiz.  Bizga  psixolingvistika  bo‘yicha  Solom  Saporta 

tomonidan nashr qilingan (SP) saylanmaga ham tayanishga tayanishga ham to‘g‘ri keladi 

(

10

Psycholinguistics.  A.Book  of  Readings.  Ed.  by  Sol  Saporta.  N.Y.,1961).      Sheldon Rozenberg  tomonidan  nashr  qildirilgan  (

11

Directions  in  Psycholinguistics.  Ed.  by  Sh. Rosenberg.  N.Y.  London,1965).  “Psixolingvistikadagi  yo‘nalish”  nomli  maqolalar 

to‘plamini  biz  RD  deb  belgilaymiz.  Nihoyat,  1965-yil  16-18-sentabrda  Nyu  Yorkda bo‘lib o‘tgan nutq xulqi bo‘yicha konferensiya uchun tayyorlangan materiallar bilan bir 

necha  bor  ish  ko‘rishga  to‘g‘ri  keladi;  bu  materiallar  (ko‘paytiruvchi  apparatlar  bilan 

alohida ma’ruzalar ko‘rinishida nashr qilingan)ni biz VB indeksi bilan ta’minlaymiz(

12

The Verbal  Behaviorior  Conference.  September  16-18.  1965.-Bizning  ixtiyorimizga  ushbu 

materiallarni  bergan  prof.  A.R.Luriya,  shuningdek,  prof.  T.Shyoblk(AQSH)ka  chuqur 

minnatdorchilik  bildirish  uchun  fursatdan  foydalanamiz,  chunki  biz  psixolingvistika 

bo‘yicha deyarlik barcha amerikalik nashrlarga iltifot ko‘rsatishimiz kerak). 

  

Psixolingvistikaning hajmi haqida bir necha so‘z. Uning chegaralari noaniq. OSPga quyidagi  tavsif  beriladi    (aftidan,  uning  muallifi  Osgud):  “Psixolingvistika” 

so‘zlovchilarning  tezligi  shu  kodi  madaniyatida  qabul  qilingan  signallarda  hosil 

qilinadigan  jarayonlarni  o‘rganadi  va  bu  signallar  tinglovchilarning  sharhlarida 

qayta ishlanadi. Boshqa so‘zlar bilan aytganda, psixolingvistika  kodlash va kodlarni 

ochish  jarayonlari  bilan  ish  ko‘radi,  modomiki,  ulardagi  axborotlar  holati 

 

kommunikatsiya  ishtirokchilari  (OSP,4)  holatiga  muvofiq  keladi.  Ammo  bunday  tavsif, oson  ko‘ringandek,  psixolingvistikaga  “klassik”  tilshunoslik  va  “klassik”  nutq 

psixologiyasi chegarasida chiqadigan, hatto qisman ushbu chegaralarga aloqador bo‘lgan 

deyarlik barcha va barcha kiritishga imkoniyat beradi.  “Psixolingvistika” termini, qoida 

bo‘yicha  E.R.Daybold  ta’kidlaydiki,  “inson  tili  va  verbal  xulqning  muayyan aspektlariga  nazariy  va  eksperimental  yondashuvlarning  ayrim  aralashmasini 

anglatadi”…Psixolingvistlka, uning asosuga ancha omonat fanlardan alohida fan sifatida 

real mavjud bo‘lishini tan olish uchun asosdir (OSP,205) (

14

Uni ajratishga, balki, arzimas. 

Bu masalaga biz hali qaytamiz). 

Bu omonat SP va RD uchun olingan muammolar nomenklatura(majmua)sida yaxshi 

ko‘rinadi.  Biz  barcha  holatlarda  amerikalik  psixolingvistlarning  fikriga  tayanamiz, 

aniqrog‘i, psixolingvistika ko‘lamiga ular nimani kiritgan bo‘lsa, shuni kiritamiz. Albatta, 

ochiq  taranglik  holati(masalan,  OSPga  Skinner  kitobiga  yoki  SPga  L.S.Vigotskiyning 

“Tafakkur va nutq” kitobini qayta bosish)dan chekinmaslikka to‘g‘ri keladi. 

 

Va yana bir taxminiy e’tiroz - bu psixolingvistika bo‘yicha chop qilinayotgan davriy nashrlar  haqida.  Yaqin  kunlargacha  ular  uchun,  asosan,  “Patologik  (g‘ayritabiiy)  va 

ijtimoiy  psixologiya  jurnali”  (Journal  of  Abnarmal  and  Sosial  Psychology,  JASP)  va 

“Amerika akustik jamiyati jurnaji” (Journal  of  the Acoustical Society of America, JASA) 

o‘z  sahifalaridan  o‘rin  berdilar.  Amerikalik  psixolingvistlar,  shuningdek,  Angliyaning 

“Language and Speech” jurnali bilan ham hamkorlik qiladilar. 1962-yildan buyon “Journal 

of  Verbal  Learning  and  Verbal  Behavior”  (JVLVB)  chiqa    boshlagan  bo‘lib,  unda psixolingvistika  tavsifiga  aloqador  bo‘lgan  bir  qancha  ishlar  nashr  qilindi.  Bunga 

o‘xshagan ishlar ba’zan e’lon qilingan jurnallarga quyidagilar kiradi: “The Psychological 

Bulletin”,  “International  Journal  of  American  Linguistics”,  “American  Journal  of 

Psychology”. Nazorat savollari va tposhiriqlar: 

1.Bima uchun Amerikani psixolongvistikaning vatani deyishadi? 

2.Amerikalik qaysi olimlar psixolingvistika bilan shug‘ullanganlar? 

3.Ular tadqiqotlarida psixolingvistikaning qaysi masalalariga e’tibor berganlar? 

4.Kodlash deganda nimani tushunasiz? 

5.Inson xulqi bilan nutq xulqi orasida qanday munosabat yotadi? 

6.“Transformatsion” psixolingvistik modelning real qiymati qanday? 

7. Amerikalik psoxoloingvistlarning kamchiliklari nimadan iborat edi?   

Download 257.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling