1. Fizikaviy analiz usullarini tushuntirib bering


Download 33.55 Kb.
Sana21.11.2020
Hajmi33.55 Kb.

Variant № 1

1.Fizikaviy analiz usullarini tushuntirib bering .

2. Kimyoviyanalizda oksidlanish- qaytarilishreaksiyalarini. Misollar asosida tushuntirib tahlil qilib javob bering.

3. Birinchiguruhkationlarihaqidamalumotbering.

4. Quyidagi oksidlanish –qaytarilish reaksiasini tenglashtiring va koefisiyentlar yig’indisini hisoblang.

Fe2O3 + KNO3 + KOH = K2FeO4 + KNO2 H2O

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2 (SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

MnO2 + H2SO4 = MnSO4 + O2 + H2O

5. Issiqliknima,issiqlikhaqidagiikkixilgipotezaniayting.

Variant 2

1.Sifat analizini misollar asosida tushuntiring.

2 Ikkinchiguruhkationlarihaqidamalumot bering.

3. bufer eritmalar qanday eritmalarmisollarbilantushuntiring.

4. Neytrallanish usulining mohiyatini tushuntiring.

5. Ish nima va u haqidato’liqma’lumotbering.

Variant 3

1. Qaytar reaksiyalar to'g'risida tushuncha. Kimyoviy muvozanat va uning siljishi va unga ta'sir etuvchi omillar.

2. Choktirish asoslari haqida malumot bering.

3.Birinchi guruh anionlari haqida ma’lumotbering.

4.Amfoterlik qanday jarayon.

5.Ichki energiya haqida to’liq ma’lumot bering.Variant 4.

1.Hajmiy analiz mohiyatini tushuntirib bering.

2. indikatorlar qanday moddalar misol bilan tushuntiring.

3. Cho’kmalarning kristall va amorf holatdaqandayhosilbo’ladi.

4. Cho’kmalar qanday quritiladi va qizdiriladi

5. Termodinamikaningbirinchiqonunihaqidamalumotbering.Variant 5.

  1. Uchinchiguruhkationlarihaqidamalumotbering.

  2. Cho’ktiruvchiningmiqdorimoddaningcho’kishigaqandayta’sirqiladi.

  3. Kompleksbirikmalarqandayusullardaolinadi.

4. Kuchsiz asos va kuchsiz kislatadan hosil bo’lgan tuzlar gidrolizi haqida ma’lumot bering.

5. Termodinamikaning ikkinchi qonunihaqidama’lumotbering.Variant №6.

1. To’rtinchiguruhkationlarihaqidamalumotbering.

2. Bufer eritmalar qanday eritmalar.

3. Kimyoviyanalizhaqidama’lumotbering.

4.. Fizik kimyoviy analiz usullari haqida malumot bering.

5. Cho’ktiriladiganshaklgaqo’yiladigantalablar.Variant № 7

1. Tuz, asos va kislotalarning dissosialanishi Misollar bilan tushuntiring.

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining turlari to'g'risida ma'lumot bering.

3. Issiqlik effekti nima va qanday turlarga bo’linadi .

4.Chokmani filtlash va yuvishturlari to'g'risida ma'lumot bering.

5. Termokimyohaqidamalumotbering.Variant № 8

1.Eritma konsentrasiyasini ifodalash usullari. Misollar keltiring.

2.Kislota, asos va tuzlarning dissosiaglanishi. Misollar keltiring.

3. Gravimetrik analiz mohiyati haqida malumot bering.

4. Hajmiyanalizdaqollaniladiganreaksiyalargaqo’yiladigantalablarqanday

5.Hajmiyanalizdaqollaniladiganreaksiyalargaqo’yiladigantalablarqanday.Variant № 9

1.Eritma. Suvdagi eritmalar. Eruvchanlik.

2. Teskari titrlashni misollar bilan tushuntiring.

3. Indikatorlarning o’zgarishsohalarihaqidama’lumotbering.

4.beshinchiguruhkationlarihaqidamalumotbering.

5. Birinchi guruh anionlari haqida malumot bering.

Variant № 10

1.Almashtirib titrlash ni. Misollar asosida tushuntiring.

2.Ham oksidlovchi ham qaytaruvchi moddalar qaysilar reksiyatenglamalariga. Misollar keltiring.

3.Metiloranjformulasiniyozing.

4.Indikatorlarning ion nazariyasi haqida malumot bering.

5. Quyidagituzlarninggidroliziniyozing, muhitinianiqlang .Gidroliznimabo’yichaboradi?

NaCI, CuSO4 , Ca(NO3)2 , Na2S, AgNO2

Variant № 11

1.Fenolftalein formulasini yozing.

2. Kimyoviy kinetika va kimyoviy reaksiya tezligi to'g'risida tushuncha.

3. Eritmalaragregatholatigako’rabo’linishi.Harbirigamisollarbilan.

4. .Quruqtuzanalizihaqidama’lumotbering

5... Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining tenglashtiring va koeffisientlar yig'indisini toping.

NaI + NaIO2 + H2SO4 = I2 + NaSO4 + H2O

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

NaI + KMnO4 + KOH = I2 + K2MnO4 + NaOH

Variant № 12

1.Kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizi va uni misollar asosida tushuntiring.

2.uchinchiguruhanionlarianalizireaksiyalarinitenglamalariniyozing.

3. Moddanimiqdoriyanalizgatayyorlashhaqidama’lumotbering.

4. Gravimetric shaklgaqandaytalablarqo’yiladi.

5.Normallilkhaqidavauningtitrlashdagiahamiyatihaqidama’lumotbering.Variant № 13.

1.Kimyoviy reaksiya tezligiga va kimyoviy muvozanatga ta'sir etuvchi omillarga xarakteristika bering. Misollar asosida tushuntiring.

2. Bufer eritmalarni Misollar asosida tushuntiring.

3. Fizikaviyanalizturlarihaqidamalumotbering.

4. Fenolftalein formulasini yozing.

5..Indikatorlarning ion xromofornazariyasihaqidamalumotbering.Vareant № 14.

1.Neytrallanish usulining mohiyatini. Misollar asosida tushuntiring.

2. titrametrik analiz usullariga. Misollar keltiring.

3. Temir uch xloridning miqdorini aniqlash tushuntiring.

4. Cho’kmanifiltlashvayuvishhaqidamalumotbering.

5.Cho’ktirishasoslarihaqidamalumotbering.Variant № 15

1.Eruvchanlikdarajasihaqidama’lumotbering.

2.Buferlikhaqidamalumotbering. Misollar asosida tushuntiring.

3.Ikkinchi guruh anionlari haqida malumot bering.

4. Beshinchiguruhkationlarihaqidamalumotbering.

.5.Quyidagi ion almashinish reaksiyalarini yozing va to'la, qisqa ionli tenglamalarini yozing.

H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

KBr + KMnO4 + H2SO4 = Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Cr2O3 + Br2 + NaOH = Ma2CrO4 + NaBr + H2O

Variant № 16

1. Tortmaanalizhaqidamalumotbering.Misollar asosida tushuntiring.

2.Eritma. Suvdagi eritmalar. Eruvchanlik.

3. Kompleks birikmalar haqida malumot bering.

4. Almashtirib titrlash qanday titrlash . Misollar asosida tushuntiring

5.Uchinchiguruhkationlariningumumiytavsifi.Variant № 17

1.Eritma konsentrasiyasini ifodalash usullari. Misollar keltiring.

2.Cho’ktiriladiganshaklgaqo’yiladigantalablar. Misollar keltiring.

3. Neytrallanish usulining mohiyati nima .

4. Indikatorlarranginingo’zgarishsohalarinitushuntiribbering.

5. Quyidagi ion almashinish reaksiyalarini tugallang va to'la, qisqa ionli tenglamalarini yozing.

CuSO4 + BaCI2 =

K3PO4 + AgNO3 =

ZnCI2 + Fe(OH)3 =

NaBr + AgNO3=

Variant № 18

1 , Fizikaviy va kimyoviy analiz usullari haqida malumot bering.

2..Cho’ktiruvchi miqdorinicho’ktirishga ta’siri .

3. Tuzlar gidrolizi va uning borish shartlari. Qanday tuzlar gidrolizlanadi.Misollar bilan tushuntiring.

4.Ikkinchiguruh kationlari haqida malumot bering.

5.Uchinchi guruh anionlari haqida malumot bering.Variant № 19

1.Oksidlanish –qaytarilishreaksiyalarihaqidamalumotbering.Misollarbilantushuntiring.

2.To’tinchiguruhkationlarihaqidamalumotbering.Misollarbilantushuntiring.

3.Gomogen va geterogen kataliz.Uning mohiyatini misollar asosida tushuntiring.

4.Anionlarning umumiy tavsifi.

5. Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi tenglamasini yozing va koeffisientlarni qo'yingvaionlitenglamalariniyozing.

Fe2O3 + KNO3 + KOH = K2FeO4 + KNO2 +H2O

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2 (SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

MnO2 + H2SO4 = MnSO4 + O2 + H2O

Variant № 20

1. Tuz, asos va kislotalarning dissosialanishi. Anion va kation nima. Misollar bilan tushuntiring.

2. tuzlar gidrolizini. Misollar asosida tushuntiring. .

3. Kompleksbirikmalarni.Tegishli reaksiya tenglamalarini yozingvatushuntiring.

4. Quyidagi ion almashinish reaksiyalarini tugallang va to'la, qisqa ionli tenglamalarini yozing.

Reaksiya qanday boradi.

HCI + Na2S =

KBr + AgNO3 =

CaCI2 + AgNO3 =

5.Kimyoviyanalizdakompleksbirikmalarningishlatilishi.Variant № 21

1.Birinchi guruh anionlarining analizini. Misollar asosida tushuntiring.

2. Kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizi. Misollar bilan tushuntiring.

3..Kompleksbirikmalarningolinish.

4.Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining tenglashtiring va koeffisientlar yig'indisini topingvaionlivaqisqaionlitenglamalariniyozing.

NaI + NaIO2 + H2SO4 = I2 + NaSO4 + H2O

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

NaI + KMnO4 + KOH = I2 + K2MnO4 + NaOH

5.Amfoterlik nima .

Variant № 22

1.Kuchsiz asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizi va uni misollar asosida tushuntiring.

2.Kimyoviy kinetika va kimyoviy reaksiya tezligi to'g'risida tushuncha.

3.Massalar tasiri qonunini tushuntirib bering.

4.Fizik kimyoviy analiz haqida malumot bering.

5.Quyidagi ion almashinish reaksiyalarini tugallang va to'la, qisqa ionli tenglamalarini yozing.

HCI + Na2S =

KBr + AgNO3 =

CaCI2 + AgNO3 =

Variant № 23

1.Kimyoviy reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillarga xarakteristika bering. Misollar asosida tushuntiring.

2.Beshinchi guruh kationlarilari haqida malumot bering. Misollar asosida tushuntiring.

3. Kompleks birikmalarning suvli eritmadagi muvozanati.

4.Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining tenglashtiring va koeffisientlar yig'indisini toping va ionli ,qisqa ionli tenglamalarini yozing.

H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

KBr + KMnO4 + H2SO4 = Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Cr2O3 + Br2 + NaOH = Ma2CrO4 + NaBr + H2O

5.Sifatreaksiyalarigaqo’yiladigantalablar.

Variant № 24

1.Teskari titrlashni. Misollar asosida tushuntiring.

2. Eruvchanlik haqida malumot bering .

3.Kolloid eritmalar mitsellaning hosil bo’lishi.

4. Quyidagi ion almashinish reaksiyalarini tugallang va to'la, qisqa ionli tenglamalarini yozing.

Reaksiya qanday boradi.

HCI + Na2S =

KBr + AgNO3 =

CaCI2 + AgNO3 =

5.Uchinchiguruhkationlarianalizi.Variant № 25

1.Fenolftaleinkimyoviyformulasiniyozing.

2.Neytrallanishusuliningmohiyati

3.Gravimetrikanalizningmohiyati.

4.Moddaningmiqdoriyanalizgatayyoarlash.

5.Cho’ktirishasoslarinima.Variant № 26

1.Cho’kmalarninghosilbo’lishsharoitlari.

2.Cho’kmalarnifiltrlashvayuvish.

3.Hajmiyanalizningmohiyati.

4.Fiksanallardaeritmatayyorlashqandaybo’ladi.

5.Metiloranjkimyoviyformulanisiniyozing.Variant № 27

1.Indikatorlarning ion nazariyasi.

2.Teskarititrlashnitushuntiribbering .

3.Hajmiyanalizgaqo’llaniladiganreaksiyalargaqo’yiladigantalablar.

4. Quyidagi ion almashinish reaksiyalarini tugallang va to'la, qisqa ionli tenglamalarini yozing.

Reaksiya qanday boradi.

HCI +Na2S =

KBr + AgNO3 =

CaCI2 + AgNO3=

5.UchinchiguruhkationlarianaliziVariant № 28

1.Oksidlanish –qaytarilishreaksiyalarihaqidamalumotbering.Misollarbilantushuntiring.

2.To’tinchiguruhkationlarihaqidamalumotbering.Misollarbilantushuntiring.

3.Gomogen va geterogen kataliz.Uning mohiyatini misollar asosida tushuntiring.4. Almashtirib titrlash qanday titrlash . Misollar asosida tushuntiring

5. Uchinchiguruhkationlariningumumiytavsifi.
Download 33.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling