1. Qaysi qator faqat valentligi o’zgaruvchan elementlardan iborat?


Download 32.04 Kb.
Sana06.11.2020
Hajmi32.04 Kb.

1. Qaysi qator faqat valentligi o’zgaruvchan elementlardan iborat?

a) K,C,S,N, P,Fe b) Cu, Ba,N, CI, Br, Cr c) C, Cr, Cu, P, S

d) Ca, Cu, C, H, F, O e) AI, Na, Ca, Ag, H

2. 44,8 litr karbonat angdirid hosil qilish uchun (n.sh)da necha gramm CaC03 ni parchalash lozim.

a)25g; b)50g; c)200 g; d)150g

3. 0,25 mol kislorodning massasini va bu miqdordagi molekulalar sonini hisoblang

a) 8 g va 1,505·1023 b) 12 g va 2,2575·1023 c) 16 g va 3,01·1023

d) 24 g va 4,515·1023 e) 32 g va 6,02·1023

4. Quyida keltirilgan birikmalarning qaysilari oksidlardir

1) Li2O 2) CaS 3) P2O5 4) H2SiO3

a) 1, 2 b) 1, 4 c) 1, 3 d) 2

5. Tartib nomeri 37 bo’lgan element qaysi davr va guruhda joylashgan?

A) V davr 6 qator III guruh B) V davr 6 qator I guruh C) V davr 7 qator VIII guruh D) VI davr 8 qator III guruh E) VI davr 8 qator IV guruh

6. 22 gr kаrbоnаt аngidrid (n.sh dа) qаndаy hаjmni egаllаydi?

А) 22,4 l B) 10,5 l S) 11,5 l D) 11,2 l

7. 48 gr kislоrоd nеchа mоlgа to’g’ri kеlаdi?

А) 4 mоl B) 1,5 mоl S) 2 mоl D) 2,5 mоl

8. Mn, Mn+2, Mn4+ larning 3d pog‘onachasidagi elektronlar sonini aniqlang.

A) 5, 4, 4 B) 5, 4, 3 C) 5, 5, 3 D) 5, 5, 5

9. Qaysi zarrachani massasi va zaryadi bir xil qiymatga ega?

A) neytron B) pozitron C) deytriy D) proton

10. Agar elementni elektron konfiguratsiyasi …4s1, 3d5 bilan tugasa, uning atomidagi neytronlar va elektronlar yig‘indisini aniqlang?

A) 24 B) 52 C) 48 D) 72

11. Agar elementni elektron konfiguratsiyasi …4s1, 3d5 bilan tugasa, uning atomidagi protonlar va elektronlar yig‘indisini aniqlang?

A) 24 B) 52 C) 48 D) 72

13. Normal holatda qaysi atomda juftlashmagan elektronlar soni ko‘p?

A) K B) P C) S D) Cl

14. Tartib raqamlari 10, 16 va 36 bo‘lgan elementlatlar atomlarida nechtadan to‘lgan elektron pog‘onachalar bor.

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 2, 2, 3 D) 3, 4, 8

14. Tenglamasi 209Bi + → 211At + X bo‘lgan reaksiyadagi noma’lum zarrachani aniqlang

A) neytron B) proton C) elektron D) positron

16. Pog’onachalardagi orbitallar soni qaysi formula bilan topiladi.

A)n2 B)2n2 C)2l+1 D)n+l

17. X +2 dagi elektronlar soni 10ta bo`lsa, protonlar sonini toping.

A) 12 B) 24 C) 10 D) 8

18. X + 3 ionida proton soni 21 ta , neytron soni elektron sonidan 5 taga ko`p. Atom massani toping.

A) 21 B) 45 C) 44 D) 23

19. Elektron konfiguratsiyasi ls22s22p63s23p6 bo‘lgan zarrachalarni aniqlang?

A) Li+ B) K+ C) Cs+ D) Na+

20. Berilgan yo'nalishda moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig'indisi qanday o'zgarishini aniqlang.

a) ortadi: b) kamayadi; c) o'zgarrnadi.

A) 3a, 4c, 1c, 2b B) 2b, 1b, 4a, 3a

C) 1b, 2b, 3a, 4 c D) 4c, 3b, 2b, 1b

21. Zaryadsiz zarrachani aniqlang.

A) proton B) neytron C) elektron D) pozitron

22. Zaryadining qiymati massasiga teng bo‘lgan zarrachani ko’rsating.

A) proton B) neytron C) elektron D) pozitron

23.Berilliy izotopi 9Be bitta α-zarrachani yutib va neytron chiqarib, qanday element-ning izotopiga aylanadi?

A) B) C) D) E)

24. 235U izotopidan 7 ta α va 4 ta β-zarrachalar nurlanishi natijasida hosil bo‘lgan element izotopidagi neytronlar sonini toping.

A) 125 B) 128 C) 100 D) 150 E) 120

25. Quyidagi 54Fe + X55Co + 1n yadro reaksiyasida qanday zarracha qatnashadi?

A) α-zarracha B) β-zarracha C) proton D) deyteriy E) neytron

26. Quyidagi yadro reaksiya natijasida qanday zarracha ajralib chiqadi?

A) α-zarracha B) elektron C) proton D) neytron E) pozitron

27. Quyidagi reaksiya natijasida hosil bo‘lgan A element atomining yadrosida nechta neytron bor?

A) 25 B) 27 C) 28 D) 29 E) 31

28. reaksiyasida qanday zarracha ajralib chiqadi?

A) proton B) neytron C) α-zarrachaD) 2 ta proton E) β-zarracha

29.Massasi 235 g bo'lgan H2SO4 ning molini toping? A) 2.39796 B) 5.9949 C) 4.79592 D) 2.99745

30.Modda miqdori 1.2 mol bo'lgan H2SO4 ning massasini toping? A) 164.64 B)94.08 C) 117.6 D) 70.56

31..Massasi 29 g bo'lgan H2O ning molini toping? A) 2.01389 B) 4.02778 C) 3.22222 D) 1.61111

32..Massasi 146 g bo'lgan H2O ning molini toping? A) 8.11111 B) 20.27778 C) 16.22222 D) 10.13889

33.Modda miqdori 1.1 mol bo'lgan H2O ning massasini toping? A) 19.8 B) 27.72 C) 15.84 D) 11.8834.Modda miqdori 2.3 mol bo'lgan NH3 ning massasini toping? A) 54.74 B)31.28 C) 39.1 D)
Download 32.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling