1. Yacheyka deganda nimani tushunasiz ? A ixtiyoriy ustunni b ixtiyoriy satrni c formula satrni


Download 74.5 Kb.
Sana02.06.2020
Hajmi74.5 Kb.

Informatika va hisoblash texnikasi asoslari, 9-sinf. I-variant
1.Yacheyka deganda nimani tushunasiz ?

A)Ixtiyoriy ustunni B)Ixtiyoriy satrni C)Formula satrni

D)Ustun va satrning kesishgan joyini E)Uskunalar majmuasi

2.Grafik muharrir qanday maqsadda qollaniladi?

A)Matn ko’rinishdagi axboratlarni qayta ishlash uchun .

B)Grafik axboratlarni qayta ishlash uchun .

C)Jadval ko’rinishidagi axboratlarni qayta ishlash uchun.

D)Dasturlar tuzish uchun. E)Kompyuter o’yinlarini yaratish uchun.

3.Grafik fayillar xotirada qanday kengaytmada saqlanadi ?

A)VMR va DOS B)XLS va DOS C)DOS va RSX D)VMR va DOS E)BMP va PCX

4.Quyidagilardan qaysi biri grafik muxarrir ?

A)BASIC B)WORD C)PAINT D)EXCEL E)INTERNET

5.PAINT ning uskunalar majmuasida bo’lmagan elementini ko’rsating ?

A)Ellips B)To`g`ri chiziq C)Egri chiziq D)To`rtburchak E)Rasm

6.Mo`yqalam nima maqsadda ishlatiladi ?

A)Chiziq qalinligini tanlashda. B)Rahg tanlashda. C)To`g`ri chiziq chizishda .

D)Yopiq sohani ichini bo`yashda. E)Tasvirni o`chirishda.

7.Ma’lumotlar ombori nima ?

A)Xotirada saqlanayotgan ixtiyoriy ma’lumot.

B)Borliqni ma’lum bir sohasi bo`yicha birlashtirgan ma’lumotlar to`plami.

C)Biror dasturlash tilida tuzilgan dastur.

D)Ixtiyoriy matn ko`rinishidagi axborot. E)Jadval ko`rinishida saqlanayotgan axborot.

8.Ma’lumotlar omborining qaysi modelida ma’lumotlar jadval ko`rinishda saqlanadi?

A)Chiziqli modelda B)To`rli modelda C)Relatsion modelda

D)Chiziqli va to`rli modelda E)Chiziqli va relatsion modelda

9.Qaysi dasturiy ta’minot yordamida ma’lumotlar ombori va jamg`armasi ustuda ishlash

mumkin? A)MS ACCESS B)BASIC C)WORD D)EXCEL C)PAINT
10.Quyidagi ma’lumotlar ombori qanday shart ostida saralangan ?

T/r

F. I. Sh.

Tug`ilgan sana

Manzil

Telefon

1

Axmedov .R

14.02 – 1954

A. Temur - 8

51 - 876

2

Boboev.S

27.06 – 1974

A.Asqarov - 34

56 – 657

3

Valiev. D

5.08 – 1977

Tinchlik - 54

56 – 456

4

Fayziev. D

23.01-1945

Furqat – 67

45 – 567

5

Rasulov S

16.03 – 1963

Hamkor - 77

50 – 586

A)Familiyalar alifbosi bo`yicha B)Yoshi bo`yicha C)Uy raqamining o`sishi tartibida

D)Telefon raqabi bo`yicha E)Saralanmagan
11.Elektron jadval qanday maqsadda qo`llaniladi?

A)Turli shakllarni yasash uchun B)Matnlarni yasash uchun

C)Hisob – kitob ishlari va ma’lumotlarni jadval ko`rinishida tasvirlash uchun

D)Dasturlash tillarida foydalanish uchun E)Ma’lumotlar omboridan foydalanish uchun
12.EXCELda tayyorlangan hujjat qanday kengaytmada faylda saqlanadi?

A).DOS B).TXT C).XLS D).BAS E).BAT

13.Quyidagi operatorlarning qaysi biri to`gri yozilgan ?

A)B$=LEN(“Maktab”) B)D=LEN$(C$) C)L=LEN(OLIMPIADA)

D)M=LEN(A$)+5 E)K=LEN(A)
14.EXCELda hujjatni alifbo bo`yicha saralash uskunalar majmuasining qaysi birida to`g`ri ko`rsatilgan?

A)A 1 B) C)ABC D)A YOKI A E) Fx

Я Я

15.EXCEL da formulalar qanday belgidan keyin yoziladi ?

A)= B)SUM C)EXP D)MAX E)AVERAGE

16.EXCEL da quyidagilardan qaysi biri statistik funksiya emas?

A)MAX B)MIN C)EXP D)SUM E)AVERAGE

17.Matematik mantiqiy modellar qaysi model guruxiga kiradi ?

A)Abstrakt B)Fizik C)Biologik D)Abstrakt va fizik E)Fizik va biologik
18.Algoritmlarni tasvirlash usullarini ko`rsating ?

A)Matnli B)Dasturli C)Blok-sxemali D)Yuqoridagi 3 ta javob to`g`ri

E)To`g`ri javob yo`q
19.Miqdorning nomi qaysi bandda hato yozilgan?

A)A B)A2 C)3C D)Alfa E)INFO
20.BASIC dasturlash tili qachon kimlar tomonidan yaratilgan ?

A)1964, T.Kurtz va Ada Lavlays B)1960, J.Kemeni va Charlz Mur

C)1964, J, Kemeni va T.Kurtz D)1975, D, Harris va Ada Lavlays

E)1966, S.A.Lebedev va V.Q,Qobulov
21.Qaysi javobda BASIC tilida miqdor turlari to`g`ri ko`rsatilgan ?

A)O`zgarmas, o`zgaruvchi , operator B)O`zgarmas, jadval, dastur

C)O`zgaruvchi, jadval, dasturchi D)O`zgarmas, o`zgaruvchi, jadval

E)Jadval, operator, dastur
22.DATA ma’lumotlar blokidagi o`zgarmaslarni qaysi operotor yordamida o`zgaruvchilarga o`girish mumkin ?

A)LIST B)READ C)INPUT D)LET E)PRINT

23 . Noto`g`ri yozilgan operotorni ko`rsating ?

A)IF X>0 THEN 20 B)IF X<3 THEN 80 C)IF A=B THEN Y=A+B

D)IF X=3,5 THEN 30 E)IF A>0 THEN PRINT A^2

24. To`g`ri yozuvni ko`rsating ?

A)FOR Z=1 TO CTEP 2 B)FOR K TO 35 C)FOR B=3 TO 50 STEP 5

D)FOR M=100 TO 20 STEP 2 E)FOR D=1 TO 50 STEP –5
25.DIM A(N,M) operatori bajarish natijasida A jadval elementlarga kompyutor

xotirasida qancha joy ajratiladi ?

A)N ta B)M-1 ta C)N+m ta D) (N+1)*(M+1)ta E) (N+1)*m ta


Informatika va hisoblash texnikasi asoslari, 9-sinf. II-variant
1.Quyidagilardan qaysi biri EXCEL elektron jadvalining asosiy elimentlariga kirmaydi?

A) A15 B) D9 C) 2C D) AB45 E) E150
2.Qaysi vazifani PAINT da bajarib bo`lmaydi ?

A)Yangi tasvirlar chizish B)Tayyor tasvirlarni tahrir qilish

C)Tasvirdan skaner yordamida nusxa olish D)Tasvirlarga turli shriftlarda yozuv yozish

E)Yuqori aniqlikdagi texnik qurilmalarni va yirik inshoatlarni loyihalash
3.Tayyor san’at asarlari, shakl va tasvirlar nusxasi qanday qurilma yordamida kompyuter xotirasiga kiritiladi ?

A)Skaner B)Printer C)Disk yurituvchi D)Protsessor E)Strimmer
4. Qaysi bandda grafik muharrirlar to`g`ri ko`rsatilgan ?

A)PICTURE MAKER, WORD B)EXCEL, Corel Draw C)INTERNET, PAINT

C)Photoshop, PAINT D)WORD, PAINT
5.PAINT uskunalar majmuasida mavjud bo`lgan elementni ko`rsating ?

A)O`chirg`ich B)Qalam C)Ellips D)Mo`yqalam E)Hammasi to`g`ri
6.Ranglar majmuasining vazifasi nima ?

A)Tasvirga rang berish yoki bo`yoq`ni almashtirish uchun

B)Turli ranglar aralashmasidan yangi rang tayyorlash uchun

C)Tasvirni o`chirish uchun

D)To`gri chiziq chizish uchun E)Tasvirni xotiraga yozish uchun
7.Ma’lumotlar jamg`armasi tarkibiga nimalar kiradi ?

A)Faqat ma’lumotlar ombori B)Faqat ma’lumotlar ombori boshqarish sistemasi

C)Ma’lumotlar ombori va ma’lumotlar ombori boshqarish sistemasi

D)Ma’lumotlar ombori va biror dasturlash tili

E)Ma’lumotlar ombori va biror grafik muharrir
8.Relatsion modeldagi ma’lumotlar omborining asosiy tashkil etuvchilari nima ?

A)Maydon B)Yozuv C)Maydon va raqam D)Yozuv va raqam E)Maydon va yozuv
9.Qaysi dasturiy ta’minot yordamida ma’lumotlar ombori yaratish mumkin emas ?

A)KARAT B)WORD C)FOX PRO D)DBASE E)MS ACCESS
10. Quyidagi ma’lumotlar ombori qanday shart ostida saqlangan ?

T/r

Mahsulot nomi

Mahsulot soni

Bitta mahsulot narxi (so`m)

Jami narxi (so`m)

1.

Daftar

10

50

500

2.

Qalam

20

30

600

3.

Chizg`ich

5

70

350

4.

Rangli qalam

8

150

1200

A)mahsulot nomi alifbo bo`yicha B)mahsulot soni ortishi bo`yicha

C)bitta mahsulot narxining ortishi bo`yicha D)tannarxining ortishi bo`yicha

E)saralanmagan
11.EXCEL elektron jadvalining ustun va satr (qator)lar sonini toping ?

A)16384 satr va 256 ustun B)256 satr va 16384 ustun C)170 satr va 80 ustun

D)16384 satr va 254 ustun E)90 satr va 270 ustun

12.EXCELda noto`g`ri yozilgan manzilni ko`rsating ?

A) A12 B) D1 C) 3C D) AB4 E) E100
13 . BASIC tilida qaysi funksiya satrni sonli kattalikga almashtiradi ?

A)MID$(A$,N,M) B)ASC(A$) C)VAL(X$) D)CHR$(X) E)STR$(X)
14.EXCELda hujjatdagi imlo xatolarini aniqlash uskunalar majmuasining qaysi

bandida to`gri ko`rsatilgan?

A)A1 B) C)ABS D) E)Fx
15.EXCEL da qaysi funksiya xato yozilgan ?

A)SQR B)ABS C)SIN D)TAN E)FACT
16. EXCEL da qo`llaniladigan shartli mantiqiy funksiyani ko`rsating ?

A)FOR B)IF C)END D)REM E)RUN
17. Tirik obektlarni va ularning tarkibiy qismlarini qaysi model guruhi yordamida organiladi ?

A)Fizik B)Abstrakt C)Biologik D)Fizik va biologik E)Abstrakt va biologik
18. Algoritmlarning qanday turlari mavjud ?

A)Chiziqli B)Tarmoqlanuvchi C)Takrorlanuvchi

D)Yuqoridagi 3 ta javob to`g`ri E)To`gri javob yo`q
19. Ko’rsatilgan misolda nechta o`zgarmas miqdor bor? A; 12; -3,4; “Toshkent”

A)1 ta B)2 ta C)3 ta D)4 ta E)5 ta
20. Nuqtalar o`rniga to`g`ri javobni qo`ying ? Kompyuter tushunadigan til … deyiladi .

A)Dasturlash B)Dasturchi C)Dasturlash tili D)Operator E)Satr
21.Qozg`aluvchi nuqtali o`zgarmas sonni ko`rsating ?

A)7 B)–3215 C)“informatika” D)2.5E3 E)3.2
22.Ma’lumotlarni xotiraga muloqat usulida kiritish operatorini ko`rsating ?

A)INPUT B)PRINT C)FOR NEXT D)IF THEN E)DATA – READ

23.Xato yozilgan operatorni ko`rsating ?

A)GOTO 15 B)GOTO3.5 C)GOTO 10 D)GOTO 99 E)GOTO 1

24.FOR X=3 TO 10 STEP 2 operatori necha marta ishlatiladi?

A)4 B)3 C)13 D)7 E)15

25. Agar C massiv quyidagicha tavsiflangan bo`lsa: DIM A(100) ning elementlar soni nechta bo`lishi mumkin ?

A)99 tagacha B)100 tagacha C)101 tagacha D)98 tagacha

E)To`g`ri javob yo`q

TEST kaliti informatika va hisoblash texnika asoslari 9-sinf I-variant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

B

E

C

E

D

B

C

A

A

C

C

D

D

A

D

A

D

C

C

D

B

D

C

D

TEST kaliti informatika va hisoblash asoslari. 9 – sinf . II – v a r i a n t.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

E

E

A

D

E

A

C

E

B

E

A

C

C

C

A

B

C

D

C

C

D

A

B

A

C


Informatika va hisoblash texnikasi asoslari fanidan BKM lar ro`yxati 9 – sinf.

T/r

Mavzu

BKM lar ro`yxati

I variant

II

Variant

I

Kompyuter
grafikasi

1.Grafik muharrirlarning imkoniyatlari

2.Fayl formati,tayyor tasvirlarni xotiraga

kritish qurilmasi haqida tushuncha

3.Grafik muharrirlarning tuzlari haqida tushuncha

4.PAINT grafik muharrirning uskunalar majmuasi haqida ma’lumot

5.Rang tanlash,sohani bo`yash ko`nikmasi

2
3

4
5

6

2
3

4
5

6

II

Axborotlar
ombori

6. Ma’lumotlar ombori va jamg`rmasi haqida tushuncha

7. Ma’lumotlar modelining turlari haqida tushuncha

8. Ma’lumotlar ombori va jamg`armasi ustida ishlash uchun dasturiy ta’minotlar

9.Axborotlar ustida bajariladigan amallar

7
8
9

10

7
8
9

10

III

Elektron
jadvallar

10.Elektron jadvalning vazifalari va tuzilishi haqida tushuncha

11.EXCEL da tayyorlangan jadvalning fayi formati,manzil haqida ko`nikma

12.EXCEL elektron jadvalning asosiy elementlari bo`yicha ko`nikma

13.EXCEL elektron jadvalining uskunalar majmuasi haqida tushuncha

14.Matematik formula va funksiyalar bilan ishlash

15.Statistik va shartli mantiqiy funksiyalar haqida ko`nikma

11
12
1
14
15
16

11
12
1
14
15
16

IV

Kompyuterda

masalalar

yechish

tehnalogiyalari

16.Model va uning turlari haqida tushuncha

17.Algorimt, uning turlari va tasvirlash usullari haqida ko`nikma

18.Miqdor tushunchasi haqida ma’lumot

17
18

19

17
18

19

V

Dasturlash
asoslari

19.Dasturlash va dasturlash tillari haqida ma’lumot

20.BASIC miqdor tushunchasi

21.Ma’lumotlarni xotiraga kiritish operatori haqida ma’lumot

22.Shartsiz va shartli o`tish operatori haqida ma’lumot

23.Takrorlanuvchi dasturlar va takrorlash operatori haqida ma’lumot

24.Jadval ko`rinishdagi miqdorlar va ularni tafsiflash operatori haqida ma’lumot

25.Belgili miqdorlar va ular ustida amal bajarishi funksiyalar haqida tushuncha.

20

21
22
23
24
25
13

20

21
22
23
24
25
13
2.6.2020

Download 74.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling