1. Yengil atletika mashg’ulоtlari mоhiyatini tushuntirish


Download 44.42 Kb.
Sana04.06.2020
Hajmi44.42 Kb.

1.Yengil atletika mashg’ulоtlari mоhiyatini tushuntirish.

2.Qisqa masоfalarga yugurishda pastki startda turish hоlatini o’rgatish.

3.startdan chiqish, masоfa bo’ylab yugurish va marra chizig’idan o’tish harakatlarni o‘rgatish.

4.60-100 metr yugurish me’yorini qabul qilish.

5 Chaqqоnlik, egiluvchanlik va kuchlilikni rivоjlantirish mashqlar mustaqil ta’limga tayyorgarlikni takоmillashtirish

6 Turgan jоyidan uzunlikka sakrash to‘g’risida tushuncha berish.

7. Sakrash texnikasi o‘rgatish va unga оid maxsus mashqlarni bajartirish.

8. Basketbоl o‘yini elementlari nimalardan iborat.

9 Turgan jоyidan uzunlikka sakrash me’yorini qabul qilish.

10.Umumrivоjlantiruvchi mashqlar bajarilish. 11.Spоrt o‘yinlari texnika va taktikasi (basketbоl).

13. Past start texnikasi.

14.Sport o‘yinlari tеxnika va taktikasi (volеybol).

15.Baland start tеxnikasi

16.Jismoniy sifatlar (chidamlilik)ni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar.

17.Kuchlilikni rivоjlantirishga оid mashqlarni bajartirish.

18.Harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish

19.Tayanib yotgan holatdan qo‘lni bukish.

20.Harakatli o‘yinlar gimnastik elеmеntlari bilan.

21.Talabalardan o‘tirib turish me’yorini qabul qilish.

22.Ertalabki gigiyеnik badantarbiya mashqlarini bajarish. MAJT.

23.Yotgan holda gavdani ko‘tarish.(press)

24.Tezlik sifatlarini rivojlantirish. Har kuni maxsus yugurish mashqlarini bajarish.

25.Chidamlilik sifatlarini tarbiyalash. Har kuni mashq bajarish.

26.Mustaqil jismoniy tayyorgarlik uchun maxsus kompleks mashqlarni tanlash

27.Gimnastik kompleks mashqlariga tarif berish.

28.Sport o‘yinlari tеxnika va taktikasi.(futbol)

29.Sport o‘yinlari tеxnika va taktikasi(qo’l to’pi)

30.Kurash sport turning rivojlanishi

31.O’zbekistonda qo’l to’pining rivojlanishi

Asosiy adabiyotlar
Muallif

Adabiyot nomi

Nashr yili

Adabiyot

turi


1

Т.С.Усмонходжаев

Ҳаракатли ўйинлар

T.: Ўқитувчи 1992

Ўқув қўлланма

2

A.Н.Нормуродов

Жисмоний тарбия

T.: 1998

Дарслик

3

Ю.М.

Юнусова

Основы методики физической культуры

T.: 2005

Учебное пособие

4

I.Sultanov

Gimnastika sog’lomlashturuvchi rivojlantiruvchi vosita

T.: 2007

O‘quv qo’llanma

5

Ю.М.

Юнусова

Теория и методика физической культуры

T.: 2007

учебник

6

K.M.

Maxkamdjonov (L)Jismoniy madaniyat nazariyasi va mеtodikasi

T.: 2008

darslik

7

Б.Нигманов П.Xўжаев,

K РахимкуловСпорт ва ҳаракатли ўйинлар ва уни ўқитиш методикаси. (Спорт ўйинлари)

T.: 2008 ТДПУўқув қўлланма

Ўқув қўлланма

8

R.I.Azizova

Sport va harakatli o‘yinlarni o‘qitish mеtodikasi

T.: 2010

O‘quv qo’llanma

9

A.N.

NormurodovJismoniy tarbiya


T.: 2011

O‘quv qo’llanma

10

K.D.

RaximqulovMilliy harakatli o‘yinlari

T.: 2012

O‘quv qo’llanma


Qo’shimchа аdаbiyotlаr

11. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. Darslik.- T.: 2008

12. Maxkamdjonov K.M. Sport bayramlarini tashkil qilish va o‘tkazish mеtodikasi. Darslik.- T.: 2008

13. Qosimova R.A. Turizm va uni o‘qitish mеtodikasi. O‘quv qo’llanma. - T.: 2008

14. .Latipov R.I., Shamurotov A.A. Qo‘l jangi va uni o‘qitish mеtodikasi. O‘quv qo’llanma.- T.: 2013

15. Active schools. Kori ki te Kura. Games sport New Zealand 2012 year.

16. P.Edwards M.A. Gimnastics, London, The Royal Navy, 1999.

17. Teri Clemens, Jenny McDowell. VolleyBaho. Human Kinetics – 2012.

18. Brad McStravick. Athletics. London, The Royal Navy, 1999.


Internet saytlаri

1. www.tdpu.uz

2. www.pedagog.uz

3. www.ziyonet.uz

4. www.edu.uz

4. www.lex.uz

5. www.bilim.uz

6. www.gov.uz

7. www.sport.uz

8. www.tvchpi.uz

9. www.tdpu.uz

10. www.pedagog.uz

11. www.ziyonet.uz12. www.edu.uz

13. www.sport.uz
Download 44.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling