10 кВли электир тамокларида таксимлаш воситаларининг ишончлилиги


Download 35.5 Kb.
Sana26.03.2022
Hajmi35.5 Kb.
#615691
Bog'liq
10 кВли ЭЛЕКТИР
REJA, REJA, REJA, REJA, REJA, REJA, REJA, REJA, INSONNING MA, INSONNING MA, INSONNING MA, 2а-илова., 2а-илова., Zokirov Zokirjon, 2а-илова.

10 кВли ЭЛЕКТИР ТАМОКЛАРИДА ТАКСИМЛАШ ВОСИТАЛАРИНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ

доц. Рахматов А.


магистр. Нематов Т.Х.

Хозирда рспубликамиз энерго тизимларида 6-10 кВли электр узатиш тармоклари 300 минг км дан ортиб кетди. 6-10 кВли трансфарматорлар эса 50000 дан ортик булиб, куввати 6600 МВА ни ташкил килади.


Сирдарё вилояти буйича ЭУТ – 8,6 км ва Sтп = 1169 МВА ни ташкил килди.
Кишлок ва сув хужалигини элктрлаштиришнинг асосий масалаларидан булиб электр ускуналар ишончлилигини оширишдир электр энергия таъминот тизимида мухим звинолардан бири таксимлаш воситалари, шкафлари булиб хисобланади. Уларнинг ишончли ишлаши электр таъминоти тизимида узликсиз электр энергия бўлишини таминлайди.
Элекр таърмоклар ва таксимлаш воситларининг ишончлилигига атроф мухит шароитлари кучли тасир килади.
2003-2004 йилларда электр ускуналардаги тухтаб колишлар ва атроф мухит шароети курсаткичлари орасидаги боглигликлар урганилди. Бу изланишларда атроф мухит курсаткичлари сифатида хавонинг нисбий намлиги – х1, %; хавонинг харорати –х2, 0с; бир суткадаги ёгин сочин микдори – х3, мм ; шамолнинг тезлиги –х4, м/с;
йиллик момакалдирок булиши соатлари; электр таърмоклардаги узулишлар - у1; электр узатиш тармогининг таянчларидаги зарарланишлар сони – у2 ; таксимлаш воситаларидаги носозликлар –у3; изолятция назорат воситаларининг ишга тушиши –у4; хаво электр узатиш тармогидаги изоляцияни ишдан чикиши –у5;
Автомат кайта уланиш воситасининг (АПВ) мувоффакиятсиз уланишлари сони –у6; турли носозликлар ва зарарланишлар фатори –у7;
Носозликлар фактории энг куп учрайдиган ойлар учун олинган масалан у5 учун март –апрел ойларидаги натижалар тахлил килинган, у1учун декабрдан фебралгача булган натижалар олинган ва хоказо.
Жами узилишлар ва тухтаб колишлар сони Сирдарё вилояти буйича бир йилда климатик сабабларга кура 65,0 тухташлар кайд килнган.
Олинган натижалар буйича корреляция коэффициенти 0,3 дан 0,55гача кийматларга эга булди. Тармоклардаги узулишлар ва хавонинг нисбий намлиги орасидаги богликлик уртача булса, шамол тезлиги каттарок тасирга эгалигини кўрамиз. Хаводаги ёгинлар микдори таянчлардаги носозликларга ўртача богликликка эга булди. Олинган маълумотларни статистик ишлов бериш учун куйидаги математик моделни кабул киламиз :
(1)
ва хадлар олинган натижаларни аниклигини оширади. Факторларни комплекси таъсирини урганиб чикиб ва хадлар хам киритилди, чунки уларнинг коэффициентлари хам эътиборга молик даражада катта эди.
(1) тенглама буйича у нинг кийматлари аникланиб, таблицадаги натижалар билан солиштрилиб носозликларни башорат килиш такрибан булади. Фаторларнинг каттарок кийматларида уларнинг таъсири аникрок куринади.
Тенгламалардан куриниб турибдики богланишлар факат тугри ёки тескари пропорцонал булмай экспоненция ёки гиперболик куринишда хам бўлиши мумкин.
Олнган натижаларга кўра электр таъминот тизими элементларининг ресурсларини аниклаш мумкин бўлади. Масалан куч трансформаторларида 55% зарарланишлар чулгам урамлари аро туташиб колиши окибатида 6,8% кириш ва чикиш жойларидаги носозликлар натижасида 16% трансформатор мойи эскириши окибатида 2,5% холтда трансформаторнинг бошка кисмларида (магнит ўзак, корпус) булган носозликлар окибатида булади.
Электр ускуналар носозликлари юзага келиш конуниятларидан келиб чикиб энерго хужаликда материал ва жухозларнинг авария захира фондини шакиллантириш, техник ва оператив хизматларни ташкил килиш мумкин бўлади. Ортикча эхтиёт кисимларни хажмини ортиб кетиши омборларни ва материал- техник таъминот тизимини ортикча
микдори хисобланади
Download 35.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling