5-seminar


Download 234.64 Kb.
Pdf ko'rish
Sana29.05.2020
Hajmi234.64 Kb.
#111698
Bog'liq
5-seminar
1- MA’RUZA, arx. zam qurilamalar., vocabulary, 500 ТЕСТ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ, Asadov kundalik, 5-seminar, Qaror, Nasilloyeva Nigina kurs ishi DMVMMdan, Midterm for Phonetics n 48682ea71a8ad7532b9e9f0bf9442fad, Midterm for Phonetics n 48682ea71a8ad7532b9e9f0bf9442fad, Midterm for Phonetics n 48682ea71a8ad7532b9e9f0bf9442fad, Texnologiya 1, linux operatsion tizimlarlari oilasi, Документ Microsoft Word


Семинар машғулоти №5 
 
5-мавзу : Мўғуллар истилоси ва зулмига қарши кураш. Жалолиддин 
Мангуберди– мард ва жасур аждодимиз. 
 
Режа: 
1. Мўғул улусининг ташкил топиши.
2. Чингизхон ва Султон Муҳаммад Хоразмшоҳ ўртасидаги дипломатик 
муносабатлар. 
3. Мўғуллар босқини ва Хоразмшоҳлар салтанатининг халокати. 
4. Жалолиддин Мангуберди жасорати ва ҳозирги давр. 
5.Чиғатой улуси даврида Моварауннахр ва Хоразм. 
Адабиётлар: 
 
1. Мирзиѐев Ш.М. Эркинвафаровон, демократик Ўзбекистон давлатини 
биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига 
киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг 
қўшма мажлисидаги нутқ. Т.: «Ўзбекистон» 2016. 
2. Мирзиѐев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз 
билан бирга қурамиз. Тошкент.: Ўзбекистон. 2017. 
3. Азамат Зиѐ.Ўзбек давлатчилиги тарихи. –Т.: Шарқ, 2000. 
4. Ҳалимбой Бобоев. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент. Фан 
нашриѐти. 2004. 
5. Буниѐдов.З. Хоразмшоҳ – Ануштегинлар давлати. -Т.: 1998.
6. Шаҳобиддин 
ан-Насавий. Жалолиддин Мангубердининг ҳаѐт 
фаолияти. Т.: 1999 
7. Низомулмулк. Сиѐсатнома.Т.: Адолат, 1997. 
8. Иброҳимов Н. Ибн Батута ва унинг Ўрта Осиѐ бўйлаб саѐҳати. 
Тошкент, 1991. 
9. Шавкат Саидов. Жалолиддин Мангуберди давлати ва жанговор 
харакатлар харитаси.Т.,2000. 
10. Агажанов С. Государства Сельжукидов и Средняя Азия в IX-XIIвв. – 
М.: Наука.1991.
11. Ўзбекистон тарихи. Р.Х.Муртазаеванинг умумий таҳрири остида.-Т.: 
Университет, 2005, 135-151 бетлар. 


Топшириқ :
1 Мавзу юзасидан муайян режа асосида тақдимот яратиш 
2 Режалар кесимида тарқатма материал тайѐрлаш. (15 та савол-жавоб 
шаклида) 
3 Мавзу юзасидан мустақил хулоса ѐзиш (word, ѐки кўлѐзма шаклни jpeg 
форматда юбориш). 
4 Берилган тест топшириғини бажариш 
Test
1.1218-1219 yillarda Chingizxon...
A) Mo„g„ulistonning ko„chmanchi chorvador urug„larini o„z qo„li ostida birlashtirib
Markazlashgan Mo„g„ul davlatini tashkil etdi
V) bir necha bor Xitoyga hujum qilib katta o„ljalar bilan qaytdi
S) Sharqiy Turkiston va Ettisuv viloyatlarini deyarli talofatsiz qo„lga kiritib, bu erdagi Kuchluk 
davlatini tugatdi
D) Enasoy havzasini ishg„ol etdi
2.Sultonband qaysi voha sug„orish tarmoqlarining bosh to„g„oni edi?
A) Farg„ona V) Marv S) Zarafshon D) Xorazm E) Surxon
3..«Qo„rg„oshin nova» qaysi shaharning bosh suv inshooti edi?
A) Samarqand V) Buxoro S) Urganch D) O„tror
4.1238 yilda Buxoroda mo„g„ullarga qarshi ko„tarilgan qo„zg„olonda Mahmud Torobiyning 
yaqin safdoshi kim bo„lgan?
A) Jaloliddin Manguberdi V) SHamsuddin Mahbubiy S) Temur Malik D) Najmiddin Qubro
5. XIII asr o„rtalarida Chig‟atoy ulusining mo„ng„ul ma‟murlari doirasida qanday jarayon 
kuchaydi?
A) o„troqlikka o„tish, shahar hayotiga yaqinlashish, mahalliy aholining boy madaniyatidan 
foydalanish
V) harbiy islohotlar o„tkazib, qo„shin saflarini to„ldirish
S) barcha mahalliy savdogarlarni Mo„ng„uliston bilan savdo qilishga majbur etish
D) chorvachilik xo„jaligini mustahkamlab, mahalliy aholi madaniyatidan foydalanish
6. Chig‟atoy ulusi davrida Movarounnahrda bunyod etilgan “Xoniya” va “Ma‟sudiya” 
madrasalari qaysi shaxarda joylashgan edi?
A) Buxoroda V) Samarqandda S) Urganchda D) Toshkentda
7.Chig‟atoy Mahmud Yalavochni amalidan qachon chetlatgan?
A) 1219 yilda V) 1240 yilda S) 1238 yilda D) 1230 yilda
8.Mo„g„ul istilochilari tomonidan Eron qachon bosib olingan? 
A) 1272 yilda V) 1256 yilda S) 1280 yilda D) 1278 yilda
9.Abbosiylar sulolasini kim tugatadi?
A) Tuluxon V) Xuloku S) Jo„ji D) Munqa


10.Chig‟atoy ulusiga Mahmud Yalavochdan keyin kim noib hamda ijarador qilib tayinlangan? 
A) Olg„uyxon V) Munqa S) Mas‟udbek D) Duvaxon
11.1258 yilda ...
A) Mas‟udbek Chig‟atoy ulusini boshqara boshladi
V) mo„g„ullar Buxoroni talab ketdilar
S) Olg„uyxon Chig‟atoy ulusini qayta tikladi
D) Xulagu abbosiylar sulolasiga barham berdi
12.Nizomiydan keyin ikkinchi bo„lib «Xamsa» yozgan shoir ...
A) Navoiy V) Jomiy S) Rumiy D) Dexlaviy
13.Muhammad Xorazmshoh 1218 yilda Mahmud Yalavochni qaerda qabul qildi?
A) O„trorda V) Urganchda S) Samarqandda D) Buxoroda
14.Mo„g„ullar hukmronligi davrida hunarmand va savdogarlardan ... solig„i undirilgan.
A) Kopchur V) Ushur S) Targ„u D) Kalon
15.Nima uchun Xorazmshoh CHingizxonga qarshi urushda qo„shinlarini bir erga to„plamadi?
A) CHingizxonning har tomondan qilgan hujumini qaytarish uchun
V) CHingizxon qo„shinlarini tuzoqqa tushirish uchun
S) sarkardalar fitna uyushtirib, uni taxtdan ag„darib tashlashidan qo„rqqani uchun
D) chunki CHingizxon qo„shinlari tarqoq holda urush qilish uslublarini o„zlashtirmagan edi?
16.Mo„ng„ullar Xorazmshohlarning dastlab qaysi chegara shahrini qamal qilib bosib oldilar?
A) O„tror V) Sig„noq S) Yangikent D) Xo„jand
17.Jaloliddin poytaxt Urganch mudofaasidan voz kechib, Xurosonga jo„naydi. Buning sababini 
tushuntiring.
A) Muhammad Xorazmshoh shuni buyurgan edi
V) Qutlug„xon boshliq qipchoqlar uyushtirgan fitna uni Urganchdan ketishga majbur qilgan edi 
S) O„zloqshoh bilan Oqshohlar poytaxt mudofaasini o„z qo„liga olgan edilar
D) Poytaxt aholisi Turkon xotun va uning jiyani Xumortakinga ishonar edilar
18.«Yo Vatan, yo sharofatli o„lim» xitobi kimga tegishli?
A) Mavlonozoda V) Xurdaki Buxoriy S) Ahmad ibn Umar Xivaqiy D) SHayx SHamsiddin
19.Chingizxon qo„shinlarining Movarounnahr shaharlarini bosib olishda yurgan yo„llarini 
aniqlang.
A) Samarqand, Xo„jand, Buxoro V) Xo„jand, Samarqand, Buxoro
S) Buxoro, Samarqand, Xo„jand D) Xo„jand, Buxoro, Samarqand
20.Mo„g„ullar hukmronligi davrida oziq- ovqat solig„i qanday atalgan?
A) Kopchur V) Shulen S) Ushur D) Kalon

Download 234.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling