Мустақил таълим


Download 19.86 Kb.
Sana02.06.2020
Hajmi19.86 Kb.
#113359
Bog'liq
Мустақил таълим
2014wesp country classification, amir temur davlatining xalqaro munosabatlar tarixidagi orni, Mantiqli savollar, 4-mavzu Etikaning asosiy tushunchalari., 4-mavzu Etikaning asosiy tushunchalari., Algoritm 3chi lab, psixologiya oraliq nazorat , 2 5190863779927164103, inflyatsiya va pul muomalasini barqarorlashtirish usullari., Chiziqli algebra fanidan testlar 1 9447926a2780997abc5925462eaa2a99, Nazariy mxanika, elktrotexnika fanidan musraqil ish, badiiy tasvirning fonostilistik vositalari (1), badiiy tasvirning fonostilistik vositalari (1)


Мустақил таълим7-8 семестр

Соати

1

Ўқиётгар ёшларва болаларни жисмоний тарбиялашнннг худудий хусусиятлари

2

2

Жисмоний статуснпнг хусусиятларини ўрганишда методологик аспектлар

2

3

Ўзбекистон Республикаси жисмоний маданият тестлари ва стандартлашуви, муаммолари ва уларни ечиш муаммолари

2

4

Халқаро стандартлар муаммоси

2

5

Худудий оммавий белгилар анализининг муаммолари

2

6

Секуляр тренд тушунчаси

2

7

Харакатланувчи фаоллик муаммолари

4

8

Ҳаракат фаолиги ва опртимал ҳажмлар

2

9

Спорт педагогикасининг масалалари

2

10

Оғирсизлик хамда оғир вазминлик

2

11

Ўсмирларда индивидуал вариация

2

12

Атроф-мухитнннг юкори хароратида мушак фаолияти

2

13

Иссиқлик алмашиш механизми

2

14

Юқори ҳароратда жисмоннй ишнннг даврида организмнинг физиологик тизимлари фаолияти

2

15

Жисмоннй нагрузкалар тер ажратилиши

2

16

Иссик иқлим шароитида акклимитизаиия

2

17

Болаларда иссиқлик хароратнии айланишшшнг аҳамияти

2

18

Юкори харорат шароитида ўсмирларнинг иқлимга мослашуви.

2

19

Ўсмирлардаги (толерантност) иссиқҳароратдан толиқиши.

2

20

Спортчиларни танлаш усуллари.

2

21

Бўлажак мутахассисларнииг жнсмоний таиёргарлиги

2

22

Ишлаб чикаришдаги МАЖТ хақида тушунча

4

23

МАЖТнинг маъноси

2

24

МАЖТнинг тузилиши

2

25

Жисмоний тарбиянинг регионал хусусиятлар вазифалари.

2

26

Иссиклик алмашиш механизми.

2

27

Иссиқ иқлим шароитида иссиқлик алмашинувининг хусусий томонлари.


2

28

Умумий ва махсус тайёргарликнинг худудий ва оммавий хусусиятлари.


2

29

Спорт тренировкасининг худудий хусусиятлари


2

30

Умумий ва махсус тайёргарликнинг оммавий хусусиятлари


2

31

Ўқувчи-ёшларнинг жисмоний статусига худуд хусусиятларининг таъсири.


2

32

Спортчини жисмоний холати ва иссиқлик алмашинувини муаммолари.


2Жами


68

5. Фан бўйича талабалар билимини баҳолаш ва назорат қилиш мезонлари


Баҳолаш усуллар

Экспресс тестлар, ёзма ишлар, оғзаки сўров, презинтациялар

Баҳолаш мезонлари

86-100 балл “аъло”
-фанга оид назарий ва услубий тушунчаларни тўла ўзлаштира олиш;
- фанга оид маълумотларни таҳлил қилишда ижодий фикрлай олиш;
- ўрганилаётган жараёнлар ҳақида мустақил мушоҳада юритиш;
- мактаб жисмоний тарбия йиллик режасини таҳлил қила олиш;
- ўрганилаётган жараёнга таъсир этувчи омилларни ва уларга тўла баҳо бериш;
- ўрганилаётган жисмоний тарбиядан дарс конспекти бўйича тасавурга эга бўлиш;
- жисмоний тарбия дарсни таҳлил қила олиши;
- ўрганилаётган жараёнларни аналитик жадваллар орқали таҳлил этиш ва тегишли қарорлар қабул қилиш;
77-85 белл “яхши”
- ўрганилаётган жараёнлар ҳақида мустақил мушохада юритиш;
- ўрганилаётган таълим шакллари бўйича тасавурга эга бўлиш;
- ўрганилаётган жараёнга таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уларга тўла баҳо бериш;
- ўрганилаётган жараёнларни жадваллар орқали таҳлил этиш ва тегишли қарорлар қабул қилиш.
55-70 балл “қониқарли”
- ўрганилаётган жараёнга таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уларга тўла баҳо бериш;
- ўрганилаётган таълим усуллари бўйича тасавурга эга бўлиш;
- ўрганилаётган жараёнларни аналитик жадваллар орқали таҳлил этиш.
0-54 балл “қониқарсиз”
- ўтилган фаннинг назарий ва услубий асосларини билмаслик;
- ўрганилаётган мавзулар бўйича тасаввурга эга эмаслик;
- ўрганилаётган жараёнларга методик усулларни қўллай олмаслик.
Рейтинг баҳолаш турлари

Макс.балл

Ўтказиш вақти
Жорий назорат:

50маъруза машғулотларида фаоллиги, мунтазам равишда конспект юритиш учун

20

Семестр давомида
мустақил таълим топшириқларини ўз вақтида сифатли бажариши

20
амаалий машғулотларда фаоллиги, саволларга тўғри жавоб берганлиги, амалий топшириқларни бажарганлиги учун10
Оралиқ назорат

20Биринчи оралиқ назорат ёзма иш (амалий машғулот ўқитувчиси томонидан қабул қилинади)

10

6 ҳафта
Иккинчи оралиқ назорат (маъруза ўқитувчиси томонидан қабул қилинади)
Иккинчи оралиқ назоарт 2 босқичда амалга оширилади.
биринчи босқчи 10 балл талаба якка тартибда топшириқларни олади ва ҳимоя қилади.
Иккинчи босқич 10 балл талабалар кичик гуруҳларга бўлинади. (ҳар бир гуруҳда талабалар сони 5-7 тагача бўлиши мумкин), ҳар бир гуруҳга алоҳида топшириқлар берилади ва ҳимоя қабул қилинади. Топшириқлар 2-3 ҳафталар оралиғида талабаларга бириктирилади. Гуруҳнинг фаоллиги, берилган топшириқларни назарий ва амалий жиҳатдан ёритилиши, хулосаларнинг мантиқий боғлиқлиги, креатив мулоҳазаларнинг мавжудлиги, ҳуқуқий-норматив ҳужжатларни билиши ва бошқа талабларга мослиги ҳисобга олинади. Гуруҳдаги ҳар бир талабага 0-10 оралиғида бир ҳил балл қўйилади. Ҳимоя кафедра мудири томонидан тасдиқланган график асосида дарс машғулотларидан сўнг ташкил этилади.

10

12 ҳафта
Якуний назорат

30

20 ҳафта
Ёзма иш

30ЖАМИ

100

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати


Асосий адабиётлар

1. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена М. ФиС 1986 с 194.


2.Коробков А.В. Соотношение обей и специальной физической подготовки в системе спортивной тренировки М. ФиС 1971
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры М. ФиС 1991 с 521.
4. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки М. ФиС 1989
5. Ханкельдиев Ш.Х. Физическая подготовка учащейся молодёжи. Ташкент 1991 Медицина с 214.
6. Ўқувчи ёшларни жисмоний тарбиясининг худудий хусусиятлари Ўқув қўлланма Фарғона Ш Х Хонкелдиев


Қўшимча адабиётлар

1. Ханкельдиев Ш.Х. Физическая подготовка учащейся молодёжи. Ташкент 1991 Медицина с 214.


2. Ўқувчи ёшларни жисмоний тарбиясининг худудий хусусиятлари Ўқув қўлланма Фарғона Ш Х Хонкелдиев
3. Ш.Х.Ханкельдиев. Физический статус учащейся молодёжи. Фергана – 2013 г.


Электрон таълим ресурслари

  1. www.tdpu.uz

  2. www.pedagog.uz

  3. www.ziyonet.uz

  4. www.edu.uz

  5. www.lex.uz

Download 19.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling