2 Complete Mark 00 out of 00 Flag question Question text Kimning tashabusi bilan 1919 yili Namangonda birinchi marta o`zbek hayol-qizlari uchun maktab ochilgan. Birini tanlang: a. Ishoqxon Ibrat b. Fotima Makaeva c


Download 0.8 Mb.
Sana20.09.2020
Hajmi0.8 Mb.

77.Maktabningishrejasikimtomonidantuziladi.

Birini tanlang:

a. Direktorningma`naviyishlaribo`yichao`rinbosori

b. Direktorningo`quvishlaribo`yichao`rinbosori

c. Tuman,shaharxalqta`limibo`limlari

d. Maktabdirektori

Question 2

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

1.Kimning tashabusi bilan 1919 yili Namangonda birinchi marta o`zbek hayol-qizlari uchun maktab ochilgan.

Birini tanlang:

a. Ishoqxon Ibrat

b. Fotima Makaeva

c. Behbudiy

d. Abdulla Abloniy

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

20. «Lingard va Gertruda» nomli ijtimoiy pedagogik romani muallifi kim.

Birini tanlang:

a. R.Ouen

b. I.Pestalotstsi

c. K.Uchinskiy.

d. YA.A.Komenskiy

Question 4

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

18. «Pan sofiya»g’oyasi muallifi kim.

Birini tanlang:

a. I.Pestalotstsi

b. K.Uchinskiy

c. R.Ouen

d. YA.A.Komenskiy

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

28. Pedagogika fanining ilmiy-tadqiqot metodlari qaysilar.

Birini tanlang:

a. Ko`zatuv, savol-jabov eksperement

b. Ko`rgizmali,jazalash

c. Raxbatlantirish ,jazolash

d. Raxbatlantirish ,ko`rgizmali

Question 6

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

4. «Odob as-solihin» (Yaxshi odamlar odabi) asari mualifi kim.

Birini tanlang:

a. A.Navoiy

b. Farobiy

c. Abdulla Abloniy

d. Muhammad Qoshg’ariy

Question 7

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

34.Ta`limjarayonitiziminbirinchiichlabchiqqanolim.

Birini tanlang:

a. Sokrat

b. Aristotel

c. R.Mavlanova

d. Komenskiy

Question 8

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

3. Uzbek pedagogikasi tarixida kim birinchi bo`lib pedagogikaga «Pedagogiya» ya`ni bola tarbiyasinig fani deya tariyf bergan.

Birini tanlang:

a. A.Avloniy

b. Fitrat

c. H.Hamza

d. Behbudiy

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

31.Buyukdidaktikaasarimuallifi.

Birini tanlang:

a. Aristotel

b. Pestalotsi

c. Komenskiy

d. Sokrat

Question 10

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

70.Korrektsionpedagogikaningqaysisohasinutqbuzilishlarinio`rganish,oldiniolishvatuzatishbilanshug’ullanadi.

Birini tanlang:

a. Tiplopedagogika

b. Surdopedagogika

c. Oligofrenopedagogika

d. Logopediya

Question 11

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

23. Germaniyada o`quvchilar bochlang’ish sinfni to`gatgannan so`ng qanday yo`nalishdagi maktablarga o`tiladi.

Birini tanlang:

a. Real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari.

b. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari .

c. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya

d. Maxsus maktab, umumiy ta`lim maktablari.

Question 12

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

32.«Qutadg’ubilig»asarimuallifi.

Birini tanlang:

a. Berdaq

b. A.Temur

c. YusufXasHajib

d. AxmadYugnakiy

Question 13

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

83.«Uzbekpedagogikasiningotasi»nomikaysiallomagategishli.

Birini tanlang:

a. MunavvarqoriAbdurashidxonov

b. AbduraufFitrat

c. AbdullaAvloniy

d. H.Hamza

Question 14

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

10. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim haqidagi» gi Qonunning qaysi moddasida ta`lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoiyllari ko`rsatib o`tilgan.

Birini tanlang:

a. 5


b. 1

c. 3


d. 4

Question 15

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

16. 1941-1945 Urish yillarida qaysi darsliklar soati ko`paytirildi va nechinshi sinfdan boshlab o`tila boshladi.

Birini tanlang:

a. Tarix, geografiya 5-sinf

b. Jismoniy tarbiya, matematika 4- sinf

c. Harbiy-jismoniy 1-sinf

d. Jismoniy tarbiya va biologiya 8-sinf

Question 16

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2. ……… fikrisha sog’lom fikr, yaxshi odob, ilm-ma`rifatga ega bo`lish uchun……….. tarbiyalash zarur.

Birini tanlang:

a. A.Avloniy, badanni

b. Behbudiy, xulqni

c. A.SHakuriy, bolani

d. Fitrat, aqilni

Question 17

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

61.Afinadaefeblarguruxidayoshlarganimalarurgatilgan.

Birini tanlang:

a. Harbiyxizmatgatayorlagan

b. Filosofiya,siyosat,adabiyot

c. Kasbhunarurgatgan

d. Beshkurashdebnomlanganjismoniymashqlar

Question 18

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

58.1955-1960yillargamuljallangadasturdagibeshinchirejada….kattaurinbelgilandi.

Birini tanlang:

a. Uzbekistontarixiga

b. Politexnikatalimiga

c. Pedagogikatalimiga

d. Rustiliga

Question 19

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

19. Pestalotstsining elementar nazariyasi…….mehnat tarbiyasi, adob-axloq va estetik tarbiyani, ……. va ta`lim berishni o`z ichiga oladi .

Birini tanlang:

a. Huqiqiy tarbiya, aqliy tarbiya

b. Iqtisodiy tarbiya, aqliy tarbiya

c. Ekologik tarbiya, jismoniy tarbiya

d. Jismoniy tarbiya, aqliy tarbiya

Question 20

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

57.Avestodayoshlartarbiyasi…

Birini tanlang:

a. Yoshlarnimartlikga,vatannisevishgatarbiyalaydi

b. YOshlarnimehnatgatarbiyalaydi

c. Madaniyatlibo`lishgatarbiyalaydi

d. YOshlarniilmolishgatarbiyalaydi

Question 21

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

11. 1922-1924 yillarda Qoraqalpog’istonning Xo`jaili tumanidagi 1-bolalar uyining mudiri va o`qituvchisi kim edi .

Birini tanlang:

a. N.Japaqov

b. Q.Avezov

c. S.Ma’jitov

d. H.Hamza

Question 22

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

74.Amerikada«YAngiGarmoniya»nomikimtomonidanberilgan.

Birini tanlang:

a. R.Ouen

b. Vetxoven

c. A.Komenskiy

d. K.Uchinskiy

Question 23

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

6. «Ta`lim haqida»gi qonun qashon qabul etildi.

Birini tanlang:

a. 1997 yil 25 avgust

b. 1997 yil 29 avgust

c. 1998 yil 29 avgust

d. 2001 yil 2-iyul

Question 24

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

38.Pedogogikaningjamiyattagiroli.

Birini tanlang:

a. Kelajakavlodnibilimlietish.

b. O`quvchilarningbiliminioshirish.

c. Kelajakavlodnijamiyatga,hayotgatarbiyalash.

d. O`quvchilarningdunyoqarashinikengaytirish.

Question 25

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

40.XIXasrdagiqoraqalpoqshoirlari`

Birini tanlang:

a. Ajiniyoz,Do`smambet

b. Ko`nxo`ja,Ajiniyoz,Berdax

c. Berdax,JiyenJirov

d. Ko`nxo`ja,JiyanJirov,Asanqayg’i

Question 26

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

27.Turk xalqlarining yozma manbasi nomi.

Birini tanlang:

a. Hadis


b. Arxon enesey

c. Kutadgu bilig

d. Avesto

Question 27

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

15. 1962-63 o`quv yilida etti yillik maktablar qayta tashkil etilib, ……yillik maktablarga aylantirildi.

Birini tanlang:

a. O`n bir

b. To`qqiz

c. O`n

d. SakkizQuestion 28

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

50.Estetiktarbiyabu…

Birini tanlang:

a. Yoshlarnietuklikgatarbiyalash

b. Ijodgao`rgatadi.

c. Vatannisevishga,ilm-bilimurganishge,tug’ilganerniqadirlashgayo`naltiradi.

d. Go`zzallikgatarbiyalash.Yoshlarnietuklikgatarbiyalash.

Question 29

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

26. Mashhur pedagog Disterveg qanday mashhur nomga ega bo`ldi.

Birini tanlang:

a. Nemets muallimlarining muallimi

b. Mashhur pedagog

c. Nemets pedagogi

d. Nemets pedagog ustozi

Question 30

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

14. 1975-76 o`quv yilida O`zbekistondagi nechta oliy ta`lim muassasasida nechta talaba ta`lim olgan.

Birini tanlang:

a. 72 o`quv o`rni, 286,4 ming talaba

b. 42 o`quv o`rni, 246,4 ming talaba

c. 52 o`quv o`rni, 236,4 ming talaba

d. 61 o`quv o`rni, 256,4 ming talaba
Question 1

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

14. 1975-76 o`quv yilida O`zbekistondagi nechta oliy ta`lim muassasasida nechta talaba ta`lim olgan.

Birini tanlang:

a. 42 o`quv o`rni, 246,4 ming talaba

b. 72 o`quv o`rni, 286,4 ming talaba

c. 52 o`quv o`rni, 236,4 ming talaba

d. 61 o`quv o`rni, 256,4 ming talaba

Question 2

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

44.Darstiplarinaniqlang

Birini tanlang:

a. Konferentsiya,gaplashish,aralas

b. Aralashsaboqtipi,kitapbilanichlash,umumiylashtirish.

c. Tekshirishdarsi,kinodarsi,

d. Tekshirishdarsi

Question 3

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

32.«Qutadg’ubilig»asarimuallifi.

Birini tanlang:

a. AxmadYugnakiy

b. A.Temur

c. Berdaq

d. YusufXasHajib

Question 4

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

24. «Ota-onalar kitobi», «Bolalar tarbiyasi haqidagi ma`ruzalar», «Ta`lim-tarbiya tajribasidan ba`zi xulosalar» asarlarining muallifi kim.

Birini tanlang:

a. V.A.Suxomlinskiy

b. YA.A.Komenskiy

c. K.D.Uchinskiy

d. A.S.Makarenko

Question 5

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

49.O`zbekistonrespublikasi«Ta`limhaqida»giQonunqashon

Birini tanlang:

a. 1997-y.27-avgust

b. 1998-y.19-avgust

c. 1991-y.31-avgust

d. 1997-y.29-avgust

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

50.Estetiktarbiyabu…

Birini tanlang:

a. Vatannisevishga,ilm-bilimurganishge,tug’ilganerniqadirlashgayo`naltiradi.

b. Yoshlarnietuklikgatarbiyalash

c. Ijodgao`rgatadi.

d. Go`zzallikgatarbiyalash.Yoshlarnietuklikgatarbiyalash.

Question 7

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

79.Pedagogikatarixidabirinchimartasinf-darstizimikimtomonidantuzilgan.

Birini tanlang:

a. Suxomlinskiy

b. K.Uchinskiy

c. YA.Komenskiy

d. Disterveg

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

61.Afinadaefeblarguruxidayoshlarganimalarurgatilgan.

Birini tanlang:

a. Harbiyxizmatgatayorlagan

b. Beshkurashdebnomlanganjismoniymashqlar

c. Kasbhunarurgatgan

d. Filosofiya,siyosat,adabiyot

Question 9

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

30.Didaktikabu………

Birini tanlang:

a. O`qitishvaurgatish

b. Ta`lim

c. Urgatuvchi

d. Tarbiyavaurgatish

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

54.O`qituvchilik-buyukkasbdebkimoytganedi.

Birini tanlang:

a. R.Mavlanova

b. Aleuov

c. Sokrat

d. Komenskiy

Question 11

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2. ……… fikrisha sog’lom fikr, yaxshi odob, ilm-ma`rifatga ega bo`lish uchun……….. tarbiyalash zarur.

Birini tanlang:

a. A.SHakuriy, bolani

b. A.Avloniy, badanni

c. Fitrat, aqilni

d. Behbudiy, xulqni

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

66.XII-XIIIasrdagbuyukyozuvchilarqaysijabovdaberilgan

Birini tanlang:

a. IbnSino,Beruniy

b. Farabiy,IbnSino,Xorezmiy

c. Beruniy,Farabiy,M.Qashqariy

d. YusupXasXajib,M.Qashqariy,AxmedYassaowiy

Question 13

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

6. «Ta`lim haqida»gi qonun qashon qabul etildi.

Birini tanlang:

a. 2001 yil 2-iyul

b. 1997 yil 25 avgust

c. 1998 yil 29 avgust

d. 1997 yil 29 avgust

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

8. «Turkiy guliston yoxud axloq» asari mualifi kim.

Birini tanlang:

a. Behbudiy

b. A.Avloniy

c. Fitrat

d. H.Hamza

Question 15

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

26. Mashhur pedagog Disterveg qanday mashhur nomga ega bo`ldi.

Birini tanlang:

a. Nemets pedagogi

b. Mashhur pedagog

c. Nemets muallimlarining muallimi

d. Nemets pedagog ustozi

Question 16

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

74.Amerikada«YAngiGarmoniya»nomikimtomonidanberilgan.

Birini tanlang:

a. A.Komenskiy

b. Vetxoven

c. K.Uchinskiy

d. R.Ouen

Question 17

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

45.Kameralfanlarniuqitichhaqidaasarimuallifi

Birini tanlang:

a. K.D,Ushinskiy.

b. Disterveg

c. A.S.Makarenko

d. Y.A.Komenskiy

Question 18

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

62.Jadidmaktabiasosshisikim.

Birini tanlang:

a. A.Fitrat

b. M.Bexbudiy

c. I.Gaspirinskiy

d. A.Avloniy

Question 19

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

42.SHaxsningrivojlanishigata`sirqiluvchita’rbiyakomponentleri.

Birini tanlang:

a. Mehnat,jismoniy

b. Odob-axloq

c. A,V,S.

d. estetik

Question 20

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

21.Yaponiya tizimi tarkibi……

Birini tanlang:

a. Bolalar bog’chalari, bochlang’ish maktab, kishik o`rta maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

b. Maktabgacha ta`lim, kishik oliy maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

c. Mektabgacha ta`lim, asosiy maxsus maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

d. Maktabgacha ta`lim, real ta`lim , oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

Question 21

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

38.Pedogogikaningjamiyattagiroli.

Birini tanlang:

a. O`quvchilarningbiliminioshirish.

b. O`quvchilarningdunyoqarashinikengaytirish.

c. Kelajakavlodnibilimlietish.

d. Kelajakavlodnijamiyatga,hayotgatarbiyalash.

Question 22

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

76.1884yilisinashuchunochilganrus-tuzemmaktabidao`zbektilidankimdarsberganedi.

Birini tanlang:

a. V.P.Nalivkin

b. I.Gaspirinskiy

c. Fitrat

d. A.Abloniy

Question 23

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

68.«Bolalardunyosi»asriningmuallifikim.

Birini tanlang:

a. Suxomlinskiy

b. K.D.Uchinskiy

c. N.Krupskaya

d. YA.Komenskiy

Question 24

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

81.Kar-saqovbolalarnio`qitishqandaynomlanadi.

Birini tanlang:

a. oligofrenopedagogika

b. Surdopedagogikaoligofrenopedagogika

c. metodika

d. tiflopedagogika

Question 25

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

28. Pedagogika fanining ilmiy-tadqiqot metodlari qaysilar.

Birini tanlang:

a. Raxbatlantirish ,jazolash

b. Ko`rgizmali,jazalash

c. Ko`zatuv, savol-jabov eksperement

d. Raxbatlantirish ,ko`rgizmali

Question 26

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

39.Ta’rbiyametodintoping.

Birini tanlang:

a. Raxbatlantirish

b. Ishontirish,test.

c. Test

d. Kuzatish.Question 27

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

5.Jadid maktablari uchun qanday darslik asosiy qo`llanma hisoblangan.

Birini tanlang:

a. Turkiy Guliston yoxud axloq

b. Xujai sibyon (Bolalar muallimi)

c. Birinchi muallim

d. Ta`limiy hisob (Arifmetika ta’limi)

Question 28

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

3. Uzbek pedagogikasi tarixida kim birinchi bo`lib pedagogikaga «Pedagogiya» ya`ni bola tarbiyasinig fani deya tariyf bergan.

Birini tanlang:

a. H.Hamza

b. Behbudiy

c. A.Avloniy

d. Fitrat

Question 29

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

13. Jadidshilar …………..yil qaysi ……….. gazetani nashr etdi.

Birini tanlang:

a. 1906 yil «Taraqqiy»

b. 1905 yil «Xurshid»

c. 1907 yill «SHuxrat»

d. 1906 yil «Sa`nat»

Question 30

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

33.Ta`limjarayoni...

Birini tanlang:

a. O`qituvchiningfaoliyatinianiqlovchivao`quvchilarningbilishdagifaoliyatiniko`rsatuvchiasosiyholat

b. Ma`lumbirjaryonningbiryo`nalishdaolibborilishi

c. O`qituvchiningfaoliyatibilanamalgaoshadiganishlar

d. Bolalarbilanbirgaliktagiish

Question 31

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

71.Korrektsionpedagogikaningqaysisohasiaqlizaifbolalarnio`rganishbilanshug’ullanadi.

Birini tanlang:

a. Oligofrenopedagogika

b. Surdopedagogika

c. Tiplopedagogika

d. Logopediya

Question 32

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

80.Maktabjamoatidapedagogikkengashningboshlig’ikimbo`ladi.

Birini tanlang:

a. Maktabdirektori

b. A`loo`qituvchi

c. Direktoro`rinbosori

d. Ota-onalarkengashirahbari

Question 33

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

70.Korrektsionpedagogikaningqaysisohasinutqbuzilishlarinio`rganish,oldiniolishvatuzatishbilanshug’ullanadi.

Birini tanlang:

a. Surdopedagogika

b. Logopediya

c. Oligofrenopedagogika

d. Tiplopedagogika

Question 34

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

17. Arab alifbosining o`rniga latin alifbosi………. qabul etildi .

Birini tanlang:

a. 1929yil

b. 1940 yil

c. 1941 yil

d. 1940 yil

Question 35

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

23. Germaniyada o`quvchilar bochlang’ish sinfni to`gatgannan so`ng qanday yo`nalishdagi maktablarga o`tiladi.

Birini tanlang:

a. Maxsus maktab, umumiy ta`lim maktablari.

b. Real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari.

c. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya

d. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari .

Question 36

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

41.Pedagogika....

Birini tanlang:

a. Tilbilimihaqidagifan

b. Bolanijismoniytarafdanrivojlantirish

c. O`quvchilarningbilimintakomillashtirish

d. Tarbiyahaqidagifan

Question 37

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

52.«Pedogogika»terminiikaysitildanolingan.

Birini tanlang:

a. Rim,


b. Lotin,

c. Qitoy.

d. Grek,

Question 38

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

43.Pedagogikaso`ziyunonsha«paydogogos»so`zinenolinib...deganma`nonibildiradi.

Birini tanlang:

a. «Bolaetaklovchi».

b. «Talim-tarbiya».

c. «O`qituvchi».

d. «Izlanuvchi».

Question 39

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

20. «Lingard va Gertruda» nomli ijtimoiy pedagogik romani muallifi kim.

Birini tanlang:

a. R.Ouen

b. K.Uchinskiy.

c. YA.A.Komenskiy

d. I.Pestalotstsi

Question 40

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

7. Kadrlar tayyorlash Milliy modelining asosiy tarkiblari qaysilar.

Birini tanlang:

a. To`g’ri jabov yo`q

b. SHaxs, davlat va jamiyat,uzluksiz talim, fan, ishlab chiqarish

c. Davlat va jamiyat,uzluksiz talim, fan, ishlab chiqarish

d. SHaxs, davlat va jamiyat

Question 41

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

18. «Pan sofiya»g’oyasi muallifi kim.

Birini tanlang:

a. YA.A.Komenskiy

b. R.Ouen

c. K.Uchinskiy

d. I.Pestalotstsi

Question 42

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

73.Buqaysimetod.(+)–yangima`lumot,(-)–menbilgannarsalargaqarshi,(?)–menioylantiradi.Bubo`yichamengqo`shimchama`lumatkerak,(v)–menbilgannarslarnitastiqlaydi

Birini tanlang:

a. Bumerang

b. Insert

c. Venndiagramasi

d. Tsxemasi

Question 43

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

10. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim haqidagi» gi Qonunning qaysi moddasida ta`lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoiyllari ko`rsatib o`tilgan.

Birini tanlang:

a. 5


b. 4

c. 1


d. 3

Question 44

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

22. Ta`lim tizimining dastlabki bosqishi «Onalar maktabi» qaysi davlatta shakllangan.

Birini tanlang:

a. Qubla Koreya

b. Frantsiya

c. AQSH

d. GermaniyaQuestion 45

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

69.Anomalbolalardapedagogikusulvachora-tadbirlartizimiyordamidapsixikhamdajismoniyrivojlanishdagikamshiliklarnituzatishtushunchasinimadebataladi.

Birini tanlang:

a. Reabilitatsiya

b. Anomaliya

c. Korrektsiya

d. Kompensatsiya

Question 46

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

82.«Tarbiyabizlaruchunyoxayot,yomamot,yonajot,yoxalokat,yosaodat,yofalokatmasalasidir».Ushbufikrningmuallifikim.

Birini tanlang:

a. XamzaXakimzodaNiyoziy

b. ZokirjonFurkat

c. MaxmudxujaBexbudiy

d. AbdullaAvloniy

Question 47

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

55.«Xibat-ul-Xaqayiq»asarimuallifi.

Birini tanlang:

a. Nauayi

b. AxmedYugnakiy

c. O'tesh

d. Berdaq

Question 48

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

37.Suhatmetodiqandayolibboriladi.

Birini tanlang:

a. Test

b. Yozmaturida.c. Ma`ruza

d. Savoljabov,interv’yu.

Question 49

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

12.1966 yilda nashr etilgan «Pedagogika» darsligining ……bobi kimga tegishli.

Birini tanlang:

a. Ikki, K.X.Hoshimov

b. Besh,S.X.Fayzulina

c. Besh, S.Rajapov

d. To`rt, M.Ochilov

Question 50

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

35.Ta`limolishhuquqihaqidaO`zbekstanrespublikasikonstitutsiyasiningqaysimoddasidaberilgan.

Birini tanlang:

a. 22.

b. 41.


c. 11.

d. 51.

TURGANBAYDING JAVOBLARI

Начало формы

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

11. 1922-1924 yillarda Qoraqalpog’istonning Xo`jaili tumanidagi 1-bolalar uyining mudiri va o`qituvchisi kim edi .

Select one:

a. H.Hamza

b. Q.Avezov

c. N.Japaqov

d. S.Ma’jitov

Question 2

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

3. Uzbek pedagogikasi tarixida kim birinchi bo`lib pedagogikaga «Pedagogiya» ya`ni bola tarbiyasinig fani deya tariyf bergan.

Select one:

a. Fitrat

b. H.Hamza

c. A.Avloniy

d. Behbudiy

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

41.Pedagogika....

Select one:

a. Tarbiyahaqidagifan

b. Tilbilimihaqidagifan

c. O`quvchilarningbilimintakomillashtirish

d. Bolanijismoniytarafdanrivojlantirish

Question 4

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

51.Qoraqalpoqpedagogikafanivatarixintadqiqetishdao`rniborolim.

Select one:

a. U.Alewov

b. A.Dawletov,

c. R.Mavlanova

d. S.Kamalov

Question 5

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

4. «Odob as-solihin» (Yaxshi odamlar odabi) asari mualifi kim.

Select one:

a. Abdulla Abloniy

b. Muhammad Qoshg’ariy

c. Farobiy

d. A.Navoiy

Question 6

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

72.Oligofreniyaterminikimtomonidanqo`llanilgan.

Select one:

a. E.Krepelin

b. V.Vund

c. I.Kant

d. Aristotel

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

47.Pedagogikaqandayfanlarbilanbog’liq.

Select one:

a. Adabiyot,matematikageografiya.

b. Matematika,fizika,ximiya.

c. Fiziologiya,biologiya,sotsiologiya,

d. Filosofiya,psixologiya,sotsiologiya,tarix.

Question 8

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

39.Ta’rbiyametodintoping.

Select one:

a. Ishontirish,test.

b. Kuzatish.

c. Test


d. Raxbatlantirish

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

44.Darstiplarinaniqlang

Select one:

a. Konferentsiya,gaplashish,aralas

b. Tekshirishdarsi,kinodarsi,

c. Tekshirishdarsi

d. Aralashsaboqtipi,kitapbilanichlash,umumiylashtirish.

Question 10

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

9.Jadidshilardan biri kim 1916 yili Tashkentda yig’ilishda nutq so`zlab «O`zbek ziyoli bolalarining …….. yuborib o`qitishga muhtojmiz, bolalar o`qub, ilm tahsil olib kelsalar ……katta xizmat qila oladilar» degan edi.

Select one:

a. Behbudiy, Rossiya, milletga

b. A.Avloniy, Germaniya, davlatga

c. Munavvar qori, Germaniya, millatga

d. A.Fitrat, Turkiya, vatanga

Question 11

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

30.Didaktikabu………

Select one:

a. O`qitishvaurgatish

b. Ta`lim

c. Urgatuvchi

d. Tarbiyavaurgatish

Question 12

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

67.«Ruso`qituvchilariningo`qituvchisi»nominolganmashhurruspedagogikimedi.

Select one:

a. K.D.Uchinskiy

b. Makarenko

c. Suxomlinskiy

d. N.Krupskaya

Question 13

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

63.Jadidso`ziningma`nosiqanday.

Select one:

a. Yangiusil

b. Ta`lim-tarbiya

c. Tarbiyalash

d. Ta`limberish

Question 14

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

78.Pedagogikaningasosiykategoriyalarigaqaysilarkiradi.

Select one:

a. SHaxsningshakllanishi,tarbiya

b. Muhit,tarbiya

c. Rivojlantirish,ta`lim,o`qitish,tarbiya

d. Oila,o`qitish,tarbiya

Question 15

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

23. Germaniyada o`quvchilar bochlang’ish sinfni to`gatgannan so`ng qanday yo`nalishdagi maktablarga o`tiladi.

Select one:

a. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya

b. Real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari.

c. Maxsus maktab, umumiy ta`lim maktablari.

d. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari .

Question 16

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

69.Anomalbolalardapedagogikusulvachora-tadbirlartizimiyordamidapsixikhamdajismoniyrivojlanishdagikamshiliklarnituzatishtushunchasinimadebataladi.

Select one:

a. Korrektsiya

b. Reabilitatsiya

c. Anomaliya

d. Kompensatsiya

Question 17

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

42.SHaxsningrivojlanishigata`sirqiluvchita’rbiyakomponentleri.

Select one:

a. A,V,S.

b. Odob-axloq

c. estetik

d. Mehnat,jismoniy

Question 18

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

12.1966 yilda nashr etilgan «Pedagogika» darsligining ……bobi kimga tegishli.

Select one:

a. Besh,S.X.Fayzulina

b. To`rt, M.Ochilov

c. Ikki, K.X.Hoshimov

d. Besh, S.Rajapov

Question 19

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

21.Yaponiya tizimi tarkibi……

Select one:

a. Mektabgacha ta`lim, asosiy maxsus maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

b. Bolalar bog’chalari, bochlang’ish maktab, kishik o`rta maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

c. Maktabgacha ta`lim, kishik oliy maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

d. Maktabgacha ta`lim, real ta`lim , oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

Question 20

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

20. «Lingard va Gertruda» nomli ijtimoiy pedagogik romani muallifi kim.

Select one:

a. R.Ouen

b. I.Pestalotstsi

c. YA.A.Komenskiy

d. K.Uchinskiy.

Question 21

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

52.«Pedogogika»terminiikaysitildanolingan.

Select one:

a. Qitoy.

b. Lotin,

c. Grek,

d. Rim,


Question 22

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

36.Maqbubulqulubasarimuallifikim.

Select one:

a. A.Abloniy

b. A.Navoyi

c. IbnSino

d. Farobiy

Question 23

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

64.«Bolatug’ilgandama`lumbirtemperamentbilanbirgatug’iladi…»buso`zlarkimgategishli.

Select one:

a. A.YUgnakiy

b. M.Qashqariy

c. IbnSino

d. YusupXasXajib

Question 24

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

54.O`qituvchilik-buyukkasbdebkimoytganedi.

Select one:

a. Aleuov

b. R.Mavlanova

c. Komenskiy

d. Sokrat

Question 25

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

66.XII-XIIIasrdagbuyukyozuvchilarqaysijabovdaberilgan

Select one:

a. YusupXasXajib,M.Qashqariy,AxmedYassaowiy

b. Farabiy,IbnSino,Xorezmiy

c. Beruniy,Farabiy,M.Qashqariy

d. IbnSino,Beruniy

Question 26

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

28. Pedagogika fanining ilmiy-tadqiqot metodlari qaysilar.

Select one:

a. Raxbatlantirish ,ko`rgizmali

b. Ko`rgizmali,jazalash

c. Raxbatlantirish ,jazolash

d. Ko`zatuv, savol-jabov eksperement

Question 27

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

10. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim haqidagi» gi Qonunning qaysi moddasida ta`lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoiyllari ko`rsatib o`tilgan.

Select one:

a. 4

b. 3


c. 1

d. 5


Question 28

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

32.«Qutadg’ubilig»asarimuallifi.

Select one:

a. AxmadYugnakiy

b. YusufXasHajib

c. Berdaq

d. A.Temur

Question 29

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

17. Arab alifbosining o`rniga latin alifbosi………. qabul etildi .

Select one:

a. 1940 yil

b. 1940 yil

c. 1941 yil

d. 1929yil

Question 30

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

18. «Pan sofiya»g’oyasi muallifi kim.

Select one:

a. R.Ouen

b. YA.A.Komenskiy

c. K.Uchinskiy

d. I.Pestalotstsi

Конец формы

Finish review

◄ Объявления

Начало формы

76.1884yilisinashuchunochilganrus-tuzemmaktabidao`zbektilidankimdarsberganedi.

Select one:

a. V.P.Nalivkin

b. I.Gaspirinskiy

c. Fitrat

d. A.Abloniy

Question 2

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

72.Oligofreniyaterminikimtomonidanqo`llanilgan.

Select one:

a. Aristotel

b. E.Krepelin

c. V.Vund

d. I.Kant

Question 3

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

37.Suhatmetodiqandayolibboriladi.

Select one:

a. Test


b. Savoljabov,interv’yu.

c. Ma`ruza

d. Yozmaturida.

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

53.Qoraqalpoqstondata`limtarbiyaviyfikrlarningshaklllanishivarivojlanishikitobiningmuallifikim.

Select one:

a. Paxraddinov.YU

b. Aleuov.

c. Urumbaev.J

d. Zunnunov.A

Question 5

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

18. «Pan sofiya»g’oyasi muallifi kim.

Select one:

a. I.Pestalotstsi

b. K.Uchinskiy

c. YA.A.Komenskiy

d. R.Ouen

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

75.Kurashdag’olibchiqishuchuninsonuchxilo`lchovquroligaegabo`lishikerak.1Salomatlik,2.Sog’lomfikr,3.Axloqisanobufikrlarkimgategishli

Select one:

a. Abloniy

b. Fitrat

c. Behbudiy

d. Farobiy

Question 7

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

63.Jadidso`ziningma`nosiqanday.

Select one:

a. Ta`limberish

b. Ta`lim-tarbiya

c. Yangiusil

d. Tarbiyalash

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

17. Arab alifbosining o`rniga latin alifbosi………. qabul etildi .

Select one:

a. 1929yil

b. 1940 yil

c. 1940 yil

d. 1941 yil

Question 9

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

42.SHaxsningrivojlanishigata`sirqiluvchita’rbiyakomponentleri.

Select one:

a. A,V,S.

b. Mehnat,jismoniy

c. estetik

d. Odob-axloq

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

7. Kadrlar tayyorlash Milliy modelining asosiy tarkiblari qaysilar.

Select one:

a. SHaxs, davlat va jamiyat

b. To`g’ri jabov yo`q

c. Davlat va jamiyat,uzluksiz talim, fan, ishlab chiqarish

d. SHaxs, davlat va jamiyat,uzluksiz talim, fan, ishlab chiqarish

Question 11

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

39.Ta’rbiyametodintoping.

Select one:

a. Ishontirish,test.

b. Test

c. Raxbatlantirishd. Kuzatish.

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

41.Pedagogika....

Select one:

a. Tilbilimihaqidagifan

b. Tarbiyahaqidagifan

c. O`quvchilarningbilimintakomillashtirish

d. Bolanijismoniytarafdanrivojlantirish

Question 13

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

20. «Lingard va Gertruda» nomli ijtimoiy pedagogik romani muallifi kim.

Select one:

a. YA.A.Komenskiy

b. K.Uchinskiy.

c. R.Ouen

d. I.Pestalotstsi

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

38.Pedogogikaningjamiyattagiroli.

Select one:

a. O`quvchilarningbiliminioshirish.

b. Kelajakavlodnijamiyatga,hayotgatarbiyalash.

c. O`quvchilarningdunyoqarashinikengaytirish.

d. Kelajakavlodnibilimlietish.

Question 15

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

68.«Bolalardunyosi»asriningmuallifikim.

Select one:

a. YA.Komenskiy

b. Suxomlinskiy

c. K.D.Uchinskiy

d. N.Krupskaya

Question 16

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

23. Germaniyada o`quvchilar bochlang’ish sinfni to`gatgannan so`ng qanday yo`nalishdagi maktablarga o`tiladi.

Select one:

a. Maxsus maktab, umumiy ta`lim maktablari.

b. Real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari.

c. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya, umumiy ta`lim maktablari .

d. Maxsus maktab, real maktab, gimnaziya

Question 17

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

45.Kameralfanlarniuqitichhaqidaasarimuallifi

Select one:

a. Disterveg

b. K.D,Ushinskiy.

c. A.S.Makarenko

d. Y.A.Komenskiy

Question 18

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

27.Turk xalqlarining yozma manbasi nomi.

Select one:

a. Avesto

b. Hadis


c. Kutadgu bilig

d. Arxon enesey

Question 19

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

49.O`zbekistonrespublikasi«Ta`limhaqida»giQonunqashon

Select one:

a. 1997-y.27-avgust

b. 1998-y.19-avgust

c. 1991-y.31-avgust

d. 1997-y.29-avgust

Question 20

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

66.XII-XIIIasrdagbuyukyozuvchilarqaysijabovdaberilgan

Select one:

a. Farabiy,IbnSino,Xorezmiy

b. Beruniy,Farabiy,M.Qashqariy

c. YusupXasXajib,M.Qashqariy,AxmedYassaowiy

d. IbnSino,Beruniy

Question 21

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

16. 1941-1945 Urish yillarida qaysi darsliklar soati ko`paytirildi va nechinshi sinfdan boshlab o`tila boshladi.

Select one:

a. Jismoniy tarbiya va biologiya 8-sinf

b. Harbiy-jismoniy 1-sinf

c. Tarix, geografiya 5-sinf

d. Jismoniy tarbiya, matematika 4- sinf

Question 22

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

21.Yaponiya tizimi tarkibi……

Select one:

a. Maktabgacha ta`lim, kishik oliy maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

b. Mektabgacha ta`lim, asosiy maxsus maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

c. Bolalar bog’chalari, bochlang’ish maktab, kishik o`rta maktab, oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

d. Maktabgacha ta`lim, real ta`lim , oliy o`rta maktab, oliy ta`lim.

Question 23

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

60.Afinadagikurashmaktabiqandaynomlanadi.

Select one:

a. Grammatist

b. Polestra

c. Kifarist

d. Efebler

Question 24

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

5.Jadid maktablari uchun qanday darslik asosiy qo`llanma hisoblangan.

Select one:

a. Birinchi muallim

b. Turkiy Guliston yoxud axloq

c. Xujai sibyon (Bolalar muallimi)

d. Ta`limiy hisob (Arifmetika ta’limi)

Question 25

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

52.«Pedogogika»terminiikaysitildanolingan.

Select one:

a. Rim,


b. Qitoy.

c. Grek,


d. Lotin,

Question 26

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

80.Maktabjamoatidapedagogikkengashningboshlig’ikimbo`ladi.

Select one:

a. Ota-onalarkengashirahbari

b. Maktabdirektori

c. A`loo`qituvchi

d. Direktoro`rinbosori

Question 27

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

29.Tarbiyabu...?nato`g’rijabovnitoping.

Select one:

a. Insonningo`z-o`zinitarbiyalashi.

b. shaxsnishakllantirishmaqsadidabirodamningikkinchiodamgata`siretishi.

c. Odamningto`g’ilib,o`miriningoxirigachadavometadiganjarayon

d. Ta`limbilanbog’lig’iyoqjarayon.

Question 28

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

36.Maqbubulqulubasarimuallifikim.

Select one:

a. A.Abloniy

b. Farobiy

c. A.Navoyi

d. IbnSino

Question 29

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

64.«Bolatug’ilgandama`lumbirtemperamentbilanbirgatug’iladi…»buso`zlarkimgategishli.

Select one:

a. YusupXasXajib

b. A.YUgnakiy

c. M.Qashqariy

d. IbnSino

Question 30

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

32.«Qutadg’ubilig»asarimuallifi.

Select one:

a. Berdaq

b. A.Temur

c. YusufXasHajib

d. AxmadYugnakiy

Question 31

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

35.Ta`limolishhuquqihaqidaO`zbekstanrespublikasikonstitutsiyasiningqaysimoddasidaberilgan.

Select one:

a. 41.


b. 22.

c. 51.


d. 11.

Question 32

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

57.Avestodayoshlartarbiyasi…

Select one:

a. YOshlarniilmolishgatarbiyalaydi

b. Madaniyatlibo`lishgatarbiyalaydi

c. YOshlarnimehnatgatarbiyalaydi

d. Yoshlarnimartlikga,vatannisevishgatarbiyalaydi

Question 33

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

70.Korrektsionpedagogikaningqaysisohasinutqbuzilishlarinio`rganish,oldiniolishvatuzatishbilanshug’ullanadi.

Select one:

a. Tiplopedagogika

b. Oligofrenopedagogika

c. Surdopedagogika

d. Logopediya

Question 34

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

73.Buqaysimetod.(+)–yangima`lumot,(-)–menbilgannarsalargaqarshi,(?)–menioylantiradi.Bubo`yichamengqo`shimchama`lumatkerak,(v)–menbilgannarslarnitastiqlaydi

Select one:

a. Tsxemasi

b. Insert

c. Venndiagramasi

d. Bumerang

Question 35

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

10. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim haqidagi» gi Qonunning qaysi moddasida ta`lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoiyllari ko`rsatib o`tilgan.

Select one:

a. 5


b. 4

c. 1


d. 3

Question 36

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

67.«Ruso`qituvchilariningo`qituvchisi»nominolganmashhurruspedagogikimedi.

Select one:

a. N.Krupskaya

b. Makarenko

c. Suxomlinskiy

d. K.D.Uchinskiy

Question 37

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

8. «Turkiy guliston yoxud axloq» asari mualifi kim.

Select one:

a. H.Hamza

b. Behbudiy

c. A.Avloniy

d. Fitrat

Question 38

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

19. Pestalotstsining elementar nazariyasi…….mehnat tarbiyasi, adob-axloq va estetik tarbiyani, ……. va ta`lim berishni o`z ichiga oladi .

Select one:

a. Huqiqiy tarbiya, aqliy tarbiya

b. Jismoniy tarbiya, aqliy tarbiya

c. Ekologik tarbiya, jismoniy tarbiya

d. Iqtisodiy tarbiya, aqliy tarbiya

Question 39

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

54.O`qituvchilik-buyukkasbdebkimoytganedi.

Select one:

a. Sokrat

b. Komenskiy

c. R.Mavlanova

d. Aleuov

Question 40

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

34.Ta`limjarayonitiziminbirinchiichlabchiqqanolim.

Select one:

a. Sokrat

b. Aristotel

c. R.Mavlanova

d. Komenskiy

Question 41

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

82.«Tarbiyabizlaruchunyoxayot,yomamot,yonajot,yoxalokat,yosaodat,yofalokatmasalasidir».Ushbufikrningmuallifikim.

Select one:

a. AbdullaAvloniy

b. ZokirjonFurkat

c. XamzaXakimzodaNiyoziy

d. MaxmudxujaBexbudiy

Question 42

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

43.Pedagogikaso`ziyunonsha«paydogogos»so`zinenolinib...deganma`nonibildiradi.

Select one:

a. «Bolaetaklovchi».

b. «Talim-tarbiya».

c. «O`qituvchi».

d. «Izlanuvchi».

Question 43

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

48.Ta`limjarayoningmetodologikasoslari…

Select one:

a. Ta`limjarayonigategishlinazariyalarvaqonuniyatlar

b. Ta`limjarayonidagio`qituvchiningbilimivakasbiymahorati

c. Ta`limjarayonidao`qituvchiningsuyanadiganishrejasi,ishdasturi,darsrejasi,maxsusko`rsatmalar

d. Ta`limjarayonidao`qituvchiningdarsrejasigaqo`llanishuchunkirgizganpedagogiktamoiyllari

Question 44

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

46.Odob-axloqtarbiyasiqandayvazifalarnio`zichigaoladi.

Select one:

a. Kasbgayo`naltirish

b. YOshavlodnijismoniytarfdantarbiyalash.

c. Jamoatshilikningfikribilanmaqullanganyaxshiqulq,odobliliqnormalaribilantarbiyalash

d. Vatanga,jamiyatka,mehnatkatarbiyalash.

Question 45

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

40.XIXasrdagiqoraqalpoqshoirlari`

Select one:

a. Ko`nxo`ja,JiyanJirov,Asanqayg’i

b. Berdax,JiyenJirov

c. Ajiniyoz,Do`smambet

d. Ko`nxo`ja,Ajiniyoz,Berdax

Question 46

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

65.Farabiyningqaysiasaridailmlarkattabeshsohagabo`lingan.

Select one:

a. Aqilhaqidatraktat

b. Ixso-al-ulum

c. Davlathaqidatraktat

d. Filosofiyamanbalari

Question 47

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

51.Qoraqalpoqpedagogikafanivatarixintadqiqetishdao`rniborolim.

Select one:

a. S.Kamalov

b. A.Dawletov,

c. R.Mavlanova

d. U.Alewov

Question 48

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

11. 1922-1924 yillarda Qoraqalpog’istonning Xo`jaili tumanidagi 1-bolalar uyining mudiri va o`qituvchisi kim edi .

Select one:

a. N.Japaqov

b. S.Ma’jitov

c. H.Hamza

d. Q.Avezov

Question 49

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

1.Kimning tashabusi bilan 1919 yili Namangonda birinchi marta o`zbek hayol-qizlari uchun maktab ochilgan.

Select one:

a. Abdulla Abloniy

b. Fotima Makaeva

c. Behbudiy

d. Ishoqxon Ibrat

Question 50

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

69.Anomalbolalardapedagogikusulvachora-tadbirlartizimiyordamidapsixikhamdajismoniyrivojlanishdagikamshiliklarnituzatishtushunchasinimadebataladi.

Select one:

a. Anomaliya

b. Korrektsiyac. Kompensatsiya

d. Reabilitatsiya
Download 0.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling