2005_karukh.pdf [Hasan Zirak]


Download 89.9 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.10.2017
Hajmi89.9 Kb.
#18365

#

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

#

##

S

#S

#

SChelunak

Chashma-i-Surkhak

Tagaw  Rabat

Dehist an

Sang Law

Gudar


Zaft

Qala-i-Khudai

Gul Khana

Chashma-i-Sirin

Khak Pulak

Chelunak


Rakhmal i

Ganda  Ab

Mulla  Karim

Chakaw


Kalkez

Darzak


Kocha-i -Z ard

Tash  Bul aq  (2)

Tel Q al am

Berad


Khwaja (1)

Kundalan Z ayshi

Bigujai

Saf edal akKarez-i-Naw

Sar Bishi

Khwaja Gul bed

Tash  Bul aq  (1)

Karez

Musam i


Lam an

Sini


Sapedar

Nedam i


Zayshi

Na ja k (2)

Aqbal

Aqbal-i-Bal a  (2)Gala Chaghar (2)

Sina


Gala Chaghar (1)

Qambari


Aqbal-i-Bal a  (1)

Ab-i-Barik

Baba Him mat

Chal  Khara

Karez-i-Zam an-i -Kalgandi

Karez-i-Zam an-i -Bala

Aga Burut

Dahan-i-Koklan  (1)

Gala Chaghar (3)

Duzdanak


Chashma-i-Khaf i

Araq-Tawel a

Parksur

Khwaja (2)Shalbaf  (1)

Abdul  Karim  Khan

Bedak

Mir


Mughul (4)

Shalbaf  (2)

Kamar  Zard

Karez-i-Bibi (4)

Amol a

Karez-i-Bibi (3)Qasim  Abad (1)

Khwaja Shahab

Ali  Abad

Qasim  Abad (2)

Darrah-i-Jowal  (1)

Khwaja Chakab

Qol Haji

Mughul (3)

Darrah-i-Jowal  (3)

Darrah-i-Jowal  (2)

Khwaja (1)

Shuluji


Khwaja Qal andar

Bahadur Khani

Panam  Qol

Ganjab


Zenda Hasham

Karez-i-Bibi (2)

Karez-i-Bibi (1)

Ghuri


Kham-i-Sabz

Khwajaha


Naw  Badam

Kushkak


ah Washan

aryak


hki  Sag

Saf ed-i-Rawan (Sawa)

Qay  Mast

Neshin


Kart

Kol


Qashshah

Katani


Khest  Pasan

Sar-i-Asya

Ni san

Shadi  JamNagi  Abad  (1)

Lakani


Naggas

Perk


gar

du  Khan


-e  Deldar

Car  Burj

Saleh  Abad

Rabat -i -Darwas  Mi r  Haydar

Shash Mardah

Taw  Beryan

Badallu

Kabul  Darazagi  Abad  (2)

Rabat -i -Pirzada

Rabat -i -Naw

Kahdestan

Shayda-i-Sufla

Karizak


Shaydai

Shayda-i-Ulya

nsur

Hawa  Dshtara  Qul

Rabat -i -Sapcha

Mulla  At a

Bedai


Mir M anneh

Bechaghi


Ahmad  Abad

Deh  Shadi

Lar-i-Khuni

Karez-i-Sultan

Todeh

Deh  KushkLorah

Khesraw  Jan

Chat

Karu


Sang-i-Surakh

Bedak (1)

Chacha

Kol  Mir


Deh-i-Mughulan

Mahala-i-Bepcha

Gor  Zadi

Khawaja M oham mad-i-Sabz

Karez-i-Makhat u

Ablan


Khawaja M oham mad

Takak


Kulak

Bawran


Qaysarak

Sar Pal


Kham-i-Petaw

Dasht-i-Bala

Burya  Baf -i-Ul ya

Asyachah


Meyan  Jo

Balkhyan


Gul M ir

Deh-i-Shekh

Saf edan

Dargharaz

Rabat  Khwaj a

Qal'a-i-Karim  Khan  (1)

Deh  MI r  Sad

Rabat -i -Haf ez

Amrah-i-Gerd

Dashan


Laklak Khana

Salim i


Manzel

Mamura


Rabat  M ughul

Sanjet ak

Char  Burjak

Buland  Ab

Kurt-i-Khwaja

Band Abad

Sayed  Abad

Chewarchi

Fuskan

Sang-i-KardRabat -i -Adham  (2)

Jaz Abad


Kushk-i-Serwan

Qal'a-i-Karim  Khan  (2)

Mir Abad-i-Suf la

Pariw Jan

Gul Bibi

Khwaja M urad

Mir Abad-i-Ul ya

Burya  Baf -i-Suf la

Khwaja Darrah

Bukka


Toqchi

Juy-i-Naw

Rabat -i -Sulayman

Sar Ab


Rabat -i -Shahr Yar

Ali  Babram

Deh  Latt ah

Deh  Shakar

Turan

Qala-i-Nam akSawr

Zaman  Abad

Gawash

Bedak (2)Khwaja M ohammad  Ust a

Taqmah


Bagh-i-MI r  Shah

Yousuf  Abad

Berenja

Surah


Marwa

Qala-i-Dasht

Pul-i-Padah

Nur  Khan

Tah Kham-i-Mohamm ad Nur Khan

Malmancha

Sijah

Gajah


Langar  Khwaja

Shah Abad

Qal'a

Pustin


Rabat -i -Adham  (1)

Pushbar


Palm ah

Tunyan


Qarya-i-Hul a

Khalif a Rahmat  (1)

Qala-i-Ghuchi

am  Mohamm ad

Khalif a Rahmat  (2)

Salzarak


Buzkhor I I

Hadzrat-i-Baba

Khwaja Gargaw

Buzkhor I

Ja'f ar  Beg  lll

Chil  Kharwari

Ja'f ar  Bag  ll

Kaf targhal

Ja'f ar  Beg  I

Asadi


Lagl ag  Khana

Tangi Shah

Dahane  Taghankoh

Dahane  Khedaj

Langar

Dahane  Tangi Azaw  (Safed  Khara)Alibazid

A

Khawaja ShKarashk

Kham-i-Qayest an

Sara-i-Bala

Qawparwa


Rawendan

Shaenan


Chinaran

Sar-i-Asya

Kashmiran

Rabat e Akhund  (Rabat e Chinaran)

Panjm iran

Dehe  Daraz

Serwan Qal'a-i-Pa'in  (Yarokhan)

Gunabad


Bagal

Qulfe  Senjed

Sabira-i-Pain

B

MaSabira-i-Bala

Kareze  Baluch

Rezak

Murghcha-i-Pai nMosaf eran (2)

Mosaf eran (1)

Murghcha-i-Bal a

Gozara


Rega

Shorgerd


Koyan

Da

SehbarzaTon

Awsaj


Khawaja M oham mad 

Chenaran


Dahan-i-Duab

Nas Pandh

Deh-i-Zirak

Sat-i-Hasan Khwaj a

Gulo-i-Shutur

Khunani


Pal  Piri

Robat -e  Sorkh

Shir M ast

Deh  Mughul

Korpa

Saran


Chaghuldar

Ginja'i


Ghuran

Ali  Af ghan

Jandeh Khan

Ba'i


Chakh M ag

Anbar


Kamar-i-Zard (2)

Kariz-e  Bukka

Chokwa

Neyak


Chahar Burj

Pashdan


Mahalla

Sar Pal


Ta-i -Shella

Tari n-i -Sufl a

Tari n M yana

Machqandak

Qasab

Ali  KakuKarezak

Ali  Surni

Chahar Shambeh

Dahan-i-Ghar

Rabat -i -M irzay Nur

Qal'a-i-Saf ed

Qala-i-Dasht

Shastaka


Shater  Nazar

Gala Sum


Miran

Bagh-i-Mirak

Kamar-i-Zard (1)

Karez-i-Surkhak

Sanjur

Syah ChobakJawza

Zayna


Qala-i-Mawdud

Karez-i-Hamdam

Ali  Mansur

Karez-i-Qaychi

Tutak

Chahak


Maluma

Darakht-i-Tut -i -Sufl a

Hasan Abad

Deh  Shekh

Mir Salm an

Nalest an

Paliz Kar

Haydar Ali

Anjirak

Shekh ZadahTel Kohna

Benoshak


Ali  Abad

Chashma-i-Daraz  (2)

Ne'm at

Gala GashQala-i-Sharbat

Qala-i-Bala

Akhund Zadahha

Sakheri  Ulya (Bedak)

Sakheri  Sufla

Benosh Darrah

Dalant u (2)

Syahsang


Chashma-i-Daraz  (1)

Kushurm and

Pahlawanha

Sang-i-Zard

Chashma-i-Nuqrah

Khwaja Chahar Shambeh

Joe  Naw

Armalek


Dalant u (1)

Lughm anak

Kushast

Ghorum baw  (Ghorum bab)Masjede Chubi

Ham am


Tari n-i -Ulya

Imam  Shash  Noor

Falez  Kar

Mirza  Bahar

Kamar  Pooda

Kandooran

Gim

Pashtun ZarghunPashtun Zarghun

Karukh


Obe

Karukh


Obe

Kushki Kuhna

Karukh

Injil


Guzara

Pashtun Zarghun

Obe

Qala-I-NawQala-I-Naw

Qadis


BADGHIS

5

05

10

1520

25 Kilometers

LOCATION

HIRAT

AIMS

AFGHANISTAN

Hirat Province

Karukh District

N

StreamRiver

Lake


Drainages

ROADS

primary


Secondary

Track


BOUNDARIES

International

Provincial

District


#

Villages


#

S

District Center#

Y

Province Center%

[

CapitalSETTLEMENTS 

LEGEND

The boundaries & names on the map do not 

imply Official Endorsement Or Acceptance by 

the United Nation.

For Standardization purpose AIMS uses the 

32 Province 329 District boundary model.

For further information contact AIMS 

E-mail:     info@aims.org.af

Web site: www.aims.org.af

Coordinates:  Geographic D ecimal Degree

Datum: W GS 84 

 

Date:  January 2004NOTE

3

4°

1

'00

"

34

°

1'0

0

"3

4

°1

1

'10

"

34

°

11

'1

0"

3

4°

2

1'2

0

"3

4

°2

1

'20

"

62° 30'30"62° 30'30"

62° 40'40"

62° 40'40"

62° 50'50"

62° 50'50"

63° 1'00"63° 1'00"


Download 89.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling