4-mavzu. O’zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Reja: O’zgaruvchan tok haqida tushuncha va uni hosil qilish


Download 292.75 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.09.2020
Hajmi292.75 Kb.

4-mavzu. O’zgaruvchan tok elektr zanjirlari. 

Reja: 

4.1. O’zgaruvchan tok haqida tushuncha va uni hosil qilish.   

4.2. Sinusoidal o’zgaruvchan kattaliklarni analitik va grafik ifodalari. 

 4.3.  O’zgaruvchan tok zanjiri elementlari.  

 

Tayanch  so’z  va  iboralar:  ishlab  chiqarish,  uzatish,  sinusoidal,  50  Gs, 

chastota, analitik ifodasi, grafik ifodalanishi, vektor ifodalanishi, diagramma, oniy 

qiymat, davr, faza, burchak siljishi, kompleks son, mavhum qiymat, haqiqiy qiymat, 

matematik operatsiya, qaytmas jarayon, ilgari yurish, orqada qolish, aktiv, reaktiv, 

oniy quvvat, maydon energiyasi. 

 

      4.1. O’zgaruvchan tok haqida tushuncha va uni hosil qilish.   

O’zgarmas  tok  zanjirlarida  biz  kuchlanishni  vaqt  davomida  o’zgarmas  deb 

qaradik.  Haqiqatan  ham  akkumulyatorlarni  kuchlanishi  vaqtning  biz  ko’rayotgan 

qisqa  oralig’ida  o’zgarmas  bo’ladi  (albatta,  uzoq  vaqt  davomida  qaralganda 

akkumulyator zaryadsizlanishi hisobiga kuchlanish asta sekin kamayib boradi). 

 

 4.1. rasm. O’zgarmas elektr toki (direct current-DC),  o’zgaruvchan elektr toki  

(alternating current-AC)  manbalari va kuchlanish diagrammalari. 

 

O’zgaruchan  tok  vaqt  bo’yicha  ma’lum  qoida  bo’yicha  o’zgaradi,  ya’ni tokning  miqdori      vaqtning  funksiyasi  bo’ladi.  Amalda  o’zgaruvchan  elektr  toki 

deganda kuchlanishning vaqt davomida o’zgarishi tushuniladi.  : 

                              U = F (t)                                               (4.1) 

bu erda U – tokkuchlanishning  istalgan vaqtdagi  oniy qiymati, t – vaqt. 

O’zgaruvchan  tok  tushunchasi  juda  keng  manoli  bo’lib  yo’nalishi,  son 

qiymati,  yoki  xam  yo’nalishi  xam  son  qiymati  o’zgarib  turuvchi  toklarni    o’z 

ichiga  oladi.  Tokning  o’zgarish  qonuniyatlari  turlicha  bo’lishi  mumkin.  Ayniqsa 


radiotexnikada  turlicha  qonuniyatlar  asosida  o’garuvchi  toklar  bilan  ishlanadi. 

Masalan ovozning yozuvi bunga misol bo’ladi.   

Amalda ishlatiluvchi o’zgaruvchan elektr tokini uchta turga bo’lish mumkin: 

1 Faqt miqdori o’zgaruvchan,   (pulsatsiyalanuvchi) tok. 

2. Miqdori va yo’nalishi o’zgaruvchan tok. 

3. Davriy o’zgaruvchan tok. 

4.2-  rasmda  davriy  (sinusoidal  qonuniyat  asosida)  o’zgaruvchan  tokning  va 

o’zgarmas tokning vaqt bo’yicha diagrammalari  keltirilgan. 

 

4.2. rasm. Sinusoidal  va o’zgarmas kuchlanishlarning diagrammalari. 

 

Biz  amalda  keng  ishlatadigan  va  er  yuzining  barcha  elektrostansiyalarida  ishlab chiqariladigan elektr toki davriy o’zgaruvchan, yoki sinuoidal tokdir. Davriy 

o’zgaruvchan  tokning  oniy  qiymatlari  davr  deb  ataladigan  T-vaqt    oralig’ida  

takrorlanib turadi, ya’ni: 

       U = F (t) = F (t +kT)                                (4.2) 

bu erda k – butun sonlar (k =1,2,3, . . .n). T – tebranishlar davri deb ataladi. 

Davriy  o’zgaruvchan  kattaliklar  sinusoidal  funksiya  orqali  ifodalanadi 

(masalan  fizikadagi  matematik  mayatnikning  yoki  prujinaga  osilgan  yukning 

xarakat  tenglamalari  kabi).  Xuddi  shuningdek  kuchlanishning  vaqt  bo’yicha 

o’zgarishini ham  sinusoidal qonuniyat asosida ifodalash mumkin 

        U = U

sin ω t ,                                       (4.3) 

bu erda   ω = 2π /T – burchak tezlik, davrga teskari kattalik chastota bo’lib, u 

vaqt birligidagi tebranishlar sonini ifodalaydi      f = 1/T. 

Chastota  deb  1  sekundda  davriy  o’zgarishlar  soniga  aytiladi  va  uning 

o’lcham  birligi  Gs-gers.Demak  generatorda  chulg’am  sekundiga  50  marta 

aylanadi.  Elektrotexnikada  standart  (sanoat)  chastota  deganda  aynan          50Gs; 

tushuniladi,  lekin  ayrim  davlatlarda  (masalan  AQSH  da  )    60  Gs  chastotali 

o’zgaruvchan tok ishlab chiqariladi.   

Boshlang’ich  faza  musbat  bo’ladi 

0,    koordinata  boshidan  chapda, 

manfiy 

0 bo’lsa, o’ng tomonda bo’ladi. 

Agar 

i

ubo’lsa,  ularning  yo’nalishlari  faza  jihatidan  mos,  ya’ni  bir 

tomonga yo’nalgan bo’ladi. 


Agar i

u

bo’lsa, ular qarama-qarshi fazali bo’ladilar.  

4.2. Sinusoidal o’zgaruvchan kattaliklarni analitik va grafik ifodalari. 

Asosiy parametrlar. 

Tok  ifodasidan  (A,  V,  S)  ko’rinadiki,  sinusaidal  o’zgaruvchi  funksiya, 

asosan uchta parametrlar bilan aniqlanadi. 

1.  Amplituda qiymati mm

m

E

U

I

 ,

 2.  Burchak tezligi 

 (radial/sek); 3.  Boshlang’ich faza u

e

i ,

 Bulardan tashqari ta’sir etuvchi qiymatlar qo’llaniladi. m

m

I

I

I

707


,

0

2;         m

m

E

E

E

707


,

0

2;         m

m

U

U

U

707


,

0

2

O’lchav asboblari ta’sir etuvchi qiymatni ko’rsatadi. 

Ramka  cv  burchak  tezlik  bilan  aylanganda  magnit  oqimining  oniy  qiymati 

ramka  tekisligiga  nisbatan 

cot


  Сos

макс  (


-magnit  oqimi)  qonuniyati  bilan, 

ramkaning aylanishi O,O

1

 o’qqa nisbatan  burchak ostida aylansa magnit oqimi 

tСos

макс

 

    qonuniyat  bilan  o’zgaradi.  Ramkaning  ab  va  cd 

tomonlarida elektr yurituvchi kuch – E.YU.K. hosil bo’ladi. em

t

E

E sin

                                      (A) m

E

- e.yu.k.ning amplituda qiymati; e

 - e.yu.k. boshlang’ich fazasi. Agar  ramkaning  1-2  qismlariga  istemolchi  (yuklama  -  R)  ulansa,  undan 

quyidagicha tok o’tadi. R

E

I

m

m

i

m

t

co

I

i 

sin                                         (V) 

m

- tok amplituda qiymati; 

i

 - tokning boshlang’ich fazasi. YUklamadan tok o’tganida unda kuchlnish hosil bo’ladi. 

R

I

U

m

m

u

m

t

co

U

u 

sin                                         (V) 

m

U

- kuchlanish amplitudasi; u - kuchlanishning boshlang’ich fazasi.  

 

Download 292.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling