6-mavzu: kirill va lotin yozuvlariga asoslangan imlo qoidalarining qiyosirej a


Download 98 Kb.
Sana03.06.2020
Hajmi98 Kb.
#113505
Bog'liq
6 maruza Kirill va lotin yozuvlariga asoslangan imlo qoidalarining
Kimyo mutaxassislik fanidan test savollari, 2016-rasulev-narkotik-muomala-lot, daraxt, 1, 12-14 мавзулар юзасидан саволлар, 16.18 guruh Turgunova Farangis (soliq va soliqqa tortish) mustaqil ish, pdf, axborot xavfsizligida identifikatsiya, Э Вохидов шеърларини мутолаа килиш, Э Вохидов шеърларини мутолаа килиш, jismoniy madaniyatning fiziologik asoslari, ПРИНЦИП ОТРАЖЕНИЯ В МНОЖЕСТВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ, Xotin-qizlar qo'mitasi ish reja(1), Xotin-qizlar qo'mitasi ish reja(1)

6-mavzu: KIRILL VA LOTIN YOZUVLARIGA ASOSLANGAN IMLO QOIDALARINING QIYOSI
R E J A:

1. Kirill yozuviga asoslangan imlo qoidalari.

2. Lotin yozuviga asoslangan imlo qoidalari.
Tayanch tushunchalar: orfografiya, unli tovushlar, adabiy me’yor, grafika, undoshlar tovushlar, yozma me’yor, asos, qo‘shimcha, tovush o‘zgarishlari.
Amaldagi «...qoidalarning» ayrim paragraflari yangi «...qoidalar» ga kiritilmagan. Masalan: 2- paragraf (3- moddasi); 6- paragraf (2 va 3-mod- dalari); 8-paragraf (1-moddasi); 9-paragraf («ё» harfi), 10-paragraf («ю» harfi), 11- paragraf («я» harfi), 12- paragraf (2-moddasi), 13-paragraf (в > 6 kabi holatlar), 21- paragraf, 22- paragraf (2-moddasi), 26- paragraf (1- moddasi), 27- paragraf, 28- paragraf, 31-paragraf, 40- paragraf, paragraf, 48- paragraf, 49- paragraf, 50- paragraf (2- moddasidagi «у/ю» ga aloqador qism), 52- paragraf, 58-paragraf va boshqalar. Yuqorida berilgan qoidalarning yangi qoidalar to‘plamiga kiritilmaganligi bir qator omillarga asoslanadi: «е» harfming yangi yozuvda faqat «е» unlisini ifodalashi («y»+«e»ni emas), ё, ю, я harflarining yangi alifboda yo'qligi, ayrim qoidalarning o‘zini oqlamaganligi kabi sabablar shular jumlasi- dandir.

Yangi to‘plamda yangicha talqinda yoxud jiddiy o‘zgarishlar bilan berilgan qoidalar.

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek orfografiyasida «-uq» («-ук>>), «-iq» («-ик;») qo‘shimchasining imlosi qoidalashtirilmagan, lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi orfografiyasida esa bu qo‘shimchaning imlosiga oid maxsus eslatma bor, unda shunday deyiladi: «Undosh bilan xugab, tarkibida u unlisi bor fe’lga -uq qo‘shiladi: uz-uzuq, yut-yutuq kabi. Lekin uyushiq, burushiq, uchiriq (shuningdek, bulduriq) kabi so‘zlarning uchinchi bo‘g‘inida «i» aytiladi va shunday yoziladi. (q. 33- qoidaning eslatma qismi).

Ma’lumki, otlarga egalik qo‘shimchalarining qo‘shilishida har xil holatlar uchrab turadi. Masalan, boboya avzo so‘zlariga egalik qo‘shimchasi ikki xil tarzda – bobo so‘ziga «-m» va «-ng» shakllarida (bobom, bobong kabi), avzo so‘ziga esa «у+im», «у+ing» shakllarida («о» dan so‘ng bir «у» orttirilib) qo‘shiladi: avzo+y+im, avzo+y+ing kabi. Bunday holatni «и» bilan tugagan ayrim so‘zlarda ham uchratamiz: uyqu+m, uyqu+ng, ammo mavzu+y+im, mavzu+y+ing kabi. Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvining imlosida bunday holatlarni me’yorlashtiruvchi qoidalar yo‘q edi. Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvining imlo uzimida esa yuqoridagi kabi holatlar hisobga olingan. Unda, xususan, shunday qoida berilgan: «о, o‘, и, e» unlilari bilan tugaydigan so‘zlaiga egalik qo'shimchalari quyidagicha qo‘shiladi:

ko'pchilik so‘zlarga egalik qo‘shimchalari -m, -ng, -si; -miz, - ngiz (yoki -lari') shaklida tovush orttirmay qo‘shiladi: bobom, bobong,

obosi; bobomiz, bobongiz, bobosi (yoki bobolari); orzum, orzung, orzusi; orzumiz orzungiz, orzusi kabi;

parvo, obro‘, mavqe, mavzu, avzo so‘zlariga 1, II shaxs egalik qo‘shimchalari qo‘shilganda bir «у» tovushi qo‘shib aytiladi va shunday yoziladi: parvoyim, parvoying; parvoyimiz, parvoyingiz; obro‘yim, obro‘ying; obro‘yimiz, obro‘yingiz kabi; III shaxs egalik qo‘shimchasi parvo, avzo, obromavqe so‘zlariga -yi shaklida, xudo, mavzu so‘zlariga esa -si shaklida qo‘shiladi: avzoyi, mavzusi kabi (dohiy kabi «у» undoshi bilan tugagan so‘zga ham III shaxsda «-si» qo‘shiladi: dohiysi kabi) (q: 35- qoidaning 3- bandi).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra шпвул (shovul'), овум (ovul), кувур (quvur) so‘zlanda «в» dan so‘ng «у», шовилламоц (shovillamoq), ловимамок; (lovillamoq), гувилламон; (guvillamoq) fe’llarida esa «в» dan so‘ng «и» yoziladi. (q. 2- va 50-paragraf qoidalari). Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvida yuqoridagi ot va fe’llar uchun bitta umumiy qoida berilgan, bu qoidaga ko‘ra taqlidiy so‘zlardan yasalgan fe’llarda ham «v» dan so‘ng «i» emas, «и» yoziladi: shovullamoq, lovu’lamoq, gundlrmoq kabi. (q: 37- qoidaning i-bandi).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosida («...qoida» ning paragrafida) fe’llarning orttirma daraja yasovchi «-dir» qo‘shimchasi jarangli undosh bilan tugagan ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarga «-tir» shaklida qo‘shilishi aytilgan, aslida esa jarangli «z» dan so‘ng «-tir» emas, «-dir» qo‘shiladi. Qiyos qiling: cho ‘miltirmoq, sevinurmoq, arrimo tomizdirmoq, oqizdirmoq kabi. Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosida bu kamchilikka barham berilgan. Unda shunday qoioa bor: «nisbat shaklini yasovchi -dir qo‘shimchasi jarangli undosh bilan tugagan bir bo‘g‘inli so‘zlaiga (kel so‘zidan boshqa), shuningdek z undoshi bilan tugagan orttirma nisbat yasovchidan keyin qo‘shiladi: quvdir, egdir, kuldir, yondir о ‘tkazdir, tomiz.dir kabi». (q. 37- qoidaning 2- bandi).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosida (qoidalarning 34- paragrafida) «f» yoki «г» bilan tugagan so‘zlarga «г» bilan boshlangan qo‘shimchalar qo‘shilganda, so‘z oxiri va qo'shimcha boshidagi undoshlar, aytilishiga mos holda yozilishi qoidalashtirilgan: бог – боща (bog‘ – boqqa), moF – тоцца (tog1 – toqqa), тег – теккан (teg – tekkan) kabi. Lotin grafikasiga asoslangan yangi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra esa bunday so‘zlar talaffuziga (fonetik prinsipga) ko‘ra emas, morfemalarning asl holiga mos ravishda (morfologik prinsip asosida)yozi!adi: bog‘ga, tog'ga, sog‘ga, og‘gan, sig‘guncha, bargga, teggan kabi (qarang: 37- qoidaning «d» bandi).

1956- yil «qoidalari»ning 43- paragrafiga ko‘ra «-гин» (*-gin»), л-гир» ($-gir»), «-гиз» (t-g\z»), «-ra3»(.

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvining «...asosiy qoidalari»da ikki otdan tuzilgan qo‘shma sifatlarning ajratib yozilishi aytilgan: dymop буйин (ot + ot = qo‘shina sifat), %cieo ранг (ot + ot = qo‘shma sifat), бодом цовок; (ot + ot = qo‘shma sifat), %уй куз (ot + ot = qo‘shma siiat), /уза пучок; (ot + ot = qo shma sifat) kabi (58- paragraf, 3- qoida). Oo‘shma sifatlar imlosiga oid bu qoida amalda o‘zini oqlagani yo‘q: оромбахш, бук)ойранг, ищомбахш so‘zlari «ot + ot = qo‘shma sifat» qolipida tuzilgan bo‘lishiga qaramay, deyarli barcha imlo lug‘atlarida qo'shib yozilgan, девсифат, одамсисрат so‘zlari esa (ular ham «ot + ot = qo‘shma sifat» qolip:da shakllangan) lug‘atlarda har xil berilmoqda. Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi «qoidalari»da bu tipdagi qo‘shma sifatlarning imlosi bir qadar tartibga solingan: «qoidalar»ning 38- bandida xona, noma, baxsh, rang, mijoz, sifat kabi so‘zlar yordamida yasalgan qo‘shma ot va qo‘shma sifatlarning qo‘shib yozilishi qayd etilgan: qabulxona, tabriknoma, orombaxsh, kamquvvat, bug'doyrang, sovuqmijoz, devsifat, suvtalab kat i. (q. 38- qoida). Shu qoida talablaridan kelib chiqqan holda, havo rang, jigarrang, bodom qovoq, qo ly ко ‘z. kabi qo'shma sifatlarning komponentlari ham lotincha o'zbek yozuvida qo‘shib yozilishi kerak: havorang, bodomqovoq, qo У ко % jigarrang kabi.

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlo qoidalariga кота минг боши (ndng boshi), ун боши (o‘n boshi), суз боши (so ‘z boshi) kabilar «birikmalik xususiyatini saqlagan so‘zlar sifatida ajratib yoziladi (q. 58- para- graf, 12- qoida). Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra esa «qaratuvchili birikmaning bir so‘z.ga aylanishi bilan yuzaga kelgan qo‘shma otlar qo‘shilib yoziladi: mingboshi, so'zboshi, olmaqoqi»(q. 46- qoida).

1956-yil «qoidalari»da ikkinchi komponenti «ё» lashgan tovush bilan boshlangan uiep юрак, муз ёрар, иш ёцмас, к;ул ёзма tipidagi so‘zlarning ajratib yozilishi aytilgan (q. 58- paragraf, 14-qoida). Lotin grafikasidagi yangi yozuvda bunday so‘zlar qo‘shilib yoziladi: sheryurak, muzyorar, ishyoqmas kabi (q. 39- qoida).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra еру осмон (yen: osmon), ору номус (oru nomus), туну кун (turn кип), кечаю кундуз kechayu kunduz), eiuy цари (yoshu qari), i\Vio цузи (qo ‘yu qo ‘zQ kabi juft so'zlarda defis (chiziqcha) qo'yilrnaydi (57- paragraf, eslatma). Lotin grafikasi asosidagi o‘zbek. yozuvi imlosiga ko‘ra ham bunday so‘zlar ajratib yoziladi, ammo ularning qismlari orasida -u (-yu) bog‘lovchisi kelsa, shu elementlardan oldin chiziqcha qo'yiladi: do ‘st-u dushman, kecha-yu kunduz kabi (51- qoidadagi eslatmaning 2- bandi).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra yil va oylarni (chislolarni) ko‘rsatuvchi arabcha raqamdan so‘ng chiziqcha (defis) yozilmaydi: 1956 йил 22 сентябрь kabi (47 paragraf qoidasi). Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra bunday o‘rinlarda chiziqcha qo‘yiladi: 1991- yilning 1- sentabri, 60-yillar kabi (56- qoida).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra алла (alia), цай (qay) elementlari so‘zga qo‘shib yoziladi: аллаким (allakim), аллацандай (allaqanday), цайбир (qaybir), щйвацт (qayvaqt) kabi (58- qoida, 13- bandi). Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra qay so‘zi o‘zidan keyingi yoki oldingi so‘zdan ajratib yoziladi: qay kuni. Agar qay so‘zi yoq, yer so‘z.Iari bilan jshlatilganda, bir «у» tovushi tushsa, bu so‘zlar qo‘shilib yoziladi: qayoqqa, aayerga kabi (60- qoida).

Izoh: lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek imlosida alia (alia) komponentli so‘zlarga qoida berilmagan, ularga munosabat ham bildirilmagan.

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra бир 03 (bir 07) ravishi komponentlari ajratib yoziladi. Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra /;/>o^so‘zining komponentlari qo‘shib yoziladi (60- qoida).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosida йилдан-йилга (yildan-yilga), купдан-куп (ko‘pdan-ko‘p) tipidagi birliklar juft so‘zlar doirasida aaralgan, shu bois ularning komponentlari orasida chiziqchaning (defisning) yozilishi qoidalashtirilgan (57- paragraf, 1- qoida). Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosiga ko‘ra birinchi qismi chiqish kelishigida, ikkinchi qismi jo‘nalish kelishigida bo‘lgan birikmalarning komponentlari, shuningdek, belgining ortiq darajasini bildiruvchi ko‘pdan ko‘p,' tekind an tekin, yangidan yangi, ochiqdan ochiq, qizigandan qizigan kabilar ajratib (chiziqchasiz) yoziladi (64- qoida).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosida izofali so‘zlarning – нук,таи назар (nuqiai nazar), ойнаи жа.\он (oynai jahon), дарди бедаво (dardi bedavo) kabilarning ajratib yozilishi nazarda tutilgan (58- paragraf, 7- qoida). Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosida bu qoidaga bitta o'zgarish kiritilgan: endilikda (yangi yozuvda) izofa undosh bilan tugagan so'zlarga «i» shaklida (masalan, dardi bedavo kabi), unli bilan tugagan so‘zlarga esa «yi» shaklida (masalan, nuqtayi nazar kabi) qo‘shiladi (65- qoida).

Rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi «qoidalari»ning 69- va 71- paragraflari bir xil hodisaning birikmali nomlarini ikki xil yozishga yoi ochadi: birikma muhim vig‘ilish nomi bo‘lganda, undagi har bir so‘z bosh harf bilan, birikma muhim tarixiy voqea nomi bo‘lganda esa undagi birinchi so‘z bosh harf bilan, qolganlari kichik harf'bilan boshlanadi, Крим Конференцияси (69- paragraf qoidasiga mos) – Крим конференцияси (71- paragraf qoidasiga mos).

Izoh: birinchi misolda Qrim Konferensiyasining muhim yig‘ilish nomi ekanligi, ikkinchi misolda esa shu birikmaning muhim tarixiy voqea nomi hisoblanishi nazarda tutilgan.

Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosida shu ikki qoidadan faaat bittasi saqlangan, unga ko‘ra «Muhim tarixiy sana va bayramlarning nomlari tarkibidagi birinchi so‘z bosh harf bilan boshlanadi: Mustaqillik kuni, Xotira kuni, Ramazon hayiti, Navro‘z bayrami kabi» (70- qoida). Demak, lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosida yuqoridagi ikki qoidaning parallel yashashiga chek qo‘yi!gan, shu bilan mazkur qoidaning izchil bo‘lishi ta’minlangan.

Lotin grafikasi asosidagi yangi o‘zbek yozuvi imlosining «Ko‘chirish qoidalari»da rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosida berilmagan quyidagi qoidalar bor:


113


77-qoida: o‘zlashma so‘zlarriing bo‘g‘inlari chegarasida kelgan ikki yoki undan ortiq undosh quyidagicha ko‘chiriladi:

ikki undosh kelsa, ular keyingi satrga birgalikda ko‘chiriladi: dia- gramma, mono-grafiya kabi;

uch undosh kelsa, birinchi undosh oldingi satrda qoldirilib, qolgan ikki undosh keyingi satrga ko‘chiriladi: silin-drik kabi.

qoida: ...bo‘g‘inga teng qism va bosh harflardan iborat qisqartmalar satrdan satrga bo‘lib ko‘chjrilmaydi: Tosh DU kabi.

Izoh: 79- qoidaning bosh harflardan tuzilgan qisqartmalarga (AQSh, 2ШТ kabilarga), shuningdek, ko‘p xonali raqamlarga (16, 245, 1994, XIX kabilarga) aloqador qismi rus grafikasi asosidagi o‘zbek yozuvi imlosida ham bor.

qoida* Harflardan iborat shartli belgi o‘zi tegishli raqamdan ajratib ko‘chirilmaydi: 5-«A» sinf, V «В» guruh, 110 kg, 15 ga, 105 m, 25 sm, 90 mm kabi.

qoida: Atoqli ot tarkibiga kiradigan raqam nomdan ajratilgan holda keyingi satrga ko‘chirilmaydi: «Navro‘z-92» (festival), «Oqituvchi-91» (ko‘rik tanlov), «Andijon-9», «Termiz-16» (g‘o‘za navlari), «Boing-767» (samolyot), «Foton-774» (televizor) kabi.

qoida: A.J. Jabborov, A.D. Abduvaliyev kabilarda ismning va ota ismining birinchi harfiga teng qisqartmalar familiyadan ajratib ko‘chirilmaydi. Shuningdek, v.b. (va boshqalar), sh.k. (shu kabilar) singari harfiy qisqartmalar ham oldingi so‘zdan ajratib ko‘chirilmaydi.


Tekshirish savollari

1. Orfografiya nima? U grafikadan qanday farqlanadi?

2. Orfografiya qoidalarining tuzilishi qanday prinsiplarga asoslanadi?

3. Amaldagi (kirillcha) o‘zbek yozuvi imlo qoidalari qachon tasdiqlangan? Yangi (lotincha) o‘zbek yozuvining imlo qoidalan-chi?

4. Amaldagi «0‘zbek orfografiyasining asosiy qoidalari» qanday boiimlardan tarkib topgin? (Bo'limlarning nomlanishi, paragraflari...).

5. Yangi (lotincha) o‘zbek yozuvining imlo qoidalari qanday boiimlardan tarkib topgan? (Bo'limlarning nomlanishi, modda va bandlari).

6. Amaldagi (kirillcha) o‘zbek yozuvi imlosidagi qaysi qoidalar yangi (lotincha) o‘zbek yozuvi imlo qoidalari sirasiga kiritilmagan? Sabablari?

7. Har ikkala «...qoidalar» to‘plamida harflar imlosiga oid qanday farqlar bor?8. Har ikkala «...qoidalar» to‘plamida asos va qo‘shimchalar imlosiga oid qanday tafovutlar bor?

9. Har ikkala «...qoidalar» to‘plamida qo'shma so‘zlar imlosiga oid qanday tafovutlar bor?
Download 98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling