Alabalar uchun iqtisodiyot fanidan test savollari. Iqtisodiyotdan kredit (11-sinf). Bozor muvozanati, defitsit va profitsit


Download 104.99 Kb.
bet1/33
Sana28.01.2023
Hajmi104.99 Kb.
#1135173
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Bog'liq
test iqtisod


alabalar uchun iqtisodiyot fanidan test savollari. Iqtisodiyotdan kredit (11-sinf). Bozor muvozanati, defitsit va profitsit

  1. yakuniy sinov uchun

intizom bo'yicha "Iqtisodiyot asoslari"
G. Ulyanovsk, 2012 yil
Maqsad: Talabalarning fan bo'yicha bilimlarini tekshirish.
Test savollari o'qituvchi tomonidan belgilanadi, MO yig'ilishida ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi.
Sinov variantlar bo'yicha amalga oshirildi. Har bir variantda 20 ta savol bor. Variantlar soni 4. Materiallar hajmi 50 soat.
Ishga topshiriq
“Iqtisodiyot asoslari” fanidan talabalarning nazariy bilimlarini nazorat qilish.
Ish tartibi
Ish 45 daqiqaga mo'ljallangan. Talabalarga test variantlari beriladi. Ish alohida varaqlarda amalga oshiriladi, u erda savollarga javoblar qo'yiladi. Besh balllik tizimda baholanadi: “5” (a’lo) (bitta noto‘g‘ri javob), “4” (yaxshi) uchun – 25% (beshta noto‘g‘ri javob), “3” uchun 5% xatolarga yo‘l qo‘yiladi ( qoniqarli) - 50% (o'nta noto'g'ri javob). Topshiriqni bajara olmagan talaba "2" (qoniqarsiz) baho oladi.
Talaba test sinovlaridan ozod etilmaydi.
Variant I
1. Inson ehtiyojlarini qondirish uchun odamlarga ushbu ehtiyojlar hajmidan kamroq miqdorda mavjud bo'lgan vositalar deyiladi.
a) resurslar
b) iqtisodiy bo'lmagan foyda
v) iqtisodiy foyda
2. Resurs cheklovlari muammo hisoblanadi
a) har qanday resurslardan behuda foydalanishga yo'l qo'ymaydigan barcha davlatlar
b) faqat qazilma boyliklari cheklangan davlatlar.
v) faqat yaqin o'tmishda o'z resurslarini behuda ishlatgan davlatlar
3. Iqtisodiy tashkilotning eng elementar shakli hisoblanadi
a) yordamchi dehqonchilik
b) tovar ishlab chiqarish
v) bozor iqtisodiyoti
4. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig'ining grafigidagi A nuqta xarakterlanadi
5. Pulning o'ziga xos mutanosiblik shakliga ega bo'lgan tovar ishlab chiqarishga ma'lum mehnat sarflanganligini ko'rsatadigan vazifasi.
a) to'lov vositalari
b) qiymat o'lchovi
c) qiymatni saqlash
6. Bir mamlakatda ma’lum vaqt davomida ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlar qiymati, shu mamlakat rezidentlari tomonidan
a) YaIM
b) YaIM
c) NNP
7. Davlat mulkchiligi hukmron bo'lgan tizim
a) buyruq
b) aralash
c) bozor
8. Bir hil mahsulotlar bilan ishlaydigan ko'plab sotuvchilar mavjud bo'lgan raqobat
a) nomukammal raqobat
b) mukammal raqobat
c) oligopoliya
9. Marjinal xarajatlarni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi
a) 
b) 
ichida) 
10. Qiymati qisqa muddatda ishlab chiqarish hajmining oshishi yoki kamayishi bilan o'zgarmaydigan xarajatlar.
a) o'zgaruvchilar
b) ichki
c) doimiy
11. Ishlab chiqarish omillarining qo'shimcha hajmidan foydalanishga asoslangan iqtisodiy o'sish
b) ekstensiv iqtisodiy o'sish
v) salbiy iqtisodiy o'sish sur'ati
12. Insonning oziq-ovqat miqdorini sotib olishi uchun zarur bo'lgan daromad darajasi fiziologik me'yorlardan past emas.
a) qashshoqlik
b) ish haqi
c) yashash minimumi
13. Inflyatsiya - iqtisodiyotdagi o'sish tendentsiyasi
a) umumiy narx darajasi
b) oziq-ovqat narxlari
c) kommunal xizmatlar narxlari
14. Ilmiy-texnika taraqqiyoti natijasida o'z kasbi bo'yicha ishchilarga bo'lgan talabning kamayishiga olib kelgan ishini yo'qotgan shaxs ortadi.
a) friksion ishsizlik
b) tsiklik ishsizlik
v) tarkibiy ishsizlik
15. Fillips egri chizig'i inflyatsiya darajasi va o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi
a) pul massasi
b) qiziqish darajasi
c) ishsizlik darajasi
16. Iste'molchilar ma'lum vaqt oralig'ida ma'lum narxda sotib olishga tayyor bo'lgan tovar miqdori.
a) taklif
b) talab
c) iste'mol savati
17. Talab elastik, agar
a) Ed=1
b) Ed=0
c) Ed>1
18. Kredit shartnomasida belgilangan aniq belgilangan muddatlarda kreditni qaytarish zarurati tamoyilga asoslanadi.
a) kredit muddati
b) qarzni to'lash
v) kreditni qaytarish
19. Iqtisodiyotda yillar davomida takrorlanib turadigan ko'tarilishlar va pasayishlar
a) iqtisodiy o'sish
b) iqtisodiy tsikl
v) iqtisodiy rivojlanish
20. Byudjetning vazifalaridan biri bu
a) tijorat banklariga kredit berish
b) milliy daromad va YaIMni qayta taqsimlash
v) savdo xizmati
“Iqtisodiyot asoslari” fanidan test
Variant II
1. Inson ehtiyojlari va istaklarining xilma-xilligini tavsiflovchi ehtiyojlar piramidasi taklif qilingan.
a) A. Marshall.
b) A. Maslou.
c) A. Smit.
2. Har qanday mamlakatning mehnatga layoqatli aholisining soni har qanday vaqtda qat'iy belgilanadi - bu qoida
a) cheklangan tadbirkorlik
b) cheklangan mehnat
v) cheklangan kapital
3. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig'ining grafigidagi A nuqta xarakterlanadi
a) cheklangan resurslardan to'liq foydalanish
b) cheklangan resurslardan to'liq foydalanmaslik
v) ikkita muqobil tovarning ma'lum hajmini ishlab chiqarish uchun resurslarning etishmasligi
4. Mahsulotning insonning muayyan ehtiyojlarini qondirish qobiliyati
a) foydalanish qiymati
b) ayirboshlash qiymati
c) xarajat
5. Tovarning imkoniyat qiymati o'lchanadi
a) ushbu mahsulotni ishlab chiqarish uchun resurslar qiymati
b) ushbu mahsulotni ishlab chiqarishga sarflangan mablag'lar miqdori
v) boshqa tovarni olish uchun tark etilishi kerak bo'lgan bir tovar miqdori.
6. Mamlakat rezidentlari va norezidentlari tomonidan ma’lum vaqt davomida ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlar qiymati.
a) NNP
b) YaIM
c) YaIM
7. Bozor iqtisodiyoti xarakterlanadi
a) davlatning iqtisodiyotga aralashuvi
b) ishlab chiqarish monopoliyasi
v) xususiy mulkning hukmronligi
8. Iqtisodiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilishda rivojlanadigan munosabatlarning birligi
a) iqtisodiy o'sish
b) iqtisodiy tizim
v) iqtisodiy boshqaruv
9. Ishlab chiqarishning yanada ilg'or omillari va texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy o'sish, ya'ni. NTP hisobidan
a) kuchli iqtisodiy o'sish
b) samarali iqtisodiy o'sish
v) ekstensiv iqtisodiy o'sish
10. Sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi munosabatlar tizimi
a) qattiq
b) bozor
c) almashish
11. Sohada faqat bitta firma hukmronlik qiladigan, firma va tarmoq chegaralari mos keladigan bozor tuzilishi.
a) oligopoliya
b) mukammal raqobat
c) monopoliya
12. O'zgaruvchan xarajatlarni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanish kerak
a) VC=AFC-TC
b) VC=FC+TC
c) VC=TC-FC
13. Talab egri chizig'ining yuqoriga siljishi shuni ko'rsatadi
a) narx ko'tariladi  ortib borayotgan talab
b) narx ko'tariladi  talab pasaymoqda
c) narx tushadi  talab ortib bormoqda
14. Engel qonunida aytiladi
a) oila daromadlarining o'sishi bilan oziq-ovqat xarajatlarining ulushi kamayadi
b) oila daromadining o'sishi bilan oziq-ovqat xarajatlarining ulushi ortadi
v) madaniy ehtiyojlarni qondirishga sarflanadigan xarajatlar ulushi sezilarli darajada kamaymoqda
15. Pulning sotib olish qobiliyati
a) inflyatsiya davrida ortadi
b) inflyatsiya davrida o'zgarmaydi
v) inflyatsiya davrida pasayadi
16. Soliqlarning fiskal funktsiyasi shundan iboratki
a) soliqlar davlatni zarur moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydi
b) byudjetga yig'iladigan soliqlar jamiyatga zarur bo'lgan dasturlarni moliyalashtirishga sarflanadi
v) soliqlarni kamaytirish yoki oshirish orqali davlat iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarini rivojlantirishni rag'batlantiradi yoki to'xtatadi.
17. Davlat qarzining oshishiga olib kelishi mumkin
a) milliy iqtisodiyotning ishlab chiqarish imkoniyatlarining qisqarishiga
b) kamaytirish soliq stavkalari jismoniy va yuridik shaxslarning daromadlaridan
v) asossiz emissiya natijasida inflyatsiyani kamaytirish
18. Mamlakat daromadlarining oilalar o’rtasida real taqsimlanishi ko’rsatadi
a) Lorens egri chizig'i
b) yalpi talab egri chizig'i
c) Engel qonuni
19. Muomaladagi va ma'lum vaqt davomida tovar va xizmatlar sotib olishga sarflangan pul birligining aylanishlar soni.
a) pul muomalasi
b) pulning aylanish tezligi
v) bir pul aylanmasining davomiyligi
20. Talab va taklifni muvozanatlashtiradigan narx
a) ulgurji narx
b) chakana narx
c) muvozanat bahosi
“Iqtisodiyot asoslari” fanidan test
Variant III
1. Shaxsning hayotiy ehtiyojlarini qondiradigan ehtiyojlar deyiladi
a) fiziologik
b) ijtimoiy
c) xavfsizlik talablari
2. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig'i xarakterlanadi
a) mavjud resurslardan to'liq foydalangan holda muqobil tovarlarni chiqarish imkoniyati
b) cheklangan resurslar
c) imkoniyat qiymati
a) to'liq vaqt
b) ishlab chiqarish resurslaridan to'liq foydalanish
v) ham to'liq bandlik, ham ishlab chiqarish resurslaridan to'liq foydalanish
4. Nima, qanday va kim uchun ishlab chiqarish masalalari dolzarbdir
a) rivojlanayotgan mamlakatlar
b) har qanday uchun iqtisodiy tizim
c) markaziy rejalashtirishga ega mamlakatlar uchun
5. Narxi
a) tovar birligiga to'langan pul miqdori
b) ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan resurslarni baholash
v) tovarlar tarkibidagi ijtimoiy mehnat
6. Ixtiyoriy daromad - bu
a) mablag'lar miqdori, shu jumladan ish haqi, ijara va foiz va kapital shaklidagi daromad
b) ish haqi, shaxsiy daromad solig'ini olib tashlagan holda kapitalga foizlar ko'rinishidagi daromad
v) shaxsiy daromaddan shaxsiy soliqlar va boshqa shaxsiy to'lovlar
7. Ishlab chiqarish va ish bilan bandlikning qisqarishi sharoitida, lekin narxlarning pasayish tendentsiyasi kuzatilmaganda iqtisodiy tsiklning rivojlanishi.
a) depressiya
b) tanazzul
c) cho'qqi
8. Qiymati ishlab chiqarishning o'sishi yoki pasayishiga qarab o'zgarib turadigan xarajatlar
a) o'zgaruvchilar
b) doimiy
c) tashqi
9. Ta'minot elastik emas
a) Ed
b) Ed>1
c) Ed=1
10. Davlat mulkining xususiy qo'lga o'tish jarayoni
a) davlat tasarrufidan chiqarish
b) xususiylashtirish
c) barqarorlashtirish
11. Tovar taklifi ularga bo'lgan talabdan oshib ketgan holat
a) kamomad
b) ortiqcha
c) bozor muvozanati
12. Pulning miqdor nazariyasi tenglamasi quyidagicha
a) M*Q = P*V
b) M*P = Q*V
c) M*V = P*Q
13. Ishsizlikning tabiiy darajasi
a) 0 ga teng
b) mamlakatda tarkibiy va friksion ishsizlikning mavjudligi bilan tavsiflanadi
c) uzoq muddatdagi o'zgaruvchidir
14. Spazmodik narx o'sishi uchun xosdir quyidagi turdagi inflyatsiya
a) giperinflyatsiya
b) keskin inflyatsiya
c) o'zgaruvchan inflyatsiya
15. Narxdan tashqari omillar ta'sirida taklifning o'zgarishi quyidagi o'zgarishlarga olib keladi
a B C)
16. Rossiya bank tizimining tuzilishi o'z ichiga oladi
a) qimmatli qog'ozlar bozori
b) Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki
c) fond bozori
17. Mamlakatimizda pul aylanmasining asosiy qismi
a) dollar
b) qog'oz rubl va tangalar
v) naqd pulsiz hisob-kitoblar
18. Mamlakatda inflyatsiya o'lchovi sifatida odatda qo'llaniladi
a) iste'mol narxlari indeksi
b) muomaladagi pul miqdori
v) valyuta kursi
19. Kredit shartnomasida belgilangan aniq belgilangan muddatlarda kreditni qaytarish zarurati printsipga asoslanadi.
a) kredit muddati
b) qarzni to'lash
v) kreditni qaytarish
20. Agar muomaladagi pul miqdori oshsa, pul muomalasi tezligi va milliy ishlab chiqarishning real hajmi o'zgarmasa.
a) iqtisodiyotda narx darajasi o'zgarmaydi
b) iqtisodiyotda narx darajasi pasayadi
v) iqtisodiyotda narx darajasi oshadi
“Iqtisodiyot asoslari” fanidan test
Variant IV
1. Kerakli hajmdagi mahsulot ishlab chiqarish uchun barcha turdagi mavjud resurslar hajmining yetarli emasligi
a) cheklash
b) cheksizlik
c) muqobil
2. Ishlab chiqarish, bandlik va narxlar darajasining uzoq davom etgan pasayishi davri
a) tanazzul
b) depressiya
c) jonlanish
3. Xususiy mulk, erkin narx tizimi va raqobat asosdir
a) buyruqbozlik iqtisodiyoti
b) bozor iqtisodiyoti
c) har qanday iqtisodiyot
4. Narxning 1 foizga oshishi sotuvga qo‘yilgan tovarlarning ham 1 foizga oshishiga olib keladi.
a) birlik elastikligi
b) elastik ta'minot
c) taklif egiluvchan emas
5. Barcha ishlab chiqarish omillari o'zgaruvchan bo'lgan vaqt uzunligi
a) uzoq muddatli
b) o'rta muddatli
c) qisqa muddatli
6. Daromad va tashqi xarajatlar shakllari o'rtasidagi farq
a) sof daromad
b) iqtisodiy foyda
c) buxgalteriya foydasi
7. Talab egri chizig'i bo'ylab harakat ta'sir ostidagi talab hajmining o'zgarishini aks ettiradi
a) narxdan tashqari omillar
b) tovar narxlari
v) raqobatchi mahsulotining narxi
8. Iqtisodiyotning bir-birini almashtirib turuvchi va vaqti-vaqti bilan takrorlanib turuvchi fazalardan o'tuvchi to'lqinli harakati
a) iqtisodiy o'sish
b) iqtisodiy rivojlanish
c) biznes tsikli
9. Jamiyat farovonligi uning bilan belgilanadi:
a) ehtiyojlar
b) daromad
v) bandlik darajasi
10. Lorents egri chizig'i mutlaq tenglikka qanchalik yaqin bo'lsa, shunchalik yaqin bo'ladi
a) daromadlar tengroq taqsimlanadi
b) aholi turmush darajasining pastligi
v) ijtimoiy tengsizlikka tezroq erishiladi
11. Tadbirkorlik faoliyati shakllari va davlat rolini o'zida mujassamlashtirgan tizim
a) aralash
b) bozor
c) buyruq
12. Muayyan narxda xaridorlarga sotilayotgan tovarlar miqdori
a) talab
b) taklif
c) narx
13. Nisbatan past narxda asosiy tovarlarga talab
a) elastik
b) noelastik
c) proportsional elastik
14. O'zgaruvchan xarajatlar quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi
a) TC=FC+VC
b) FC=TC-MC
c) VC=TC-FC
15. Sohada faqat bitta firma hukmronlik qiladigan, firma va tarmoq chegaralari mos keladigan bozor tuzilishi.
a) oligopoliya
b) mukammal raqobat
c) monopoliya
16. Kreditni qaytarish tamoyiliga asoslanadi
a) kreditorlardan olingan moliyaviy mablag'larni qarz oluvchi foydalangandan keyin o'z vaqtida qaytarish zarurati
b) nafaqat qarz oluvchi tomonidan olingan kredit resurslarini to'g'ridan-to'g'ri qaytarish, balki ulardan foydalanish huquqini to'lash zarurati
v) qarz oluvchi uchun maqbul bo'lgan istalgan vaqtda emas, balki kredit shartnomasida ko'rsatilgan aniq belgilangan vaqtda to'lash zarurati
17. Bilvosita soliqlar, shu jumladan
a) aktsiz solig'i
b) daromad solig'i
v) mulkiy daromad solig'i
18. Byudjet tizimining daromadlari ta'minlanadi
a) tijorat tashkilotlarining foydasi
b) soliqlar
1. Iqtisodiyot savolga javob bermaydi
1) nima ishlab chiqarish kerak 2) qanday texnologiyadan foydalanish 3) kim iste'molchi bo'ladi 4) bu mahsulot qanday ijtimoiy ahamiyatga ega.
Javob - 4
2. Iqtisodiy tizimning turi aniqlanadi
1) boshqaruv shakli 2) mulk va boshqaruv usullari 3) mamlakat aholisi 4) foydali qazilmalar zaxiralari.
3. Namunali xo‘jalik tipik: 1) an’anaviy jamiyat uchun 2) sotsialistik jamiyat uchun 3) faqat ibtidoiy tuzum uchun 4) sanoat davri uchun. Javob - 1
4. Rejali iqtisodiy tizim belgisi emas
1) ishlab chiqarish vositalariga davlat mulki 2) iqtisodiyotni markazlashgan holda boshqarish 3) erkin narx belgilash 4) ratsional taqsimlash. Javob - 3
5. Bozor iqtisodiyotining belgisi hisoblanadi
1) to'g'ridan-to'g'ri mahsulot almashinuvi 2) mehnatni jins va yosh bo'yicha taqsimlash
3) narxlar ustidan bevosita davlat nazorati 4) ishlab chiqarishdan maqsad foyda olish. Javob - 4
6. Aralash iqtisodiy tizim 1) ibtidoiy jamiyatda mavjud bo'lgan 2) feodalizm davrida rivojlana boshlagan 3) sotsialistik iqtisodiyotning asosi bo'lgan 4) rivojlangan mamlakatlarda XX asrda vujudga kelgan javob-4.
7. Davlatning bozor munosabatlarida ishtirok etishidan maqsad 1) ko'proq foyda olish 2) bozor mexanizmining salbiy oqibatlarini yumshatish 3) hokimiyat elitasini boyitish 4) jamiyat ustidan nazoratni kuchaytirish Javob - 2
8. Har qanday mamlakat iqtisodiyotining darajasi 1) zavod va zavodlar soniga qarab 2) foydali qazilmalar zaxiralariga qarab 3) oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga qarab 4) yalpi ichki mahsulotga qarab baholanadi.
Javob - 4
9. Ishlab chiqarishni tashkil etish - 1) mehnat qurollarini sotib olish 2) xom ashyo sotib olish 3) mehnatni yollash 4) ishlab chiqarishning insoniy va moddiy omillarini moslashtirish. Javob - 4
10. Mehnat unumdorligi - 1) ish tezligi 2) ishlab chiqarilgan mahsulot sifati 3) vaqt birligidagi mahsulot miqdori 4) texnologiyaning rivojlanish darajasi.
Javob - 3
11. Yerdan foydalanganlik uchun to‘lov 1) tadbirkorlik daromadi 2) yer narxi 3) renta 4) foyda deyiladi.
Javob - 3
12. Ushbu korxonada ishlab chiqarish samaradorligining asosiy ko'rsatkichi 1) uning aktsiyadorlari daromadlari 2) ishchilarning ish haqi 3) davlatga to'lanadigan soliqlar miqdori 4) foyda Javob - 4
13. Korxonaning o'z resurslaridan foydalanish samaradorligi darajasini ko'rsatadi
1) foyda 2) rentabellik 3) dividendlar 4) buxgalteriya hisobi
Javob - 2
14. Ishlab chiqarish jarayonida odamlar o'rtasidagi munosabatlar tashlanadi.
1) biznes 2) ishonch 3) ishchilar 4) ishlab chiqarish
Javob -4
15. Aktsiya qimmatli qog'ozdir
1) foydaning qaysi qismi to'lanadi 2) fidokorona mehnati uchun mukofot sifatida beriladi 3) ish haqi shakllaridan biri hisoblanadi 4) korxona egasining shaxsini aniqlash Javob - 1
16. Turli xil aralash mulk mulk emas
1) aksiyadorlik jamiyati 2) qo‘shma korxona 3) kooperativ 4) fermer Javob - 4
17. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat mahsuli deyiladi
1) oddiy mahsulot 2) qo'shimcha qiymat 3) tovar 4) mahsulot Javob - 3
18. Pul paydo bo'ldi:
1) oltin va kumushning o'ziga xos xususiyatlari tufayli 2) ayirboshlash jarayonini osonlashtirish uchun 3) xazina to'plash uchun 4) davlatlar o'rtasidagi savdoni osonlashtirish uchun javob - 2
19. Pul massasi tovar taklifidan oshib ketganda;
1) tushkunlik 2) turg'unlik 3) inflyatsiya 4) degradatsiya Javob -3
20. Inflyatsiya bilan tovar taqchilligi yuzaga keladi, agar
1) ish haqi oshadi 2) davlat ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlaydi 3) davlat narxlarni tartibga soladi 4) davlat bozor munosabatlariga aralashmaydi javob - 3
21. Qimmatli qog'ozlarni bozorda sotib olish mumkin
1) moliyaviy 2) zaxira 3) ishlab chiqarish vositalari 4) tovar va xizmatlar
Javob - 2
22. Bir necha yirik kompaniyalar hukmronlik qiladigan bozor deyiladi
1) erkin raqobat bozori 2) monopolistik bozor 3) tartibga solinadigan bozor 4) oligopolistik bozor Javob - 4
23. Klassik bozorning xususiyatlariga quyidagilar kiradi
1) iqtisodiyotni rejali boshqarish 2) mehnat normasiga muvofiq taqsimlash 3) tovar ishlab chiqaruvchilarning mustaqilligi 4) bozor munosabatlarini davlat tomonidan tartibga solish Javob -3
24. Iqtisodiyotda bozor deganda tushuniladi
1) tovarlarni sotish joyi 2) ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat 3) iste'molchilar o'rtasidagi raqobat 4) tovarlarni sotish bilan bog'liq munosabatlar. Javob - 4
25. Bozor xarakterlanadi
1) tartibga solinmagan talab va taklif 2) amal qilishning ob'ektiv qonuniyatlarining yo'qligi 3) ishlab chiqarish va iste'mol ustidan to'liq davlat nazorati 4) rejalashtirish va hisob organlarining mavjudligi. Javob -1
26. Pul to'lov vositasi vazifasini bajaradi
1) tovar sotganda 2) tovar sotib olayotganda 3) jahon savdosida 4) kredit olayotganda Javob - 4
27. Agar mahsulotga bo'lgan talab taklifdan yuqori bo'lsa, u holda mahsulot narxi
1) kamayadi 2) ko'payadi 3) o'zgarib turadi 4) o'zgarishsiz qoladi Javob - 1
28. Qaysi holatda talab qonuni ishlamaydi
1) yuqori hosil bilan 2) neftga talabning ortishi bilan 3) bozor tovarlar bilan to'lganida 4) auktsion paytida Javob - 4
29. Mukammal raqobat foydalidir
1) xaridorga 2) tadbirkorga 3) davlatga 4) banklarga Javob - 1
30. Musobaqa maqsadi
1) mahsulot sifatini yaxshilash 2) iste'molchi talabini oshirish 3) ko'proq foyda olish 4) soliq tushumlarini ko'paytirish Javob - 3

Download 104.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling