Бизнес лойиха Чорвачилик махсулотларини йетиштириш Лойиханинг асосий максади


Download 130.5 Kb.
Sana31.05.2020
Hajmi130.5 Kb.

Бизнес лойиха

Чорвачилик махсулотларини йетиштириш
Лойиханинг асосий максади

«FZ_group» фермер хужалиги уз фаолиятида кишлок хужалиги фаолияти билан шугулланишни, чорвачилик махсулотларини етиштиришни режалаштирган.

Бундай максадни амалга ошириш учун эса хужалик Туронбанк томонидан уч йил муддатга 7 000 000 (етти миллион) сум кредит маблаги олишни режалаштирган.

Ушбу маблаг куйидагича сарфланади.

Маблаг сарфланиши

Суммаси

1

19 бош кора молни сотиб олишга

5 000 000 сум

2

Озука ем сотиб олишга

2 000 000 сум
Жами

7 000 000 сум

Куйидаги жадвалда хужаликнинг уз маблаглари ва жалб килинадиган маблагларнинг харакатини куриб утамиз:
ЛОЙИХА КИЙМАТИ


Харажат моддалари

Лойихалаштириш манбалариУз маблаглари

Жалб килинган маблаглар

Жами
Хужалик

Жами

Хизмат курсатувчи банк

Жами
Ер

0

0

0

0

0

Бино ва иншоотлар

3000000

3000000

0

0

3000000

Реконструкция
0
0

0

Машина ва жихозлар

0

0

0

0

0

Жихозлар

0
0

0

Корамол сотиб олиш учун

0

0

5000000

5000000

5000000

Айланма капитал

50000

50000

2000000

2000000

2050000

Ишлаб чикариш захиралари
0

0

0

0

Жами
3050000
7000000

10050000
МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ


2-илова
Моддалар

Махаллий валюта

Жами

Структура (%)

Улуши (%)

Уз маблаглари

Уз маблаглари

3050000

3050000

100%
Жами

3050000

3050000

100%

30%
Кредитлар
Корамоллар сотиб олиш учун йуналтирилган маблаглар

5000000

5000000

71%
Озука ем

2000000

2000000

29%
Урнатиш ва монтаж ишлари

0

0

0%
ЖАМИ КРЕДИТЛАР

7000000

7000000

100%

70%

ХАММАСИ

10050000

10050000
100%


Бозор вазияти тахлили
Хозирги кунда хужаликлик фаолияти билан шугулланаётган кичик ва урта юридик, жисмоний шахсларнинг олдида жамиятимизда узининг мустахкам урнини эгаллаш ва мамалакат ички бозорини халк истеъмол моллари билан тулдириш, ахолини маълум кисмини мехнат билан таъминлаш ва шу билан халкимизнинг турмушини фаровон булишига хисса кушиши ва бошка эзгу ниятларни руёбга ошириш масалалари кундаланг булиб турибди. Бунда юртбошимизнинг мамлакатимизда кичик ва урта бизнесни ривожлантиришга каратилган саъйи харакатлари ва чикарган Фармонлари хужаликлик фаолиятларини ёритувчи маёк булик тугри йулларни курсатиб бермокда.

Республикамизда кабул килинган конун ва бир канча меъёрий хужжатлар хужаликларга узларининг режаларини амалга оширишдаги харкатларини куллаб-кувватлашга асосий мезонлардан бир булиб хизмат килмокда. Хужаликларда фаолиятини ривожлантиришда керак буладиган маблагларни берувчи инвестиция институтлари мавжуд эканлиги хакида тушунчалар пайдо булиб келмокда.

Хозирги вактда хар бир соха ривожланиши ва сифатли махсулот ишлаб чикарилиши бозор иктисодини асосий талабидир. Хужалик ахолини арзон нархларда гушт махсулотлари билан таъминлашни режалаштирган.

Бунинг учун айрим изланишлар ва талабларни урганиш ишларини амалга оширилган. Чунки ишлаб чикарилган махсулот уз харидорини топмаса фирма молиявий инкирозга учрашиши турган гап.

Шунинг учун бозор шароитини урганишда ва ишлаб чикариладиган махсулотларга харидор борлигини аниклашда бир катор изланишлар олиб борилди:

-Бозор коньюктурасини системали тахлили;

-Ракобатчиларни ахволи ва уларнинг кувватларини урганиш;

-хужалик махсулотларини харакат йуналишлари сиёсатини урганиш.

Кредит маблагини узлаштириш ва махсулот ишлаб чикариш билан куйидаги талабларни кондириш режалаштирилмокда:

-купчиликка манзур буладиган арзон ва сифатли махсулотларни ишлаб чикариш;

-реклама асосида фирма, ташкилот ва муассасаларга уз махсулотларини таклиф килиш ва буюртмачи талабини тулаконли кондириш;

-янги иш уринларини яратиш.


Ташкилий ва ишлаб чикариш режаси.
«FZ_group» фермер хужалиги 6 нафар ходимларни иш билан таъминлайди. Булар директор, хисобчи, 4 нафар ишчилардир.

Хужаликнинг ташкилий структураси куйидагича булади:


Директор


Хисобчи

Ишчилар

Бизнес-режанинг бу кисмида хужалик томонидан етиштириладиган махсулотлар хажмини, харажатлар ва олинадиган даромадни куриб чикамиз.

Хужалик маблаг хисобидан 19 бош корамол сотиб олади. Хар бир корамолнинг уртача соф огирлиги 200 кг ни ташкил этади. Ушбу корамоллар бурдокига, озука ем билан бокилади. Шунинг хисобига 1 бош корамол бир кунда уртача 600 граммда семиради. Куйидаги жадвалда маблаг хисобидан сотиб олинадиган корамолларни семиришини куриб утамиз:

Махсулот етиштириш хажми

Корамоллар сони

1 дона корамолни 1 кунлик уртача семириши, кг

19 бош корамолларни

1 кунлик семириши, кг19 бош корамолларни

1 ойлик семириши, кг19 бош корамолларни

1 йиллик семириши, кг19

0,6

11,4

342

4104

Изох: бурдокига бокилаётган корамоллар хар олти ойда сотилади ва урнига янгиси сотиб олинади.
Хужаликда корамолларни шелуха, кунжара,комбикорм ва хашаклар билан бокилади. Ушбу озука ем сарф харажатларини куйидаги жадвалларда куриб утамиз.
Бир дона корамол учун сарфланадиган озук-ем:

Озука-ем номи

Улчов бирлиги

Бир кунлик сарф микдори

Бир ойлик сарф микдори

Бир йиллик сарф микдори

Шелуха

кг

2,5

75

900

Кунжара

кг

2

60

720

Комбикорм

кг

1,5

45

540

Хашак

бог

1

30

360


19 бош корамолни бокиш учун сарфланадиган озука-ем харажатлари:Озука-ем номи

Улчов бирлиги

Нархи

Бир ойлик сарф харажат микдори

Бир ойлик сарф харажат, сум

Бир йиллик сарф харажат микдори

Бир йиллик сарф харажат, минг сум

1

Шелуха

кг

70

1425

99750

17100

1197

2

Кунжара

кг

100

1140

114000

13680

1368

3

Комбикорм

кг

80

855

68400

10260

820,8

4

Хашак

бог

50

570

28500

6840

342
Жами

 

 

 

310650

 

3727,8

Шунингдек махсулт етиштириш жараёнида коммунал харажатлари амалга оширилади. Ушбу харажатни куйидаги жадвалда куриб утамиз:

Коммунал харажат номи

Улчов бирлиги

Нархи

Бир ойлик сарф харажат микдори

Бир ойлик сарф харажат, сум

Бир йиллик сарф харажат, минг сум

1

Электр энергия

кВт

36

150

5400

64,8

Ишчилар кормолларни бокишда ва махсулот етиштиридша бевосита катнашганликлари учун уларга бериладиган иш хакларини алохида куриб утамиз:

Лавозимлар

Сони

Ойлик иш хаки

Йиллик иш хаки

1

Ишчилар

4

80000

960000
ЖАМИ

4

80000

960000

Бошкарув ходимлари ишлаб чикаришда бевосита катнашмаганликлари учун уларга бериладиган иш хакларини давр харажатлари моддасида куриб утамиз:

Лавозимлар

Сони

Ойлик иш хаки

Йиллик иш хаки

1

Директор

1

25000

300000

2

Хисобчи

0,5

11000

132000
Жами

1,5

36000

432000
Иш хакидан 31% ажратма

11160

133920
ЖАМИ

47160

565920


Етиштирлган махсулотларни сотиш хажмиМахсулот номи

Сотилиш нархи

1 ойда етиштирилган махсулот микдори, кг

1 ойлик тушум, сум

1 йилда етиштирилган махсулот микдори, кг

1 йиллик тушум, сум
Гушт

2400

342

820800

4104

9849600

Куйидаги жадвалда махсулот етиштириш хажми, унга сарф буладиган сарф харажатлар ва олинадиган фойдани куриб утамиз.

Харажат номи

Бир ойда, сум

Бир йилда, минг сум
Озука ем

310650,00

3727,80
Иш хаки

80000,00

960,00
31% ажратма

24800,00

297,60
Коммунал харжатлар

5400,00

64,80
Дори дармонлар ва бошка харажатлар учун

5000,00

60,00

I

Махсулот етиштириш таннархи

425850,00

5110,20
Давр харажатлари

47160,00

565,92

II

Тула таннарх

473010,00

5676,12

III

Етиштирилган махсулотдан тушган тушум

820800,00

9849,60

IV

Фаолиятдан курилган фойда

347790,00

4173,48Кредит фоизи ва кредит танини кайтариш режаси.
Кредит микдори: 7 000 000 сум

Йиллик кредит фоизи: 8 %

Кредит кайтариш муддати: 3 йил

Кредит фоизи ва кредит кайтарилиши, минг сумТулов даври

1-йил

2-йил

3-йил

 

Кредит %

Кредит танини кайтариш

Кредит %

Кредит танини кайтариш

Кредит %

Кредит танини кайтариш

1-ой

46,67

 

32,00

 

16,00

 

2-ой

46,67

 

32,00

 

16,00

 

3-ой

46,67

 

32,00

 

16,00

 

4-ой

46,67

 

32,00

 

16,00

 

5-ой

46,67

 

32,00

 

16,00

 

6-ой

46,67

1100,00

32,00

1200,00

16,00

1200,00

7-ой

39,33

 

24,00

 

8,00

 

8-ой

39,33

 

24,00

 

8,00

 

9-ой

39,33

 

24,00

 

8,00

 

10-ой

39,33

 

24,00

 

8,00

 

11-ой

39,33

 

24,00

 

8,00

 

12-ой

39,33

1100,00

24,00

1200,00

8,00

1200,00

 

 

 

 

 

 

 

Жами

516,00

2200,00

336,00

2400,00

144,00

2400,00Пул маблагларининг харакати.
Хужалик тикувчилик махсулотларидан курадиган даромадининг пул маблагларининг харакатини курамиз:

Курсаткичлар

1-йил, минг сум

Ялпи тушум

9 850

Харажат

5 676

Ялпи даромад

4 173


Молиявий режа.
Соф пул окимлари тугрисида маълумот (сум хисобида)Курсаткичлар

1-йил

2-йилУзлаштириш куввати

80%

100%

100%

1.

Ялпи тушум

7879,68

9849,60

9849,60

2.

Тула таннарх

4540,90

5676,12

5676,12

3.

Кредит фоизи

516,00

336,00

144,00

4.

Фойда

2822,78

3837,48

4029,48

5.

Фойда солиги

508,10

690,75

725,31

6.

Кредит кайтарилиши

2200,00

2400,00

2400,00

7.

Хужалик ихтиёрида колган фойда

114,68

746,73

904,17

Изох: кредит маблагини узлаштириш, ишлаб чикариш жойини ташкил килиш учун хужалик 1 йилда 80% махсулот етиштириш кувватини, кейинги йилларда 100% махсулот етиштириш кувватларини амалга оширади.

Жадвал маълумотларидан куриниб турибдики хужалик уч йилда олган карзни тула кайтариб 1 765 580 сум микдорида фойдага эга булмокда. Олган фойдани хужалик яратилган кушимча ишчи уринларни кейинчалик кенгайтириб ва уз фаолиятини давом эттиришга сарфлайди. Хамда халкимиз фаровонлиги ва мамлакатимиз мустакиллиги учун оилавий хужалик уз хиссасини кушади ва фаолиятини янада кенгайтиради.ОЛЕ 023 ЗОКИРОВ ФАРРУХ


Download 130.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling