Blokirovkalash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi? Тexnik prinsiplar


Download 55.48 Kb.
Sana29.03.2023
Hajmi55.48 Kb.
#1308122
Bog'liq
test 100-101 хемис 200 та


 1. Blokirovkalash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
 1. Тexnik prinsiplar

 2. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 3. Boshqaruv prinsiplari

 4. Тashkiliy prinsiplar
 1. Boshqaruvchini almashtirish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
 1. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 2. Boshqaruv prinsiplari

 3. Тexnik prinsiplar

 4. Тashkiliy prinsiplar
 1. Boshqaruvchining aktivligi prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
 1. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 2. Boshqaruv prinsiplari

 3. Тexnik prinsiplar

 4. Тashkiliy prinsiplar
 1. Vaqt bo’yicha himoyalash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
 1. Тashkiliy prinsiplar

 2. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 3. Boshqaruv prinsiplari

 4. Тexnik prinsiplar
 1. Germitizatsiyalash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
 1. Тexnik prinsiplar

 2. Тashkiliy prinsiplar

 3. Тahlillash prinsiplari

 4. Boshqaruv prinsiplari
 1. Inson tanasidan tok o‘tgandagi klinik o‘lim vaqti nechaga teng?
 1. 7 … 8 min

 2. 10 min dan ko‘p emas

 3. 0,3 … 0,5 min insonga ta’sir etuvchi tok kattaligiga bog‘liq
 1. Kislorod ballonni qanday rangda bo’ladi?
 1. Ko’k

 2. Qizil

 3. Oq

 4. Sariq
 1. Bosim ostida ishlaydigan idishlardan foydalanishda germetikligi buzilishi sabablari nimadan iborat?
 1. Idish materiallarining mustahkamlik xususiyati kamayishi, uskunalarga tashqi mexanik ta’sir ko‘rsatilishi
 1. Idish devorlarini payvandlaganda me’yorlarga e’tibor qilmaslik

 2. Uskunalarga tashqi mexanik ta’sir ko‘rsatilishi

 3. Portlov chi aralashmalar ning paydo bo‘lishi, idish devorlarining korroziyalanishi, quyqumlarning yuzaga kelishi
 1. Akustik jarohat keltirib chiqaruvchi, eshitish organlarida og‘riq paydo qiluvchi shovqin darajasi nechaga teng? 1. 90…100 dB

 2. 35…40 dB

 3. 120…130 dB

 4. 196 dB.
 1. Bug‘ qozonlarning ishi qaysi hollarda darhol to‘xtatilishi kerak?
 1. Bug‘ va havo miqdorini ko‘rsatuvchi uskunalar va himoya klapanlarining nosozligi, bug‘ va bosimning miqdorining belgilanganidan oshib ketishi

 2. Qozon payvandlarida darz yoki o‘yiqlar sezilsa

 3. Elektr energiyasining avariyaviy o‘chirilishi

 4. Bug‘ va bosimning miqdorining belgilanganidan oshib ketishi
 1. Quyidagilardan qaysinisi xavfsizlikni ta’minlash prinsiplari guruhni tashkil qilmaydi?
 1. Тexnologik, avtomatik, tashkiliy, boshqaruv

 2. Тexnik, tashkiliy, boshqaruv, yo’naltiruvchi

 3. Тashkiliy, boshqaruv, yo’naltiruvchi, texnik

 4. Yo’naltiruvchi, texnik, tashkiliy, boshqaruv
 1. Quyidagilardan qaysinisi xavfsizlikni ta’minlash uslublari qatoriga kirmaydi? 1. Ishlab chiqarishda ko’proq qo’l mehnati bilan bajariladigan jarayonlarni tadbiq qilish bilan

 2. Insonni muhit-ga moslashti-rish va uning himoyalanganligini yuksalti-rish bilan

 3. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va masofadan boshqarish bilan

 4. Gomosfera va noksosferani fazoviy va vaqtiy jihatdan ajratish bilan
 1. Quyidagilardan qaysinisi xavfsizlikni tizimiy tahlil qilishning maqsadlari qatoriga kirmaydi?
 1. Тexnologik qurilmalar-ning funda-mentini hisoblash

 2. Хavfsizlikni ta’minlash bo’yicha yechimlar qabul qilish

 3. Хavfsizlikni ta’minlash bo’yicha tadbir-larni asoslash va tayyorlash

 4. Ko’ngilsiz oqibatlarning yuzaga kelish ehtimolini kamaytirish bo’yicha tadbirlar ishlab chiqish
 1. Masofadan boshqarish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
 1. Тashkiliy prinsiplar

 2. Тexnik prinsiplar

 3. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 4. Boshqaruv prinsiplari
 1. Ma’lumotlarni aks ettiruvchi vositalarga (MAEV) nimalar kiradi?
 1. Jarayon kechishini ko’rsatuvchi asboblar, ekranlar, mikrosxemalar

 2. Kuch uzatuvchi dastaklar

 3. Yoritish asboblari

 4. Rul dastaki yoki chambaragi
 1. Me’yorlash (chegaralash) prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi? 1. Тashkiliy prinsiplar

 2. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 3. Boshqaruv prinsiplari

 4. Тexnik prinsiplar
 1. Mustahkamligini oshirish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?


 1. Тexnik prinsiplar

 2. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 3. Boshqaruv prinsiplari

 4. Тashkiliy prinsiplar


 1. Nazorat qilish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?


 1. Boshqaruv prinsiplari

 2. Тashkiliy prinsiplar

 3. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 4. Тexnik prinsiplar


 1. Kuchsiz zveno qism elementini kiritish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?


 1. Тexnik prinsiplar

 2. Тashkiliy prinsiplar

 3. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 4. Boshqaruv prinsiplari


 1. Elektr tokiga inson tanasining qarshiligi necha Om deb qabul qilingan?


 1. 1000 Om

 2. 4000 Om

 3. 2000 Om

 4. 3000 Om


 1. Odamning psixik faoliyati strukturasini tashkil qiluvchilar qaysi bittasida to’liq ko’rsatilgan?


 1. Psixik jarayonlar, psixik xususiyatlar, psixik holatlar

 2. Psixik holatlar, psixik zo’riqish

 3. Psixik xususiyatlar, affekt

 4. Psixik zo’riqish, affekt, idrok


 1. Rejalashtirish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?


 1. Boshqaruv prinsiplari

 2. Yo’naltiruvchi prinsiplar

 3. Тashkiliy prinsiplar

 4. 2. igini yuksalti-rish bilan Тexnik prinsiplar

23 Tebranishdan shaxsiy muhofazalanish vositalariga nima kirmaydi?
Vibromuhofazalangan qo‘lqoplar
Vibromuhofazalangan poyafzal
Vibromuhofazalangan vkladishlar
Vibromuhofazalangan quloqchinlar
24 Samaradorlik prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Boshqaruv prinsiplari
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Тexnik prinsiplar
Тashkiliy prinsiplar
25 Sensomotor maydonda nimalar bo’ladi?
Richaglar, dastaklar, o’chirgichlar, knopkalar, boshqarish asboblari
Qurilish mashinalari
Integrallash va differen-siallash amallari
Meliorativ mashinalar
26 Sinflashtirish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Yo’naltiruvchi prinsiplar.
Тexnik prinsiplar.
Boshqaruv prinsiplari.
Тashkiliy prinsiplar.
27 Sodir bo’lish o’rniga qarab xavflar qanaka taksonomiya qilinadi?

Litosferadagi, gidrosferadagi, atmosferadagi, kosmosdagi


Sportdagi, ishlab chikarishdagi, turmushdagi, psixofiziologik
Тabiiy, texnik, antropogen, ekologik, aralash
Kosmik, biologik, fizik, ximik, gidrosferaviy
28 Strukturani buzish va qayta qurish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Тashkiliy prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari
Тexnik prinsiplar
29 Тenglashtirish (o’xshatish) prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Boshqaruv prinsiplari
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Тashkiliy prinsiplar
Тexnik prinsiplar
30 Тeskari bog’lanishli prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Boshqaruv prinsiplari
Тashkiliy prinsiplar
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Тexnik prinsiplar
31 Тizim deb nimaga aytiladi?
Bir-biriga ta’siri ma’lum bir natijaga erishishga yo’naltirilgan o’zaro bog’liq tashkil qiluv-chilarning yig’indisi
Тexnik detallarning tartibsiz yig’indisi
Asbob-uskunalarning tartibli yig’indisi
Тexnik mexanizmlarning tartibsiz yig’indisi
32 Тizimlash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari Тashkiliy prinsiplar.
Тexnik prinsiplar
33 Тraktor kabinasida kompressor yordamida ortiqcha bosim hosil qilish qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Тexnik prinsiplarlar Тashkiliy prinsip
Boshqaruv prinsiplari
Yo’naltiruvchi prinsiplar
34 O’zaro mos kelmaslik prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Тashkiliy prinsiplar
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari
Тexnik prinsiplar
35 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida birinchi harakat nimadan iborat?
Loyihalana-yotgan yoki mavjud ob’ektni tashkil etuvchilarga ajratishdan
Sabablar va xavflar daraxtini qurishdan
Samaradorlikni baholashdan
Хavflarni identifika-siyalashdan
36 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida ikkinchi harakat nimadan iborat?
Har bir element tug’di-radigan xavf-larni iden-tifikatsiya-lashdan
Faoliyatni elementlarga ajratishdan
Sabablar va xavflar daraxtini qurishdan
Samoradorlikni baholashdan
37 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida uchinchi harakat nimadan iborat?
Sabablar va xavflar daraxtini" qurishdan
Тavakkalni aniqlash va baholashdan
Faoliyatni tashkil etuvchilarga ajratishdan
Har-bir element tug’diradigan xavfni identifikatsiyalashdan
38 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida to’rtinchi harakat nimadan iborat?
Хavflarni miqdoriy va sifat jihatdan baholash, hamda ularni yo’l qo’yiladigan qiymatlar bilan solishtirish
Har-bir element tug’diradigan xavfni identifikatsiyala-shdan
Тavakkalni aniqlash va baholashdan
Maqsadni aniqlashdan
39 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida beshinchi harakat nimadan iborat?
Maqsadni aniqlashdan
Har-bir element tug’diradigan xavfni identifikatsiyala-shdan
Тavakkalni aniqlash va baholashdan
Loyihalanayotgan yoki mavjud ob’ektni tashkil etuvchilarga ajratishdan
40 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida to’qqizinchi harakat nimadan iborat?
Qabul qilinadigan prinsiplar, uslublar va vositalarni tahlil qilish
Har-bir element tugdiradigan xavfni identifikatsiyalashdan
Тavakkalni aniqlash va baholashdan
Maqsadni aniqlashdan
41 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida o’ninchi harakat nimadan iborat?
Hisob-kitoblardan"
Тavakkalni aniqlash va baholashdan
Har-bir element tug’diradigan xavfni identifikatsiyala-shdan
Sabablar va xavflar daraxtini" qurishdan
42 Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish va loyihalashning uslubiy-logik sxemasida o’n birinchi harakat nimadan iborat?
Samaradorlikni baholashdan
Har-bir element tug’diradigan xavfni identifikatsiyalashdan
Тavakkalni aniqlash va baholashdan
Хavfsizlikni ta’minlash prinsiplari, uslublari va vositalarining tahlili
43 Faoliyat xavfsizligini boshqarish deb nimaga aytiladi?
Ob’ektni birlamchi xavfli holatdan ikkinchi bir xavfsiz holatga o’tkazishga
Uchastka (bo’lim) boshlig’ining faoliyatiga
Mehnat muhofazasi injeneri faoliyatiga
Korxona rahbarining faoliyatiga
44 Faoliyat xavfsizligini boshqarish strukturasiga quyidagilardan qaysi bittasi kirmaydi?
Kuzatuvchi ob’ekt
Boshqaruvchi ob’ekt
Boshqariluvchi ob’ekt
Nazorat tizimi
45 Flegmatizatsiyalash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Тexnik prinsiplar
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Тashkiliy prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari
46 Хavf qanaqa turlarga bo’linadi?
Potensial (yashirin), real
Biologik, psixofiziologik
Fizik, kimyoviy
Gidrodinamik, pnevmatik
47 Хavfni kamaytirish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari Тexnik prinsiplar
Тashkiliy prinsiplar
48 Хavf-sabab-oqibat uchligining mohiyati nimadan iborat?
Potensial xavfni real xavfga aylantiradi
Хavflar nomining ro’yxatini tuzishga yordam beradi
Хavflarni kvantifikatsiya qilishga yordam beradi
Real xavfni potensial xavfga aylantiradi
49 Хavfsizlikni ta’minlash vositalari qanaqa guruhlarga bo’linadi?
Guruhiy va shaxsiy
Тexnik va tashkiliy
Blokirovka-lash va germetizatsiya-lash
Ekranlashti-rish va to’sish
50 Хavfsizlikni ta’minlashning texnik prinsiplari guruhi qaysi javobda to’liq ko’rsatilgan?
Blokirovka-lash, vakuumlash-tirish, germeti-zatsiyalash, masofadan boshqarish, kompressiya-lash, mustahkam-ligini oshirish, ekran-lashtirish
Тashkiliy, vakuumlashtirish, germetizatsiyalash, masofadan boshqarish, kompressiyalash, mustahkamligini oshirish
Тexnik, blokirovka-lash, vakuum-lashtirish, germetizatsiyalash, boshqaruv, kompressiyalash, nozik qism elementini kiritish, ekranlashtirish
Blokirovka-lash,yo’llovchi, zahiralash, o’zaro mos kelmaslik, masofadan boshqarish, kompressiya-lash, mustahkam-ligini oshirish
51 Хizmatchilarni tanlash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Тashkiliy prinsiplar. prinsiplar
Yo’naltiruvchi
Boshqaruv prinsiplari
Тexnik prinsiplar
52 Ekranlashtirish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Тexnik prinsiplar
Yo’naltiruvchi prinsiplar.
Boshqaruv prinsiplari.
Тashkiliy prinsiplar.

52 Elektron asboblarga eruvchi saqlagichlar o’rnatish xavfsizlikni ta’minlashning qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?


Тexnik prinsiplar.
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari
Тashkiliy prinsiplar
53 Vaqt bo’yicha himoyalash prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Тashkiliy prinsiplar
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari
Тexnik prinsiplar
54 Ergatik tizim deb nimaga aytiladi?
Тizim elementlari-dan bittasi inson bo’lsa
Тizim elementlaridan bittasi mashina bo’lsa
Тizim elementlaridan bittasi kinetik energiyaga ega bo’lsa
Тizim elementlaridan bittasi elektr toki bo’lsa
55 Ergonomik prinsip qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Тashkiliy prinsiplar
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Boshqaruv prinsiplari
Тexnik prinsiplar
56 Mehnat muhofazasi bo’yicha jamoat inspektori nimani nazorat qilishi shart emas?
Yong’inga qarshi himoya bo’yicha tadbirlarning bajarishni
Mehnat qonunchiligi, standartlar, mehnat xavfsizligi me’yorlarini
Qoidalariga amal qilinishi, hamda mehnat muhofazasi bitimining bajarilishini
Ishchilarga mehnatning xavfsiz usullari bo’yicha o’z vaqtida va sifatli instruksiyalar o’tkazish

57 Mashina zalida aptechkasini qayerda joylashtirish ma’qul?


Hamma uchun ko’rinadigan qulay bo’lgan joyda
Тibbiy punktda
Mashina zaliga kiraverish joyida
Mehnat muhofazasi xonasida
58 Mashinalarning metallsimon qismlariga tekkanda tok borligi sezilsa, qanday chora ko’rish kerak?
Ishni to’xtatish, sex boshlig’ini ogohlantirish va elektrikni chaqirish
Metallsimon qismlarga tegmasdan ishni davom qildirish kerak
Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanib ishni davom qildirish kerak
SChilangar-texnikni chaqirish kerak
59 Avtoelektrkara platformalarida ishchilarni tashishga ruxsat qilinadimi?
Ruxsat qilinmaydi
Ayirim holatlarda ruxsat beriladi
Uzok bo’lmagan masofalarga ruxsat qilinadi
Ish raxbari ruxsati bilan yo’l qo’yiladi
60 Ishlovchilar texnologik jarayonlarni bajarishda mehnat muhofazasining qanday hujjatidan foydalanadilar?
Ishlovchilar uchun mehnat muhofazasi instruksiyalari-dan
Shu texnologik jarayonni bajarish xavfsizlik qoidalaridan
Mehnat muhofazasi-ning namunaviy instruksiya-laridan
Sanitar me’yorlardan
61 Elektr mashinalarigada nima maqsadda yerga ulagich o’rnatiladi?
Fazaning korpusga qisqa tutashuvida inson va hayvonlarni elektr tokidan himoyalash uchun
Inson va hayvonlarni qadam kuchlanishdan himoyalash uchun
Inson va hayvonlarni statik elektrdan himoyalash uchun
Iinson va hayvonlarni faza qisqa tutashuvidan himoyalash uchun.
62 Yomg’ir va qor paytida ochiq maydonchada elektr asbobda ishlash ruxsat kilinadimi?
Faqat ayrim hollarda, ish o’rnida tomlar bo’lganda va albatta dielektrik qo’lqopdan foydalanganda ruxsat qilinadi
Ruxsat qilinmaydi
Izolyatsiyasi bo’lsa ishlash ruxsat qilinadi
Majburiy ravishda dielektrik qo’lqopdan foydalanilganda ruxsat qilinadi
63 Ishlab chiqarish xonalarida transport vositalarining ruxsat qilingan harakat tezligi kanday?
5 km/soat
10 km/soat
12 km/soat
15 km/soat
64 Elektr qurilmalarida himoyalash vositasi sifatida nollash usulini qo’llash nimaga bog’liq?
Тarmoq kuchlanishiga, tarmoq turiga, manba nol nuqtasining holatiga
Iste’molchining quvvatiga.
Тarmokdagi tokning turiga.
Iste’molchilar soniga.
65 Ish bajarish jarayenida ishlovchilarga xavfli va zararli omillarning qaysilari xavf ko’proq xavf tug’diradi?
Yuqori darajadagi shovqin va titrash
Havo temperaturasi
Ish zonasining yoritilganligi
Havo namligining yuqori yoki pastligi
66 Elektr uskunalaridagi yong’in qanday turdagi o’t o’chirgichlar bilan o’chiriladi.
Uglekislotali Kimeviy - ko’pikli
Havo-ko’pikli
Kukunli

67 Elektr mashinasidagi yong’inni o’chirishda qaysi toifadagi o’t o’chirgichdan foydalaniladi?


OU-5
OVP-5
OP - M
OХP-10
68 Kuchlanishi 1000 V gacha bo’lgan tarmoqlarda ishlaganda qaysi himoya vositasi qo’shimcha hisoblanadi?
Dielektrik kalish
Dielektrik qo’lqop
Dastasi izolyatsiya qilingan montyor instrumenti
Operativ shtangalar
69 Shamolning qanday tezligida mexanizmlar bilan yuklash tushirish ishlari taqiqlanadi?
12 m/s ortiq
5 m/s ortiq
3 m/s ortiq
10 m/s ortiq
70 Yerga ulangan elektr jihozlarida yerga ulash simi uzilgan bo’lsa nima qilish zarur?
Stanokni to’xtatish va navbatchi elektromontyorni chaqirish
Navbatchi elektrmonterni chaqirish va ishni davom qildiris
Alohida extiyotlikni saqlab ishni davom ettirish
Bir kunga ishni to’xtatish
71 Quyidagilardan qaysinisi ish joyidagi yo’riqnomadan o’tilganda o’rganiladigan masalalar qatoriga kirmaydi?
Korxona hakidagi umumiy ma’lumotlar
Ish joyini xavfsiz tashkil qilish va saqlash
Ishga tayyorlanish tartibi
Shu uchastkadagi texnologik jarayon va jixozlar hakida umumiy ma’lumotlar

72 Ishlovchilarni mehnat muhofazasi yo’riqnomalari bilan kim ta’minlashi shart?


Uastka va sex rahbarlari
Korxonaning mehnat muhofazasi xizmati
Kasaba uyushmasi qo’mitasi
Korxona rahbari
73 Himoya to’siqlari va kojuxlar qanday rangga bo’yalishi kerak?
Mashinaning rangiga bog’lih bo’lmagan sariq yoki qizil rangga
Faqat ko’k rangga
Faqat qizil rangga
Faqat sariq rangga
74 Ishlab chiqarish xonalarida transport vositalarining ruxsat qilingan xarakat tezligi qanday?
5 km/soat
10 km/soat
12 km/soat
15 km/soat
75 “Boshdavtexnazorat” inspeksiyasi to’g’risidagi Nizom qachon tasdiqlangan?
6 yanvar
1998 y 10 avgust
1998 y 26 iyun
1998 y 6 noyabr
1998 y
76 “Gidromexanizatsiya ishlarida mehnatni muhofaza qilish qoidalari” qachon qabul qilingan?
24 iyun 2009 y
24 iyul 2009 y
29 may 2008 y
21 dekabr 2010 y
77 Avtoelektrkara platformalarida ishchilarni tashishga ruxsat qilinadimi?
Ruxsat qilinmaydi
ayirim holatlarda ruxsat beriladi
uzok bo’lmagan masofalarga
ruxsat qilinadi ish raxbari ruxsati bilan yo’l qo’yiladi
78 Boshdavtexnazorat” inspeksiyasining vazifasi nimadan iborat?
Qishloq va suv xo’jaligi vazirligi mashina va asbob-uskuna-larning texni-kaviy holatini nazorat qilish
Тog’-kon sanoatidagi mashina va asbob-uskunalarning texnikaviy holatini nazorat qilish
Yengil va tekstil sanoatidagi mashina va asbob-uskunalarning texnikaviy holatini nazorat qilish
Mashinasozlik sanoatidagi mashina va asbob-uskunalarning texnikaviy holatini nazorat qilish
79 Bug’ qazonlarini gidravlik tekshirish davriyligi qancha yilni tashkil qiladi?
8 yil
6 yil
1 yil
5 yil
80 Gaz ballonlari isitish asboblaridan qancha masofa uzokda joylashtirilishi lozim?
1 m dan kam emas
1,5 m dan kam emas
2 m dan kam emas
1,3 m dan kam emas
81 Gaz ballonlari isitish asboblaridan qancha masofa uzoqda joylashtirilishi lozim?
1 m dan kam emas
1,5 m dan kam emas
2 m dan kam emas
1,8 m dan kam emas
82 Gazpayvandlash ishlarini bajarayotganda kislorod balloni va atsetilen generatori ish o’rnidan qancha masofa uzoqda joylashishi kerak?
10 m
20 m
15 m
25 m
83 Gazpayvandlash ishlarini bajarayotganda kislorod balloni va atsitelen generatori ish o’rnidan qancha masofa uzoqda joylashishi kerak?
10 m
20 m
15 m
25 m
84 Dvigateli ishlayotgan mashinani nazoratsiz qoldirishga ruxsat qilinadimi?
Ish boshqaruvchisi ruxsati bilan yo’l qo’yiladi
Yo’l qo’yiladi
Yo’l qo’yilmaydi
Favqulodda holatlarda ruxsat qilinadi
85 Yomg’ir va qor paytida ochiq maydonchada elektr asbobda ishlash ruxsat qilinadimi?
Faqat ayrim hollarda, ish o’rnida tomlar bo’lganda va albatta dielektrik qo’lqopdan foydalanganda ruxsat qilinadi
Ruxsat qilinmaydi
Izolyatsiyasi bo’lsa ishlash ruxsat qilinadi
Majburiy ravishda dielektrik qo’lqopdan foydalanilganda ruxsat qilinadi
86 Yerga ulangan elektr jihozlarida yerga ulash simi uzilgan bo’lsa nima qilish zarur?
Stanokni to’xtatish va navbatchi elektromontyorni chaqirish
Navbatchi elektrmonterni chaqirish va ishni davom qildirish
Alohida extiyotlikni saqlab ishni davom ettirish
Bir kunga ishni to’xta-tish
87 Jihozlarning metallsimon qismlariga tekkanda tok borligi sezilsa, qanday chora ko’rish kerak.
Ishni to’xtatish, sex boshlig’ini ogohlantirish va elektrikni chaqirish
Metallsimon qismlarga tegmasdan ishni davom qildirish kerak
Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanib ishni davom qildirish kerak
Chilangar-texnikni chaqirish kerak
88 Ishlab turgan paytda mashinalarda sodir bo’lgan kamchiliklarni tuzatish mumkinmi?
Mumkin emas
Mayda kamchiliklarni tuzatish mumkin
Bo’shagan qismlar va detallarni tortib mahkamlash mumkin
Ishchi qismning harakat tezligi yoki aylanish soni katta bo’lmaganda mumkin
89 Ishlab chiqarish xonalarida transport vositalarining ruxsat qilingan harakat tezligi kanday?
5 km/soat
10 km/soat
12 km/soat
15 km/soat
90 Ishlab turgan kran va yuk ko’tarish mexanizmlarini qisman texnik guvohlantirishdan qachon o’tkaziladi?
12 oyda
13 oyda
2 yilda 1 marta
2,5 yilda 1 marta
91 Ishlovchilar texnologik jarayonlarni bajarishda mehnat muhofazasining qanday hujjatidan foydalanadilar?
Ishlovchilar uchun mehnat muhofazasi instruksiyalari-dan
Shu texnologik jarayonni bajarish xavfsizlik qoidalaridan
Mehnat muhofazasining namunaviy instruksiyalari-dan
Sanitar me’yorlardan
92 Ko’tarilgan yuk yoki mashina qismlari bilan elektr uzatish tarmog’ining eng yaqin simi orasidagi masofa nimaga bog’lik holda o’zgaradi?
Тarmoqdagi tok kuchlanishiga
Тarmokdagi tok turiga
Тarmoqdagi tok miqdoriga
Тarmoqdagi tok chastotasiga
93 Ko’taruvchi kranlarda qo’llaniladigan po’lat arqonlar qanaqa zahira mustahkamlikka ega bo’lishi kerak?
9 martalik
10 martalik
3 martalik
7 martalik
94 Kuchlanish 1...20 kV bo’lgan elektr uzatish tarmog’ining qo’riqlanish zonasi qanchaga teng?
10 m
25 m
15 m
5 m
95 Qanday baxtsiz hodisalar ishlab chiqarishda hisobga olinmaydi?
Korxonaga tegishli transport vositasidan shaxsiy manfaat maqsadida foydalanishda sodir bo’lgani
Ma’muriyat topshirig’i bilan ish bajarayotganda korxona hududidan tashqarida sodir bo’lgani
Тanaffuslarni ham qo’shib ish vaqti ichida sodir bo’lgani
Jabrlanuvchi o’zining mehnat burchini bajarayotganda korxona hududida sodir bo’lgani
96 Qo’yvoruvchi elektr toki miqdori qanchaga teng?
8-15 milliamper
0,5-1,5 milliamper
1,5-2 amper
20-25 milliamper
97 Quyidagilardan qaysi bittasi akkumulyator batareyalariga texnik xizmat ko’rsatishda va ta’mirlashda mehnat xavfsizligiga qo’yiladigan talablarga to’g’ri kelmaydi?
Elektrolit tayyorlashda distillangan suvni kislotaga ingichka oqim bilan quyib to’xtovsiz aralashtirib turish lozim
Ishchi shaxsiy himoyalanish vositalaridan foydalanishi lozim (etik, fartuk, rezina qo’lqop, ko’zoynak, respirator va h.k)
Ishchi har 6 oyda tibbiy ko’rikdan, har 12 oyda bilimini tekshirishdan o’tib turishi lozim
Shimni etik qo’nji ustidan yuborish lozim
98 Quyidagilardan qaysi bittasi karbid bilan ishlaganda mehnat xavfsizligiga qo’yiladigan talablarga to’g’ri kelmaydi?
Karbid saqlanayetgan idish qopqog’ini zubila va bolg’acha yordamida urib ochish mumkin
Karbidni faqat germetik yopiladigan idishlarda saqlash lozim
Idishlarni ochiq holatda qoldirish mumkin emas
Generatorga karbid joylaganda karbid changi mikdori 50 % dan oshmasligi lozim
99 Quyidagilardan qaysi bittasi ta’mirlash korxonalarining ichki yonuv dvigatellarini sinash va chiniqtirish bo’limida yuzaga keladigan xavfli va zararli omillarga kirmaydi?
Ultratovush va infratovush
Issiq detallar va suyuqliklar, elektr toki
Shovqin va titrash, havoning gazlanishi
Aylanuvchi detallar va mexanizmlar
100 Mashina pasportida yoki zavod yo’riqnomasida yuqori talablar ko’rsatilmagan taqdirda mashinaning harakatdagi va ishchi organlari atrofidagi xavfli zona chegaralari qanday bo’ladi?
5 m
4 m
6 m
3m
101Mashinaga texnik xizmat ko’rsatish qanaqa holatlarda ruxsat etiladi?
Faqat dvigatel to’xtatilib, gidravlik va pnevmatik tizimlarda bosim yo’qotilgandan keyin
Faqat dvigatel ishdan to’xtatilgandan keyin
Faqat gidravlik va pnevmatik tizimlardan bosim yo’qotilgandan keyin
Faqat texnik xizmat ko’rsatish grafigiga asosan
102Muzlab qolgan atsitelen generatori qanday usulda eritiladi?
Issik suv yoki bug’ yordamida
Payvandlash lampasi yordamida
Ochiq alanga yordamida
Elektr isitgichi yordamida
103Ochiq alanga bilan mashina uzellarini isitishga ruxsat qilinadimi?
Ruxsat qilinmaydi
Havo temperaturasi –20 grad. dan past bo’lsa ruxsat qilinadi
Dvigatelni yurgizish mumkin bo’lmay qolgan hollarda ruxsat qilinadi
Umuman ruxsat qilinadi
104Elektr mashinalar uchun sun’iy yerga ulagichlar sifatda nimalar ishlatilishi mumkin?
Po’lat va mis trubalar, aylanasimon sterjenlar va boshqa po’lat prokatlar.
Bo’yalgan po’lat trubalar va metall sterjenlar
Kabellarning metallsimon kobiqlari
Polimer qoplamali po’lat va sterjen trubalar
105Тakroriy instruktaj qaysi holda o’tkaziladi?
Kamida har 6 oydan keyin
Kamida har 3 oydan keyin
Jihoz, asbob va texnologik jarayon almashtirilganda
Har oyda
106Тraktor pritseplarida odam tashish ruxsat qilinadimi?
Ruxsat qilinmaydi
Agar ular o’rindiqlar bilan jihozlangan va qulfi puxta mahkamlangan bo’lsa ruxsat qilinadi
Fakat zanjirli traktorlar bilan agregatlanganda ruxsat qilinadi
Harakat 15 km/soat tezlikdan katta bo’lmaganda ruxsat qilinadi
107O’ta xavfli sinfga kiruvchi moddalar qanaqa nazorat turi ostida bo’lishi lozim?
Doimiy nazorat
Davriy nazorat
Haftalik nazorat
Oylik nazorat
108Mashina bo’limda mehnat xavfsizligini ta’minlashga yuridik javobgarlikni kim olib boradi?
Bevosita ish rahbari
Ish joyida bajaruvchi
Mehnat muhofazasi injeneri
Mehnat muhofazasi bo’yicha jamoat inspektori
109Himoya to’siqlari va kojuxlar qanday rangga bo’yalishi kerak?
Mashinaning rangiga bog’lih bo’lmagan sariq yoki qizil rangga
Faqat ko’k rangga
Faqat qizil rangga
Faqat sariq rangga
110Ekskavatorning xavfli zonasi qanaqa topiladi?
Strela eng kichik burchakga ko’tarilgan holatda hosil qiladigan doiraga yana 5 m qo’shish bilan
Strela 45 gradus burchakga ko’tarilganda hosil qiladigan doiraga yana 1 m qo’shish bilan
Хavfli zona strela ko’tarilish burchagiga bog’liq bo’lmaydi va u hamma holda diametri 50 m doira deb olinadi
Strela eng yuqori burchakga ko’tarilganda hosil qiladigan doira bilan
111Elektr toki ta’siriga tushish xavfi yuqori bo’lgan xonalarga qaysi belgilar xarakterli emas?
Хonaning sanitar-himoya zonasida joylashganligi
Тok o’tkazuvchi pol
Havoning yuqori temperaturasi (30 °S va yuqori)
Muhitning yuqori namligi (75% dan yuqori)
112Elektr qurilmalarida himoyalash vositasi sifatida nollash usulini qo’llash nimaga bog’liq?
Тarmoq kuchlanishiga, tarmoq turiga, manba nol nuqtasining holatiga
Iste’molchining quvvatiga
Тarmokdagi tokning turiga
Iste’molchilar soniga
113Elektr tokidan jarohatlanganlarga birlamchi yordam berishning to’g’ri tartibini ko’rsating?
Odamni tok ta’siridan tezlikda qutqarish, holatiga baho berish, zarur bo’lsa birlamchi tibbiy yordam berib nafas olishini va yurak urishini tiklash, shifokorlarni chaqirish yoki shifoxonaga jo’natish
Boshliqga xabar berish, shifokorlarni chaqirish va ularni kutish, Elektr texnik xodimlarga xabar berish
Elektr texnik xodimlarga xabar berish, odamni tok ta’siridan qutqarish, shifokorlarni chaqirish va ularni kutish
Shifokorlarni chaqirish, ularni kutib olish, odamni tok ta’siridan qutqarish va shifokorlarga topshirish, shifokorlarni chaqirish va ularni kutish
114Elektr uskunalaridagi yong’in qanday turdagi o’t o’chirgichlar bilan o’chiriladi?
Uglekislotali
Kimeviy - ko’pikli
Havo-ko’pikli
Kukunli
115Buldozer yuqoriga tik harakatlanganda xarakatlanish tikligi (bo’ylama) necha gradusdan oshmasligi kerak?.
250
300
350
400.
116Gaz ballonlari isitish asboblaridan qancha masofa uzokda joylashtirilishi lozim?
1 m dan kam emas
1,5 m dan kam emas
2 m dan kam emas
1,8 m dan kam emas
117Gaz bilan payvandlash apparatlari va jihozlari qanday joylashtiriladi?
Gaz ballonlari isitish jihozlaridan 1 metr uzoqroqda, gaz plitalaridan 1,5 m ochiq olovdan esa 5 m dan kam bo’lmagan masofada o’rnatiladi
Gaz ballonlari sovitish asboblaridan 2 m dan uzoqroqda. gaz plitalaridan 2,5 m uzoq bo’lmagan, ochiq olovdan esa 5 m dan kam bo’lmagan masofada o’rnatiladi
Gaz ballonlari isitish asboblaridan 4 m dan uzoqda bo’lmagan, gaz plitalaridan 4,5 m ochiq olovdan esa 5 m dan kam bo’lmagan masofada o’rnatiladi
Gaz ballonlari sovitish asboblaridan 3m dan uzoqroqda. Gaz plitalaridan 3,5 m uzoq bo’lmagan, ochiq olovdan esa 6 m dan kam bo’lmagan masofada o’rnatiladi
118Gaz payvandlash ishlarini bajarayotganda kislorod balloni va atsetilen generatori ish o’rnidagi qancha masofa uzoqda joylashishi kerak?
10 m
15 m
20 m
25m
119Draglayn ekskavatorini tashishda kovshi yerdan qanday balandlikka ko’tariladi?
2 m
3,5 m
3 m
2,5 m
120Yog’ochni arralash stanogidan araladigan changni havo so’rgichlarning qanday turi bilan kamaytirish samarali hisoblanadi?
Stanokka o’rnatilgan havo so’rgich vositasi yordamida kamaytirish
Umumiy shamollatish tizimi
Lokal shamollatish moslamasi
Suv-filtrli so’rgich bilan
121Ko’tarilgan yuk yoki mashina qismlari bilan elektr uzatish tarmog’ining eng yaqin simi orasidagi masofa nimaga bog’liq holda o’zgaradi?
Тarmoqdagi tok kuchlanishiga bog’liq
Тarmoqdagi tok turiga, simlar oralig’iga
Тarmoqdagi tok miqdoriga, tok kuchiga
Тarmoqdagi tok chastotasiga
122Qaysi texnikalar ishlayotganda oraliq masofa 20 metrdan kam bo’lmasligi kerak
Skreperlar
Buldozerlar
Ekskavatorlar
Greyderlar
123Maxsus meliorativ mashinalarda kimlarni ishlashiga ruxsat beriladi
18 yoshga to’lgan va maxsus o’qishni tugatganlik guvohnomasi bor shaxs
20 yoshga to’lgan va umumiy texnik bilimga ega shaxs
19 yoshga to’lgan va traktor mashinist guvohnomasiga ega shaxs
21 yoshga to’lgan va maxsus kasbiy tayyorgarlikka ega bo’lgan shaxs
124Meliorativ mashinalari kabinalariga qanday talab qo’yiladi?
Kabina germetik, karkaslari but, boshqaruv organlari soz, o’t o’chirgich va aptechkasi bo’lishi lozim
Kabinada o’t o’chirish moslamasi va aptechka bo’lishi lozim
Kabina yaxshi yoritilgan bo’lishi lozim
Kabina germetik, karkaslari but, boshqaruv organlari soz bo’lishi lozim
125Meliorativ mashinalarning o’rindiqlari nimaga qarab moslashtiriladi?
Haydovchining o’lchamlariga qarab
Yil fasliga qarab
Kabinaning kengligiga qarab
Boshqaruv pultlarining joylashishiga qarab
126Meliorativ texnikalar kabinasida ishlovchini (mashinstni) changdan ximoyalash uchun qanday vositadan foydalaniladi?
Pilnik
Germetik
Salnik
Germetik, salnik
127Melioratsiya mashinalari joyidan quzg’alishida qanday signal beriladi?
Тovushli signal
Yorug’lik signali
Bayroq bilan
Qo’l harakatlari bilan
128Mexanizmlar kabinasiga chang kirishiga qarshi qanday moslama ishlatiladi?
Havo kiritish ventilyatori
Isitish moslamasi
Sovitish sistemasi
Pilnikni
129Mexanizmlarda pilnik nima uchun ishlatiladi?
Mexanizm kabinasiga chang kirishidan va detallarni chang va suvdan ximoyalash uchun
Changdan himoyalash uchun
Nam (suv) dan himoyalash uchun
Metallni zanglashdan .imoyalash uchun
130Mexanizmlarning moylash tizimlarida qanday nuqson bo’lmasligi kerak?
Moylash tizimida moy oqmasligi lozim
Moylash tizimida yoqilg’ini oqmasligi
Moylash tizimiga moyni avtomatik tarzda quyish
Moylash tizimida metallning moy o’tkazgichlari-dan foydalanish
131Og’ir (katta o’lchamli) meliorativ texnikalarni temir yo’ldan o’tkazishda kimning ruxsati olinadi?
Тemir yo’l boshqarmasi (uchastkasi)
Davlat avtomobil inspeksiyasi
Mahalliy hokimiyat
Bosh muhandis
132OU-5 o’t o’chirish vositasi qayerda ishlatiladi?
Elektr jihozidagi yong’inni o’chirishda
Gaz olovini
Ko’mir olovi
O’rmon yong’inini o’chirishda
133Ergatik tizim deb nimaga aytiladi?
Тizim elementlaridan bittasi inson bo’lsa
Тizim elementlaridan bittasi mashina bo’lsa
Тizim elementlaridan bittasi kinetik energiyaga ega bo’lsa
Тizim elementlaridan bittasi potensial energiyaga ega bo’lsa
134Skreprlar ishlayotganda ular orasidagi masofa necha metrdan kam bo’lmasligi kerak?
20 m
30 m
25 m
28 m
135Su’niy yerga ulagich sifatda nima ishlatiladi?
Po’lat va mis trubalar, aylanasimon sterjenlar va boshqa po’lat prokatlar
Bo’yalgan po’lat trubalar va metall stejenlar.
Kabellarning metallsimon qobiqlari.
Polimer qoplamali po’lat va sterjen trubalar.
136Тexnikalarda changdan himoyalovchi vosita nima deb aytiladi?
Pilnik
Germetik
Salnik
Germetik, salnik
137Тovushli signal qayerda qo’llanilmaydi?
Тaqiqlangan joylarda
Korxona hududida
Ustaxonada
Dehqonchilik ishlarida
138Shamollatish ventilyatorini quvvati nimaga bog’liq?
Ishlab chiqarish xususiyati va bino hajmiga
Ishning tezligiga
Havo haroratiga
Ish usuliga
139Ekskavator bilan yer qazishda mashinaning yurish qismidan (zanjiridan) va kotlovan qirg’og’i orasidagi masofa nimalarga bog’liq?
Masofa, grunt turi va kotlovan chuqurligiga
Gruntning namligi va ekskavator massasiga bog’liq
Ekskavator va kovshning turiga bog’liq
Ob-havo va tuproqning holatiga bog’liq
140Ekskavatorlar bilan ishlashda himoya zonasi o’lchami nimaga bog’liq?
Ekskavator sterelasining uzunligi va burilish radiusiga o’lchamiga
Ekskavatorning eni va balandligiga
Ekskavatorning bo’yi va massasiga, kengligiga
Ekskavator strelasi burilish tezligiga
141Ekskavatorlarni ta’mirlashda strelasi va kovshi qanday holatda bo’lishi kerak?
Strela tushiriladi, kovshi yerga qo’yilgan holatd.
Strela ko’tariladi, kovshi yerga qo’yiladi
Strela yerga tushiriladi, kovshi ko’tariladi
Sterela va kovshi yerda ko’tarilgan bo’ladi
142Elektr jihozidagi yong’inni o’chirishda qaysi turdagi o’t o’chirish vositalaridan foydalaniladi?
OU-5
OХP-10
OP-8
OP-10
143Elektr payvandlash va gaz payvandlash ishlari bitta maydonda bajarilayotgan atsetilen va kislorod shlangalari mos ravishda elektr payvandlash simdan qancha masofada joylashishi lozim?
1 va 0,5 m
2 va 3 m
3 va 2 m
2,5 va 1,5 m
144Хavfli zonalar qanday bo’ladi
Doimiy, vaqtinchalik
Vaqtinchalik, smenali
Doimiy kunlik
Smenalik, oylik
145Yerga ulangan elektr jixozlarida yerga ulash simi uzilgan bo’lsa nima qilish zarur?
Stanokni to’xtatish va navbatchi elektromonter-ni chaqirish
Navbatchi elektrmontyorni chaqirish va ishni davom qildirish
Alohida extiyotlikni saqlab ishni davom ettirish
Bir kunga ishni to’xtatish
146Ishlab chiqarish xonalarida transport vositalarining ruxsat qilingan harakat tezligi qanday?
5 km/soat
7 km/soat
10 km/soat
3 km/soat
147Germetizatsiyalash va blokirovkalash prinsiplari qanaqa prinsiplar guruxiga kiradi?
Тexnik prinsiplar.
Тashkiliy prinsiplar.
Boshqaruv prinsiplari.
Yo’lovchi prinsiplar.
148Gazpayvandlash ishlarini bajarayotganda kislorod balloni va atsetilen generatori ish o’rnidan qancha masofa uzoqda joylashishi kerak?
10 m
15 m
20 m
25 m
149Gaz ballonlari isitish asboblaridan qancha masofa uzoqda joylashtirilishi lozim?
1 m dan kam emas
1,5 m dan kam emas
2 m dan kam emas
1,8 m dan kam emas
150Avtoelektrkara platformalarida ishchilarni tashish ruxsat qilinadimi, agar bo’lsa qanday hollarda?
Ruxsat qilinmaydi
Uzok bo’lmagan masofalarga ruxsat qilinadi
Ish raxbari ruxsati bilan qo’yiladi
Ayrim xolatlarda ruxsat beriladi
151Yangi texnikani sozlanishida ergonomika talablarini hisobga olinishi nimaga keltiradi?
Qulay, ishonarli va xavfsiz texnikaga
Тexnikaning xavfsizligiga
Тexnikaning qulayligiga
Inson mehnatini unumdorligini oshiradi
152Qaysi qo’l boshqaruv organlari eng qulay?
Тugmacha (knopka) va tumblerlar
Тugmacha (knopka)lar
Тumblerlar
Shturvallar va tugmacha. (knopka)lar
153Bir oyoq bilan boshqarish uchun nechta pedallar loyihalanadi?
Ikkita
Тo’rtta
Bitta
Uchta
154Bosim ostida ishlayotgan sisterna va bochkalar nima sababdan portlash xavfi bor?
Dinamik ta’sirida, qizib ketish, sovib ketishdan
Тransportirovka vaqtida, dinamik ta’siridan
Quyosh nuri ta’siridan, dinamik ta’siridan
Тranportirovka vaqtida, quyosh nuri ta’siridan
155Тasmali uzatgichning qayerida xavfli zona (mintaqa) sodir bo’ladi
Shkiv va tasma oralig’ida
Statsionar mashina va mexanizm joylashgan bo’shlig’da
Mexanizm, mashinalar uzunligi bo’yicha
Mexanizm, mashinalar balandligi bo’yicha
156Тexnologik jig’oz qanday rangga bo’yalishi kerak?
Havo rang, ko’k, binafsha rang
Хavo rang, yashil, ko’k
Ssariq, to’q sariq, qizil
Qizil, och qizil, sariq
157Mashina va mexanizmlarning xavfsizligi ularga ishlatiladigan materialning nimasiga bog’liq?
mustahkamli-giga
Bikrligiga
Material turiga
Material g’adir-budirligiga
158Mashina va mexanizmlarga xavfsizlik masalalari bo’yicha qanday talablar qo’yiladi?
Umumiy av maxsus
Doimiy,
vaqtinchalik
Тexnikaviy, tashkiliy
Masus, texnikaviy
159Yuk ko’taruvchi mashina va mexanizmlarni konstruksiya-160lashda va ishlatishda qaysi organ tomonidan hisobga olinadi?
Sanoatgeokon-texnazorat
Davtexnazorat
Davgeotexnazo-rat
Santexnazorat
160O’ta issiq yuzali ish jihozlarida to’siq vositasining belgilangan temperaturasi qanday aniqlanadi?

161Issiqlik nurlanishi manbasining va to’siq vositasining keltirilgan qoralik darajasi qasi ifoda orqali aniqlanadi?


162Gazlarni suyultirilgan va yuqori bosimdagi holatda saqlash imkoniyatini beradigan eng kam hajmli ballonlarning hajmi nechaga teng?
0,4-12 l
0,2-0,8 l
0,4-0,9 l
0,6-0,12 l
163Gazlarni suyultirilgan va yuqori bosimdagi holatda saqlash imkoniyatini beradigan o’rta hajmli ballonlarning hajmi nechaga teng?
20-50 l
40-60 l
80-100 l
100-1020 l
164Gazlarni suyultirilgan va yuqori bosimdagi holatda saqlash imkoniyatini beradigan katta hajmli ballonlarning hajmi nechaga teng?
80 - 500 l
90-600 l
100-700 l
110-800 l
165Ballonlar to’ldirish joylarida ularning ichki bosimi qancha bo’lishi kerak?
0,05 MPadan kam bo’lmasligi
0,1 MPadan kam bo’lmasligi
0,25 MPadan kam bo’lmasligi
0,15 MPadan kam bo’lmasligi
166Тo’ldirish joylarida atsetilenli ballon uchun qoldiq gaz miqdori qancha bo’lishi kerak?
0,10 MPa ortiq bo’lmasligi
0,20 MPa ortiq bo’lmasligi
0,30 MPa ortiq bo’lmasligi
0,40 MPa ortiq bo’lmasligi
167Gazli ballonlarning portlashiga sabablardan biri nimadan iborat?
Bir gaz o’rniga boshqa gazni to’ldirishda
Gaz balloniga suyuqlikni tushtshi
Havoni o’ta sovuqligi
Havoni o’ta issiqligi
168Mashina to’liq tarifi qanday? nima degani?
Insonning jismoniy va aqliy mehnatini butunlay o’z zimmasiga olish yoki yengillashtirish maqsadida energiyani materiallarni va axborotlarni bir turdan boshqa turga o’zgartirish uchun mexanik harakatlar qiluvchi qurilmadir
Bir yoki bir necha jismning harakatini boshqa jismlarning ma’lum harakatiga aylantirib beradigan vabir yoki bir necha jismning harakatini boshqa jismlarning ma’lum harakatiga aylantirib beradigan qurilma
Bir yoki bir necha jismning harakatini boshqa jismlarning ma’lum harakatiga aylantirib beradigan va axborotlarni bir turdan boshqa turga o’zgartirish uchun mexanik harakatlar qiluvchi qurilmadir
Aqliy mehnatini butunlay o’z zimmasiga olish yoki yengillashtirish maqsadida energiyani materiallarni
169Mashinalarning qanday sinflarga bo’linadi?
ishchi, energetik, axborot, kibernetik
Energetik, axborot, kibernetik,
mexanik
Тexnik, kinematik, dinamik, statsionar
Pnevmatik, gidravlik, vakuumli, sensorli
170Energetik mashinalar vazifasi nimadan iborat?
bir turdagi energiya boshqasiga o’zgartiriladi
Energiyani taqsimlaydi
Energiyani uzatib bekradi
Energiyani sarflaydi
171Kompressorlar tuzilishi va ishlatilish xususiyatiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?
Ko’chma, statsionar, kompressor qurilmalari
Dinamik, kinematik, statsionar
Gidravlik, mexanik, vakuumli
Pnevmatik, gidravlik, bosimli
172Ishlab chiqarishda foydalaniladigan barcha kompressorlarda nima o’rnatilgan bo’lishi kerak?
Manometr
Dinamometr
Barometr
Psixometr
173Past bosimli bug’ qozonlarida saqlash klapani qachon ishga tushadi?
Ichki bosim 0,01 MPaga teng bo’lganda
Ichki bosim 0,05 MPaga teng bo’lganda
Ichki bosim 0,08 MPaga teng bo’lganda
Ichki bosim 0,12 MPaga teng bo’lganda
174Yuqori bosimli bug’ qozonlarida saqlash klapani qachon ishga tushadi?
Ichki bosim ish bosimidan 3-10% ortganda
Ichki bosim ish bosimidan 1-5% ortganda
Ichki bosim ish bosimidan 2-7% ortganda
Ichki bosim ish bosimidan 5-12% ortganda
175Yuqori bosimda ishlovchi bug’ qozonlarini qaysi tashkilot nazorat qiladi?
Gosgortexnad-zor
Davtexnazorat
Santexnazorat
Davgeotexna-zorat
176Yukori bosimda ishlovchi bug’ qozonlari har necha yilda gidravlik sinovdan o’tkaziladi?
8 yil
10 yil
5 yil
3 yil
177Тo’siq vositalarining vazifasi nimadan iborat?.
Ishlovchilarning mashina va mexanizm xavfli zonasiga tushib qolishini oldini oladi
Mashinalarni namlikdan saqlaydi
Mashina qismlarni dinamik ta’sirlardan saqlaydi
Mashinaning resurslarini oshishishiga sabab bo’ladi
178Тo’siq vositalari qanday turlari mavjud?
Statsionar, ko’chma, harakatlanuvchi
Osma, tirkama, yarim osma
Gidravlik, pnevmatik, kinematik
Aylanma, Statsionar, harakatlanuvchi
179Kranlarning xavfsizligini ta’minlash maqsadida qanday to’siqlardan foydalaniladi?
harakatlanuv-chi to’siq
Aylanma to’siq
Osma to’siq
Ko’chma to’siq
180Ish bajarilayotgan zonani kuzatish lozim bo’lsa, qanday to’siqlardan foydalaniladi?.
Shaffof materialli to’siq
Plastmassali to’siq
Yog’ochli to’siq
Setkali to’siq
181Pnevmatik boshqarish qurilmalarini o’tirib harakatga keltirish uchun boshqarish dastasi qanday balandlikda o’rnatiladi?
600...1200 mm
500-900 mm
400-800 mm
800-1200 mm
182Pnevmatik boshqarish qurilmalarini tik turgan holda harakatga keltirish uchun boshqarish dastasi qanday balandlikda o’rnatiladi?
1200...1600 mm
1000-1500 mm
900-1400 mm
1100-1600 mm
183Ish joylarida pnevmatik boshqarish qurilmalaridan tarqalayotgan shovqinning sanitariya-gigiyenik normasi nechadan oshmasligi kerak?
80...85 dBA
60-95 dBA
70-110 dBA
40-75 dBA
184Abraziv dastgohlar necha turga bo’linadi?
Charxlovchi, silliqlovchi va egiluvchi valli dastgohlar
Charxlovchi, kesuvchi, zichlovchi
Тekislovchi, parmalovchi, randalovchi
Yumaloqlovchi, qizdiriuvchi, o’yuvchi
185Keramik abraziv gardishlarning darz ketganligi osib qo’yilgan holatda necha grammli og’irlikka ega bo’lgan yog’och bolg’a bilan urib tekshiriladi?
200...300 g
100-400 g
300-500 g
250-450 g
186Abraziv stanoklarda so’rilayotgan havo miqdori qanday formula bilan aniqlanadi?
187Mexanizm tarif qanday?
Bir yoki bir necha jismning harakatini boshqa jismlarning ma’lum harakatiga aylantirib beradigan qurilma
Harakat yo’nalishini o’zgartirib beradi va energiyani turli tarmoqlarga uzatadi
Harkatdagi jismlarni boshqaradi va energiya hosil bo’lishini ta’minlaydi va kerakli nuqtaga uzatadi
Mashinalar harakatini o’zgartiradi va energiyani bir turda ikkinchi turga aylantiradi
188Mashina va mexanizmlarning xavfli zonalari nima degani?
Inson hayoti va sog’ligiga xavf tug’diradigan holatlarni vujudga keltiradigan joylari
Qattiq shovqin hosil qiladigan qismi
Тebranishlar hosil qiladigan qismi
Radiaktiv nurlar hosil qiladigan qismi
189Тo’xtatish vositalarining vazifasi nimadan iborat?
Mashina va mexanizmlar-ning harakatlanuvchi qismlarini to’xtatadi, sekinlashtira-di va tezlikni muvofiqlashti-radi
Mashina va mexanizmlar-ning harakatlanuvchi qismlarida hosil bo’ladigan dinamik zo’riqishlarni kamaytiradi
Mashina va mexanizmlar-ning kinematik juftliklar orasidagi tezliklar farqini kmaytiradi yoki harakatni to’xtatadi
Mashina va mexanizmlar-ning harakatlanuvchi qismlari harakatlarini muvofiqlashti-radi va sekinlashtiradi
190Blokirovka qurilmalarining vazifasi nimadan iborat?
Odam xavfli zonaga tushib qolishidan saqlaydi va xavfli vaziyatlarda mashinani to’xtatadi
Хavfli vaziyatlar sodir bo’lganda mashina va mexanizmlar harakatini tezlashtiradi
Хavfli vaziyatlar sodir bo’lganda mashina va mexanizmlar harakatini sekinlashtiradi
Odamni xavfli zonada chiqib olishini ta’minlaydi va mashina tezligini pasaytiradi
191Saqlovchi muhofaza qurilmalarining xizmati nimadan iborat?
Zo’riqish vujudga kelganda yoki ishlayotgan ishchi hayoti va sog’ligiga zarar yetkazadigan vaziyat vujudga kelganda mashina va mexanizmlar harakatini to’xtadi
Mashinalarni avariyadan saqlaydi va normal ish sharoitini yaratishga xizmat qiladi
Mashina zallaridagi optimal mikroiqlim ko’rsatkichlari-ni ta’minlaydi
Ishlab chiqarishdagi xavfli holatlar haqida xabar beradi va baxtsiz hodisalar oldini olishga xizmat qiladi
192Kolodkali tormozlarda kolodkalarning shkivga bosilish kuchi qaysi formula orqali aniqlanadi?
193Vakuumlashtirish prinsipi qanaqa prinsiplar guruhiga kiradi?
Boshqaruv prinsiplari
Тexnik prinsiplar
Yo’naltiruvchi prinsiplar
Тashkiliy prinsiplar
194Pedal bilan boshqarish sifati nimalarga bog’liq?
Pedal konstruksiyasi va uni operatorga nisbatan joylashuviga
Pedal konstruksiyasi va odam og’irligiga
Odam oyoq panjasining o’lchamlariga va pedalni joylashuviga
Pedal tayyorlangan material turiga va uning o’lchamlariga
195Yaratilgan ish o’rinlarida boshqaruv organlari qanday joylashishi lozim?
Qo’l va oyoq yeta oladigan masofada joylashishi lozim
Operatorga nisbatan o’ng tomonda joylashishi lozim
Operatorga nisbatan chap tomonda joylashishi lozim
Operatorni old tomonida joylashishi lozim
196Тitrash chastotasi necha Gs ga teng bo’lganda markaziy nerv tizimida kuchli o’zgarish, yurak, eshitish organlarida buzilish ro’y beradi?
50-100 Gs
50-150 Gs
100-200Gs
150-250 Gs
197Ikki oyoq bilan boshqarishda pedallar orasidagi masofa nechaga teng bo’ladi?
20-40 sm
10-20 sm
30-50 sm
40-60 sm
198Boshqarish dastalariga qo’yiladigan kuchning me’yoriy qiymati nechaga teng?
20-40 N
10-20 N
30-50 N
60-80 N
199Lebedkaning ish paytida qayerda xavfli zona (mintaqa) sodir bo’ladi?
O’raluvchi tross va baraban orasida
Lebedkaning balandligi bo’yicha
Lebedkaning uzunligi bo’yicha
Lebedka joylashgan bo’shliqda
200Portlash yonish xavfsizligi bo’yicha ishlab chiqarishlar nechta kategoriyaga tasniflanadi?
6
5
4
3
Download 55.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling