Davlat test m arkazi repetitsion test topshiruvchilar uchun test topshiriqlari


Download 395.77 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.04.2020
Hajmi395.77 Kb.

II

RAQAMI: 


8769206

0 ‘ ZBEKIST0N  RESPUBLIKASI  VAZIRLAR  MAHKAMASI 

DAVLAT  TEST  M ARKAZI

REPETITSION  TEST  TOPSHIRUVCHILAR  UCHUN

TEST  TOPSHIRIQLARI 

KITOBI

1-30  topshiriqlar 31-60  topshiriqlar 

61-90  topshiriqlarOna  tili  va  adabiyoti 

Biologiya,

Kimyo

Test  topshiriqlarini  b ajarish   uchun  (javoblar  varaqasini  to 'ld irish   bilan  birga)

belgilangan  vaqt 

3  soat.

A B IT U R IY E N T   D IQ Q A T IG A !

1.  Ushbu  k itob  va ja v o b la r  varaqasi  raqam - 

lari 


mosligini  tekshiring.

2.  Har  bir  fan  b o 'y ic h a   30  tad an   test 

topshiriqlari 

mavjudligini  tekshiring.

3.  N uqsonlar  aniqlanganda, darhol  guruh 

nazoratchisiga m a ’lum   qiling.

4.  K ito b   m uqovasiga  o 'zin g iz  haqingizdagi m a’ lumotlarni 

yozing 

va 

imzo 

qo‘ ying.

5.  Ushbu  k itob   guruh  nazoratchisiga topshirilishi  shart.

Fam iliyangiz:  C/' - 

/P/lfJ/ffo—-

Im zo


Yuqoridagi  m a ’ lum otlar  qayd  etilm agan  yoki  kitobga 

shikast  yetkazilgan  hollarda  e ’tirozlar  ko‘ rib  chiqil- 

maydi.

©   2019  Davlat  test  markazi.1

Ona  tili  va  adabiyoti  (8769206)

O N A   TILI  VA  A D A B IY O T I

1.  Qaysi  javobda  tarkibidagi  barcha  undoshlari  hosil  bo'lish 

usuliga  ko'ra  o ‘zaro  bir  xil  tasnif qilinadigan  otlar  qatori 

berilgan?

A)  tutun,  tuzum,  tushuncha 

B)  surur,  g'ururli,  vafosiz

C)  uzviy,  ulug‘vor,  yolg ‘iz 

D)  kunjut,  qadam,  kitob

2.  Qaysi  javobda  imloviy  xatolikka  yo‘l  qo'yilgan?

A )T o g ‘larga  qor  tushib,  havoning  tez  sovishi  tufayli  k o ‘plab 

jonivotiarni  qo'rada  saqlashga  to ‘g ‘ri  keldi.

B )“Q o‘shiq  aytolsa,  demak,  cho'ponlikka yaraydi”,  —  debdi  и 

ch o‘lig‘iga.

C)Qirlarning g ‘ir-g‘ir  shamoli  hammamizning ruxiyatimizni 

ko'tarib yubordi.

D )Y o ‘q,  men  zargar  emasman,  zargarlik  tarozisi  ota  meros aslida.

3.  Qaysi  gapda imloviy jihatdan  noto‘g ‘ri  yozilgan  ravish  holi 

qatnashgan?

A )M en  o ‘z  Rkrimni  aniq  tushintirib  berishga  harakat 

qilyapman,  lekin  siz  uni  eshitishni  xohlamayapsiz.

B)Sarkarda jangga  sovut-dubilg‘asiz,  qalqonsiz  kirar  hamda 

bu jangda  uning qo'shini  hamisha g'alaba  qilarkan.

C) Vatanning кип  sayin  obod  bo'layotgani,  muhtasham inshoatlar  barpo  etilayotgani  yurtdoshlarimiz  qalbiga 

faxr-iftixor  baxsh  etmoqda.

D)Voqeani  o ‘z  ko'zi  bilan  ko'rgan  shoh  hayratga  tushadi  va 

qizni  topib  undan  uzr s o ‘raydi.

4.  Qaysi  javobda  sifat  turkumiga oid  o ‘zaro  ma’nodosh  so'zlar 

qatori  berilgan?

A )  suiuv,  g o ‘zal,  k o ‘rk 

B)  barvasta,  norg‘ul,  barzangi

C)  armug‘on,  tuhfa,  tortiq 

D)  tantiq,  mard,  saxiy

5.  Qaysi  gap  tarkibida  o ‘z  paronimi  bilan  o'zaro  bir  xil 

turkumga mansub  b o ‘la  oladigan  tub  so‘z  qatnashgan?

A)Uzoqdagi  qarindoshdan  yaqindagi  begona  afzal.

B)Jahling  chiqqan  taqdirda  ham  birovga  qattiq  gapirnm.

)Siz  daraxtning shoxida yursangiz,  и  bargida yuradigan yigit-

)U  otalik  mehri jo'sh  urib  qizchasini  bag'riga  bosdi.

6.  Qaysi  javobda  tushum kelishigi  bir  o ‘rinda  belgili  va bir 

o ‘rinda  belgisiz  qo‘llangan?A)Sensan  sevarim,  xoh  inon,  xoh  inonma,

Qondur jigarim,  xoh  inon,  xoh  inonma.

B )B a ’zan  o ‘ylab  deyman,  ne  bo'lardi  gar,  qudratin  ko'rgizsa 

tabiat  hassos.

C)Lozim  siza  har  tilni  biluv  ona  tiiidek,

Bilmakka  oni g'ayrat  eting,  foida  kondir.

D)Quyosh  yuzung ko'rub yerga yiqildi,

Adoqing  tufrog'ini  surma  qildi.

7.  Sipohning  tarqoqligi  saltanatning  kuchsizlanishiga  olib  keladi. 

Ushbu  gapdagi  yasama  so‘zlar  haqida  bildirilgan  qaysi 

ma’lumot  to ‘g‘ri  emas?

A)Yasalish  asosi  ot  bo'lgan  yasama  fe ’l  qatnashgan.

B) Ushbu  gapda  afRksatsiya  va  kompozitsiya  usulida yasalgan  yasama  so'zlar  qatnashgan.

)S o‘z yasovchi  qo'shimcha  ta ’sirida yetakchi  morfemada fonetik  hodisa  kuzatilgan.

D)Yasalish  asosi  sifat  b o ‘lgan  yasama  ot  qatnashgan.

8.  Quyidagilardan  otlashgan  sifat  qatnashgan gaplarni  aniqlang.

1.  Noinsofga  erk  bersang,  elni  talar.  2.  Birlashgan  o ‘zar, 

birlashmagan  to'zar.  3.  Yaxshidan  b og‘  qoladi.  4.  Johil  ulfat

—  boshingga  kulfat.

A)  1,  3,  4 

B)  1,  3 

С)  1,  2,  3 

D)  1,  2,  4

9.  Ravishning  ma’nosiga  ko'ra  ikki  turi  qatnashgan  gapni 

aniqlang.

)Bu  bino  qurilishida yuzlab  ishchilar  astoydil  mehnat qildilar.

В )U  sharaqlab  qaynab  turgan  choynakni  oldi  va  biroz  ushlab turgach,  qaynoqqina  choy  damladi.

C)Dastlabki  kunlar sezilmadi,  sal  og'riq  berayotganini  bugun 

bilib  qoldim.

D)Bolakay jimgina  o'tirib  uni  kuzatib  turganlarga  birma-bir 

qarab  chiqdi.

10.  Ular  shag'al  to'hilgan  katta  у о ‘Ini  kesib  o'tib,  adirga  tomon 

chiqib  ketayotganda  botayotgan  quyoshning  horg'in  nuri 

ro'paradagi  qorli  tog‘  cho'qqisini,  uning  tepasida  uvadaday 

osilib  turgan  bulutni  bir  lahza  qizartvrdi-da,  so'ndi.

Ushbu  gapda  qatnashgan  fe’llarning  nisbati  to‘liq 

ko'rsatilgan  javobni  aniqlang.

1)  aniq  nisbat;  2)  o ‘ zlik  nisbat;  3)  majhul  nisbat;  4)  orttirma 

nisbat

A )  1,  2,  3,  4 В)  1,  2,  4 

С )  3,  4 

D)  1,  3,  4

11.  Shovulladi  tun  bo‘yi  shamol,

Qaldiroqlar ко ‘chdi  larzakor.

Shivirlading  yonimda  xushhol:

“ Yana  keldi,  do ‘stginam,  bahor”.

She’riy  parchada  ishtirok  etgan  fe’llar  haqidagi  to ‘g ‘ri  fikrni 

belgilang.

A ) Ushbu  fe’llarning  barchasi  III shaxsdagi  fe ’llar 

hisoblanadi.

)Ushbu  fe ’llarning  barchasi  tub  fe ’llar  hisoblanadi.

C) Ushbu  fe’llarning  barchasi  o'zaro  bir xil  nisbatdagi  fe ’llar 

hisoblanadi.

D)Ushbu  fe’llarning  barchasi  o ‘tirnli  fe ’llar  hisoblanadi.

12.  Qaysi  gapda  qatnashgan  barcha  ko‘makchilar  yasama  so‘z 

bilan  ifodalangan  gap  bo'laklarini  shakllantirishga  xizmat 

qilgan?

) “Goho  miriqib  dam  olish  uchun  ham  vaqt  ajratish kerak-da”,  -   dedi  и  beg‘ uborlik  bilan  to g ‘  tornonga  qarab.

B )U  d o‘stidan  xavotirlangani  uchun  o'rrnon  tomon  yurdi-yu, biroz  q o ‘rqoqligi  tufayli  и  yerga  kirishga  ikkilandi.

C) U xuddi  usta  zargarlar  kabi  uzukni  boshdan  oyoq aylantirib  qaradi,  ammo  hech  narsani  sezrnagani  uchun 

uni  Naziraga  qaytarib  berdi.

D )“Tinchlik  tufayli  ellar  obod,  xonadonlar  tinch,  -   dedi 

otaxon  xotirjamlik  bilan,  -   tinchlik  farovonlik  tomon 

eltuvchi y o ‘ldir”.

13.  Moslashuv  munosabatli  so‘z  birikmalari  ishtirok  etgan 

javobni  aniqlang.

)Och  qolgan  g o ‘dakka  saxovatli  zot 

Yarimta  xurmoni  dildan  Hindi.

B)Baxtlidir,  o ‘z  davrin  zavolin  k o ‘rmay 

Yo'qlikka  ravona  bo'lolgan  inson.

C )Q u tlug‘  davralarda jam  b o ‘lgan  mahal 

D o ‘stlarga  baxt  tilash  -   azaliy  odat.

D)Buncha  bino  qo'yrna  zarrin  choponlarga,

Saratonda yaproq  bo'lgin  dehqonlarga.


Ona  tili  va  adabiyoti  (8769206)

2

14.  Litseyimiz  o'quvchilarining  bugungi  muvaffaqiyati  hammani quvontirdi.

Ushbu  gap  haqidagi  to ‘g‘ri  fikrni  belgilang.A)Ushbu  gapda,  nomustaqil  to'ldiruvchi  ishtirok  etgan.

B)Ushbu  gapda  aniqlanmishning  to'ldiruvchi  vazifasini 

bajarishi  kuzatiiadi.

 C) Ushbu  gapda  aniqlovchilar  kesimga  bevosita  tobelangan.

D) Ushbu  gapda  aniqlovchining aniqlovchiga  tobelanishi 

kuzatiiadi.

15.  Qaysi  gaplarda  ega  uyushishi  kuzatilmaydi?

1)  0 ‘zbeklar  orasida  qadim-qadimdan  chinakam  insoniy 

fazilatlar:  do'stlik,  mchr-oqibat,  odamgarchilik,  axloqiy 

poklik  ulug'langan.

2)  Ye,  o ‘g ‘lim,  jonginang  salemat  bo'lsin,

0 ‘z  b og‘ing,  o ‘z  mevang  danagin  saqla.

3)  Merosxo'rlik  faqat  mulk 

Yoki  boylik  uchunmas.

Bu  bobolar,  momolar 

Qabrini  tinch  saqlashdir.

A)  2,  3 

В)  1,  2 

С)  1,  3 

D)  1,  2,  3

16.  Tabiat  kimga  k o ‘p  у о  oz  beribdi,Kimgadir xalacho ‘p  у о  soz  beribdi,

Vo  ajab,  mana  bu  mashshoq  gadoyga 

Tengi  yo'q  shohona  ovoz  beribdi.

She’riy  parcha.dagi  to'ldiruvchilar  haqidagi  qaysi  fikr  to'g'ri

emas?

)Vosita.siz  to'ldiruvchilarning  uyushishi  kuzatiiadi.B )T o ‘ldiruvchilarning  barchasi  mustaqil  to'ldiruvchi!ar 

hisoblanadi.

C)Vositali  to'ldiruvchilarning  barchasi  o'zaro  bir xil 

turkumga  oid  so'zlar  bilan  ifodalangan.

D )To'ldiruvchilarning aniqlovchilarga  nisbatan  hokim  bo'lak bo'lib  kelishi  kuzatiiadi.

17.  Qaysi  javobdagi  ko'chirma gapli  qo'shma  gapning  ko‘chirma 

gap  qisrai  sodda  gap  hisoblanadi?

)D o ‘stim  etagimga yopishib  xitob  qildi:  “Karam  sohibi bo'lgan  odam  va’da  bersa,  и  va’dasiga  vafo  qilmog'i 

lozim!”

B )Do'stimga  dedim:  “Bilgilki,  dunyo  o'tkinchidir”.C)Donishmandlar  deydilar:  “Shuni  bilingki,  yomonlik jazosiz 

qolmaydi”.

D)Men  unga javob  berdim:  “Mutolaa qilganlarga  safo, tinglaganlarga  shifo  baxsh  etadigan  “Guliston”  nomli 

kitob yozishim  mumkin”.

18.  Ergash  gapi  tarkibida  uyushiq b o ‘laklar  qatnashgan  ergash 

gapli  qo‘shma  gapni  belgilang.

A)Yurtimizdagi  har  bir shahar  va  qishloq  gullab-yashnasin 

deb,  biz  astoydil  mehnat  qilmoqdamiz.

B)Kimning ko'ngli  ochiq  bo'lsa,  uning el  o'rtasidagi  hurmat 

va  martabasi  и lug'  bo'ladi.

C)Ertaga.  saharlab  yo'lga  chiqiladi,  shuning  uchun  ukang 

bilan  singling  ertaroq  yotib  uxlashi  kerak.

)Shuni yodingda  tutgilki,  o'g'lim,  aqlsizga  so'z  uqtirgandan ko'ra yelkada  tosh  tashish  afzal.

19.  Qaysi  javobda  paronim  bilan  bog'liq  xatolik  mavjud?A)Nihoya.t  tahib  bu  o g ’ir  dardning  da’vosini  topdi.

B)Ko'zlarni  debdilar:  “Ruhning ko'zgusi”.Ularda  namoyon  qalblar sezgisi.

)Tinch  kuningni  ko'rolmagan  yurtfurushlar Bir  кип  bir  kaft  tuprog'ingga  zor  bo'ladi.

)Sheroziy  kuylagan  oy у uz,  qora  xol,Qamarni  dog'  etgan  o'zingsan,  ayol!

20.  Qaysi  gapda  tinish  belgisi  bilan  bog'liq  xatolik  mavjud?

)Bobom   har  doim:  "Odam  qo'li  —  gul",  —  deb  ta ’kidlar edilar.

B) "Voqealar,  —  dedi  Mirzo  Ulug'bek,  samo  gumbazining harakatiga  qarab  emas,  odamlarning  intilishi  bilan  ro'y 

beradi".

C) "Та’Jim  olmoqdan  hech  vaqt yu z  o'girmangiz!"  —  dedi Navoiy Kamoliddin  Behzodga  qarab.

D)Mahmud  Koshg'ariy shunday yozgan:  "Belgi  bo'lsa,  odam 

yo'ldan  adashmaydi".

21.  Qaysi  javobdagi  ta’riflangan  obraz  “Alpomish”  dostonida

ishtirok  etadi?

A ) “. .. juda  masxaraboz  edi,  har  tusli  bo'la  berar  edi.  Agar 

birovni  aldamoqchi  bo'lsa,  har  tusli  bo'lganda  o'zining 

jo'ralari  ham  tanimas  edi”.

B )“Majlisli  кип  bo'lsa,  to'rdan jo y   tegmay,  piyoladan  choy 

tegmay,  bo'sag'aning  oldida  kovishga jo y   bermay,  kovish 

bilan  aralashib,  it  yiqilish  bo'lib,  paygahetda. yotar  edi”.

)Qur'oni  Karimni  o'rtaga  qo'yib  do'st  tutinadi,  lekin qasanjiga  xiyonat  qiladi.

D )“G'orda yotar  edi,  xurrakni  baland  tortar edi,  botmon 

nosvoyni  to'rt  bo'lib  ot ar  edi,  ne  er yigitlarni  ikki  pulga 

sotar  edi,  yaxshilikni  uch  pulga  olmay,  qayerda yomonlik 

bo'lsa,  izlab  yetar  ed i...  ”

22.  Tabg‘ach,  0 ‘g‘uz,  Xitoy  lashkarlari  birlashib,  turk  xalqini 

yo‘ qotishni  maslahatlashganda “0 ‘sha gapni  eshitib  tunlari 

uyqum  kelmas  edi,  kunduzlari  o'tirgim  kelmas  edi” ,  —  deya 

ta ’kidlagan  qahramon  kim?

A )  Kul  Tigin 

B)  Alp  Er  To'nga 

C)  Mitra

D)  To'nyuquq23.  Navoiy  ha-qida berilgan  to‘g‘ri  ma’lumotni  aniqlang.

A ) Alisher  Navoiy ijodiy faoliyati  davomida  ikkita  sh e’riy 

devon  tuzgan.

B )Buyuk  shoirning  eng  so'nggi  asari  “Nasoyim  ul-muhabbat” 

deb  nomlanadi.

C) Alisher  Navoiy 51  ming misradan  ortiq  “Xamsa”sini  besh yil  davomida yozib  tugalladi,

D)Sayyid  Hasan  Ardasher,  Abdurahmon  Jomiy,  Pahlavon 

Muhammad  kabi  ustozlarining  xotirasiga  bag'ishlab 

esdaliklardan  iborat  nasriy asarlar yaratgan.

24.  " . . .   bir  yashar  o ‘g‘lon  . . .   tedi:  . . .   otim  turur  0 ‘g‘uz,

Xisrav  nomvar,  bilinglar  yaqin  barcha  ahli  hunar  to'yga 

kelgan  ulug1  va kichik  barcha o ‘g‘lonning  bu  so'ziga  tong 

qoldilar,  taqi  aydilarkim  kim  bu  o ‘g ‘lonning  o ‘zi  otini  ayta 

turur,  mundin  yaxshi  ot  bo'lurmi  teb,  otini  0 ‘g‘uz  qo'ydilar" 

Ushbu  parcha  quyidagi  qaysi  asardan  olingan?

A)  “Sabot  ul-ojizin” 

B)  “Shajarayi  turk” 

C)  “Rohati  dil”

D)  “Miftoh  ul-adl”25.  Quyidagi  qaysi javobda  Ogahiy  hayotiga oid  ma’lumot 

keltirilgan?A)Qashqardagi  Rusiya  musulmon  idorasida  kotib  bo'lib 

ishlaydi.  U ilmi  nujum,  tabobat  bilan  ham  shug'ullangan.

B)Miroblik  ishlari  bilan  safarda■

 yurganda,  tasodif tufayli 

oyog'i  qattiq  shikastlanadi  va  hali yigit  chog'idanoq 

to'shakka  mixlanib  qoladi.

)Am ir  Umarxon  saroyida  sipohilik  qilgani  (askar  bo'lgani) haqidagi  ma’lumotlar  bor.  Shunga  qaramay  и  ancha 

kambag'allikda,  nochor yashagan.

D ) U  o'zbek  adiblari  orasida  birinchilardan  bo'lib  R.ossiyaning ikki yirik  shaharlari  Peterburg  va  Moskvada  bo'lib  kelgan.

3

Biologiya  (8769206)

26.  Quyidagi  qaysi  she’rda  yigitlar  millat  dardiga  najot  sifatida 

tilga  olingan?

) “Mirrix yulduziga”  (Fitrat)

) “Yong‘in”  (C h o‘lpon)C )“0 ‘gu t"  (Fitrat)

) “Vijdon  erki”  (C h o‘lpon)27.  Qaysi javobda  Saida  Zurmunovaning “Ruh bilan  suhbat” 

asari  haqida  m a’lumot  keltirilgan?A ) Ushbu  asarda  o'zining isyonkor she’rlari  bilan  butun 

Hindistonni  erk  uchun,  ozodlik  uchun  kurashga 

ruhlantirgan  otashin  Bengal  shoirining  fojiaviy  qismati 

aks  etgan.

B) Ushbu  asarda  sevgan  yori  Oysuluvning  bevafoligi  tufayli muhabbati  iztirobga  aylangan  Toshlonning kechinmalari 

ifoda  etilgan.

C) Ushbu  asarda  onaning  umsh  tufayli  ot a  mehrini ko'rmagan,  katta  mashaqqatlar  bilan  o ‘stirgan  o ‘g ‘lining 

nikoh  kechasidan  keyingi  iztirobli  xotiralari  aks  etgan.

)Ushbu  asarda  muallif urush  yillarida  o ‘n  to'rt  bolani  asrab olgan  toshkentlik  temirchi  Shoahmad  aka  va  Bahri  opa 

haqida gapirib  o ‘tadi.

28.  “Keyinchalik,  katta  bo'lganimda,  men  uydagi 

dod-faryodlarga  qaramasdan  otamni  qarnashga  kelgan 

jallodning  maqtovidan  bir  zumgina  b o ‘lsa-da,  yayrab 

ketganimni  eslaganimda  o'zimdan  ijirg'anib  yurdim”. 

Qatag'on  siyosatining  insonlarning  hatto  his-tuyg‘ulariga 

qadar  iskanjaga  olgani,  kishanlagani  oqibatlari  aks  ettirilgan 

ushbu  parcha  qaysi  asardan  keltirilgan?

A)  “Sarob” 

B)  “M uzqaymoq” 

C)  “Oltin  zanglarnas”

D)  “Ufq”

29.  “Onamga  xat”,  “Ayolga xat”,  “Onamdan  xat”,  “Bobomga  xat” 

kabi  bir  necha  she’rlarini  xat  tarzida  yozgan  ijodkor  kim?

A)  Pushkin 

B)  Erkin  Vohidov 

C)  Sergey  Yesenin

D)  Muhammad  Yusuf30.  Qaysi javobda  bir  xil janrga  oid  asarlar  berilgan?

)“Yodgor”  (G ‘.G ‘ulom),  “Ibshda  kechgan  umrlar” (O'.Iloshimov)

B )“O g‘riq  tishlar”  (A.  Qahhor)  “Oltin  vodiydan  shabadalar” 

(O ybek)

C )“Qutlug‘  qon”  (O ybek),  “Yulduzli  tunlar”  (P.Qodirov)

D )“Jamila”  (Ch.Aytm atov),  “Opa-singillar”  (A .M uxtor)

BIO LO G IYA

31.  Parmeliyadagi  qaysi  xususiyatlar  achitqi  zamburug'ida 

uchramaydi?

1)  avtotrof oziqlanish;  2)  geterotrof oziqlanish;  3)  hujayrasi 

yadroga  ega;  4)  hujayrasi  xitin  qobiqli;  5)  saprofit  organizm;

6)  ko‘p  hujayrali  organizm 

A)  2,  5 

В)  1, 

6

 

C)  2,  4 D)  3, 

6

32.  Anorganik  moddalarning  oksidlanishi  reaksiyalari  hisobiga 

organik  moddalar  sintezlay  olmaydigan  organizmlarni 

aniqlang.

1)  nitrifikator  bakteriyalar;  2)  oltingugurt  bakteriyalar;

3)  temir  bakteriyalar;  4)  ammonifikator  bakteriyalar;

5)  sianobakteriyalar;  6)  achituvchi  bakteriyalar

A )  4,  5, 

6

 

В)  1,  2,  3 C)  3,  4,  5 

D)  1,  2,  533.  Polinukleotidli  zanjirda  nukleotidlar  fosfodiefir  bog‘lari 

yordamida,  ikkita  zanjir  o'zaro  vodorod  b og ‘lari  yordamida 

bog'langan.  Translyatsiya jarayonida  310  ta  t-RNK  ishtirok 

etgan  va  DNK  q o‘sh  zanjiridagi  guanin  nukleotidlari  soni 

410  ta  bo'lsa,  fosfodiefir  (a)  va vodorod  b og ‘larining  (b) 

sonini  toping.

A )  a  -  1858;  b  -  2270 

B)  a  -  1860;  b  -  2270

C)  a  -  1338;  b  -  1750 

D)  a  -  958;  b  -  2270

34.  Hayvonlardagi  ovogenezning  o ‘sish  bosqichiga  mos  keluvchi 

ma’lumotlarni  ko'rsating.

1)  interkinez  kuzatiiadi;  2)  hujayra xromosomalaridagi  DNK 

spirallashgan  bo'ladi;  3)  har  bir  xromosoma  ikkitadan  DNK 

molekulasiga  ega;  4)  hujayra hajmi  ortadi;  5)  rneyoz  bo'linish 

kuzatiiadi;  6)  hujayralardagi  xromosomalar  diploid 

to ‘plamga  ega

A )  2,  3,  4 

В)  1,  2,  5 

С)  1,  5, 6

 

D)  3,  4, 6

35.  Organizmlarning  ko‘payish  va rivojlanish jarayoni  bilan 

b og ‘liq  b o ‘lgan  noto‘g ‘ri  ma’lumotlarni  aniqlang.

1)  tuxumdan  chiqqan  qirg‘ovul  bolasining  ko‘zi  yumuq, 

tanasi  siyrak  par  bilan  qoplangan  bo'ladi;  2)  uy  pashshasi 

tuxumidan  boshi  va  oyog'i  bo'lmaydigan  lichinka  chiqadi;

3)  odam  askaridasi  tuxumdan  chiqqan  lichinkalari 

yuvilmagan  sabzavotlar  orqali  odamga  yuqadi;  4)  suv 

shillig‘i  germafrodit  ekanligi  bilan  oq  planariyadan  farq 

qiladi;  5)  qum  b o ‘g ‘ma  iloni  tirik  tug'ishi  bilan  kaltakesakdan 

farq  qiladi;  6)  b o ‘rilar  va tulkilar  tug‘ilgan  bolasining  ko‘zi 

yumuq bo'ladi

A )  1,  3, 

6

 

B)  2,  3,  5 C)  2,  5, 

6

 

D)  1,  3,  436.  Quyidagi  qaysi  digeterozigota  organizmlarning 

chatishishidan  ikkita fenotipik  guruh  hosil  bo'ladi?A)pushti  rangli  bug'doy  doni;  oq  patli  tovuq  va xo'rozlar

B )oq  rangli  itlar;  oq  rangli piyozboshlarC )xu shbo‘y  hidli  qizil  gulli  no'xatlar

D)sariq  rangli  sichqonlar

37.  Odamning  katta  qon  aylanish  doirasida  (a)  va  kichik  qon 

aylanish  doirasida  (b)  venoz  qon  harakatini  ta’minlaydigan 

tomirlarini  aniqlang.

1)  pastki  kovak  vena;  2)  buyrak  arteriyasi;  3)  yuqori  kovak 

vena;  4)  o'pka  arteriyasi;  5)  buyrak  venasi;  6)  o'pka  venasi

A )  a  -   1;  b  -  6

 

B)  a  -  5;  b  -   4 C)  a  -   2;  b 

—6

D)  a  -   3;  b  -  6

38.  Quyidagi  ma’lumotlarga  mos  keluvchi  tushunchalarni 

aniqlang.

1)  hujayra  irsiyatini  o'zgarishiga  olib  keluvchi jarayon;

2)  DNK  molekulasini  tikuvchi  ferment;  3)  peptid  bog'larini 

uzuvchi  ferment;

A )a  —  deletsiya;  b  —  lipaza;  с  —  polimeraza

B )a  —  transkripsiya;  b  —  ligaza;  с  —  tripsin

C )a  —  inversiya;  b  —  transpozaza;  с  —  pepsin

D)a  —  transduksiya;  b  —  ligaza;  с  —  proteaza

39.  Barglari  poyada  qarama-qarshi  joylashgan  ko'p  yillik 

o'tlarni  (a)  va  butalar  (b)  aniqlang.

A )a   -  yalpiz,  kiyiko't;  b  -  ligustrum,  nastarin

B )a  -  shirinmiya,  kiyiko't;  b  -   ligustrum,  sebarga

C )a  -   ligustrum,  kiyiko't;  b  -   nastarin,  mayrnunjon

D )a  -  rayhon,  kiyiko't;  b  -   ligustrum,  nastarin

40.  Zuhrasoch  qirqqulog'ining  sporofiti  uchun  mos javobni 

belgilang.A)rizoidli,  ko‘p  hujayrali jinsiy  a ’zoga  ega

)jinssiz  bo'g'in  hisoblanadi,  zigota  hosil  qiladiC)sporangiyga  ega,  ildizpoyaii  o'simlik

D'jsporadan  rivojlanadi,  tuxum  hujayra  va  sperrnatozoid 

hosil  qiladi

Biologiya  (8769206)

4

41.  Yo'sinlarning  gametofiti  uchun  mos  keladigan  to'g'ri  javobni 

aniqlang.

A)Zigotadan  rivojlanadi,  spora  hosil  qiladi.

B)Jinsi,y  b o‘g ‘in  hisoblanadi,  shoxlangan  yashil  ip,  avtotrof 

oziqlanadi.

G)Jinssiz  b o ‘g ‘in  hisoblanadi,  k o ‘p  hujayrali,  poya-bargli 

o'simlik.

D)Sporadan  rivojlanadi,  sporofit  hisobiga  oziqlanadi.

42.  Uchta bargchali  murakkab  bargga  ega  bo'lgan  o'simliklarni 

aniqlang.

A)qulupnay,  o ‘tloq  sebargasi,  shirinmiya,  gilos

B )soxta  kashtan,  na’matak,  shaftoli,  g ‘o ‘za.C)shirinmiya,  yantoq,  loviya,  na’matak

D)beda,  loviya,  o ‘tloq  sebargasi,  mosh

43.  Boychcchak  uchun  mos  kolmaydigan  belgilar  berilgan javobni 

aniqlang.

1)  ko‘p  yillik  o'simlik;  2)  bir  yillik  o'simlik;  3)  barg 

tomirlaxtishi  parallel  yoki  yoysimon;  4)  bargi  to ‘rsimon  yoki 

patsimon  tomirlangan;  5)  oddiy  gulqo‘rg‘onli;  6)  to'pguli 

oddiy  soyabon

A )  1,  4, 

6

 

B)  2,  4, 6

 

С)  1,  3,  5 D)  2,  3, 

6

44.  Qaysi  organizmlarda  yurakdan  o ‘tuvchi  qon  gazlar 

almashinuvida  ishtirok  etmaydi?

)krab,  biy,  oq  kapalakB )tu t  ipak  qurti,  asalari,  bo'ka

C)chayon,  dafniya,  hasva  qandalasi

D )so ‘na,  chayon,  qoraqurt

45.  Quyidagi  ma’lumotlar  qaysi  organizmlarga  tegishli  ekanligini 

aniqlang.

1)  atmosfera  kislorodi  bilan  nafas  oladi;  2)  suvda erigan 

kislorod  bilan  nafas  oladi;  3)  o ‘pka  yordamida  nafas  oladiA )l-chayon ;  2-daryo  qisqichbaqasi;  3-butli  o'rgimchak

B) 1-baqachanoq;  2-tridakna;  3-chuchuk  suv shillig'iC) 

1

-tovusko‘z; 

2

-tufelka;  3-tridakna

D) 1-yalang‘och  shilliq;  2-chuchuk suv shillig‘i;  3-tok  shillig'i

46.  Dengiz  toshbaqasi  uchun  mantiqiy  b og ‘liq  b o ‘lgan 

tushunchalarni  aniqlang.

1)  tashqi  urug'lanish;  2)  uch  kamerali  yurak;  3)  o ‘ rta  quloq;

4)  uchinchi  qovoq;  5)  metamorfoz;  6)  qovuq

A )  1,  4, 

6

 

B)  2,  3,  4 С)  1,  2, 

6

 

D)  2,  3,  547.  Ildam  kaltakesak  (a)  va triton  (b)  embrional  rivojlanish 

davriga.  xos  ma’lumotlarni  aniqlang.

1)  urug‘lanish  ichki;  2)  gastrulatsiya  blastulaning  qat-qat 

joylashuvi  hisobiga  bo'ladi;  3)  2  marta ekvatorial 

bo'linishdan  so‘ng  32  ta  blastomer  hosil  b o ‘ladi;

4)  embrionning jinsi  tuxum  hujayra tarkibidagi 

xromosomalarga  b og ‘liq;  5)  3  marta  meridinal  b o ‘linishdan 

so‘ng  8  ta  hujayra hosil  bo'ladi;  6)  endodermadan jabra 

rivojlanadi;  7)  urug‘lanish  tashqi

A)  a-3,  7;  b-1,  4 

В)  a-1,  2;  b-5,  7 

C)  a-1,  5;  b-3,  7

D)  a-2,  4;  b-3, 

6

48.  Qoziq  tishlari  kuchli  rivojlangan  sutemizuvchilar  keltirilgan 

javobni  belgilang.

A ) t o ‘n g ‘iz,  morj,  ilvirs,  nutriya

B)norka,  latcha,  suv ayg'iriC)morj,  and  kondori,  qashqaldoq,  qunduz

D )olaqo‘zan,  latcha,  kalamush

49.  Zarg‘aldoq  va  maral  uchun  umumiy  bo'lgan  muhitning 

haroratiga  binoan  moslanish  belgilarini  aniqlang.

1)  ter  bezlarining  b o ‘lishi;  2)  arterial  va  venoz  qonning 

bir-biridan  to ‘liq  ajralishi;  3)  to ‘ rt  kamerali  yurakning  paydo 

b o ‘lishi;  4)  teri  osti  yog1  kletchatkasi  mavjudligi;

5)  migratsiya  qilishi;  6)  terining  patlar  bilan  qoplanishi;

7)  teri  usti  jun  qoplamining  mavjudligi;  8)  qon  aylanishining

nerv  sistemasi  orqali  idora  qilinishi

A)  1,  3,  5 

B)  4, 68

 

C)  2,  3, 8

 

D)  4, 6

,  7

50.  Yuragi  to ‘rt  kamerali,  oshqozoni  ikki  bo'lmali  hayvon 

zotlarini  aniqlang.

1)  Nyugempshir;  2)  Yaroslavl;  3)  Bushuyev;  4)  Plimutrok;

5)  Santa-Gertruda;  6)  Kornuel;  7)  Simmental;  8)  Shortgorn;

9)  Zagorsk;  10)  Kostroma

A)  3,  5,  9 

B)  2,  5,  10 

С)  1,  4, 6

 

D)  3,  7, 8

51.  Nuqtalar  o ‘rnini  to ‘ldiring.

a)  Ilguruh  qonli  odamlar  . . .   guruhga  donor  bo'ladi;

b)  IV  guruh  qonli  odamlar  . . .   guruhga  donor  bo'ladi;

c)  II  guruh  qonli  odamlar  . . .   guruh  uchun  retsipiyent 

bo'ladi;  d)  IV  guruh  qonli  odamlar  . . .   guruh  uchun 

retsipiyent  bo'ladi

A )a   -   IV;  b  -   IV;  с  -   II;  d  -   II

B)a.  -   II;  b  -   III;  с  -   II;  d  -   III

C )a  -   II;  b  -   IV;  с  -   III;  d  -   I

D)a.  -   I;  b -   IV;  с  -   II;  d  -   IV52.  Odam  organizmidagi  periferik  nerv  sistemasiga  doir  noto'g'ri 

m a’lumotlarni  aniqlang.A)aralash  nerv  tolasi;  62  ta  harakatlantiruvchi  nerv  tolalari

B)orqa  miyaning oldingi  shoxidan  chiquvchi sezuvchi  nerv tolalari;  uzunchoq  miyaning  quyi  qismi

C)umurtqa pog'onasi  atrofida joylashgan  nerv  tugunlari;

62  ta  sezuvchi  nerv  tolalari

D)ichki  organlarda joylashgan  nerv  tugunlari

53.  Odamning  nerv  sistemasida  nerv  impulslari  qaysi 

yo'nalishlarda  uzatila-di?

1)  sezuvchi  neyrondan  harakatlantiruvchi  neyronga;  2)  ishchi 

organdan  orqa  miyaga;  3)  orqa  miyadan  bosh  miyaga;

4)  ishchi  organdan  sezuvchi  neyronga;  5)  harakatlantiruvchi 

neyrondan  bosh  miyaga;  6)  bosh  miyadan  harakatlantiruvchi 

neyronga;  7)  harakatlantiruvchi  neyrondan  sezuvchi 

neyronga.

A)  3,  4, 

6

 

B)  2,  3,  4 С)  1,  4,  7 

D)  1,  3, 6

54.  J.B.Lamarkning  biologiya  fanining  rivojlanishiga  q o ’shgan 

xizmatlarini  aniqlang.

1)  birinchi  b o ’lib  evolyutsiya haqidagi  nazariyani  yaratdi;

2)  madaniy  o ’simliklarning  kelib  chiqish  markazini  aniqladi;

3)  organik  olam  evolyutsiyasining  harakatlantiruvchi 

kuchlarini  aniqladi;  4)  organizmlar  tashqi  muhit  ta’sirida 

oddiydan  murakkab  tuzilishga  tom on  o ’zgarib  boradi,  deb 

ta’kidlagan;  5)  irsiy  o ’zgaruvchanlikning  gomologik  qatorlar 

qonunini  kashf etdi;  6)  o ’rganilayotgan  belgilarning 

avlodlarda  namoyon b o ’lishini  miqdor jihatdan  aniq hisobga 

olib  borishni  tatbiq  etdi

A)  2,  B)  1 ,6  

С)  1,  4 

D)  3,  5


5

Kimyo  (8769206)

55.  Qadimgi  panjaqanotli  baliqlardan  suvda hamda  quruqda 

yashovchilarning  kelib  chiqishi  (a),  embrional  rivojlanishning 

keyingi  davrlarida odam  embrionida  peshona,  gorilla 

embrionida  esa jag‘ning  oldinga  bo'rtib  chiqishi  (b), 

ko'rshapalaklar  va  qushlarda  qanotlarning  mavjudligi  (c) 

qanday jarayonlarga  misol  bo'ladi?

A )a  -  rnikroevolyutsiya;  b  -  divergensiya;  с - makroevolyutsiya

B )a  -  makroevolyutsiya;  b  -  divergensiya;  с  -  konvergensiya

C )a  -  divergensiya;  b  -  makroevolyutsiya;  с  -  konvergensiya

D )a  -  makroevolyutsiya;  b  -  rnikroevolyutsiya;  с  - divergensiya

56.  T o ‘g‘ri  (a)  va noto‘g‘ri  (b)  fikrlarrii  aniqlang.

1)  mezozavrlar  -  baliq  kaltakesaklar;  2)  ixtiostegalar  -  qirilib 

ketgan  suvda  hamda  quruqlikda yashovchilar;  3)  ixtiozavrlar

-  ilon  kaltakesaklar;  4)  trilobitlar  -  qadimgi  b o ‘g ‘imoyoqlilar;

5)  tiranozavrlar  -  yirtqich  kaltakesaklar;  6)  brontozavrlar  - 

o ‘tx o ‘r  kaltakesaklar;  7)  qalqondorlar  -  bosh  skeletlilar.

A)  a  -  2,  5;  b -   3,  4 

B)  a  -  4,  5;  b  -  2, 

6

C)  a  -  3,  4;  b  -  1,  7 

D)  a  -  2,  4;  b  -  1,  3

57.  Qaysi javobda  noto‘g ‘ri  ma’lumotlar  keltirilgan?A )o ‘simliklarning  sovuqqa  chidamliligi  hujayralarda  qand 

miqdorining karnayishi  bilan  b og ‘liq

B )k o ‘rinadigan  nurlar  o'simliklarda  fotosintez jarayonining 

amalga  oshishida  katta  ahamiyatga  ega

C )tut  ipak  qurti  qisqa  kunda yaxshi  rivojlanadi

)omilning  organizm  hayoti  uchun  eng  qulay  darajasi  — 

optimal  daraja  deyiladi;

58.  Ikkita  DNK  molekulasi  tarkibida jami  1800  ta nukleotid 

mavjud.  Birinchi  DNK  molekulasidagi  nukleotidlarning  25%i 

sitozin  nukleotididan  iborat,  ikkinchi  DNK  molekulasidagi 

nukleotidlarning  20%i  guanin  nukleotididan  iborat.  Agar 

ikkala  DNK  molekulasi  tarkibidagi  timin  nukleotidlari 

yig‘indisi  500  taga teng  bo'lsa,  ikkinchi  DNK  dagi  guanin 

nukleotidlari  sonini  aniqlang.

A )  120 

B)  300 

C)  150 

D)  200

59.  Kapalaklarda  tananing  rangli  va  qanotlarida o'simtalarning 

b o ‘lishi  dominant  autosomada  birikkan  holda irsiylanadi. 

(krossingover  6%).  Digeterozigota  urg‘ochi  kapalak 

(dominant  genlar  faqat  otasidan  o'tgan)  tanasi  rangsiz, 

qanotida  o ‘simtalar  b o ‘lmagan  erkak  kapalak  bilan 

chatishtirilganda  800  ta  avlod  olindi.  Avloddagi 

kapalaklarning  qanchasi  tanasi  rangsiz  bo'lib,  qanotlarida 

o ‘sirntalar  bo'ladi?

A)  376 

B)  400 

C)  752 

D)  24


60.  Odamlarda jingalak  soch  silliq  soch  ustidan  chala 

dominantlik  qiladi,  geterozigotalilarda  soch  to'lqinsimon 

bo'ladi.  Sepkillilik  sepkilsizlik  ustidan  to'liq  dominantlik 

qiladi.  Gemofiliya  esa  X   xromosoinada joylashgan  retsessiv 

belgi  hisoblanadi.  Barcha  genlari  bo'yicha geterozigotali  ayol 

va silliq  sochli,  sepkilsiz,  sog'lom  erkak  oilasida  tug'ilgan 

gemofiliya  bo'yicha  sog'lom,  silliq  sochli  o'g'il  bolaning 

genotipini  aniqlang.

A )  cia B B X HY  

B)  aabbXHY  

C)  A A b b X HY

D)  A a B b X HY

K I M Y O

61.  Massa  nisbatlari  m (C a )  :  m( S)   :  m (0 )= 5 :4 :6   kabi  bo'lgan 

birikmaning  formulasini  aniqlang.

A )  CaSOs 

B)  CaS

2

0

7

 

C)  C aS O i D)  CaS

2

0

3

62.  2:1  rnol  nisbatda  olingan  metan  va  silan  aralashmasining 

o'rtacha  molyar  massasini  (g/m ol)  aniqlang.

A )  18 

B)  64/3 

C)  24 

D)  56/6

63.  Kimyoviy  element  atomining  5-pog'onasida  5  ta elektron 

bo'lsa,  elementning  elektron  konfiguratsiyasini  ko'rsating.

) . . . 5 s 4 d4

 

B)  . . .  5s25p3 C)  . . .  5s24d4 

D ) . . . 5 s 25p564.  X n  ioni  Y

+2

  ioniga  3  ta  elektron  bersa,  zaryadlari  teng 

bo'lib  qoladi.  “ n”  ning  qiymatini  aniqlang.

A )  -4 


B)  + 4  

C)  -2 


D)  + 2

65.  Molekulalardagi  bog'  energiyasi  ortib  borish  tartibi 

keltirilgan  qatorni  ko'rsating.А) 

нвг, 


нсг, 

h f  

в) 


n 2, 

o2, 

f

2

 

С) на, 

нвг, 

h i

D)  F2,  0

2

,  C l2

66.  Magniy  gidropirofosfat  tuzining  ekvivalent  molyar  massasini 

(g/m ol)  aniqlang.

A )  211/6 

B)  211/3 

C)  211/2 

D)  211/5

67.  Reaksiya  tezligini  16  marta  oshirish  uchun  temperaturani 

necha gradusga  (°C )  oshirish  kerak?  (7 —2)

A)  50 

B)  40 С )  20 

D)  30

68.  Eritmaga  600  g  suv  qo'shilganda,  eritmaning  massa  ulushi 

2,5  marta  kamaysa,  hosil  bo'lgan  eritmaning  massasini  (g) 

toping.

A)  240 B)  1000 

C)  1500 

D)  500

69.  Molyar  konsentratsiyalari  nisbati  3:4  bo'lgan  ikki  eritmaning 

umumiy  hajmi  42  litr.  Agar  ikkala  eritmadagi  erigan  modda 

miqdori  nisbati  mos  ravishda 3:4  bo'lsa,  konsentratsiyasi 

katta eritma hajmini  (litr)  aniqlang.

A )  24 

B)  21 

C)  16 

D)  1470.  Qaysi  modda  yordamida suyultirilgan  xlorid  va suyultirilgan 

sulfat  kislotalarni  bir-biridan  farqlash  mumkin?

A)  bariy  xlorid 

B)  natriy xlorid 

C)  kumush 

D)  rux71.  Kalsiy  fosfidning  gidrolizidan  necha gramm  ishqor  va 

0,896  litr  (n.sh.)  gaz  hosil  bo'ladi?

A)  1,11 

B)  4,44 

C)  3,33 

D)  2,2272.  Quyidagilardan  qaysilari  oksidlanish jarayonini  aks  ettiradi? 

1)  C H3

C H 2OII  ->  C l h C H O ;  2)  С г 20 2“  

CY3+;


3)  H C H O   ->  C H

3

OH]   4)  P H

3

  ->  P


2

OA)  2,  4 

B)  1,  3 

C)  1,  4 

)  2,  373.  Quyidagi  oksidlanish-qaytarilish  reaksiyasidagi  jami 

koeffitsiyentlar  yig'indisini  aniqlang.K M n O i  +  K O H   +  N a

2

S 0

3

 

->  К 2МпОл  +   N a

2

SOA 

+  

H 20  

A ) 

6

 

B)  8 C)  9 

D)  1074.  2  mol  kaliy  galogenidi  saqlagan  suvli  eritma  5  P  tok  bilan 

elektroliz  qilinganda  anodda  95  g  moddalar  ajraldi. 

Galogenni  aniqlang.

A )  xlor 

B)  ftor 

C)  yod 

D)  brom

75.  200  g  47%  li  mis(II)  nitrat  eritmasidan  necha faradey  tok 

o'tkazilganda  katodda  2,24  litr  (n.sh.)  gaz  ajraladi?

(elektrod  inert)

A)  4 


B)  3 

C)  1,5 

D)  1,2

76.  1  molekula  tem ir(Ill)  gidroksosulfat  hosil  bo'lishi  uchun, 

tegishli  asos  va  kislota  o'zaro  reaksiyaga  kirishgan.  Kislota 

va  asos  oldidagi  koeffitsiyentlar  yig'indisini  toping.

A )  3 


B)  

С )  2 

D)  477.  Fosfat  kislota  eritinasiga  qaysi  metall  qo'shilsa,  cho'kma 

ajralmaydi?

A )  Ca 

B)  Li 

C)  Ba 

D)  Na78.  rl ’arkibida  40  gramm  N a O H   tutuvchi  130  gramm  o'yuvchi 

natriy  eritmasiga  necha gramm  Na  metali  tashlanganda 

olingan  eritmadagi  erigan  modda  va  erituvchi  atomlar  soni 

tenglashadi?

A )  46 

B)  23 

C)  6,9 

D)  11,5Kimyo  (8769206)

6

79.  Nodir  gazlar  (geliydan  tashqari)qaysi  elementlar  oilasiga 

mansub?

A )  p B)  s 

C)  d 

D)  /

80.  Noma’lum  ishqor  eritmasida  ishqorning  massa  ulushi  1/10  ga tong.  Agar  eritma  tarkibidagi  suvning  miqdori  (mol) 

ishqorning  miqdoridan  (mol)  20  marta ko‘p  bo'lsa,  ishqorni 

aniqlang.

А )  К О Н  

B)  N a O H  

C)  RbOH 

D)  L iO Ii

81.  Quyidagi  moddalardan  qaysi  biri  organik  moddalarning 

kimyoviy  tuzilish  nazariyasiga  zid  keladi?

A)  C eH io C h  

В)  CrHxaCHO 

C)  C5

H u C O O H

D)  C g H n C h

82.  2-brom-2-metilbutangg,  Na  metali  ta’sir  ettirib  olingan  alkan 

tarkibidagi  to ‘rtlamchi  С  atom(lar)i  sonini  aniqlang.

A)  2 

В )  3 С )  4 

D)  1

83.  Molekulyar  massasi  (m.a.b.)  metanning  geliyga  nisbatan 

zichligidan  17,5  marta  katta bo'lgan  alkenni  toping.

A)  penten 

B)  propen 

C)  buten 

D)  geksen

84.  Etilen,  metilsiklopropan  va kisloroddan  iborat  30  litr 

aralashma  o'zaro  to'liq  ta’sirlashtirilgandan  so'ng  suv 

bug'lari  va  C O

2

  dan  iborat  32  litr  aralashma  hosil  bo'ldi. 

Boshlang'ich  aralashma  tarkibidagi  sikloalkan  hajmini  (litr) 

aniqlang.  (Barcha hajmlar  bir  xil  sharoitda olingan)

A )  24 

B)  16 

C)  2 

D)  1485.  рвН*,СС1з  gidrolizlanganda  qanday  kislota  hosil  bo'ladi?

A )  o-ftal  kislota 

B)  tereftal  kislota 

C)  benzoy kislota

D)  fenil  sirka  kislota

86.  1  mol  akrolein  olish  uchun  sarflangan  glitserindan  necha 

gramm  trinitroglitserin  olish  mumkin?  ((£>=100%, 

^Itrinitroglitserin ”  227  g/m ol)

A)  227 

B)  184 

C)  454 

D)  92

87.  1,5  mol  glukozaning  limon  kislota,li  bijg‘ishidan  olingan 

maxsulotni  to ‘liq  neytrallash  uchun  30%  li  N a O H  

eritmasidan  necha  gramm  talab  etiladi?

A )  800 

B)  1000 

C)  600 

D)  2000

88.  Qaysi  aminokislota  qizdirilganda  osonlik  bilan  suv  ajratib 

diketopiperazin  hosil  qiladi?A)2-metil-3-a,minobutan  kislota

B)3-aminopentan  kislota

C)ot-aminopropion  kislota

D)/3-aminopropion  kislota

89.  Tarkibidagi  uglerod  atomlari  soni  teng  bo'lgan  pirrol  va 

imidazol  aralashmasining  miqdoriy  (mol)  nisbatini  aniqlang. 

A)  1:1 

B)  2:1 

C)  2:3 

D)  3:4

90.  Molekulyar  massasi  25000  (m.a.b)  ga teng  bo'lgan 

politetraftoretilenning  polimerlanish  darajasini  aniqlang.

A)  250 

B)  100 

C)  1000 D)  500

Download 395.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling