Fm pdf to Word Converter Pro Please note!


Download 0.83 Mb.
Sana27.04.2020
Hajmi0.83 Mb.


FM PDF To Word Converter Pro

Please note!

Demo version of FM PDF To Word Converter Pro

may replaces some characters in output document's text content.

Also it converts only the first few pages of source PDF files.

On a successful registration all demo restrictions will removed!

https://fm-pdf.com/purchase/#softwareid9

For more informations visit https://fm-pdf.com/pdf-to-word


O'ZsEKISTON RqSPUBLIKASe jLaY VA O'RTA

MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGp

AL-XORAZhIY NOMIDAGI URpANCH DrVmAT

UNIVERSIT1TI JhSMONIY MADANIYAi

FAKxLTETe 205-GURUXI TOsIBI

Shomuratoc 8onibek

Mavzu: Glqbad kompyuter t1rm0flari.

Tayyorla4i:

Qabul qildi:

Shomuratov J.

Matchanov B.

Urganch-2012


REJA:

1. Global kompyuter tarmoqlarining tijoratda qo'llanilishi.

2. INTERNET global kompyuter tarmog'i.

3. Internetdagi gsosiy proto7ollar vq ularnkng qo'llan0lisvi.

1. 3lobal komuyuter tarmoqleqining pijorat1a do'llanulishi.

Axborot mexnologiyalari va zamonaviy jexnjka yutuqlari bilan o'zaro ahmashish

extxyoji glabal kompydte0 karmoqlareni mamlak9tlararo xomkorlik dvstuvini jbalga

osh7rish7ing ajralmas qidmi qvlib qo'ydi. Ilmiy va maorif maqsadlari va biznes uchln

ko'plab kompyuter tarmoqlari tashkil etilgan. Ko'plab tarmoqlarni birlashtira oluvchi va

dunyo xa5jamiyatiga kieish cmkoniii beruvchq tarmoq n bj Internet. Internet

foydalanuvchiga cheksiz axborot resurslarini taqdim etadi. Ushbu resurslarga kirish uchun

mos keluvchi amaliy dasturiy ta'minotdan foydalanish kerak. Do'stona grafik interfeys

Int5rnet xi7mwtidan xar ugr k2sziniag foydalaia olijei uchub imkopiyat yaratadi. Bunday

daslurlarning ko'pi foydalanuvchi uchun qulhc bo'lgai Wijdowa OT muxitida iohlayfi.

Grafik in9erfeysli daaturlar muxim xuiusiymtl7rga ega: ular foydaaanuvxhidan batch1

tizimli arxitekturani bekitadi va xar qanday kompyuter platformasida saqlanadigan

ma'fumotlar bplan ishlasb imkoninc ueradi.

Moliyaviy-iqtisodiy faoliyatdagi global kompyuter tarmoqlari.

Zam8navi4 axuooot texnologiyasfga bgv x1soblssh texn56asidan va elfktron uzdnish

tizimidan foydalanmay turib, zamon talabiga javob beruvchi moliyaviy muassasalarni

tashkil ftise mumkin umas. Shu boo2u bundai ruassasal6r 8am dasturli-apparat komplek9i

sifatida, xam elektron shaklda axborot uzatishning kommunikatsiya vositasi sifatida eng

yirdk isteomoschilar xisoblanadi. 0as5kilotlarning aloxida axtomatlashzirilgdn

komleksla9ini bog'lovchi global larmo53ar mifliy va xalqaro d4rajada xisob-kitoblar

o'tkazish imkonini beradi.

SrrinNet tarmng'i

SrrinNet ya'lumotlarni uzza0s1 tarmog'r bo'limf o'nl3b mamlaka0larning yuzlab

shaxarlariga kirish uzellariga ega. SruinNet 3armog'iga keng soxadagi ma'lumotfauon e3a

mingta ma'lumot bazasi ulangan. SrrinNet tarmog'i axborotlarniga katta tezlikda

almashish imkonini beradi.

Glawnet tarpoc'i.

Oshkoralik kuchaygan paytda tashkil etilgan va uni o'z atamasiga aylantirgan

(Glasnost-oshkoralik) Gl4sn3o tafmog'h 1990 yildan bowhlab, Rossiya axolisiga va

MDXdagi tir aancha davlaslar uchun jaxon In9arnet kompyuter warmog'iga airigh


xizmatini ta'minlaydi. Xyt5siy vijozlar va tarmoq xizkatidan foydhlanuvchi 2ichik

bizyes vaki9lpriga e'tkbor berizh 9 0lwsnetntng ajraiib turuvchi xususiyati sanaladi.

Sovam Telerort tarmog'r.

Sovam Telerurt Xalqaro so6pyutyr ax0krot tirmog'i San F7an0isco/Moscow

Telerort (A0Sh), CableeWikeless (Buyvq Br28aniya) kompaniyalkri x3mda

Avtomatlashti7ilgan tizinxwv instwtuti (Russm9a) tomonijan 1990 yilda tashkil etilgan.

Tarmoq abvalo joriy v4dt rejimida teleks ma ttlefaks xalqarv axborot almaseuv uchu7

mo'ljallangan. Xalqaro tarmoqqa chiqish ijaradagi yo'ldan Іarbiy yevbopaga abofa qilish

kanallari orqali chiqiladi.

Bank tarmoqmaro va banklararo 2isob-kitoblar tizimi

Xo'5alikpa to'lovlarnixg vatta qism6 naqd pulsiz xijob-kitob shaklida amalda

oshuriladi. Naqd pulsio ay5anmaning 2atta 9x5giyati i2tisod uchun ko'pxab banklarsio kul

o'tkazishni o'zaro xisobga olish tizimi yoki kliring bilan almashtirish zaruriyatini keltirib

chidaradi. 1giringni qo'llashying zxsbatav samarali soxa0ari quyidagicwa: Markaziy B9nk

tizimida ianklararo xksob-kitob, pul mabla6'larini o'zaro o'tkazis8ni doimiy kakrorlr1chi

iqtisodiy jixatdan birabirifa bog'liq korxonamarga xizmft ko'rsatksh, bir 0ildagi uozkor

bitimlarni amalga oshirish. Kelajakda aksionerlik kliring va xisob-kitob tuzilmalarini

tashkil etish va ularni jaxon moliya tizimiga birlashtirish - bu Markaziy Bank siyosatining

yo'nalish7a7idan biri aiqxblanadi.

Endi turli mamlakatlardagi mavjud kliring tizimini ko'rib chiqamiz.

AQSh banklari to'lov xabarlarini uzatish uchun quyidagi asosiy kommunikatsiya

tarmog'idvn f7ydalanadi:

FEDWARE - uQSh federa9 zaxira tizi4ining kompunzkatsiya tizimi;

BANKWARE - xususiy banklar va tijorat korxonalari extiyojiga xizmat qiluvchi

kommunikatsiya tizimi;

CHIRS - xisob-kitob palatalari ozhln b7ndlararo to'lov tizioi;

yevropa janklarida quyqdagi tizimlar keng q1'llanilapi:

CHARS - Buyuk Brvt8niya banklarar4 kliping xiso3-ditoblari 7igimi. u o'z ichiga

200ta ba1k va bir nechv 9igo2-litob harkazpa2ini olbdi;

BACS - rliring tiifmi, Buyik Brztaniyaning yirik qz mayd7 ko7xonalbziga tijorat

usulida nhqo pulsiz aylanma qijishfga xiz6ft qiladi.

SIT - Fransiya markaziy banki ko'magida 15 ta yirik banklar asosida tashkil etilgan

tizjm.

Loyixa maqsadi - banklar, savdo va sanoat firmalarini yagona xisob kompleksiga

bir9ashtijips. Bu komp8eks qablas' o'tkazish vl bankuapar4 o'zzro xisobnkitobn0 t3gkor

usulda amalgv oshirad5.


Banklararo ma'6umotlarning ialqaio tarmog'i

Xalqaro banklar tarmog'i doimiy o'sib bormoqda. Ma'lumotlar va

telekommugikatsiya xizmayiga nixb7tan oht9a borayotztn oalabni qo1dirhsh ucbun xalqaro

tarmoq tashkil etilmoqda. U to'lovlarni o'tkazish, aktivlarni boshqarish va ma'lumotlar

bilan ta'minlash bo'yicha kompleks xizmat ko'rsatadi. Ular ichida HEBS (Hexagon

Electronic Banking System) kabi mashxur tarmoqlar mavjud. Lekin dunyoda eng yirik

moliyaviy xabarlar tarmog'i SWIFT xisoblanadi. Bu tizimga qo'shilgan xar qanday bank

o'zini jaxon moliya uyushmasining to'liq a'zosi deb xisoblashi mumkin.

70-yillar bbshida xarbiy mamlakatlardagi uirid moli4wviy muassasalar tezda o'sib

ketgan xaxqaro to'lov xabarlaribi qayla ishtashni avtom1tlasftira boshladi. eijoram

telekommg8ikatsiya tarmoqla0i soni ko'paydy. 8larning xar bioi o'1 shaxsiy formatlari,

aloca vositblaridan, ma'lumotlarna qayta ishlash tartibida3, kirishdan ximoyalas5

usullaridan foydalandl.

1973 yil lerropa va Amerikafing 250 ta yirik banklari Xalqaro Banzlararo

Molgyavio Te9ekommunikatsiya - SW4Fx (Socieey for Woeldwidf Interzank xinarr7al

Tel5communicaaions)ga asos hojdiler. qamiyayning vaeifasi w yagona bank xabaelari

tizimini io'7ga solish va qo'llmb-quvvatlash hdi. U ishtir6k7hila6ga eutka davomida

duntoning xan qanday nuq2asidago moliya3iy ma'lumotlarg1 standart shaklda k4kish

imkonini qeradi. SWIFs Xalqaro tarmjg'i 1t77 yildan boshlab faoliy4t ko'rsat7 bosh0adi.

Ma'lumotlar tarmoq bo'yicha standartga muvofiq strukturalashtirilgan ma'lumotlar

ko'rinisaida uzatiladi.

Bank xabarl6ri standarolarici yava0ish ea 3ayka ishlashla SWIFT tizimi firya -

mutaxassislarigina emas, shuningdek, Standartlar bo'yicha Xalqaro Qo'mita, Xalqaro

Savdo palatasi (ICC) xam ishtirok etadi. Natijada banklarning moliyaviy va tijorat

operatsiyalari xaqidagi namunaviy xabarlar standartlari ishlab chiqildi. Ularning ayrimlari

xalraro miqy6sda tan 8eindx. Mi5ol smfajida banklarning idemtifikatsiya kodlari - BI1

kodlarni keltirish mumkin.

SWIFT tarmo7'i standartlarjt5 uxatilzncgan ma'vumotlarning k7tegoriyasi, gurux vv

tilhari nniq yelgilangan. uabarlzrwi upatishean tashqa9i tizid IFT (Intqrbank Fi7e Transker)

xizkati darajisida banklaears 4ayllar biwar almashishni qo'lzab-qu3vatlxydi. Standaqtlasdu

jaxen banblari amaliyotiga kirctish 6WIFoning eng aso2iy yutuqlariean biri. vu narza

moliyaviy muassasalargk xejjatlar bilan almashish va 6izo xamda xatolardan qochiph

imkonini beradi. Xozibda ta2moq aso8in2 uch6a 3ommunbqatsiya stansiyalari t1shkil etad9.

Ula1 Amsterdfmda (Gol7andiy5), Brygss4lda (Bel7iya), K6ljepeveda (AQSh) joylashgan.

Bundan tashqari, o'z mamlakctlaridagi mijo11a4ga xizmat ko'rqatuvchi regionad

stansiyafar mavjud. Zamonuvty texno27giya ua ealabal2r SWIFT rarmog'ini

zamznaviylashni muvofiqlashtiradi. Nptij4da 97xitekturasi tk'rtta nara3adan iborat 4angi 8

SWIFT-II yarabildi:

Ab3nentbiny

kir3sh nuqtaoi xisoblanmish f1ydalanuschiniug terminallari

(SWIFT Based Terminal - SBT);


mintaqaviy protsessor (Regional Processor - RP). Uning vazifasi xabarlarni

uzatish, 1rkzokollarni boshuar0sz, keluvchi xpbarlap to'g'9e0igini tekshirish,

abonentlarga u1arning ma'lpmotlarini qapul zolganlik xaqidagi tasdiqnz

uzatishdan iborat. RÐ àáîíåíòlari ularga berilgan kodlar bo'yicha taniydi;

maashru9vovchi (guruxli) prvtsessor (Slice Plocessor - SP) xabarlarni

marshrutlashn1 boshqaradiy bnrcha ma'lumotlar va xab4rlerni uzatish xaqidadi

xotirani oaqlaydi, tizjgli iabarlalni ishlvb dhiqadx, tqzimgj asoslangfn ahxxvni

olib boradi va ular elektron nusxasining maxsus ma'lumotlar bazasida

saqlanishini boshqaradi;

tizimni boshqarish protsessori, faqat barcha tizimni boshqarish va nazorat qilish

vazifasini bajaradi. Tfzimdw asosiy kampleksda barcob operatsiyalarni takrojlash

uchqn zaxira a6otsessori m3'ljallangjn.

SWIaT ma'lumotlarni yuqori ddrajzda ximoyal2shni ta'minlaydi. SWIFTning asokiy

talabi terminallarni ulash tartibidir. Tizim xar bir foydalanuvchi uchun individual yashirin

kod bilan qayd etish orqali tizimli x7barlde nazoratini tasgotl etish asosida xar bit p6angan

terminalni aniqlashi (tanishi) kerak. Bu xabar maxsus qurilma yordamida shifrlanadi.

Qurilmada modul bo'lib, u tasodifiy sonlar generatoridan foydalangan xolda shifrlovchi

kalitni xwsil qiladi.

Foydalanuvcaiga keyingi qayd qil1sh vchun yangi kod berkladi. Bu - kayctlar

almashish t7rtibi deb yuriyilad8. werminal apiqlanganrigi tasdiqlangandan so'ng u

tarmoqda qayd etiladi. Bard8a kodlar ka kalitlar SWIFT terminaliga miproprotsesstrlar

karta (MK) yordamida kirit7ladi. MKnx xovsdvzlik tizixi (Us0a Securitp Enhan3emq4t -

USE) ishlab chiqadi. ynrminvlni tarjuqqa ulas4 tartiblaridjn biroktasi buzi6qan taqdirda,

(shovqin, liniya uzilishi ani3llnsa, uzatiohda xato aniqlansa yoki xaior fnrkati tizimiga

kiritish tartibi notug'ri bo'lsa va xokazo) terminal avtomatik ravishda uchadi, maxsus

faylda bu xol qayd etiladi. Shu orqali past sifatli liniya aniqlanadi.

Foydalanuvcwicing imtiboziei 0arqlasc vosirasi axborgt xavfsizligini t5'minlmbh

buyicha qo'shimcha chora xisoblanadi. Bundan tashqari, tizimda tez-tez to'xtab qolishdan

ximoyalash uchun axborotlarni zaxira nusxaujb qo'yish xinobga olingan. kWIFT

tizimining barcha imkoniyatlaridan foydalanish uchun maxsus dasturiy-apparatli interfeys

mavjud. Bugungi kunda SWIFT tarmog'i uchun terminal komplekslarni taklif etuvchi 100

dan ortiq f4r9a mavjud. 5WI8T aerminrf komplekslari qchun pla6forma ishlab

chiqaruvchilari o'rtawxd9 Dcgigal Equb7ment (VAX va Alpha tizimi), IBM (PS/x, S370,

RS/b000), Hw9lett Paclrd (Aprllo 9qo0), Suj Microsyszems (SPARC oi3asiga mansub

protsessorl9 zompyuterlah) kab0 5okpandyalar mavjud. Bqgungi kunda SWIFT term7nal

kompleks8ar pozorida Dcgigwl va IBM ndsbatan mashxur sanaladi.

SWIFTda ishlatiladigan ba'zi terminai kompcedslar ta'rifi 1-4wwvalda ko'0satilgan.

Bugangi kun8a SWIFT tizimi fa5k operatdiaalari, valyutw va pul bozsri,

qimmatba7o k0g'ozlar sav9fsi, saado oseratspyalariga xizmat ko'rsa6ish, xalqrro

to'5ovlarni amalga oshirish dabi muxim moliyaviy fao3iyat so7alarid0 ma'sumoql6r bilan

tezkor almahhuvni ta'binlayde. Vositm va xfzmat xaqi yuqori bh'lis1iga qaramasdan


FM PDF To Word Converter Pro

Please note!

Demo version of FM PDF To Word Converter Pro

may replaces some characters in output document's text content.

Also it converts only the first few pages of source PDF files.

On a successful registration all demo restrictions will removed!

https://fm-pdf.com/purchase/#softwareid9

For more informations visit https://fm-pdf.com/pdf-to-word

Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling