Gidrolizni kuchaytirish uchun qanday amallarni amalga oshirish kerak?


Download 43 Kb.
Sana26.12.2021
Hajmi43 Kb.
#183025
Bog'liq
Yakshanbaga A variant


31. K2SO4 gidrolizni kuchaytirish uchun qanday amallarni amalga oshirish kerak?

1. Teperaturani oshirish kerak 2.temperaturani pasaytirish kerak 3.bosimni oshirish kerak 4.bosimni kamaytirish kerak 5.suv solish kerak

6.suvni bug’latish kerak 7.teskari muhitli modda qo’shish kerak 8.o’zining muhitidagi modda qo’shish kerak?

A)1.3.5.7 B)2.4.6.8

C)1.5 D) gidrolizlanmaydi
32.NH3+O2=NO+H2O ushbu reaksiyada hajm ikki marta kamaytirilsa to’g’ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A)512 B)32 C)64 D)256
33.Quyidagi muozanatda turgan sistemada CO ning unimini oshirish uchun qanday amallarni bajarish kerak?

CO2+H2=CO+H2O +Q

1. vadorod konsentratsiyasini oshirish 2.vodorod konsentratsiyasini kamaytirish 3.bosimni oshirish 4.bosimni kamaytirish 5.kislorod konsentratsiyasini oshirish 6.CO2 konsentratsiyasini kamaytirish 7.CO konsentrastsiyasini oshirish 8.CO konsentratsiyasini kamaytirish

A)1.2.3 B)1.5.8 D)4.5.6 D)6.7.8


34. FeX2 tarkibli birikmaning massasi 62 g bo’lib, undagi temirning massasi 11,2 g bo’lsa, FeX3 tarkibli 43,7 g modda tarkibidagi temirning massasini aniqlang.

A) 11,2 B) 28 C) 33,6 D) 5,6


35.Nitrat kislotaning 20% li eritmasini hosil qilish uchun uning 5%li 120g eritmasiga 40% li eritmadan qanday miqdorda qo’shish kerak?

A)108 B)114 C)49 D)90


36. NaCl eritmasiga undagi tuz massasicha suv qo'shildi. Hosil bo’lgan ertmaga esa shu eritmaning 2/3 qismi miqdorda NaCl qo’shilganda 50% li eritma olingan bo’lsa, dastlabki eritma necha foizli bo’lgan?

A)14.3 B)38.89 C)25 D)20


37. Si, Сu va (NH4)2SO4* xH2О dan iborat 38,1 g aralashma 100 g 20 % li natriy gidroksid eritmasida eritilganda o‘rtacha molar massasi 11 g/mol bo'lgan gazlar aralashmasi va 12,8 g cho’kma hosil bo’ldi. x ning qiymatini aniqlang?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 2
38. Sulfat kislota eritmasining molyar va foiz konsentratsiyalari nisbati 1:7 bo‘lsa, uning zichligi (g/ml) qandayligini toping.

A) 1,2 B) 1,4 C) 1,5 D) 1,6


39. 2,5 mol CO2 va 5 mol CO gazlar aralashmasida jami bog'laming necha foizini σ-bog‘lar tashkil qiladi?

A) 50 B) 40 C) 70 D) 60


40. Kristall panjaralari bir xil bo'lgan moddalar keltirilgan qatorni ko‘rsating.

A) natriy sulfat, vodorod, vodorod sulfid

B) ammiak, kaliy sulfid, vodorod

C) natriy fosfat, vodorod, kislorodD) litiy ftorid, natriy fosfat, sariq qon tuzi
41. Alyuminiy gidroksoarsenat molеkulasidagi π va σ - bog’lar qanday nisbatda bo’ladi?

А)1:11 В)10:1 С)7:8 D)1:10


42. 113 mg radiy yemirilishidan (226Ra=222Rn+x) olingan x zarrachaning 80 foizi aluminiy bilan ta’sirlashganda (27Al + x = Si + H) qancha (g) kremniy izotopi olinadi?

A) 1,2*10-2 B) 1.2*10-3

C) 1,4*10-3 D) 1,4*10-2


43.Ar va CO 1;2 hajmiy nisbatda aralashtirildi,keying gal C3H4 va C2H4 gazlari 1;2 massa nisbatda aralshtirildi. Ikki gazlar aralashmasining o’rtacha molekulyar massasi farqini toping?

A) 0.88 B) 1.11 C) 0.99 D)1.22

44.Qaysi modda tarkibida S va O nisbati 1:3 nisbatta?

A)alyuminiy digidroksisulfat

B)alyuminiy gidrosulfat C)kalsiy gidrosulfit D)kalsiy gidrosulfat

45.Hajmi 1 l bo’lgan idishda o’tkazilgan reaksiyada 5minut davomida 3mol modda sarflandi. Reaksiyaning o’rtacha tezligini toping?(mol/l*sek)

A)0.02 B)0.01 C)0.05 D)0.1


46. Qaysi kristal panjara tugunlarida erkin elektronlar bo’ladi?

A) ion B) atom C) metal D)molekulyar


47. Kislorod va geliy teng massada gazlar aralashganda hosil bo’lgan gazlar o’rtachasidan 10.88gr/mol kop bo’lgan o’rtacha massaga ega bo’lgan gazlar aralashmasi qaysi javobda berilgan?

A) Ne va CO B) F2 va CO2

D) CH4 va NH3 D) NH3 va HF
48. Quyidagi pog’onachalarga sig’adigan maksimal elektronlarni bilgan holda quydagi berilgan pog’onachalardagi elektron yig’indisini toping? Ks+Kp+Mp+Md+Kd+Kf+Lp+Lf=???

A)68 B)54 C)24 D)58


49. SO3 va SO2 aralashmasining 27,2 gramidagi atomlar soni 1,3∙NA bo’lsa, aralashmadagi SO2 massasi SO3 nikidan necha gramga ortiq?

A) 8 B)19,2 C) 11,2 D) 16


50. Quyidagi qaysi elementlar orasidagi bog‘ eng kuchli qutblangan?

A) xlor-vodorod B) oltingugurt-vodorod

C) fosfor-vodorod D) uglerod-vodorod


51. Uchta teng hajmli idish olingan bo’lib, ftor bilan to’lgan birinchi idishning massasi 44 g, kislorod bilan to’lgan ikkinchi idishning massasi 41 g, 1:3 hajmiy nisbatda noma’lum gaz va azot bilan to’lgan uchinchi idishning massasi esa 38 g. Noma’lum gazni aniqlang.

A) Ne B) Ar C) O3 . D) CO2
52. Kunkel usuli bo’yicha 1mol oq fosfor olish uchun sarflanadigan dastlabki parchalangan modda massasini toping?

A)548 B)274 C)132 C)396
53. To’yinuvchanlik va yo’naluvchanlik xoosasi movjud bo’lmagan moddani belgilang?

A) SO2 B)Cu C) KNO3 D)HCl


54. Ushbu reaksiyada kislorod o‘rniga havo ishlatilsa reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
A) 125 marta kamayadi B) 125 marta ortadi
C) 25 marta kamayadi D) 625 marta kamayadi
55. A2B2O7 va A2BO4 bo‘lgan moddalar tarkibida O2 ning massa ulushi 38,1% va 33% ga teng (tegishlicha) A va B elementlarni aniqlang.
A) K, Cr B) Li, Cr C) K, S D) Li, S
56. → 72Э + x + 8 yadro reaksiyasida 84 mg Э hosil bo’lgan bo’lsa, necha hajm (sm3) gaz ajraladi?
A) 35,84 B) 36,94 C) 37,64 D) 34,75
57. 89,6 litrli reaktorda 2 mol A gaz 0,8 atm. bosimda parchalandi (A(g) ↔ B(g) + C(g)). Muvozanat qaror topgan sistemada bosim 1,2 atm. bo‘lsa, muvozanat konstantasini ( KM ) aniqlang. (T = const)

A) 1/44,8 B) 44,8 C) 89,6 D) 1/89,6


58. Azot bilan qaysi galogenvodorod aralashmasining 202,65 𝑘𝑃𝑎 bosim va 50 ℃ agi zichligi 1,886𝑔𝑟/𝑙 bo`ladi?

A) HCl B) HBr C) HJ D) HF


59. 15 g perxlorat kislota P2O5 bilan ta’sirlashuvidan necha gramm kislota hosil bo’ladi?

A)23,88 B)11,94 C) 24,48 D)12.24


60. EO3-2 anion tarkibida 32 dona elektron bo’lsa, ushbu aniondagi E ni toping.

A)P B)C C)S D)SiDownload 43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling