Mavzu: kross tayyorgarligini oshirish


Download 33.28 Kb.
Sana04.09.2020
Hajmi33.28 Kb.

MAVZU: KROSS TAYYORGARLIGINI OSHIRISH


Mashg‘ulot vaqti 2 soat

Talabalar soni

Mashg‘ulot shakli

Amaliy: Guruhli

Amaliy mashg‘ulot rejasi

1. Kross tayyorgarligini oshirish

2. Tabiy sharoitlarda 3-5 kmmasofalarga kross yugurish.O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:Turli masofalarga kross yugurish texnikasini o’rgatish.

Pedagogik vazifalar:

Kross yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

 Gorizontal va vertikal to’siqlardan o’tish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

Past-baland joylardan yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

 Kross yugurish texnikasini takomillashtirish.


O‘quv faoliyati natijalari:

Kross yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

 Gorizontal va vertikal to’siqlardan o’tish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

Past-baland joylardan yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

 Kross yugurish texnikasini takomillashtirish


Ta’lim berish usullari

Amaliy, ko‘rgazmali, tushuntirish

Ta’lim berish metodlari

Tushuntirish,ko‘rgazmalilik, musobaqa

Ta’lim berish vositalari

Sport turiga oid sport anjomlari dars konspekt va ishlanmasi

Ta’lim berish sharoiti

Sport maydonchalari

Monitoring va baholash

O‘z-o‘zini nazorat qilish

1.1. Amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat mazmuni

Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

Tayyorgarlik bosqichi

1. Amaliy mashg‘ulot bo‘yicha o‘quv rejasini tayyorlash.

2. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

3. Amaliy mashg‘ulot o‘quv fanini o‘rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxatini tuzish va sport maydonchalar va sport anjomlarini tayyorlash.


1. Amaliy mashg‘ulotga kerakli o‘quv qurollari va sport kiyimlarini tayyorlaydilar.

1. Mavzuga kirish

(5 daqiqa)

1.1. Saflantirish, davomatni aniqlash, talabalar sport kiyimlarini nazorat qilish.

1.2. Amaliy mashg‘ulot mavzusi nomini aytadi. Mavzular va adabiyotlar ro‘yxatini berib, ularga qisqacha ta’rif beradi.

1.3. Amaliy mashg‘ulot mavzusi, uning maqsadi va o‘quv faoliyati natijalari bilan tanishtiradi.

1.4. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezoni bilan tanishtiriladi.Tinglaydilar

Tinglaydilar.


Tinglaydilar


Tinglaydilar

Talabalar berilgan amaliy mashqlarni bajaradilar.(20 daqiqa)

1.5. 5-6 daqiqalik erkin yugurish, URM bajarish va maxsus yugurish mashqlarini bajarish.

2. Asosiy bosqich

(50 daqiqa)

2.1. Kross yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

2.2. Gorizontal va vertikal to’siqlardan o’tish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

2.3. Past-baland joylardan yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish

2.4. Kross yugurish texnikasini takomillashtirish.Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.


Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

3. Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)

3.1. Dastlabki holatga qaytish uchun amaliy mashqlar berish.

3.2. Mustaqil ko‘nikma hosil qilish uchun amaliy mashg‘ulot davomida bajarilgan harakatlarni takrorlashBajaradilar
Mustaqil ravishda uyga berilgan vazifani bajaradilar.MAVZU:UZUNLIKKA SAKRASH TEXNIKASI BILAN TANISHTIRISH VA O’RGATISH


Mashg‘ulot vaqti

4 soat

Talabalar soni

Mashg‘ulot shakli

Amaliy: Guruhli

Amaliy mashg‘ulot rejasi

1. “Oyoqlarni bukib” usulida uzunlikka sakrash texnikasi bilan tanishtirish va o’rgatish.

2. “Kerilib” usulida uzunlikka sakrash texnikasi bilan tanishtirish va o’rgatish.

3. Uzunlikka sakrash texnikasiga o’rgatish.

4. Uzunlikka sakrash texnikasini takomillashtirish.O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Turli usullarda uzunlikka sakrash texnikasini o’rgatish.

Pedagogik vazifalar:

Shug’ullanuvchilarda uzunlikka sakrash texnikasi va usullari to’g’risida tushuncha hosil qilish.


Sakrashda depsinish va uchishda qadam qilish texnikasiga o’rgatish.

Umumiy tezlanish hamda oxirgi depsinish oldidagi qadamlar ritmiga o’rgatish.

Yerga tushish texnikasini o’rgatish.
 «Oyoqlarni bukib» sakrash usulidagi harakatlarga o’rgatish.

 “Qaychi” usulida uchish fazasini texnikasini o’rgatish.


 “Ko’krak kerish” usulida uchish fazasini o’rgatish.


 Tanlab olgan sakrash usulida texnikani takomillashtirish.

O‘quv faoliyati natijalari:

2-6 qadam tezlanishdan keyin depsinish joyi (yog’och) yoki ma’lum chegaradan depsinib sakrash haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

Sakrash mashqlarida shug’ullanuvchi son, tizza va boldir, tos suyaklarida, depsinish oyog’ini qo’yishda va bukishda uni tarangligini sezishi. Oyoqni hamma suyaklarida faol rostlanishga erishish. Sakrashni uchish fazasida, havoda turg’unlikka erishish kabi ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

Siltashni boldir bilan emas, balki sonda bajarilishiga e’tibor berish haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

Sakrashning bu elementi texnikasi boshqa usullarga o’tganda deyarli o’zgarmaydi. Shuning uchun erga to’g’ri tushishni o’rgatgandan keyin uni ko’p marta takrorlab, malakaga aylantirib olishhaqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

 Ayrim shug’ullanuvchilar qo’nish oldidan oyoqlarini yuqoriga ko’tara olmaydi. Chunki son va qorin muskullarining kuchi yetarli emasligidan ekanligi haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

 Sakrovchi havoda oyoqlarini yoki tizzalarini “qaychi” qilmaydi balki yugurishni davom ettirgandek harakat qilishi lozimligi haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

 “Ko’krak kerib” sakrash usulini o’rganayotganda “qadamlab” uchuib chiqishga e’tibor berish, depsinish vaqtidayoq barvaqt ko’krak kerib yuborish ehtimoli yo’q emas. Ko’krak kergan paytda bosh orqaga tashlanmasligi haqidagi zarur ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

 Har bir shug’ullanuvchining uchchala usulda sakrash texnikasini aniqlab ulardan qaysi biri samaradorligini aniqlash va yo’naltirishhaqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.


Ta’lim berish usullari

Amaliy, ko‘rgazmali, tushuntirish

Ta’lim berish metodlari

Tushuntirish,ko‘rgazmalilik, musobaqa

Ta’lim berish vositalari

Sport turiga oid sport anjomlari dars konspekt va ishlanmasi

Ta’lim berish sharoiti

Sport maydonchalari

Monitoring va baholash

O‘z-o‘zini nazorat qilish


2-3. Amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat mazmuni

Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

Tayyorgarlik bosqichi

1. Amaliy mashg‘ulot bo‘yicha o‘quv rejasini tayyorlash.

2. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

3. Amaliy mashg‘ulot o‘quv fanini o‘rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxatini tuzish va sport maydonchalar va sport anjomlarini tayyorlash.


1.Amaliymashg‘ulotga kerakli o‘quv qurollari va sport kiyimlarini tayyorlaydilar.

1. Mavzuga kirish

(5 daqiqa)

1.1. Saflantirish, davomatni aniqlash, talabalar sport kiyimlarini nazorat qilish.

1.2. Amaliy mashg‘ulot mavzusi nomini aytadi. Mavzular va adabiyotlar ro‘yxatini berib, ularga qisqacha ta’rif beradi.

1.3. Amaliy mashg‘ulot mavzusi, uning maqsadi va o‘quv faoliyati natijalari bilan tanishtiradi.

1.4. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezoni bilan tanishtiriladi.Tinglaydilar
Tinglaydilar.

Tinglaydilar


Tinglaydilar

Talabalar berilgan amaliy mashqlarni bajaradilar.(20 daqiqa)

1.5. 5-6 daqiqalik erkin yugurish, URM bajarish va maxsus yugurish mashqlarini bajarish.

2. Asosiy bosqich

(50 daqiqa)

2.1. Shug’ullanuvchilarda uzunlikka sakrash texnikasi va usullari to’g’risida tushuncha hosil qilish hamda sakrashda amaliy ko’nikma hosil qilishni o’rgatish.

2.2. Sakrashda depsinish va uchishda qadam qilish texnikasiga o’rgatish.

2.3. Umumiy tezlanish hamda oxirgi depsinish oldidagi qadamlar ritmiga o’rgatish.

2.4. Yerga tushish texnikasini o’rgatish.

2.5. «Oyoqlarni bukib» sakrash usulidagi harakatlarga o’rgatish.

2.6. “Qaychi” usulida uchish fazasini texnikasini o’rgatish.

2.7. “Ko’krak kerish” usulida uchish fazasini o’rgatish.

2.8. Tanlab olgan sakrash usulida texnikani takomillashtirishhaqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.


Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

3. Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)

3.1. Dastlabki holatga qaytish uchun amaliy mashqlar berish.

3.2. Mustaqil ko‘nikma hosil qilish uchun amaliy mashg‘ulot davomida bajarilgan harakatlarni takrorlashBajaradilar
Mustaqil ravishda uyga berilgan vazifani bajaradilar.


AMALIY MAShG’ULOTNING TA’LIM TEXNOLOGIYaSI

Ta’lim berish texnologiyasining modeli


Mashg‘ulot vaqti 8 soat

Talabalar soni

Mashg‘ulot shakli

Amaliy: Guruhli

Amaliy mashg‘ulot rejasi

1. 100 m ga yugurish texnikasi bilan tanishtirish va o’rgatish.

2. 200 m ga yugurish texnikasi bilan tanishtirish va o’rgatish

3.400 m ga yugurish texnikasi bilan tanishtirish va o’rgatish

4. Qisqa masofalarga yugurish texnikasini takomillashtirishO‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Qisqa masofalarga yugurish texnikasini o’rgatish. (60, 100, 200, 400 m)

Pedagogik vazifalar:

Shug’ullanuvchilarni yugurishning xususiyatlari bilan tanishtirish va yugurish texnikasi to’g’risida to’g’ri tushuncha hosil qildirish.

To’g’ri masofada yugurish texnikasiga o’rgatish.
Burilishda yugurish texnikasiga o’rgatish.

Burilishdan keyin yo’lakni to’g’ri qismiga chiqishga, to’g’ri yugurishga o’rgatish

Marra chizig’iga tashlanishni o’rgatish.
Yugurish texnikasini umumiy takomillashtirish.


O‘quv faoliyati natijalari:
Yelka oldinga og’ib ketmasligi va kuchlanmasligi (qo’llarni belda ushlash mumkin). Son gorizontal holgacha ko’tariladi, tayanch oyoq to’liqligicha to’g’rilanadi. Bir oyoq tayanch holda turganda, siltanadigan oyoqni son harakati oldinga yuqoriga bo’lib, to’liqligicha to’g’rilanadi, tos oldinga tushadi.

Tirsaklar orqaga chaqqon va oxirigacha harakatga qo’yiladi, bunda yelka va bo’yin kuchlanmasligi zarur.

Yugurish texnikasi asosiy elementlarini o’zlashtirishdan keyin, doimiy ravishda uni unsunlarini aniqlash uchun ishlash va to’g’ri malakani takomillashtirish.

Shu bilan birga yuguruvchi mutaxassisligiga qarab jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash ustida ishlash, texnikani mukammallashtirish to’liq shiddatda bo’lmagan yugurishlarda olib boriladi. Yugurishni erkin va kuchlanishsiz bajarish kerak.

Yugurish texnikasini takomillashtirishda eng yaxshi yo’l – bir xil sur’atda yugurish. Startdan turli jadallikda chiqishga tezlanishni maksimal darajada erishib uni ko’proq ushlab turish zarur.


Ta’lim berish usullari

Amaliy, ko‘rgazmali, tushuntirish

Ta’lim berish metodlari

Tushuntirish,ko‘rgazmalilik, musobaqa

Ta’lim berish vositalari

Sport turiga oid sport anjomlari dars konspekt va ishlanmasi

Ta’lim berish sharoiti

Sport maydonchalari

Monitoring va baholash

O‘z-o‘zini nazorat qilish


10-15 Amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi


Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat mazmuni

Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

Tayyorgarlik bosqichi

1. Amaliy mashg‘ulot bo‘yicha o‘quv rejasini tayyorlash.

2. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

3. Amaliy mashg‘ulot o‘quv fanini o‘rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxatini tuzish va sport maydonchalar va sport anjomlarini tayyorlash.


1. Amaliy mashg‘ulotga kerakli o‘quv qurollari va sport kiyimlarini tayyorlaydilar.

1. Mavzuga kirish

(5 daqiqa)

1.1. Saflantirish, davomatni aniqlash, talabalar sport kiyimlarini nazorat qilish.

1.2. Amaliy mashg‘ulot mavzusi nomini aytadi. Mavzular va adabiyotlar ro‘yxatini berib, ularga qisqacha ta’rif beradi.

1.3. Amaliy mashg‘ulot mavzusi, uning maqsadi va o‘quv faoliyati natijalari bilan tanishtiradi.

1.4. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezoni bilan tanishtiriladi.Tinglaydilar
Tinglaydilar.
Tinglaydilar
Tinglaydilar

Talabalar berilgan amaliy mashqlarni bajaradilar.(20 daqiqa)

1.5. 5-6 daqiqalik erkin yugurish, URM bajarish va maxsus yugurish mashqlarini bajarish.

2. Asosiy bosqich

(50 daqiqa)

2.1. Shug’ullanuvchilarni yugurishning xususiyatlari bilan tanishtirish va yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

2.2. To’g’ri masofada yugurish texnikasini amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

2.3. Burilishda yugurish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatib berish hamda o’rgatish.

2.4. Burilishdan keyin yo’lakni to’g’ri qismiga chiqishga, to’g’ri yugurishga o’rgatish

2.5. Marra chizig’iga tashlanishni o’rgatish.

2.6. Yugurish texnikasini umumiy takomillash-tirish.Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.


Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

3. Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)

3.1. Dastlabki holatga qaytish uchun amaliy mashqlar berish.

3.2. Mustaqil ko‘nikma hosil qilish uchun amaliy mashg‘ulot davomida bajarilgan harakatlarni takrorlashBajaradilar
Mustaqil ravishda uyga berilgan vazifani bajaradilar.


AMALIY MASHG’ULOTNING TA’LIM TEXNOLOGIYaSI

16-21. Ta’lim berish texnologiyasining modeli

Mashg‘ulot vaqti 12 soat

Talabalar soni

Mashg‘ulot shakli

Amaliy: Guruhli

Amaliy mashg‘ulot rejasi

1. Yadro itqitish texnikasi bilan tanishtirish va o’rgatish

2. Yadro itqitish texnikasiga o’rgatish

3. Yadro itqitish texnikasiga o’rgatish.

4. Yadro itqitish texnikasini takomillashtirish

5. Yadro itqitish texnikasini takomillashtirish.

6. Yadro itqitish texnikasini takomillashtirishO‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Yadroni ushlash texnikasi va usullarnio’rgatish

Pedagogik vazifalar:

 Shug’ullanuvchilarga yadroni itqitish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.


 Shug’ullanuvchilarni yadroni ushlash va itarish haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

 Shug’ullanuvchilarni final kuchlanishi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

Shug’ullanuvchilarni sakrab-sakrab harakat qilish haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

Yadro itqitish texnikasini takomillashtirish vashaxsiy xususiyatlari haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

 Sakrab-sakrab yadro itg’itish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.O‘quv faoliyati natijalari:

 Birinchi mashg’ulotlarda yengillashtirilgan yadrodan foydalaniladi, baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun shug’ullanuvchilarni oralig’i 3-4 m qilinib, bir tomonga qarab itqitish haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

 Qo’lni shikastlantirmaslik maqsadida, albatta panjalar bilan tayyorgarlik mashqlarini bajarish kerak. Yadro bilan o’tkaziladigan mashqlar yondashtiruvchi mashqlar bilan almashlab turiladi. Oyoq, gavda, qo’l ketma-ket ishlashi haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

 Mashqlar quyidagi ketma-ketlikda bajariladi: 1) chap oyoqni tayanch uchun tushirish; 2) tosni aylantirish; 3) tovonni o’ngga burish; 4) ko’krak bilan oldingayuqoriga harakat qilib, qo’ldagi yadroni itqitish. Mashqlarni bajarishda keraklilari: 1) ikki oyoqda yaxshi tayanch hosil qilish; 2) itqitishda harakatni o’ng oyoqdan boshlab, tosni aylantirish bilan uni oldinga-yuqoriga harakatlantirish. Itqitishni yo’nalishini nazorat qilish uchun ma’lum predmetni ustidan oshirib itqitish haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

Sakrab-sakrab harakat qilishda o’ng oyoqni (tayanch) kuchlanishi doiraga burchak bo’lib qaratilgan bo’lib, yuqoriga qaratilmasligi shart. Sakrab-sakrab harakat qilishda, doiraning ichida ―sirpanib bajarishni harakatiga erishish shart. Sakrab-sakrab harakat qilishni, oldingi vazifalarni yechish bilan parallel olib borsa bo’ladi. Sakrab-sakrab harakat qilishda oyoqlarni bir vaqtdagi harakatiga (chap oyoqni siltash – o’ngini to’g’rilash) e’tibor berish lozimligi haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

Gavdani engashishini saqlash. Sakrab-sakrab bajarilgan harakatda yadroni doimiy ravishda oldinga va keyinchalik tezlanish bilan bajarilishi haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.

 Jismoniy rivojlanish kamchiliklarini topish va ularni maxsus vositalar va yadro mashqlar bilan bartaraf etish. Final kuchlanishida oyoq, gavda va qo’lni barobar ishlashiga erishish. Texnikani baholash uchun joydan va sakrab itqitilgan natijalar solishtiriladi (yaxshi texnikani egallaganda farq, 1,5-2 m ni tashkil qiladi) haqida ma’lumotlarga ega bo’ladi, amaliy ko’nikma hosil qiladilar.


Ta’lim berish usullari

Amaliy, ko‘rgazmali, tushuntirish

Ta’lim berish metodlari

Tushuntirish,ko‘rgazmalilik, musobaqa

Ta’lim berish vositalari

Sport turiga oid sport anjomlari dars konspekt va ishlanmasi

Ta’lim berish sharoiti

Sport maydonchalari

Monitoring va baholash

O‘z-o‘zini nazorat qilish


16-21 Amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat mazmuni

Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

Tayyorgarlik bosqichi

1. Amaliy mashg‘ulot bo‘yicha o‘quv rejasini tayyorlash.

2. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

3. Amaliy mashg‘ulot o‘quv fanini o‘rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxatini tuzish va sport maydonchalar va sport anjomlarini tayyorlash.


1. Amaliy mashg‘ulotga kerakli o‘quv qurollari va sport kiyimlarini tayyorlaydilar.

1. Mavzuga kirish

(5 daqiqa)

1.1. Saflantirish, davomatni aniqlash, talabalar sport kiyimlarini nazorat qilish.

1.2. Amaliy mashg‘ulot mavzusi nomini aytadi. Mavzular va adabiyotlar ro‘yxatini berib, ularga qisqacha ta’rif beradi.

1.3. Amaliy mashg‘ulot mavzusi, uning maqsadi va o‘quv faoliyati natijalari bilan tanishtiradi.

1.4. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezoni bilan tanishtiriladi.Tinglaydilar
Tinglaydilar.

Tinglaydilar


Tinglaydilar

Talabalar berilgan amaliy mashqlarni bajaradilar.(20 daqiqa)

1.5. 5-6 daqiqalik erkin yugurish, URM bajarish va maxsus yugurish mashqlarini bajarish.

2. Asosiy bosqich

(50 daqiqa)

2.1. Shug’ullanuvchilarga yadroni itqitish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

2.2. Shug’ullanuvchilarni yadroni ushlash va itarish haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

2.3. Shug’ullanuvchilarni final kuchlanishi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

2.4. Shug’ullanuvchilarni sakrab-sakrab harakat qilish haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

2.5. Yadro itqitish texnikasini takomillashtirish va shaxsiy xususiyatlari haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.

2.6. Sakrab-sakrab yadro itg’itish texnikasi haqida ma’lumotlar berish, amaliy ko’rsatish hamda o’rgatish.Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.


Amalda bajarib ko‘nikma hosil qiladilar.

3. Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)

3.1. Dastlabki holatga qaytish uchun amaliy mashqlar berish.

3.2. Mustaqil ko‘nikma hosil qilish uchun amaliy mashg‘ulot davomida bajarilgan harakatlarni takrorlashBajaradilar
Mustaqil ravishda uyga berilgan vazifani bajaradilar.

Download 33.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling