Мустақилтаълим


Download 48.36 Kb.
Sana03.06.2024
Hajmi48.36 Kb.
#1901509
Bog'liq
МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ moliya

 1. МУСТАҚИЛТАЪЛИМ


MОЛИЯНИНГНАЗАРИЙАСОСЛАРИ(1-МОДУЛ)

 1. Электронжадвалларданфойдаланганҳолдалойиҳанингсезувчанлиги(таъсирчанлиги)нитаҳлилқилиш.

 2. Ўзбекистон Республикасининг молия тизими.

 3. Пулоқимларивауларникорхонафаолиятигатаъсири.

 4. Пулоқимларинидисконтлашасосидаинвестициялаш.

 5. Ҳосилавиймолиявийвоситалар.

 6. Инфляцияваинвестицияларни режалаштириш.

 7. Инфляция ва пул оқимларинидисконтлашасосидатаҳлилқилиш.

 8. Инфляциядан ҳимояланган депозит сертификатларга инвестициякиритиш.

 9. Инновацион фаолликни молиявий рағбатлантириш.

 10. Инсонҳаётидакасбийтаълимнимолиялаштиришнингдолзарблиги.

 11. Келтиргандаромадисолиққатортилмайдиганқимматлиқоғозларгаинвестицияқилишнингафзалликлари.

 12. Кўпсонлипулоқимларибўлгандаинвестициялаш.

 13. Корпоратив тузилмаларда молиявий бошқарув хусусиятлари васамарадорлигини ошириш.

 14. Корхоналарфаолиятидатижоратбанккредитлариданфойдаланишистиқболлари.

 15. Корхоналар фойдасигатаъсирэтувчирисклартаснифивауларнингдаражасигатаъсирэтувчиомиллар.

 16. Корхоналар молиясида қимматли қоғозларнинг инвестиционжозибадорлигини баҳолаш.

 17. КредитбозориниривожлантиришнингхорижийтажрибасивауниЎзбекистон Республикасидақўллаш истиқболлари.

 18. Маҳсулоттаннархинипасайтиришбўйичалойиҳалартаҳлили.

 19. Молиябозорииндекслари.

 20. Молия бозорида корпоратив қимматли қоғозлар муомаласинисамаралиташкилэтиш.

 21. Молия механизми, унинг таркибий қисмлари, элементлари вамолиявийсиёсатниамалгаоширишдагироли.

 22. Юқоририсклимолиявийактивларнисамаралидиверсификациялаш.

 23. Молиявийбарқарорликкўрсаткичларивауларниоширишйўллари.

 24. Молиявийбарқарорликваунитаъминлашомиллари.

 25. Молиявийбозорнингмоҳияти,зарурлиги,асосийвазифалариватурлари.

 26. Молиявий ҳисоботларда коеффициентлардан фойдаланишниоптималлаштириш.

 27. Молиявий коеффицентлар асосида таҳлил самарадорлигиниошириш.

 28. Молиявий қарзларни самарали бошқариш.

 29. Молиявий режалаштириш ва иқтисодий жараёнларни молиявийтартибгасолиш.

 30. Молиявий рискларни камайтириш йўллари.

 31. Молиявий сиёсат,унинг иқтисодиётни модернизациялаш шароитида асосий йўналишлари.

 32. Умрбод жамғаришмодели.

 33. Валютарискиниминималлаштиришусуллари.ТУРЛИСОҲАЛАРДАМОЛИЯ(2-МОДУЛ)


 1. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда молиянинг ўрни ва аҳамияти.

 2. Давлатбюджетинингдаромадларитизими.

 3. Давлатбюджетинингмоҳияти,функцияларивааҳамияти

 4. Давлаткредитинингмазмун-моҳиятивафункциялари.

 5. Давлатпенсиясиважамғариббориладиганпенсияфонди

 6. Давлатнинг молиявий салоҳияти ва унинг хўжалик юритувчисубъектлармолиясибиланўзаробоғлиқлиги.

 7. Масъулияти чекланган жамиятларининг молиявий бошқарувсамарадорлигини ошириш.

 8. Минтақавийхалқаромолиявийташкилотлар.

 9. Инсон ҳаётида давлат томонидан ижтимоий таъминотнитаъминлашнинг аҳамияти.

 10. Корхоналарда айланма маблағларни бошқаришнитакомиллаштириш.

 11. Корхоналарда ўз маблағларини шакллантиришнинг ичкиманбалариданфойдаланишсамарадорлигини ошириш.

 12. Миллий иқтисодиётнинг ривожланишида хорижийинвестицияларнингўрни вааҳамияти.

 13. Молия Вазирлиги ҳузуридаги Ўзбекистон Республикаси Пенсия жамғармаси.

 14. Молия-саноатгуруҳларинингмамлакатиқтисодийтараққиётидагиролини ошириш.

 15. Ўзбекистондавалютаоперациялариниамалгаошириштартиби.

 16. Ўзбекистоннингхалқаровалюта-кредитташкилотларибиланўзароҳамкорликалоқалари.

 17. Ўзбекистон Републикасида банк тизимининг шаклланиши варивожланиши.

 18. Ўзбекистон Републикасида суғурта бозорининг шаклланиши варивожланиши.

 19. Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги йилларида молиясоҳасидаги ислоҳотлари.

 20. ЎзбекистонРеспубликасидасуғуртакомпанияларинингмолиявийресурсларини шакллантириш.

 21. Қарз маблағлари ҳисобига молиялаштириш манбаси сифатидализингмуносабатларинитакомиллаштириш.

 22. Софкелтирилганқийматниҳисоблаш.

 23. Солиқларни тўлаш муддати кечиктириладиган ихтиёрий пенсияжамғармарежалари.

 24. Суғуртанингиқтисодиймоҳиятиваривожланишбосқичлари.

 25. Тижоратасосидафаолиятюритувчикорхоналарваташкилотлармолияси.

 26. Халқароиқтисодийҳамкорликвамолиявийтартибгасолиш.

 27. Халқаромолиябозориваунингривожланишхусусиятлари.

 28. ИқтисодиётниэркинлаштиришшароитидаЎзбекистоннингэкспортсалоҳиятиниоширишнинг молиявийимкониятлари.

 29. Жаҳонбанкигуруҳиваунгакирувчиташкилотларфаолияти.

 30. Халқаро молия бозорлари орқали молиявий ресурсларни жалб қилишмасалалари.

 31. Халқаро молия ташкилотларининг таснифланиши ва умумийтавсифи.

 32. Халқаромолия,жаҳонтараққиётидаунингўрнивааҳамияти.

 33. ХалқароВалютажамғармасинингмақсадивафаолиятинингмоҳияти.

 34. Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ресурслари вакапитали.

 35. Хўжаликюритувчисубъектларнингҳаражатлари:моҳияти,таркиби,классификацияланиши васамарадорлигинибаҳолаш

 36. Етакчихорижий мамлакатларнингдавлатмолиятизими.

Download 48.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling