Mustaqil ishi-1 Tayyorladi: 107-guruh talabasi


Download 124.92 Kb.
Sana19.04.2022
Hajmi124.92 Kb.
#644321
Bog'liq
Раббимов Б RQL.1docx
Резюме, Pricelist fosforli, Hujjat (4), ha, catering52362, Раббимов Б RQL.2docx, Раббимов Б RQL.30docx, 3-mavzu, 3-laboratoriya-2, KUYISH, SOVUQ URISHI, ELEKTR TOKIDAN SHIKASTLANISH, 14-маъруза, 7-8, Dori vositalari ishlab chiqarish, Dori vositalari ishlab chiqarish


MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI

"KOMPYUTER INJINIRING" FAKULTETI“RAQAMLI MANTIQIY QURILMALARNI LOYIHALASHTIRISH” fanidanMUSTAQIL ISHI-1

Tayyorladi: 107-guruh talabasi
Rabbimov Bahodirjon Qabul qildi: INDIAMINOV.R.SH
. SAMARQAND, 2021

MAVZU: TRIGGERNING TARKIBI VA ISHLASH TAMOILI


REJA:

1.TRIGGERNING TARKIBI


2.TRIGGERNING ISHLASH TAMOILI.
3.Trigger ta’rifi. Asinxron va sinxron triggerlar.
4.trigger
5.xulosa.
6. Adabyotlar.
Trigger. Bu qurilma raqamli qurilmalar ichida eng ko‘p tarqalgan qurilma bo‘lib, ikkita turg‘un holatga ega va uning bir holatdan ikkinchi holatga sakrab o‘tishi tashqi boshqaruv signal ta’sirida amalga oshadi. Triggerlardan foydalanilgan holda turli mantiqiy va hisoblash qurilmalari, generatorlar va xotira qurilmalari yaratish mumkin.

Trigger ikkita HAM – YoKI mantiqiy elementlaridan iborat bo‘lib (14.1a – rasm), quyidagi ravishda ishlaydi. Uning kirish qismiga X1 = 1 signalini berilishi va X2 = 0 signalining bo‘lmasligi elementning yuqori chiqishida holat hosil bo‘ladi, pastki chiqishida esa Y = 1 holat yuzaga keladi. (O‘zgaruvchan kattalik ustidagi chiziqcha kattalikning inversiya holatini anglatadi). Sxemaning bu holati X1 (X1 = 0) signalni o‘chirishgacha saqlanib turadi. Endi X2 = 1 signalni berganimizda trigger boshqa turg‘un holat Y = 0 ga o‘tadi va shuningdek bo‘ladi.

1 – rasm. Triggerlarning sxemalari
1b – rasmda R – S triggerning sxemasi keltirilgan va uning ishlashi statik asinxron trigger deb ataluvchi triggerning ishlashiga mos keladi. Ingliz tilida Set – o‘rnatishni anglatuvchi so‘zning bosh xarfi bilan belgilangan S kirishiga kirish signali X1 = XS = 1 beriladi va shundan so‘ng triggerning to‘g‘ridan – to‘g‘ri chiqish qismida birlik signal Y = 1 paydo bo‘ladi (o‘rnatiladi), inversorli chiqish qismida esa hosil bo‘ladi. Ingliz tilida Reset – ag‘darishni anglatuvchi so‘zning bosh xarfi bilan belgilangan R kirishiga birlik signali X2 = XR berilganida triggerning Y chiqishida nol signal, ya’ni Y = 0 paydo bo‘ladi inversorli chiqish qismida esa hosil bo‘ladi.

Agar triggerning har ikkala kirishida signal bo‘lmasa, ya’ni XS = XR = 0 bo‘lsa, u holda trigger bundan oldingi holatini «esda saqlab» qoladi va bu uning asosiy xususiyatidir. XS = XR = 1 bo‘lishi taqiqlanadi, chunki bunday holatda triggerning chiqishidagi signallar noaniq holatga tushib qoladi.

«Statik» tushunchasi kirish signallari manbalari triggerning chiqishi bilan to‘g‘ridan – to‘g‘ri kuchlanish bo‘yicha bog‘langan bo‘lishini va ularning qiymatlari darajasi ta’sirida bo‘lishini bildiradi. Agar triggerning kirshi signallar manbailari bilan to‘g‘ridan – to‘g‘ri bog‘lanmasdan, balki impuls transformatorlari, RC – zanjirlari va b. vositalar orqali bog‘langan bo‘lsa, u holda u kirish kuchlanishlari o‘zgarishi ta’sirida bo‘ladi va signallarning qiymatlari darajasi ta’sirida bo‘lmaydi. Bunday boshqariladigan triggerlar dinamik boshqariladigan triggerlar deb ataladi. Agar triggerning ishlashi kirish signalining 0 dan 1 gacha o‘zgarganda amalga oshsa, u holda triggerning kirishi bevositali deb ataladi va uning sxemasi 1v – rasmdagi ko‘rinishga ega bo‘ladi. Aks holda, triggerning ishlab ketishi kirish signalining 1 dan 0 gacha o‘zgarganida amalga oshsa, u holda triggerning kirishi inversiyali deb ataladi va uning sxemasi 1g – rasmdagi ko‘rinishdagidek tasvirlanadi.

«Asinxron» tushunchasi, vaqtning istalgan momentida kirish signallari majmuasi ta’sirida triggerning qayta ulanish rejimiga o‘tishini bildiradi. Agar triggerning qayta ulanish rejimida ishlashi vaqtning ma’lum momentlarida amalga oshirilishi kerak bo‘lsa, u holda trigger qo‘shimcha yana bir kirish S bilan to‘ldiriladi va bu kirishga ma’lum chastota taktiga ega XS signali beriladi. XS = 0 bo‘lishi triggerning oldingi holatini saqlanganligini bildiradi va XS = 1 bo‘lishi esa triggerning qayta ulanish rejimiga ruxsat etilganini bildiradi. Sinxron R – S – triggerning shartli belgilanishi 1d – rasmda keltirilgan.

D – trigger sinxron triggerning turlaridan biridir.Uning kirishiga birgina signal XD signal beriladi. Bu trigger R – S – triggerning S kirishiga XD hamda R kirishiga inversion signal berish natijasida hosil qilinadi. D – triggerning shartli belgilanish 1e – rasmda keltirilgan.

T – trigger faqatgina hisoblash kirishiga ega va u shu signal impulsi vositasida boshqariladi. Navbatdagi kirish signali impulsi berilishi bilan triggerning chiqishidagi signalning darajasi teskarisiga o‘zgaradi. Bunday triggerlar asosan impuls hisoblagichlar va impuls bo‘lgichlarni yaratishda qo‘llaniladi. T – triggerning shartli belgilanishi 1j – rasmda keltirilgan.

Ikki pog‘onali sinxron R – S – trigger ikki kirish va chiqish triggerlardan iborat bo‘lgani sababli ham uning funksional imkoniyatlari sezilarli darajada kattadir. Tashqi chorrahali bog‘lanishlardan foydalanilgan holda JK – triggerlar deb ataladigan universal triggerlarni hosil qilish mumkin va ular R – S – trigger, D – trigger va T – trigger rejimlarida ishlay oladi.

.
1. Trigger ikkita turg’un muvozanat holatga ega bo’lgan sxema bo’lib, ikkilik sanoq tizimida ifodalangan axborotlarni ishlash va xotirlash uchun juda qulay hisoblanadi.


Axborotni kiritish (yozish) usuli bo’yicha triggerlar "asinxron" va "sinxron" ("taktlanuvchi") triggerlarga bo’linadi.


Asinxron triggerlarda har qanday vaqt onida kirish yo’lidagi signallar triggerning tegishli (bir yoki nol) holatini bir ma’noda aniqlaydi. Ya’ni, kirish yo’li axborotining o’zgarishi trigger holatining darhol (o’tkinchi jarayon tugashi bilan) o’zgarishiga olib keladi.
Sinxron (taktlanuvchi) triggerlar qo’shimcha kirish yo’liga ega bo’lib, bu yo’ldan sinxronlovchi (taktlovchi) signallar beriladi. Sinxron triggerlarga axborot faqat navbatdagi sinxrosignal berilishi bilan kiritiladi.
Bunday triggerlarni bir biri bilan ulab ketma-ket zanjirlarda (schyotchiklarda, siljituvchi registrlarda va boshqalarda) ishlatish mumkin. Ammo buning uchun sinxrosignal davomliligi triggerning bir holatdan ikkinchi holatga o’tish vaqtidan kichik bo’lishi shart. Aks holda bitta sinxrosignal ta’siri vaqtida trigger bir necha marta o’z holatini o’zgartirishi mumkin. Demak, sinxrosignal davomliligi triggerning bir holatdan ikkinchi holatga o’tish vaqtidan kichik bo’lishi va shu bilan bir qatorda sxemaning ishonchli ishlashi uchun etarli bo’lishi kerak.
2. -trigger deb ikkita kirish yo’li va ga ega bo’lgan, ikki turg’un muvozanat holatli sxemaga aytiladi. - triggerni birlik holatiga o’tkazuvchi kirish yo’li (inglizcha " -o’rnatish" so’zidan olingan), - esa triggerni nollik holatiga o’tkazuvchi kirish yo’li (inglizcha " - tushirish" so’zidan olingan), ya’ni va bo’lganda trigger birlik holatiga o’tkazilsa va bo’lganda nollik holatiga o’tadi. -triggerlar boshqa triggerlar qatori asinxron va sinxronlarga bo’linadi.
Asinxron -triggerlar. Ular har tomonlama teskari bog’lanish bilan qamrab olingan ikkita yoki mantiqiy elementlardan iborat bo’ladi (5.1-rasm "a", 5.2-rasm "a"). Har bir mantiqiy elementning kirish yo’llaridan biri teskari bog’lanish signalini berishga ishlatilsa, ikkinchisi boshqarish signalini berishga ishlatiladi. Chiqish yo’llaridan biri birlik, ikkinchisi nollik deb ataladi. chiqish yo’lidagi signali birga teng ( ) bo’lsa, bu signal elementning kirish yo’liga ta’sir etib uning chiqish yo’lida signalini paydo bo’lishiga olib keladi. Triggerning bu holati birlik holati hisoblanadi. Triggerning nollik holatida , bo’ladi.

5.1-rasm. mantiqiy elementlar asosida qurilgan asinxron -trigger sxemasi (a) va uning shartli belgilanishi (b).


Endi triggerning boshqa holatiga o’tishini qanday boshqarish mumkinligini ko’raylik. Faraz qilaylik, trigger (5.1-rasm, "a") birlik holatida bo’lsin ( , ). Agar mantiqiy elementning pastki kirish yo’liga birlik signali berilsa, bu elementning holati o’zgarmaydi. Chunki bundan oldin ham shu elementning yuqori kirish yo’liga chiqish yo’lidan mantiqiy bir signali berilgan edi. Demak, triggerni nollik holatiga o’tkazish uchun kirish yo’liga birlik signali berilishi lozim. Natijada mantiqiy elementning chiqish yo’lida bo’ladi. Bu signal mantiqiy elementning kirish yo’liga ta’sir qilib shu elementning chiqish yo’lida signalining paydo bo’lishiga olib keladi, ya’ni trigger nollik holatiga o’tadi.

Shu tariqa nollik holatdagi ( , ) triggerni birlik holatiga o’tkazish uchun kirish yo’liga birlik signalini berish lozimligini ko’rsatish mumkin ( shartini bajargan holda).


Triggerning ikkala kirish yo’liga signallari berilsa, trigger o’zining bu signallar berilgunicha bo’lgan holatini saqlaydi. Kirish yo’li signallarining kombinatsiyasida esa bu signallar ta’siri vaqtida ikkala mantiqiy elementning chiqish yo’lida bo’ladi, signallar olingandan so’ng triggerning holati noaniq bo’ladi. Ya’ni trigger tasodif omillarga bog’liq holda birlik holatiga ham, nollik holatiga ham o’tishi mumkin. Shuning uchun kombinatsiyasiga yo’l qo’yib bo’lmaydi.
-triggerning ishlash qonuni 5.1-jadvalda berilgan. elementlari asosida qurilgan -triggerning (5.2-rasm, "a") holatini o’zgartirish uchun uning kirish yo’llariga invers (nollik) signallarni berish lozim. Haqiqatdan ham trigger nollik holatida bo’lsa ( , ) uni birlik holatiga o’tkazishga faqat mantiqiy elementning yuqori kirish yo’liga nollik signalini berish bilangina erishish mumkin. Shu tufayli rasmda kirish yullari va simvollari bilan belgilangan bo’lib, inversiya belgisi triggerning inversiya (nollik) signallari orqali boshqarilishini bildiradi.
Yuqorida ko’rdikki, va elementlari asosida qurilgan triggerning sxemalari bir-biridan unchalik farq qilmaydi va asosidan asosga o’tish uchun boshqarish signallarini invertirlash kerak holos.

elementlari asosida qurilgan bir juft boshqarish yo’llari bo’lgan asinxron triggerlar 5.1-rasm, "b" dagidek, elementlari asosida qurilganlari esa 5.2-rasm, "b" dagidek shartli belgilanadi.

5.2-rasm. mantiqiy elementlar asosida qurilgan asinxron -trigger sxemasi (a) va uning shartli belgilanishi (b).
Trigger asosiy va yordamchi qismlarga bo’lingan to’g’ri to’rtburchak shaklida tasvirlanadi. Asosiy qismida (trigger) simvoli joylashtirilsa, yordamchi qismida trigger kirish yo’llari va unda amalga oshiriladigan mantiqiy amallarning shartli belgilari joylashtiriladi. Asosiy qismida ikkita chiqish yo’llari ( va ) ko’rsatiladi. Odatda va simvollari yozilmaydi, invers, chiqish yo’li ni asosiy chiqish yo’lidan ajratish maqsadida to’g’ri to’rtburchakka halqacha, orqali ulanadi.
XULOSA
Men bu laboratoriya ishini bajarish mobaynida triggerlar haqida ma’lumotlarga ega bo’ldim. Ularning ishlash tizimi, tuzilishini o’rganib chiqdim. Xulosam shuki, triggerlar hisoblash tizimlarida qo’llaniladigan muhim mantiqiy amal bajaruvchi qurilma hisoblanadi.
TESTLAR
1. Faqat ikkita holatda bo’lishi mumkin bo’lgan electron sxemaning nomi nima?

a) Trigger

b) piksel

c) Domen
2. Trigger qanday ishlaydi?

a) tartibsiz keladigan qisqa signallar

b) ikkilik kod qiymatlari

c) mantiqiy tenglamalar

3. Trigger qancha ma'lumotni saqlay oladi:


a) 1 bayt

b) bir terabaytgacha

c) 1 bit
Dinamik trigger boshqaruvi statik boshqaruvdan qanday farq qilishini ko'rsating:

a) dinamik boshqaruvga ega triggerlar uchun, axborot kirishlaridagi signallar faol mantiqiy sinxronizatsiya signalining butun vaqti davomida o'zgarishsiz qolishi kerak (C = 1).

b) dinamik boshqaruv bilan, triggerning axborot kirishiga ta'sir qiluvchi signallarni eslab qolish, sinxronizatsiya kirishidagi signal qiymati o'zgarganda sodir bo'ladi.

c) dinamik boshqaruvli triggerlar kirishdagi signal pasayishiga reaksiyaga kiradigan to'g'ridan -to'g'ri yoki teskari kirishga ega emas


5. "Trigger" so'zi qanday tarjima qilinadi:

a) "nuqta"

b) "kalit"

c) "qulf"


6. JK-flip-flop chiqishidagi signal qiymatini J = 1, kirishda K = 0 va sinxronlash pulsasi tugagandan so'ng Q = 1 kombinatsiyasi bilan belgilang:


a) 0 yoki 1

b) 1


c) 0
7. "Trigger" so'zi qaysi tildan olingan?

a) frantsuz


b) nemis

c) ingliz tili


8. Kirishda J = 1, K = 1 kombinatsiyasi JK-flip-flop qanday ishlashini ko'rsating:
a) hisoblash rejimida ishlaydi

b) saqlash rejimida

v) kirishda signallarning bunday kombinatsiyasi taqiqlanadi

9. Trigger chiqishidagi kuchlanish:


a) keskin nolga tushadi

b) ortadi

v) past darajadan yuqori darajaga keskin o'zgaradi yoki aksincha

10. "Trigger" sxemasi qachon paydo bo'lgan?


a) 1920 yilda

b) 1918 yilda


c) 1910 yilda
Adabyotlar.
http://www.hozir.org/triggerning-tarkibi-triggerning-ishlash-tamoili.HTML
https://fayllar.org/5-maruza-trigger-turlari-va-tadbiqi-triggerlarning-sinflanishi.HTML
Download 124.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling