Навоий шахри – 2001 йил. М у н д а р и ж а


Download 230.71 Kb.
Sana01.08.2020
Hajmi230.71 Kb.

Узбекистон Республикаси Навоий вилояти Навоий шахрида истикомат килувчи
ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР
___________________.


Тикувчиликни ривожлантиришбилан масъул булиш лойихасиНавоий шахри – 2001 йил.

М У Н Д А Р И Ж А.  1. Лойиханинг кискача мазмуни.
  1. Лойихани амалга оширувчи хакида кискача тавсиф.
  1. Бозор шароитининг тахлили.
  1. Ташкилий режа.
  1. Кредит ва уз маблагларининг ишлатилиши режаси.
  1. Ишлаб чикариш режаси.
  1. Йиллик пул окимлари ва уларнинг сарфланиши, харажатлар.
  1. Кредит ва фоизларни кайтариш графиги.


Лойиханинг кискача тавсифи.
Ушбу лойиха якка тартибдаги тадбиркор томонидан Навоий шахар худудида ахолига маиший хизмат курсатиш, жумладан тикувчилик цехи ташкил этиб тунги чойшаб, ва матрац тикиб сотиш ва даромад олиш максадида ишлаб чикарилади.

Тадбиркор бир йилда 9216 та чойшаб (комплект) ва 2304 та матрац тикиб ахолига сотишни режалаштирган. Бунда йиллик жами харажатлар 130321592 сумни, сотишдан тушган ялпи даромад 145038809 сумни, йиллик фойда 14717217 сумни, соф фойда биринчи йили 4581093 сумни, иккинчи йили 331093 сумни, учинчи йили 1381093 сумни ташкил килади.


Лойихани амалга оширувчи хакида кискача тасниф.
Навоий шахар худудида жойлашган тикувчилик лойихасини амалга оширувчи - бу ишлаб чикарувчи якка тартибдаги тадбиркордир.

Якка тартибдаги тадбиркор ________Навоий вилояти Кармана туман хокимининг № _____ К-___ сонли 20__ йил ____даги карорига асосан давлат руйхатидан утказилган.

Тадбиркор юридик шахс хукукига эга эмас булиб мустакил уз фаолиятини иктисодий мустакиллик ва уз-узини бошкариш тамойиллар асосида амалга оширади.

Тикувчилик махсулотларини етиштириш асосида даромад (фойда) олиш, узинингг ижтимоий эхтиёжларини кондириш тадбиркор максади хисобланади.


Хужаликнинг максади:

  • Истеъмол бозорини товарлар ва хизматлар билан тулаконли таъминлаш ва ахолининг унга булган кизикишларини амалга ошириш;

  • Махаллий хом-ашё ва ишлаб чикариш кучларидан эффектив фойдаланиш.

Фаолияти:


Бозор шароитининг тахлили.
Маълумки, хозирги вактда арзон ва сифатли чойшаб, матрац ва коржома махсулотларига булган ахолининг талаби кундан-кунга усиб бормокда. Бозорларимизда чойшаб ва матрац махсулотларининг бозори чаккон. Хозирда Навоий шахарида тикувчилик цехлари купгина булишига карамасдан, улар томонидан ишлаб чикиладиган махсулотларнинг нархи жуда юкори. Бозорда чойшаб (комплект) 14-15 минг сумни, матрац 15-16 минг сумни ташкил килади. Ушбу лойихага асосан тадбиркор хар бир чойшабни 12758 сумдан, матрацни 11924 сумдан сотишни режалаштирган. Бу эса махсулотнинг тухтовсиз истъемол килиниши ва моддий баркарорликни юзага келтиради. Бундан ташкари ушбу лойихани амалга оширилиши билан бозорда эркин ракобат юзага келади ва нарх-навонинг арзонлашувига хизмат килади.

Бундан ташкари тадбиркор томонидан ахоли ва ташкилотларнинг буюртмалари асосида уларга коржомалар, кулкоплар ва бошка зарур махсулотлар тикиб сотишни йулга куйиш режалаштирилган.

Юкоридагиларга асосан тадбиркор томонидан ишлаб чикарилган махсулот учун истеъмол бозори таъминланган ва доимий деган хулосага келиш мумкин.
Ташкилий режа.
Ушбу лойихани амалга ошириш учун тадбиркор мунтазам равишда буюртмалар олиш, материаллар таъминоти, махсулотларни сотиш билан шугулланади. Тикувчилар эса бевосита махсулотларни бичиш ва тикиш билан шугулланишади. Тайёр махсулотни сотиш цехнинг узида ва савдо дуконларида амалга оширилади. Иш хафтасига 6 кун, ойига 24 кун этиб ташкил килинади.

Ушбу лойихада иштирок этувчиларнинг ойлик иш хаки тугрисидаги маълумотлар куйидаги жадвалда келтирилган:
(1-жадвал)Т/р

Вазифаси

Сони

Ойлик маоши

Жами ойлик иш хаки
1

Директор

1

18000

18000

2

Хисобчи

1

15000

15000

3

Тикучи

10

10000

100000
Жами:

12

43000

133000Ижт.сугурта53200Хаммаси:186200Йиллик иш хаки2234400


Уз ва кредит маблагларининг ишлатилиш режаси.
Лойиханинг умумий киймати 12 400 000 сумни ташкил килади. Шундан уз маблаги 2 400 000 сумни ташкил килади. Тадбиркор 10 000 000 сумни банкдан кредит сифатида олиб иш бошлашни режалаштирган. Кредит маблагининг ярми 5 000 000 сумга тикиш машинаси ва колган 5 000 000 сумига ип-газлама материаллари учун сарфланади.

Уз ва кредит маблагларининг ишлатилиши тугрисидаги маълумотлар куйидаги жадвалда келтирилган:


(2-жадвал)Харажатлар номи

Ул.бирл.

Сони

Нархи

Суммаси

Уз маблаги

Кредит хисобидан


Тикиш машинаси

дона

10

500000

5000000

0

5000000

Газлама ва ип

метр

12500

400

5000000

0

5000000

Тикиш машинаси столи

дона

10

60000

600000

600000

0

Цех мебели

дона

4

150000

600000

600000

0

Цех биноси

дона

1

1200000

1200000

1200000

0

Жами:1910400

12400000

2400000

10000000


Ишлаб чикариш режаси.
Тикувчилик цехи биноси ишлаш учун кулай ва хамма техник талабларга жавоб беради. Якка тартибдаги тадбиркор томонидан материаллар тайёрланиб тикувчиларга берилади ва тайёр махсулот ишлаб чикарилади.

Электр энергияси сарфи хисоби:

Тикиш машиналарининг электр энергиясига булган талаби соатига 0,67 кВт ни ташкил килади. Цехда 10 та машинадан фойдаланган холда бир дона комплект чойшаб тикиш машина нарида тулик тикиб тайёрлаш учун (тухтовсиз иш вакти) 40 минут вакт зарур булади, матрац тикиш учун эса 30 минутни ташкил килади. Бундан 1 дона комплект чойшаб учун 0,45 кВт, матрац учун 0,34 кВт электр энергия сарфланиши келиб чикади. тадбиркор урта хисобда бир кунда 32 та комплект чойшаб, 8 та матрац тикишни инобатга олсак, кунлик жами электр энергия сарфи 14,4+2,72 = 17,12 кВт ни ташкил килади. Электр энергияси учун туланадиган нархни 10 сумлигини инобатга олсак, кунлик харажат 17,12*10,0=171,2 сумни ташки килади. Йиллик электр энергияси учун килинадиган умумий харажат эса 171,2*24*12=49305,6 сумни ташкил килади.

Ушбу махсулотларни ишлаб чикариш учун хар хил иплар хам керак булади. Тикувчилик учун ишлатиладиган галтак ипларнинг бахоси 400 сум булиб, унда уртача 200 метр ип булади. Бунда 1 метр ипнинг бахоси 400 : 200 = 2 сумни ташкил килади.


Махсулот таннархи хисоби.
Махсулот таннархи хисоблашда хар бир махсулотни сотишдан тушадиган ойлик даромаддаги шу махсулотнинг фоиз хисобидаги улушига мутаносиб равишда хисобланган. Комплект чойшаб ишлаб чикарилган махсулотдаги хажми 80 фоизни, матрац эса 20 фоизни ташкид килади.

Куйидаги жадвалларда хар бир ишлаб чикариладиган махсулотнинг таннархи хисоби ва сотиш бахоси келтирилган.


Бир дона комплект чойшаб таннархи хисоби:


(3-жадвал)
Т/р

Харажат турлари

Ул.бирл.

Микдори

Нархи

Суммаси1

Газлама (чит)

метр

9,8

400

3920

2

Ип

метр

80

2

160

3

Эл.энергия
(49305,6*80)/288


137

4

Амартизация 20 %
(500000*80)/288


1389

5

Иш хаки
(2234400*80)/288


6207
Жами харажатлар


11813
Сотилиш бахоси


12758
Фойда


945

Бир дона матрац таннархи хисоби:

(4-жадвал)Т/р

Харажат турлари

Ул.бирл.

Микдори

Нархи

Суммаси1

Газлама (хб)

метр

5,5

600

3300

2

Ип

метр

40

2

80

3

Пахта

кг

8

500

4000

4

Эл.энергия
(49305,6*20)/288


34

5

Амартизация 20 %
(500000*20)/288


347

6

Иш хаки
(2234400*20)/288


1552
Жами харажатлар


9313
Сотилиш бахоси


11921
Фойда


2608

Бир йил учун ишлаб чикариладиган махсулотлар хажми:

(5-жадвал)


Махсулот номи

Ул.бирл.

Нархи

Бир кунда


1-ойда

1-йилда

Йиллик даромаддаги улуши

Сони

Суммаси

Сони

Суммаси

Сони

Суммаси

1

Чойшаб (компл.)

Дона

12758

32

408241

768

9797773

9216

117573275

81

2

Матрац

Дона

11921

8

95366

192

2288795

2304

27465535

19
Жами


503607
12086567
145038809

100Йиллик пул окимлари ва харажатлар тугрисида маълумот:
Куйидаги жадвалда масулот сотишдан тушадиган даромад ва харажатлар тугрисидаги маълумотлар келтирилган. Сотиш харажатлари транспорт ва бошка харажатларни инобатга олиб жами харажатнинг 3 % микдорида хисобланган. Тадбиркор фойдадан 26 % микдорида тулайди.(6-жадвал)

Даромад ва харажатлар

1-йил

2-йил

3-йил
1

Сотишдан тушган ялпи даромад

145038809

145038809

145038809

2

Ишлаб чикариш харажатлари

130321592

130321592

130321592

3

Фойда

14717217

14717217

14717217

4

Кредит фоизи

2400000

1650000

600000

5

Асосий карз

0

5000000

5000000

6

Сотиш харажатлари 3%

3909648

3909648

3909648

7

Солик тулови

3826476

3826476

3826476

8

Соф фойда

4581093

331093

1381093Кредит ва фоизларни кайтариш графиги.
Кредит микдори: 10 000 000

Кредит даври: 3 йил

Кредит фоизи: 18%

Имтиёзли давр: 1 йил

Чораклар


Кредит кайтими

Кредитдан карз

Фоизлардан карз 18%

Умумий карз

I – чорак


-

10000000

450000

450000

II – чорак

-

10000000

450000

450000

III – чорак

-

10000000

450000

450000

IV – чорак

-

10000000

450000

450000

1 йил учун карз

-

-

1800000

1800000

I – чорак

1250000

8750000

393750

1643750

II – чорак

1250000

7500000

337500

1587500

III – чорак

1250000

6250000

281250

1531250

IV – чорак

1250000

5000000

225000

1475000

2 йил учун карз

5000000

-

1237500

6237500

I – чорак

1250000

3750000

168750

1418750

II – чорак

1250000

2500000

112500

1362500

III – чорак

1250000

1250000

56250

1306250

IV – чорак

1250000

00

-

1250000

3 йил учун карз

5000000

-

337500

5337500

Жами 3 йил учун жами карз

10000000

-

3375000

13375000

Якка тартибдаги оилавий

Тадбиркор ________
Download 230.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling