Nizomiy nomidagi toshkent davlat

bet1/38
Sana10.01.2019
Hajmi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

O‟ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‟RTA  
MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 
 
 
NIZOMIY NOMIDAGI  TOSHKENT DAVLAT  
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
TA‟LIMDA  INNOVATSION   
TEXNOLOGIYALAR  
 
 
«BOSHLANG`ICH SINFDA AXBOROT  TEXNOLOGIYALARI»    
FANIDAN TA‟LIM TEXNOLOGIYASI  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent  -2013 
 
 
 

 

MUNDARIJA 
 
XORIJIY TILDA LUG‘ATKAR 
 
 
KIRISH 
 
 
Ma‟ruza mashg‟ulotlari 
 
1.
 
  Zamonaviy ta‘lim texnologiyasining kontseptual asoslari 
 
2.
 
  Ta‘lim texnologiyasini tuzilishi 
 
3.
 
  Ta‘lim vositalari - ta‘lim texnologiyasining tarkibi 
 
4.
 
  Uzluksiz ta‘lim jarayonida  boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining axborot 
kompetentnosti kasbiy tayyorgarligi natijasi sifatida 
 
5.
 
  Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini informatika ta‘limiga tayyorlash 
 
6.
 
  Axborot texnologiyasi tushunchasi va klasifikatsiyasi 
 
7.
 
  Boshlang‘ich ta‘limda axborot texnologiyalarini qo‘llashning pedagogik-psixologik 
asoslari 
 
8.
 
  O‘quv jarayonida axborot texnologiyalarnining asosiy yo‘nalishlari va uni tadbiq 
etish 
 
9.
 
  MS POWERPOINT dasturida taqdimot yaratish. taqdimotlar bilan ishlash 
 
10.
 
  MS POWERPOINT dasturida taqdimotga grafik ob‘ektlar qo‘shish  
 
11.
 
  MS POWERPOINT dasturida taqdimot ob‘ektlarida animatsiya 
 
12.
 
  MS POWERPOINT dasturida taqdimotga jadval qo‘shish   
 
13.
 
  PowerPoint vositalari bilan o‘rgatuvchi dasturlar 
 
14.
 
  slaydlar  yaratish  metodikasi  
 
15.
 
  o‘quvchining axborot savodxonligini shakllantirish metodikasi  
 
16.
 
  PowerPoint  yaratish va tayyorlashga dasturni namoyish qilish 
 
17.
 
  Masofaviy o‘qitish texnologiyalari 
 
18.
 
  Elektron darsliklar yaratish texnologiyasi. Masofadan o‘qitishning programma va 
texnik vositalari 
 
19.
 
  internet. internetga kirish va unda ishlash Internet tarmoqlarida axborot makoni 
Elektron pochtalar bilan ishlash 
 
 
 
 
 
SEMINAR MАSHG‟ULОTLАRNING MАVZULАRI 
 
20.
 
  Pedagogik amaliyot davrida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axborot 
savodxonligini shakllantirish ilmiy tadqiqot sifatida 
 
21.
 
  Ta‘limni texnologiyalashtirishga kirish 
 
22.
 
  Pedagogik texnologiyani loyihalashtirish va rejalashtirish yo‘llari 
 
23.
 
  Ta‘lim metodlari – ta‘lim texnologiyasining tarkibi 
 
24.
 
  Ta‘limning keys-texnologiyasiga kirish: keyslarni ishlab chiqish qoidalari 
 
25.
 
  Axborot texnologiyalarida Umumo‘quv ko‘nikma va malakalar 
 
26.
 
  Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini informatika ta‘limiga tayyorlash 
 
27.
 
  O‘quv jarayonida axborot texnologiyalarnining asosiy yo‘nalishlari va uni tadbiq 
etish 
 
28.
 
  Word Dasturlar tadbig‘i ko‘rgazmasi 
 
29.
 
  Word Dasturlar tadbig‘i ko‘rgazmasi 
 
30.
 
  POWERPOINT vositasida axborot  dasturida ishlash 
 
31.
 
  POWERPOINT vositasida axborot  dasturida ishlash 
 
32.
 
  Slaydalar bilan ishlash .Komponovka slaydov 
 
33.
 
  Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axborot savodxonligini shakllantirish 
 
34.
 
  Informatikada modellashtirish Axborotlarni kodlashtirish 
 
35.
 
  Internet tarmoqlarida axborot makoni Elektron pochtalar bilan ishlash 
 
36.
 
  Elektron pochtalar bilan ishlash 
 

 

37.
 
  Axborot turlari.axborotlarni kodlashtirish..Jadvallashtrish. 
 
38.
 
  Ta‘limda mulьtimedia  texnologiyasini qo‘llash 
 
39.
 
  GLOSSARIY 
 
40.
 
  TESTLAR 
 
41.
 
  MATNDA UCHRAYDIGAN ATAMALARNING IZOXLARI 
 
42.
 
  XORIJIY TILDA LUG‘ATKAR 
 
 
43.
 
   
 
№ 
ENGLISH 
UZBEK 
RUSSIAN 
Aa 
1.
 
 
ability 
qobiliyat, iste‘dod, 
layoqat 
способность 
2.
 
 
absent-mindedness 
parishonxotirlik 
рассеянность 
3.
 
 
acceleration 
akseleratsiya 
акселерация 
4.
 
 
activity 
faoliyat 
деятельность 
5.
 
 
adaptation 
moslashish 
адаптация 
6.
 
 
adult 
voyaga yetgan (qiz, 
yigit) 
совершеннолетний 
7.
 
 
age 
yosh 
возраст 
8.
 
 
aim 
maqsad 
замысел (цель) 
9.
 
 
analyzer, analyser 
analizator 
анализатор 
10.
 
 
animate 
jonli 
живой 
11.
 
 
anxiety 
tashvish, xavotir, 
hayajon 
тревожность, тревога 
12.
 
 
appetite 
ishtaha 
аппетит 
13.
 
 
approach 
yaqinlashish, yondashish 
подход 
14.
 
 
arrogance 
g‘ururlilik, manmanlik 
высокомерие 
15.
 
 
arterial blood pressure 
arterial qon bosimi 
артериальное давление крови 
16.
 
 
aspiration 
intilish 
устремление 
17.
 
 
association 
assotsiatsiya 
ассоциация 
18.
 
 
associative psychology 
assotsiativ psixologiya 
ассоциативная психология 
19.
 
 
attention 
diqqat 
внимание 
20.
 
 
attitude 
munosabat 
отношение 
21.
 
 
awareness 
ong 
сознание 
Bb 
22.
 
 
balance of excitation and 
inhibition 
asosiy nerv 
jarayonlarining 
muvozanati 
уравновешенность основных 
нервных процессов 
23.
 
 
behaviour (behavior) 
axloq 
поведение 
24.
 
 
behaviorism 
biheviorizm 
бихевиоризм 
25.
 
 
blood 
qon 
кровь 
26.
 
 
body 
tana 
тело 
27.
 
 
bone 
suyak 
кость 
28.
 
 
brain 
miya 
мозг 
Cc 
29.
 
 
сapaсity for work 
ish qobiliyati 
работоспособность 
30.
 
 
cardiovascular center 
yurak - qon tomir 
markazi 
сердечно - сосудистый центр 
31.
 
 
cardiovascular system 
qon aylanish sistemasi 
система кровообращения 
32.
 
 
central nervous 
markaziy nerv sistemasi 
центральная нервная система 

 

system(CNS) 
33.
 
 
cerebellum 
miyacha 
мозжечок 
34.
 
 
cerebral hemisphere 
bosh miya yarim shari 
полушарие головного мозга 
35.
 
 
character 
xarakter 
характер 
36.
 
 
characteristic 
tavsif, ta‘rif 
характеристика 
37.
 
 
choleric person 
xolerik 
холерик 
38.
 
 
clinical 
klinik 
клинический 
39.
 
 
clinical 
psychophysiology 
klinik psixofiziologiya 
клиническая психофизиология 
40.
 
 
cognition 
bilish 
познание 
41.
 
 
cognitive psychology 
kognitiv psixologiya 
когнитивная психология 
42.
 
 
communication 
kommunikatsiya 
коммуникация 
43.
 
 
comparative physiology 
qiyosiy fiziologiya 
сравнительная физиология 
44.
 
 
competency 
bilarmonlik 
компетентность 
45.
 
 
competition 
raqobat 
конкуренция 
46.
 
 
concept 
g‘oya 
концепт 
47.
 
 
condition 
shart, shart-sharoit 
условие 
48.
 
 
conditioned reflex 
shartli refleks 
условный рефлекс 
49.
 
 
conformity with the law 
qonuniyat 
закономерность 
50.
 
 
conscience 
vijdon 
совесть 
51.
 
 
consultation 
maslahat 
консультация 
52.
 
 
contradiction 
qarama-qarshilik 
противоречие 
53.
 
 
conversation 
suhbat 
беседа 
54.
 
 
corpus 
tana 
тело 
55.
 
 
counseling psychology 
psixologik maslahat 
психологическое 
консультирование 
56.
 
 
creation 
ijod 
творчество 
57.
 
 
creative thinking 
ijodiy tafakkur 
творческое мышление 
58.
 
 
critical thinking 
tanqidiy tafakkur 
критическое мышление 
Dd 
59.
 
 
decision 
yechim 
решение 
60.
 
 
delusion 
yolg‘on 
обман 
61.
 
 
depression 
depressiya, ruhiy 
tushkunlik 
депрессия 
62.
 
 
derma 
teri 
кожа 
63.
 
 
desire 
xohish, istak 
желание 
64.
 
 
development 
rivojlanish 
развитие 
65.
 
 
diagnosis 
tashxis 
диагноз 
66.
 
 
discipline 
intizom 
дисциплина 
67.
 
 
disease 
kasallik 
болезнь 
68.
 
 
dream 
tush 
сон, сновидение 
69.
 
 
duty 
burch, majburiyat 
долг 
70.
 
 
dynamical stereotype of 
reflexes 
reflekslar dinamik 
stereotipi 
динамический стереотип 
рефлексов 
Ee 
71.
 
 
education 
ta‘lim; tarbiya 
обучение; воспитание 
72.
 
 
efficiency 
samaralilik, g‘ayratlilik 
эффективность 
73.
 
 
ego 
ego 
эго 
74.
 
 
emotions 
his-tuyg‘u 
эмоции 
75.
 
 
encephalon 
bosh miya 
головной мозг 
76.
 
 
endurance 
chidamlilik 
выносливость 

 

77.
 
 
erythrocyte 
eritrotsit 
эритроцит 
78.
 
 
evaluation 
baholash 
оценка 
79.
 
 
existence 
mavjudlik 
существование, экзистенция 
80.
 
 
experience 
tajriba 
опыт 
81.
 
 
experimental 
psychology 
eksperimental 
psixologiya 
экспериментальная 
психология 
82.
 
 
expertise 
ekspertiza 
экпертиза 
83.
 
 
exteriorisation 
eksteriorizatsiya 
экстериоризация 
84.
 
 
extravert 
ekstravert 
экстраверт 
Ff 
85.
 
 
family psychology 
oila psixologiyasi 
психология семьи 
86.
 
 
fear 
qo‘rquv 
страх 
87.
 
 
feature 
xususiyat 
свойство 
88.
 
 
feeling 
sezgi 
чувство 
89.
 
 
fel 
o‘t, safro 
жѐльч 
90.
 
 
fluid 
suyuqlik 
жидкость 
91.
 
 
forgetting 
unutish 
забывание 
92.
 
 
frequency 
chastota, tezlik 
частота 
93.
 
 
functionalism 
funktsionalizm 
функционализм 
Gg 
94.
 
 
gender 
jins 
пол 
95.
 
 
gene 
gen 
ген 
96.
 
 
general psychology 
umumiy psixologiya 
общая психология 
97.
 
 
genetics 
genetika 
генетика 
98.
 
 
gestalt psychology 
geshtalt psixologiya 
гештальт- психология 
99.
 
 
gland 
bez 
железа 
100.
 
 
group compatibility 
jamoaviy moslik 
групповая совместимость 
101.
 
 
group therapy 
guruh psixoterapiyasi 
групповая психотерапия 
102.
 
 
growth motivation 
o‘sish motivatsiyasi 
мотивация роста 
Hh 
103.
 
 
habit 
odat, ko‘nikma 
привычка 
104.
 
 
habituation 
ko‘nikish 
привыкание 
105.
 
 
hallucination 
gallyutsinatsiya 
галлюцинация 
106.
 
 
hearing 
eshitish 
слух 
107.
 
 
heart 
yurak 
сердце 
108.
 
 
heredity 
irsiyat 
наследственность 
109.
 
 
histology 
gistologiya 
гистология 
110.
 
 
hormone 
gormon 
гормон 
111.
 
 
human being 
inson 
человек 
112.
 
 
human rights 
inson huquqlari 
права человека 
113.
 
  hunger 
ochlik 
голод 
114.
 
 hypophysis 
gipofiz 
гипофиз 
115.
 
 
hypothesis 
faraz 
гипотеза 
Ii 
116.
 
 
«i» 
«men» 
«я» 
117.
 
 
identification 
tanib olish 
опознание 
118.
 
 
identity 
aynan o‘xshashlik 
идентичность 
119.
 
 
imagination 
xayol, tasavvur, faraz 
фантазия, воображение 
120.
 
 
imitation 
taqlid 
подражание 
121.
 
 
impression 
taassurot 
впечатление 

 

122.
 
 
inborn 
tug‘ma 
врожденный 
123.
 
 
independence 
mustaqillik 
самостоятельность 
124.
 
 
infant 
go‘dak 
младенец 
125.
 
 
inference 
xulosa 
вывод 
126.
 
 
influence 
ta‘sir 
воздействие 
127.
 
 
inhibition 
tormozlanish 
торможение 
128.
 
 
inner ear 
ichki quloq 
внутреннее ухо 
129.
 
 
insistence 
sabot, matonat 
настойчивость 
130.
 
 
insomnia 
uyqusizlik 
бессонница 
131.
 
 
inspiration 
nafas olish 
вдох 
132.
 
 
intellect 
intellect (aql) 
интеллект 
133.
 
 
intellectual quotient - IQ 
intellektuallik koeffitsiyenti 
коэффициент интеллектуальности 
134.
 
 
intergroup relations 
guruhiy munosabatlar 
межгрупповые отношения 
135.
 
 
interiorisation 
interiorizatsiya 
интериоризация 
136.
 
 
internal organ 
ichki organ 
внутренний орган 
137.
 
 
interpersonal 
relationships 
shaxslararo 
munosabatlar 
межличностные 
отношения 
138.
 
 
introvert 
introvert 
интроверт 
139.
 
 
involuntary 
ixtiyorsiz, o‘z-o‘zidan 
непроизвольный 
Jj 
140.
 
 
joy 
rohat 
удовольствие 
Kk 
141.
 
 
kind 
tur 
вид 
142.
 
 
kine-, kinesio-, kineto-, 
motor- 
harakatga keltiruvchi 
двигательный 
143.
 
 
kinesthesia 
kinesteziya 
кинестезия 
Ll 
144.
 
 
lack 
kamchilik 
недостаток, дефект 
145.
 
 
language 
til 
язык 
146.
 
 
leukocyte 
leykotsit 
лейкоцит 
147.
 
 
lie 
yolg‘on 
ложь 
148.
 
 
life 
hayot faoliyati 
жизнедеятельность 
149.
 
 
limit 
chegara 
граница 
150.
 
 
long - term memory 
uzoq muddatli xotira 
долговременная память 
151.
 
 
lunacy 
psixoz 
психоз, лунатизм 
152.
 
 
lungs 
o‘pka 
легкие 
153.
 
 
lymphatic system 
limfatik sistema 
лимфатическая система 
Mm 
154.
 
 
melancholic 
melanxolik 
меланхолик 
155.
 
 
memory 
xotira 
память 
156.
 
 
mesencephalon 
o‘rta miya 
средний мозг 
157.
 
 
metabolism 
metabolizm 
метаболизм 
158.
 
 
military psychology 
harbiy psixologiya 
психология военная 
159.
 
 
mitosis 
mitoz 
митоз 
160.
 
 
moral education 
ahloqiy tarbiya 
нравственноe воспитание 
161.
 
 
motion 
harakat 
движение 
162.
 
 
motor center 
harakat markazi 
двигательный центр 
163.
 
 
muscles 
muskullar 
мышцы 
164.
 
 
myelencephalon 
uzunchoq miya 
продолговатый мозг 
165.
 
 
myelin 
miyelin 
миелин 
Nn 

 

166.
 
 
nerve 
nerv, asab 
нерв 
167.
 
 
nerve fibre 
nerv tolasi 
нервное волокно 
168.
 
 
nerve plexus 
nerv to‘qimasi 
нервное сплетение 
169.
 
 
nerve - cell 
nerv hujayrasi 
нервная клетка 
170.
 
 
neurology 
nevrologiya 
неврология 
171.
 
 
normal state 
normal holat 
нормальное состояние 
172.
 
 
notion 
tushuncha 
понятие 
173.
 
 
nurture 
ta‘lim, tarbiya, 
ovqatlanish 
воспитание, обучение, 
питание 
174.
 
 
nutrition 
ovqatlanish 
питание 
Oo 
175.
 
 
olfaction 
hid sezish 
обоняние 
176.
 
 
opinion 
fikr, mulohaza 
мнение 
177.
 
 
optic nerve 
ko‘rish (ko‘z) nervi 
зрительный нерв 
178.
 
 
oral cavity 
og‘iz bo‘shlig‘i 
ротовая полость 
179.
 
 
outer ear 
tashqi quloq 
наружное ухо 
Pp 
180.
 
 
pain 
og‘riq 
боль 
181.
 
 
pathological state 
patologik holat 
патологическое состояние 
182.
 
 
patient 
patsiyent, bemor 
пациент 


Download

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling