Omar abdalla adam tasinifu iliyowasilishwa kwa ajili ya kutimiza sharti pekee la kutunukiwa digrii ya uzamivu


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet15/15
Sana13.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

5.4  
Mapendekezo 
Mapendekezo  yanayotolewa  katika  sehemu  hii  yanahusu  utafiti  ujao,  mapendekezo 
kwa wazazi wa wanafunzi, wasomaji na Serikali. 
 
5.4.1   Mapendekezo ya Utafiti Ujao 
Utafiti huu umefanywa kwa kutumia riwaya mbili za Kuli na Vuta N’kuvute za Shafi 
Adam  Shafi  pekee,  hivyo  tunapendekeza  utafiti  mwingine  kama  huu  ufanywe  kwa 
kutumia  vitabu  vyake  vingine  vya  Riwaya  ambavyo  hatujavishughulikia.  Pia, 
tunapendekeza  utafiti  wa  kina  ufanyike  katika  kutafiti  matumizi  ya  lugha  pekee 
katika  riwaya  za  Shafi  Adam  Shafi  ili  kukuza  zaidi  yale  tuliyoyatafiti  sisi  katika 
lengo mahususi la tatu la utafiti wetu. 
 
Vilevile,  tunapendekeza  utafiti  zaidi  ufanyike  katika  kulinganisha  na  kulinganua 
dhamira katika riwaya za Shafi Adam Shafi na zile za Mohamed Suleiman Mohamed 
za  Nyota  ya  Rehema  na  Kiu  kwa  sababu  zote  hizi  ni  riwaya  za  Kihistoria.  Pia, 
tunapendekeza utafiti zaidi ufanyike katika kuchunguza dhamira ya ukombozi katika 
riwaya  za  Kuli  na  Vuta  N’kuvute.  Katika  utafiti  huu  imedokezwa  tu  lakini  dhamira 
hii  inaonekana  kutawala  katika  riwaya  za  Shafi  Adam  Shafi.  Hivyo,  utafiti  zaidi 
ukifanyika dhamira hii itafafanuliwa kwa kina. 
 
5.4.2   Mapendekezo kwa Wazazi na Wanafunzi 
Kwa mujibu wa matokeo ya utafiti tumegundua kuwa ipo haja ya wazazi kuwapatia 
uhuru  wa  kuamua  nani  wa  kuwa  nao  katika  uhusiano  hasa  ule  wa  kimapenzi  ili 
kuepusha  matatizo  ya  kisaikolojia  kama  yaliyompata  Yasmini.  Pia,  tunapendakeza 
kuwa  ni  busara  kwa  vijana  kuwa  na  moyo  wa  uvumilivu  katika  ndoa  zao  kama 
ilivyokuwa kwa Amina. 

 
 
189
5.4.3   Mapendekezo kwa Wasomaji 
Tunapendekeza kuwa, wananchi wa Tanzania kujenga utamaduni wa kujisomea kazi 
za  fasihi  hususani  riwaya.  Kazi  za  riwaya  za  Shafi  Adam  Shafi  zimejaa  mafunzo 
mazuri  yenye kujenga  maadili  ya  jamii  na pia kuwapatia wasomaji uwezo  mkubwa 
wa  upeo  wa  kuona  mbali.  Ni  vema  kila  mwanajamii  anayejua  kusoma  akawa  na 
nakala ya riwaya za Shafi Adam Shafi. 
 
5.4.4   Mapendekezo kwa Serikali 
Tunapendekeza kuandaliwa kwa utaratibu mzuri wa uajiri katika sehemu za kazi za 
shurba kama bandarini ili kuepusha matatizo ya kisaikolojia kwa wafanyakazi kama 
makuli hasa pale wanapofikia umri mkubwa na kushindwa kufanya kazi hizo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
190
MAREJELEO 
 
Aronson,  J.  (1992).  “A  Pragmatic  View  of  Thematic  Analysis”  In  the  Qualitative 
Research Methods in Nursing, Pp (37-73). Orolando FL: Grune& Stratton. 
Babie,  E.  (1999),  The  Basics  of  Social  Research,  Belmont:  Wadsworth  Publishing 
Company. 
Benner,  P.  (1985).  “Quality  of  Life:  A  Phenomeno  Logical  Perspective  on 
Explanation, Prediction and Understading in Nursing Science,” Advanees in 
Nursing Science, 8(1), 1-14.  
Beyanga,  A.  (2014).  “Taswira  ya  Ng’ombe  katika  Nyimbo  za  Harusi  za  Jamii  ya 
Washubi,” Tasinifu ya Uzamili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. 
Barthes, R. (1994). The Semiotic Challenge, Berkely: University of Califonia Press. 
Chachage, S.C. (1991). Almasi za Bandia, Dar es Salaam University Press. 
Chachage, S.C. (2002). Makuadi wa Soko Huria, Dar es Salaam: E&D Company. 
Chandler, D. (1992). Semiotics: The Basics, London: Routledge Press. 
Chimerah, R.M. (1995). Nyongo Mkalia Ini, Nairobi: NUP. 
Chuachua,  R.  (2011).  Itikadi  katika  Riwaya  za  Shaaban  Robert,  Dar  es  Salaam:  
TATAKI. 
Cobley, P. (2001). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics, London: 
Routledge. 
Cohen,  L.  et.  al.  (2000).  Research  Methods  in  Education  (5
th
  end)  London: 
Routledge    
Creswell,  J.W.  (2009).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed 
Methods Approaches, Los Angeles: SAGE Publications. 

 
 
191
Diegner,  L.  (2011).  “Mazungumzo  na  Adam  Shafi  Juu  ya  Uandishi  wake  wa 
Riwaya,” katika, Swahili Forum 18: 37-68. 
Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press. 
Furlong, N. et.al. (2000). Research Methods and StatisticsAn Intregrated Approach
New York: Hartcourt Colledge Publishers. 
Hawthorn,  J.  (1985).  Studying  the  Novel:  An  Introduction,  Universal  Book  Stall, 
New Delhi. 
Henry,  G.  (2011).  “Uhuru  wa  Watumwa  katika  Muktadha  wa  Simulizi  za 
Watumwa,” Tasinifu ya Uzamili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. 
John,  L.  (2007).  Critical  Reading:  A  Guide,  In  http://www.  Brocku. 
Ca/English/jlge/criticalreadig. Html. Accesssed, 30
th
, October 2007. 
Kalegeya,  T.  (2013).  “Utandawazi  na  Riwaya  ya  Kiswahili:  Uchunguzi  Kifani  wa 
Makuadi wa Soko Huria na Almasi za Bandia,” Tasinifu ya Uzamili, Chuo 
Kikuu Cha Dar es Salaam.  
Kezilahabi, E. (1971). Rosa Mistika, Dar es Salaam: DUP. 
Kezilahabi,  E.  (1976).  “Shaaban  Robert  Mwandishi  wa  Riwaya,”  Tasinifu  ya 
Uzamili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. 
Kezilahabi,  E.  (1983).  “Utunzi  wa  Riwaya  na  Hadithi  Fupi,”  katika,  Makala  za 
semina ya Kimataifa ya Waandishi wa Kiswahili namba 3, Dar es Salaam: 
TUKI, Kur. 226-243. 
Kezilahabi, E. (1990). Nagona, Dar es Salaam: Dar es Salaam University Press. 
Kezilahabi, E. (1991). Mzingile, Dar ear es Salaam: Dar es Salaam University Press. 
Khamis, S.A.M. (2007). “ Utandawazi au Utandawizi?: Jinsi Lugha ya Riwaya Mpya 
ya Kiswahili Inavyodai,” katika Kiswahili, Juzuu namba 70, Dar es Salaam: 
TUKI, Kur.47-66. 

 
 
192
Khatibu,  M.S.  (1983).  “Kuli  (Shafi  Adam  Shafi),”  katika  Mulika  namba,  15  Dar  es 
Salaam: TUKI, Kur. 17-24. 
Khatibu, M.S. (1985). “Utenzi wa Mwanakupona,” katika Mulika namba 17, Dar es 
Salaam: TUKI, Kur. 46-52. 
Khatibu,  M.S.  (1986).  Tamathali  za  Semi  za  Kiswahili,”  katika  Mulika  namba  18, 
Dar es Salaam: Tuki, Kur. 1-15. 
Kimbila, J. (1971). Ubeberu Utashindwa, Dar es Salaam: TUKI. 
King’ei,  K.  na  Amata,  J.K.  (2001),  Taaluma  ya  Ushairi,  Nairobi:  Acacia  Stantex 
Publishers. 
Koda, B. (2000). “The Gender Dimension of Land Rights in Tanzania: Case Study of 
Msindo Village, Same District”, Unpublished Ph.D Thesis, UDSM. 
Kombo,  D.  K.  and  Tromp,  D.  L.  A  (2006).  Proposal  and  Thesis  Writing:  An 
Introduction. Nairobi: Pauliness Publications. 
Kothari,  C.  R.  (2008).  Reserch  Methodogy:  Methods  and  Techiniques,  New  Delhi: 
New Age Internationl Publising Ltd. 
Kothari,  C.  R.  (2004).  Reserch  Methodogy:  Methods  and  Techiniques,  New  Delhi: 
New Age Internationl Publising Ltd. 
Kyando, L. (2013). “Majina Sadfa ya Wahusika katika Kusadikika na Kichwamaji,” 
katika Mulika  namba, 31, TATAKI, Chuo Kikuu  Cha Dar es Salaam, kur. 
37-50. 
Leininger,  M.M.  (1985).  “Ethnography  and  Ethnonursing:  Model  and  Modes  of 
Qualitative Data Analysis,” In. M.M. Leininger (Ed.). Qualitative Research 
Methods in Nursiny. Pp (37-73). Oro lando FL: Grune& Stratton. 
Lyatuu, J. (2011). “Usawiri wa Wanawake katika Fasihi ya Kiswahili: Ulinganifu wa 
Waandishi wa Kike na Kiume: Uchaguzi katika Riwaya Teule,” Tasnifu ya 
M.A. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.  

 
 
193
Madumullah, J.S. (2009). Riwaya ya Kiswahili, Historia na Misingi ya Uchambuzi
Nairobi: Sitima Printers and Stationary. 
Mark,  G.  (1995).  Postmodern  semiotics:  Material  culture  and  the  forms  of 
postmodern life. Oxford: Basil Blackwell. 
Mbatiah,  M.  (1998).  “Mienendo  Mipya  katika  Uandishi  wa  Kezilahabi:  Nagona  na 
Mzingile,” Katika Mulika namba 24, TUKI, Kur. 1-11. 
Mbise, I. (1996). Creative Writing. Dar es Salaam: Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. 
Merrian,  S.  B.  (1998).  Qualitative  Research  and  Case  Study  Applications  in 
Education Revised and Expanded from Case Study Research in Education
San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
Mkangi, K. (1995). Walenisi, Dar es Salaam: EAEP. 
Mkufya, W.E. (1999). Ziraili na Zirani, Dar es Salaam: Hekima Publishers. 
Mjema,  R.  (1990).  “Kusadikika,”  katika  Mulika  namba  22,  Daer  es  Salaam:  TUKI, 
Kur. 26-31. 
Mlacha,  S.A.K.    (1987).  “The  Portrayal  of  Cultural  Conflict  in  Kiswahili  Prose 
Fiction;  A  Structual  Study  of  the  Novels  of  Euphrase  Kezilahabi”  Phd. 
Thesis, University of London. 
Mlacha, S.A.K. (1989). “The Use of Methaphor in Kezilahabi’s Novel: Rosa Mistika,” 
katika Kiswahili, Juzuu namba 56, Dar es Salaam: TUKI, Kur. 25-35.  
Mlacha,  S.A.K.  (1991).  “Point  of  View  as  Stylistic  Device  in  Kiswahili  Novels,”  in 
Kiswahili Vol. 58, Dar es Salaam: TUKI. 
Mlacha,  S.A.K.  (1996),  “Utamaduni  wa  Mwafrika  katika  Riwaya  ya  Bwana 
Myombekere  na  Bibi  Bugonoka,”  katika,  Mulika  namba  23,  Dar  es  Salaam: 
TUKI, Kur. 24-35. 

 
 
194
Mlacha, S.A.K. na J.S. Madumulla, (1991). Riwaya ya Kiswahili, Dar es Salaam: Dar es 
Salaam University Press. 
Mohamed, M. (2006). Mtindo katika Riwaya ya Siku ya Watenzi Wote,” katika Kioo 
cha Lugha, Juzuu namba 4, Dar es Salaam: TUKI, Kur. 1-12. 
Mohamed, S.M. (1978). Nyota ya Rehema, Nairobi: Oxford University Press. 
Mohamed, S.M. (1985). Kiu, Nairobi: East African Publishing House. 
Mohamed,  S.A.  (1995).  Kunga  za  Nathari  ya  Kiswahili:  Riwaya,  Tamthiliya  na 
Hadithi Fupi, Nairobi: EAEP. 
Mohamed, S.A. (2001). Babu Alipofufuka. Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation. 
Mohamed, S.A. (2006). Dunia Yao. Nairobi: Oxford University Press. 
Mohochi, E.S. (2000). “Usimulizi wa Riwaya ya Nyongo Mkalia Ini,” katika, Nordic 
Journal of African Studies, 9 (2):49-59.  
Momanyi,  C.  (2001).  “Usawiri  wa  Wahusika  wa  Kike  katika  Fasihi  ya  Kiswahili 
baada  ya  mwaka  2000:  Kuyumbisha  Uhalisia”,  katika  I.  S  Mdee  &  H.  J. 
Mwansoko:  Makongamano  ya  Kimataifa  ya  Kiswahili,  Dar  es  Salaam: 
TUKI. 
Mrikaria,  S.E.  (2010).  “Kejeli  na  Fasihi  ya  Kiswahili  Tanzania,”  Katika  Swahili 
Forum, 17: 104-125. 
Muhando, P. na Balisidya, N. (1976). Fasihi na Sanaa za Maonesho, Dar es Salaam: 
Tanzania Publishing House. 
Mulokozi, M.M. (1990). “Utunzi wa Riwaya ya Historia,” katika Mulika namba 22, 
Dar es Salaam: TUKI, Kur. 1-10. 
Mulokozi, M.M. (1996). Utangulizi wa Fasihi ya Kiswahili, Dar es Salaam: TUKI. 

 
 
195
Mulokozi,  M.M.  (2013).  “Makuadi  wa  Soko  Huria  (Chachage  S.  Chachage)  katika 
Muktadha  wa  Riwaya  ya  Kihistoria  katika  Fasihi  ya  Kiswahili,”  katika 
Mulika Namba, 31, TATAKI, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam, kur 51-66. 
Mulokozi, M.M. na Kahigi, K.K. (1979). Kunga za Ushairi na Diwani Yetu, Dar es 
Salaam: TPH. 
Msokile,  M.  (1992).  Kunga  za  Fasihi  na  Lugha.  Dar  es  Salaam:  Education 
Publishers and Distributor, Ltd. 
Msokile,  M.  (1993).  Miongozo  ya  Lugha  na  Fasihi:  Uchambuzi  na  Uhakiki  wa 
Riwaya, Dar es Salaam: DUP. 
Mwaifuge, E. S. (2006). “Fasihi ya Kiswahili na Rushwa Tanzania: Thomas A. R. 
Kamugisha na Kitu Kidogo Tu,” katika, Kioo cha Lugha, Juzuu namba, 4, 
Dar es Salaam: TUKI, Kur. 39-45. 
Mwaipopo, R. N. G. (1990). “The Impact of Commodity Relations on the Role and 
Status  of  Women  in  Peasant  Households:  A  Case  Study  of  Rungwe 
District”, M.A Thesis, University of Dar es Salaam. 
Mwangoka,  N.  (2011).  “Motifu  ya  Safari  na  Msako  katika  Riwaya  za  Kezilahabi,” 
Tasinifu ya Uzamili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. 
Nazarova,  T.  (1996).  Linguistics  and  Literary  Semiotics,  Moscow:  Moscow  State 
University Press. 
Ngaiza, M.K. (2002). “Gender Dynamics in Poverty Alleviation in Tanzania: Ngara 
District Case Study.” Unpublished, Ph.D. Thesis, UDSM. 
Ngaiza,  M.K.  (2003).  “Gender  and  Political  Empowerment  in  the  Third 
Millennium:  A  Conceptual  Frame  Work,”  In  Tanzania  Journal  of 
Development Studies, Vol. 4, No. 1 page 167-212. 

 
 
196
Ngaiza,  M.K.  (2004).  “Harmonization  and  Mainstreaming  Gender  in  Local 
Government  or  Transforming  Patriarchy:  The  Case  of  Two  Wards  in 
Bukoba District Council, Tanzania,” In Tanzania Journal of Development 
Studies, Vol. 5, No. 3 page 25-38. 
Nicholous,  A.  (2011).  “Ubuntu  katika  Tamthiliya  za  Penina  Mhando,”  Tasinifu  ya 
Uzamili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. 
Njogu, K. na Rocha, C. (1999). Ufudishaji wa Fasihi, Nadharia na Mbinu. Nairobi: 
JKF. 
Nkwera, F.V. (1978). Sarufi na Fasihi: Sekondari na Vyuo. Dar es Salaam: Tanzania 
Publishing House. 
Nyerere,  J.K.  (1962).  Ujamaa:  The  Basis  of  African  Socialism,  Dar  es  Salaam: 
Tanganyika Standard. 
Omary, M. (2011). “Siasa katika Ushairi wa Kezilahabi,” Tasinifu ya Uzamili, Chuo 
Kikuu Cha Dar es Salaam. 
Ramadhani,  S.  K.  (2013).  “Usawiri  wa  Mwanamke  Katika  Taarab  ya  Mipasho: 
Mfano  Kutoka  Nyimbo  za  Mzee  Yussuf  Mzee”.  Tasinifu  ya  M.A. 
Kiswahili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. 
Robert, S. (1951). Kusadikika, London: Nelson. 
Robert, S. (1951). Adili na Nduguze, London: Macmillan. 
Robert,  S.  (1958).  Wasifu  wa  Siti  Binti  Saad:  Mwimbaji  wa  Unguja,  London: 
Thomas. 
Robert, S. (1967). Kufikirika, Nairobi: OUP. 
Robert, S. (1968). Siku ya Watenzi Wote, London: Nelson. 
Robert, S. (1968).Utubora Mkulima, Nairobi: Nelson. 

 
 
197
Robert,  S.  (2003).  Maisha  Yangu  na  Baada  ya  Miaka  Hamsini,  Dar  es  Salaam: 
Mkuki na Nyota Publishers. 
Robson,  C.  (2007).  How  to  do  a  Reserch  Project:  A  Guide  for  Undergraduate 
Students, Carton Victoria: Blackwell Publishing. 
Ruhumbika,  G.  (1995).  Miradi  Bubu  ya  Wazalendo,  Dar  es  Salaam:  Tanzania 
Publishing House. 
Shafi, A.S. (1978). Kasiri ya Mwinyi Fuadi, Dar es Salaam: TPH. 
Shafi, A.S. (1979). Kuli, Dar es Salaam: Longhorn Publishers. 
Shafi, A.S. (1999). Vuta N’kuvute, Dar es Salaam, Mkuki na Nyota Publishers. 
Shao, I.F. (2003). “Beyond Rhetoric: The Role and Experience of the University of 
Dar  esSalaam  Advancing  the  Involvement  of  Men  in  Gender  and 
Development Practice,” In Tanzania Journal of Development Studies, Vol. 
4 No 1. Pages 117-125. 
Shao,  I.F.  (2004).  “Context  for  Gender  Mainstreaming  Internationally,  Regionally 
and Nationally,” Paper Presented at a Gender Sensitization Workshop for 
UDSM Council Members, Zanzibar. 
Shao, I.F. (2010) .“Gender, Rural Development and Governance: An Overview”, In 
Tanzania Journal of Development Studies, Vol. 10 No 1 & 2 pages 78-87. 
Shivji,  I.  (2002).  “Makuadi  wa  Soko  Huria  (Chachage,  S.  Chachage),  Hotuba  ya 
Uzinduzi wa Kitabu,” katika Mulika namba 26, 2000-2002, TUKI, Kur. 93-97, 
Sengo, T.S.Y.M. (1973a). “Mtu ni Utu (G. Mhina),” katika Hisi Zetu, Dar es Salaam: 
TUKI. 
Sengo, T.S.Y.M. (1973b), “Dhima ya Fasihi kwa Maendeleo ya Jamii,” katika Jarida 
la Kiswahili, Dar es Salaam: TUKI. 

 
 
198
Sengo, T.S.Y.M. (1987). Fasihi SimuliziSekondari na Vyuo: Dar es Salaam: Nyanza 
Publications Agency. 
Sengo, T.S.Y.M. (2009). Sengo na Fasihi za Kinchi. Dar es Salaam: AKADEMIYA 
Sengo, T.S.Y.M. (2014). Falsafa ya Maisha, Dar es Salaam: Hakijachapishwa. 
Sengo, T.S.Y.M. na Kiango, S.D. (2012). Hisiya Zetu, Dar es Salaam: TUKI. 
Senkoro, F.E.M.K. (1977). “Riwaya ya Kiswahili na Maendeleo ya Umma,” Tasinifu 
ya Uzamili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam.  
Senkoro,  F.E.M.K.  (1976).  “Utamaduni  katika  Riwaya  za  Kiswahili,”  katika 
Kiswahili, Juzuu namba 46/2, Dar es Salaam: TUKI, Kur. 74-82. 
Senkoro, F.M.E.K., (1982). Fasihi. Dar es Salaam: DUP. 
Senkoro,  F.E.M.K.  (1997).  “The  Significance  of  Journey  in  Zanzibar  Forktales,” 
Unpublished Ph.D Thesis, University of Dar es Salaam. 
Senkoro,  F.E.M.K.,  (2006).  “Fasihiya  Kiswahili  ya  Majaribio:  Makutano  baina  ya 
Fasihi Simulizi na Fasihi Andishi”, katika, Kioo cha Lugha, Juzuu, 1. Idara 
ya Kiswahili Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam uk. 61-68. 
Senkoro, F.E.M.K. (2011). Fasihi Andishi. Dar es Salaam: KAUTTU. 
Swahili  Tittles,  (2011).  “Book  Collective,”  Searched  on  www.africanbooks 
collective.com. On Monday 26/01/2012, at 12:23 Hours. 
Taib, A.H., (2008). “Mkabala wa Kiislamu katika Uchanganuzi na uhakiki wa Fasihi 
ya Kiswahili,” CHAKAMA, kur. 133-141. 
Taylor,  S.J.  &  Bogdan.  R.,  (1984).  Introduction  to  Qualitative  Research  Methods: 
The Search for Meanings. New York: John Wiley& Sons. 
Walibora,  K.W.  (2010).  “Uhalisia  na  Uhalisiamazingaombwe:  Mshabaha  kati  ya 
Duniya Yao na The Tin Drum,” katika, Swahili Forum 17:143-157. 

 
 
199
Walibora,  K.W.  (2013).  “Ujasiri  wa  Kujimulika  katika  Uandishi  wa  Kiswahili: 
Uhakiki wa Mbali na Nyumbani,” Tawasifu ya Shafi Adam Shafi. 
Wamitila,  K.W.  (2002).  Uhakiki  wa  Fasihi:  Misingi  na  Vipengele  Vyake,  Nairobi: 
Phoenix Publishers Ltd. 
Wamitila, (2002). Bina-Adamu, Nairobi: Phoenix Publishers. 
Wamitila,  K.W.  (2003).  “Influence  or  Intertextuality?  A  Comparative  Study  of 
Kezilahabi’s  Nagona  and  Mzingile  and  Juan  Rulfo’s  Pedro  Paramo,”  in 
Kiswahili Vol. 66, pp. 49-58. 
Wamitila,  K.W.  (2007).  “Narative  Structure  and  Metaphor:  Towards  a  new 
Aesthetics  of  the  Kiswahili  Novel,”  in  Kiswahili  Vol.  70,  Dar  es  Salaam: 
IKS, Pp. 67-75. 
Wamitila,  K.W.,  (2008).  Kanzi  ya  Fasihi:  Misingi  ya  Uchanganuzi  wa  Fasihi
Nairobi: Vide-Muwa. 
Wamitila,  K.W.  (2013).  “Mikakati  ya  Uhalisiajabu  katika  Riwaya  ya  Kiswahili,” 
katika Mulika namba, 32, TATAKI: Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. 
Wanyonyi,  M.C.  (2011).  “Uhakiki  wa  Riwaya  ya  Nyunso  za  Mwanamke  na  Said 
Ahmed  Mohamed:  Mtazamo  wa  Saikolojia  Changanuzi,”  Tasinifu  ya 
Uzamivu, Chuo Kikuu Cha Nairobi. 
Yin, R. K., (1994). Case Study Research: Design and Methods, (2
nd
 eds.) Thousand 
Oaks Calif: SAGE Publishers. 
Young,  P.V.  (1984).  Scientific  Social  Surves  and  Research,  Englewood  Chiffs: 
Prentice Hall. Inc. 
 

 
 
200
VIAMBATANISHO 
 
Kiambatanisho  1: Muongozo wa Usaili kwa Wasomaji wa Riwaya Teule 
 
A: Utangulizi 
Mimi ninaitwa Omar Abdalla Adam  mwanafunzi wa Shahada ya Uzamivu (Ph.D) 
katika  Kiswahili  katika  Chuo  Kikuu  Huria  Cha  Tanzania.  Ninafanya  Utafiti  wenye 
anuani  isemayo  Kuchunguza  Dhamira  za  Kijamii  na  Kiutamaduni  katika 
Riwaya  ya  Kiswahili:  Mifano  kutoka  Kuli  na  Vuta  N’kuvute.  Ili  niweze  kupata 
data za kuweza kukamilisha utafiti huu nimeandaa muongozo huu ambao ndani yake 
kuna maswali yaliyolengwa kwako na ninaomba nikufanyie usaili. 
B: Taarifa Binafsi za Msailiwa 
Jina……………………………… 
Elimu……………………………. 
Umri…………………………….. 
Kazi……………………………... 
C: Maswali 
1.
 
Naomba unieleze vile ulivyopata kumfahamu Shafi Adam Shafi. 
2.
 
Taja riwaya za Shafi Adam Shafi unazozifahamu? 
3.
 
Ni zipi kati ya Riwaya hizo umeshazisoma? 
4.
 
Ni riwaya ipi iliyokuvutia zaidi? Toa sababu kwa jibu lako. 
5.
 
Orodhesha  dhamira  ulizozipata  katika  usomaji  wako  wa  kazi  za  Shafi  Adam 
Shafi. 
6.
 
Suala la ndoa za Kulazimishwa likoje katika jamii ya sasa ukilinganisha na ilivyo 
katika Vuta N’kuvute
7.
 
Suala  la kupata na kutopata mtoto baada  ya ndoa  linatazamwaje katika  jamii  ya 
sasa? 
8.
 
Ni upi mtazamo wa jamii ya leo kuhusiana na umuhimu wa elimu ikilinganishwa 
na inavyoelezwa katika Kuli?  
9.
 
Mabadiliko  ya  utamaduni  wa  jamii  ya  Unguja  kuhusu  mke  na  mume 
yanasabaibishwa na nini? 
10.
 
Naomba unieleze jambo lolote ambalo ni muhimu kuhusu riwaya za Shafi Adam 
Shafi ambalo nimesahau kukuuliza. 
 
 
Asante kwa Kunipatia Muda Wako 

 
 
201
Kiambatanisho  2:
 
Muongozo wa Usaili kwa Wataalamu wa Fasihi 
 
A: Utangulizi 
Mimi ninaitwa Omar Abdalla Adam  mwanafunzi wa Shahada ya Uzamivu (Ph.D) 
katika  Kiswahili  katika  Chuo  Kikuu  Huria  Cha  Tanzania.  Ninafanya  Utafiti  wenye 
anuani  isemayo  Kuchunguza  Dhamira  za  Kijamii  na  Kiutamaduni  katika 
Riwaya  ya  Kiswahili:  Mifano  kutoka  Kuli  na  Vuta  N’kuvute.  Ili  niweze  kupata 
data za kuweza kukamilisha utafiti huu nimeandaa muongozo huu ambao ndani yake 
kuna maswali yaliyolengwa kwako na ninaomba nikufanyie usaili. 
B: Taarifa Binafsi za Msailiwa 
Jina……………………………… 
Elimu……………………………. 
Umri…………………………….. 
Kazi……………………………... 
C: Maswali 
1.
 
Naomba unieleze vile ulivyopata kumfahamu Shafi Adam Shafi. 
2.
 
Taja riwaya za Shafi Adam Shafi unazozifahamu? 
3.
 
Ni zipi kati ya Riwaya hizo umeshazisoma? 
4.
 
Ni riwaya ipi iliyokuvutia zaidi? Toa sababu kwa jibu lako. 
5.
 
Orodhesha  dhamira  ulizozipata  katika  usomaji  wako  wa  kazi  za  Shafi  Adam 
Shafi. 
6.
 
Taja  mbinu  za  kisanaa  zinazotumiwa  na  Shafi  Adam  Shafi  katika  kujenga 
dhamira za riwaya zake? 
7.
 
Kati ya Kuli na Vuta N’kuvute ni ipi inayokuvutia zaidi? 
8.
 
Kwa nini Shafi Adam Shafi anapenda mno kutumia barua katika riwaya zake?  
9.
 
Shafi  Adam  Shafi  anatumia  motifu  za  aina  gani  katika  Kuli  na  Vuta  N,kuvute
Motifu hizo zina dhima gani? 
10.
 
Naomba unieleze jambo lolote ambalo ni muhimu kuhusu riwaya za Shafi Adam 
Shafi ambalo nimesahau kukuuliza. 
 
 
Asante kwa Kunipatia Muda Wako 
 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling