O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tòshkent davlat


-mavzu. O‘qitishning didaktik tamoyillari


Download 106.06 Kb.
bet3/6
Sana26.09.2020
Hajmi106.06 Kb.
1   2   3   4   5   6

2-mavzu. O‘qitishning didaktik tamoyillari


Didaktik tamoyillar va ulaming tasnifi. Didaktik tamoyillardan o‘quv jarayonini tashkil etishda foydalanish.

  1. MODUL. O‘QITISHNI TASH KI L ETISHDA QO‘LLAN I LADIGAN


TA’MINOЗ’LAR
3-mavzu. O‘quv-metodik ta’minot

O‘quv-i»etodik ta’minot va uning tasnifi. O‘quv-metodik ta’minot turlari.

O‘ guy-metodik adabiyotlar va ulaming tahlili.
4-mavzu. O‘qitishnin g dasturiy ta'minoti

O‘q itìsh ning dasturiy ta’minoti. O‘q itishning bazaviy dasturiy ta’minoti.

Pedagogi k dasturiy vositalar va ularning turla i‘i.
5-mavzu. O‘qitish s hakl va uslu blari

4


 1. Multimedia texnologiyasi va undan o‘quv jarayonida foydalanish

 2. Elektron darsliklar va ularga qo‘yiladigan talablar

 3. Dasturlashga oid olimpiada masalalari va ulami yechish metodikasi

 4. Informatika fanidan darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish

 5. Dasturlash tillarini o‘qitishning interaktiv metod lari

 6. Telekonferensiya va undan o‘quv jarayonida foydalanish

 7. Videokonferensiyani tashkil qilish va undan foydalanish

 8. Virtual dasturlar va ulardan foydalanish

 9. O‘quv jarayonida mobil ilovalardan foydalanish

 10. Pedagogik faoliyatda Web texnologiyalardan foydalanish

 11. AKTga oid meyoriy-huquqiy xujjatlar va ulardan foydalanish

 12. Mood le tizimida fanga oid on-line kurslarni tashkil etish

IX. Asosiy va qo‘shimcha o‘quv ødabiyotlar hamda axborot manbøslø riAsosiy adabiyotlar:

 1. U.K.Tolipov, M.Usmanboyeva. Pedagogik texnologiyalaminig tadbiqiy asoslari. O‘quv qo‘ tlanma. T.: “Fan”, 2006 y.

 2. P. Hiinuyxasieno B, A .A6,Qj/fiO,QH]3OB, A. Hapnae B. TiìT.HU Mail ldHHOBãLțHOH

rexuonoriisnap (raznøm uyaccacanapu nenaror yhx7yB'iiinap yuyH aMdflíiĞ zaøciisnap). FqyB xÿnniiHua. TouixeiiT, “Herefi,£t0ğ”, 2008 H.

 1. A.Abduqodirov, A.Xaitov, Shodiev R. Axborot texnologiyalari. Darslik. T.: “O‘zbekiston”, 2004 y.

 2. A.Sattorov. I nformatika va axborot texnologiyalari. Darslik. T.:, “O‘qituvchi”, 200a y.

 3. M.F.Ğÿmoiue B, C.A.ycuoHOB. FIenarOrPlK TØXHOJłOT fR ilGOCJIã|3fl. B

pyjama. ToiuKeHz, “Jg yøvH”, 2004 ii.

 1. 4›enoTOøä ,Q. CASE-TexuofiOPHø. MocuBíì, «FlsnaTenscxiiñ Aou BXB», 2003 r.

 2. Lțoñ, Maprapuza ti ,gp. CoaqaHHe 9neirrpouiisix y'ie6iiuaOB. T.: “Ÿa6eøiicTOH tuiinnuñ 9iiuewonepHøCH”, 2007 r.


Qo‘slzimcha adabìyotï»r:

 1. SH.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma maj lisidagi nutq / Toshkent: O‘zbekiston, 2016. - 56 b.

 2. SH.M.Mirziyoyev. Tank idiy tahlil, qat’iy tartib-intizoni va shaxsiy javobgarlik — har bir rahbar faol iyatining kundalik qoidasì bo‘lishi kerak, T. : “O“zbekiston”, 2017.

— 104 b.

 1. 2017— 2021 y illarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalisii í bo‘yícha HARAKATLAR STRA TEGIYA S[. O‘zbekiston Respublikasi qou uli h ujjatlari to‘plami, 2017 y., 7-son.

1 1. A.A.A bduqodirov, R.Sa lomova. Informatika va hisoblash texn íkas i asos la i‘i. 10- s inf darslik. T, “I)“q ituvchi”, 2005 y. -144 b.
î7

shakli, baholash mezonlari ishchi fan dasturida va tegishli kafedra tomonidan belgilanadi. Kurs ishini bajarish talabalarda fanga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qilishi kerak.

Kurs ishi mavzulari bevosita informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish metodikasifli takomillashtirishga bog‘liq bo‘lgan mavzular orqali belgilanadi. Kurs ishlari mavzulari bir guruhdagi talabalar uchun bir hilda berilmaydi.Kurs ishi uchun tahminiy mavzular:

 1. Elektron doska va undan foydalanish metodikasi

 2. Elektron didaktik materiallardan foydalanib Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishni takomillashtirish

 3. O‘rgatuvchi didaktik materiallar tayyorlash va foydalanish metodikasi

 4. Test yaratuvchi dasturlar va ulardan foydalanish metodikasi

 5. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda interaktiv metodlardan foydalanish

 6. Web-texnologiyalarga asoslangan testlar yaratish metodikasi

 7. On-line kurslar va ularga didaktirk materiallar tayyorlash

 8. Bulutli texnologiyalar va ularni O‘quv jarayoniga qo' llash

 9. Informatika darslarida o‘yinli texnologiyalardan foydalanish

 10. Interaktiv texnologiyalar asosida Informatikani o‘qitish

 11. Elektron o‘quv-uslubiy majmualar va ulardan foydalanish metodikasi

 12. 5-sinf Informatika ve axborot texnologiyalarj fanidan elektron o‘quv-uslubiy majmua yaratish metodikasi

 13. 6-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanidan elektron o‘quv-uslubiy majmua yaratish metodikasi

 14. 7-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanidan elektron o‘quv-uslubiy majmua yaratish metodikasi

 15. 8-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanidan elektron o‘quv-uslubiy majmua yaratish metodikasi

 16. 9-sinf lnforrnatika va axborot texnologiyalari fanidan elektron o‘quv-uslubiy majmua yaratish metodikasi

 17. 10-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanidan elektron o‘quv-uslubiy majmua yaratish metodikasi

 18. 11-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanidan elektron o‘quv-uslubiy majmua yaratish metodikasi

 19. Informatika darslarida ochiq on-line kurslardan foydalanish metodikasi

 20. Web-texnologiyalar va ulardan foydalanish metodikasi

 21. Web 2.0/3.0 xizmatlariga asoslangan didaktirk materiallar tayyorlash

 22. Dasturlash tillari va uni o‘qitish metodikasi

 23. Kompyuter grafikasi va uni o‘qitish metodikasi

 24. lnformatikani boshqa fanlar bilan aloqadorlikda o‘qitish metodikasi

 25. Integrativ texnologiyalar va ulardan foydalanish

 26. Keys-stady texnologiyalari va ulardan foydalanish

 27. Case-texnologiyalari va ulardan foydalanish

 28. Informatika darslarida o‘yinli texnologiyalardan foydalanish.

1 6


Ta’lim tizimida o‘qitish shakllari, ularning xususiyatlari, belgilari va funksıyalari. Fanlarni o‘qitishning tashkiliy shakllari. O‘qitish uslublari. O‘qitishning interaktiv uslublari.


   1. mavzu. Nazorat qilish va baholash usullari

Nazorat va uning turlari. O‘quv jarayonida nazoratni tashkil etish usul[ari. Ta’lim oluvchilar bilimini nazorat qilish va natijalarini baholash. Reyting tizimi. Assisrnent — nazorat qitishning zamonaviy usuli sifatida.


   1. mavzu. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari

Fanlarini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar va ularning imkoniyatlari.

O‘qitish texnologiyalari va ularning turlari. Integratsion texnologiyalar.
   1. Download 106.06 Kb.

    Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling