Pisa tadqiqotlari qachondan o’tkazila boshlagan va necha yil oralab o’tkaziladi?*a 2000 yildan boshlab har uch yilda o’tkaziladi X


Download 281.76 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi281.76 Kb.
#1106329
Bog'liq
PISA tadqiqotlari qachondan o
БАЁННОМА 27.10.2021, Yutuqli test, 3-Topshiriq, 140 15.03.2017, Present Simple, Topshiriq, Tizimlarga faoliyat ko\'rsatish va rivojlanish qonunlari, Аттестацияга доир, Algoritmlar fanidan test savollari (2-kurs) №1. Fan bobi 1; Fan , ПҚ-96 20.01.2022, S.SABOHAT, 2 вариантхфх, 23Kalbayeva H Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi, 7-sinf adabiyot test, 5-8 ish reja (2)

PISA tadqiqotlari qachondan o’tkazila boshlagan va necha yil oralab o’tkaziladi?*a)2000 yildan boshlab har uch yilda o’tkaziladi

Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nima?* Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi 15 yoshli o’quvchilarning fizika , tabiiy fanlar bo’yich va o’qish savodhonligini baholashdan iborat.

Kompetensiyaviy yondashgan DTS qachon qabul qilingan*a) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017- yil 6- aprel kungi 187-sonli qarorida

Kompetentsiya nima?.*a) мavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati

Milliy va umummadaniy kompetentsiyalarga nimalar kiradi*a) vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo’lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog’lom turmush tarziga amal qilish laѐqatlarini shakllantirish

Keys-stadi suzining ma’nosi keltirilgan katorni toping*a) ingliz.- to’plam, aniq vaziyat, stadi- o’rganish
Bilim, ma’lumot, dalillarni qiyosiy tahlil etishga yordam beradigan metodlarni toping*a) T-chizmasi, Venn diagrammasi
Fizika fanidan o‘rganilgan mavzu bo‘yicha o‘z fikrini bayon etish, sabab ko‘rsatish, misollar bilan izohlab, umumlashtirish qaysi metodga xos xususiyat?*a) “FSMU”
Darsning “texnologik xarita”sida nimalar aks ettirilgan bo`lishi lozim?*a) Yuqoridagi larning barchasi to`g`ri.
Dars o’tishda qanday talablarga rioya qilasiz?*a) Dastur talablariga
Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?*a) O’quvchi lar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o’zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi
Dars shakllari:*a) individual,frontal, guruhiy, jamoaviy;
Dars turlari:*a) yangi mavzuni o`zlashtirish darsi, o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni mustahkamlash darsi, o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni takrorlash darsi, o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni tizimga solish va umumiylashtirish darsi
Yangibilimlarnibayonqilishvaegallashdarsiningtuzilishi:*a) Tashkiliy qism, O’tgan darsni so’rash va baholash, Yangi mavzuni bayon qilish, Yangi o’tilgan mavzuni mustahkamlash va baholash, Darsni yakunlash (xulosalash) va uyga to’shiriq berish.
Dars ishlanmasining tuzilmasi:*a) dars mavzusi, 2) dars maqsadlari,3) darsda foydalaniladigan ma’lumot manbalari, o’quv uslubiy adabiyotlar va elektronresurslar,4) darsda ishlatiladigan zarur texnik vositalar va jihozlar,5) dars shakli,6) darsturi,7) dars metodlari,8) dars bosqichlari va vaqt taqsimoti, 9) dars borishining qisqacha tavsiloti.
Darsmaqsadi necha xilbo’ladi?*a) 3
Fizikada ....................ni yechish metodlari ularning murakkabligiga o`quvchilarning tayyorgarligiga, o`qituvchining qo`ygan maqsadiga va boshqa ko`pgina sabablarga bog`liq*a)hisoblash masalalari
α - zarralar manbai, qo`rgoshin kollimator, oltin zar, ZnS bilan qoplangan ekran, mikroskop. Bu asboblar qaysi tajribada ishlatilgan?*a)Rezerford, atom tuzilishini aniklashda
Agar parallel ulangan ikkita bir xil o’tkazgich ketme-ket ulansa, umumiy qarshilik qanday o’zgaradi?*a) 4 marta ortadi
Fizikadan o’quv demonstratsion eksperiment bilan laboratoriya eksperimentining o’tkazilishidagi farqi nimada?*a) Demonstratsion eksperiment o’qituvchi, laboratorya eksperimentini o’quvchi tomonidan o’tkaziladi.
Namoyishli tajriba samaradorligini belgilang*a) Ishonchliligi.
Fizikadan frontal laboratoriya ishlari qanday o’tkaziladi?*a) Barcha o’quvchilar 4 tadan guruhlarga bo’linib, fizikada o’rgangan bitta qonuniyatni to’g’riligini o’rganadilar
Fizikadan praktikum ishlari qanday o’tkaziladi?*a) Barcha o’quvchilar har xil asbobda har xil qonunni o’rganish bilan shug’ullanadilar
Darsdan tashqari ishlarning uziga xos hususiyatlarining toping?*a)O’quvchilar topshiriqlarni individual guruhlar da, ommaviy bajaradilar
Sinfdan tashqari mashg’ulotlarni asosiy maqsadini belgilang?*a) O’quvchilarni fan asoslarini o’rganishga bo’lgan qiziqishlari va mustaqil bilim olishlarini ta’minlash
Bajariladigan ish barcha o’quvchilar uchun majburiy bo’lmay, asosan fanga qiziqish bildirgan o’quvchilar band qilinadigan o’qitishning shaklini ko’rsating.*a) Sinfdan tashqari ish
O’qitish shakllari sistemasiga nimalar kirishni aniqlang?*a) Dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlar, ekskursiya
Ulug’bekning astro nomik katalogi nima deb ataladi?*a) Ziji Ko’ragoniy
Ulug’bek rasadxonasidagi sekstantning radiusi ........m ga teng.*a) 40
Dars tahlilini necha guruhga bo`lish mumkin?*a) 5 turga
Dars mazmunini tahlil qilishda eng katta e’tibor nimaga qaratiladi?*a) Dars mazmunining Davlat ta’lim standarti talablariga mos kelishi
Dars kuzatish va tahlil qilishdan maqsad nima?*a) O’quvchilarning bilim malakalarini darsning sifat va samaradorligini oshirish
O’quvchi shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhitni hamda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish jarayoni - bu:*a) O’quvchi shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim
Pedagogik jarayon hamda o’qituvchi va o’quvchi faoliyatiga yangilik kiritish, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalanish - bu:*a) Innovatsion texnologiya
FSMU texnologiyasi qanday maqsadlarda amalga oshiriladi?*a) Ishonchli fikr,dalillarni isbotlash
Fizika fanida tushunchalarni chuqur o’zlashtirishga imkon beruvchi metodbu .....*a) Tushunchalar tahlili
«Aqliy hujum» metodining mohiyati nimadan iborat?*a) Mavzu bo’yicha g’oyalar tanlash va g’oya yuzasidan o’quvchilarning fikrini aniqlash
O’qituvchi va o’quvchilar o’zaro faol ishtirok etadigan mashg’ulot-bu:*a)Interfaol mashg’ulot
O’quv materialini programmalashtirish hamda uni axborot texnologiyalari orqali mustaqil ta’lim yoki masofadan o’qitish orqali o’quvchilarga etkazish-bu:*a) Elektron darslik
Yorug'likning qaytish qanunlarini o'rganguncha o'quvchilar yorug'likka doir qonunini bilimlari shart.*a) to'g'ri chiziqli tarqalish qonunlari
Fizikadan masalalar yechish metodi bo'yicha qanday klassifikatsiyalanvdi?*a)Yosh xususiyatini
Guruh holda hamma o'quvchilar qanday eksperimentlar bajariladi?*a) frontal laboratoriya ishlari.
VI sinfda fizika kursini tuzilishi qanday?*a) fizika hodisalarni o'rganish
Kinematikada qanday tushunchalar asosiy hisoblanadi?*a) yo'l, ko'chish, tezlik, tezlanish
Dinamikada qanday tushunchalar asosiy hisoblanadi?*a) F, m, a
Fizika o'qitish jarayonida eHm dan foydalanish maqsadlari:*a) O'qitish, o'rganish, nazorat qilish, baholash
Fizika o'qitish uslubi fani pedagogika fanlarining biri:*a) tarbiya nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanuvchi fan
Fizika o'qitish uslubi fanining mavzu baxsi:*a)fizika fanining ilmiy-nazariy tushuncha va qonuniyatlarinihamda amaliy masalalarini o'quvchi va talabalarga shakllantirishda eng qulay optimal yo'llar bilan tushuntirish haqida mulohaza yuritadi
Fizika o'qitish uslubi fanining maqsad va vazifalari:*a)fizika qonunlarining asosini o'rganish, o'quv-ko'nikmalarini shakllantirish va bilimlarini amalyotga tadbiq etish, hayotga tayyorlash
Fizika o'qitish uslubi fanining funktsiyalari:*a)Yoshlarga fizika ta'limini o'qitish va ularning tarbiyalash hamda tafakkurini o'stirib borish
Fizika o'qitish uslubi fanning ilmiy – tadqiqot ishlarining mazmuni va uslubi:*a) O'qitish maqsadi, dasturi, darsligi va uning o'qitish uslublari
Fizika o'qitishda generializatsiya tamoyili nima:*a) fizika o'qitishda tushuncha, g'oyalar,tenglamalar va qonunlarni muhimlarini ajratib olish va ularning atrofida ikkilamchilarini umumlashtirib o'rganishga aytiladi
Fizika o'qitishda deduktsiyani qanday tushunasiz:*a) biror mavzuni o'rganish jarayonida xususiy, mantiqiy, xulosa chiqarish
Fizika o'qitishda induktiv xulosaga kelish nimalarga asoslanadi:*a) kuzatish, tajribalar yoki yakunlovchi, umumlashgan darslar asosida
Fizika o'qitishda pedagogik izlanish, ilmiy-tadqiqot ishlar:*a)uslubiyot mazmuni (pedagogik kuzatish, hujjatlarni kuzatish, tahlil qilish) pedagogika tajriba (eksperiment). uslub tanlash, o'zlashtirish testlari, so'rov (anketa va boshqalar)
Fizika o'qitishda o'quvchilarning ijodiy fikrlashini aniqlashda qaysi ko'rsatkichlar inobatga olinadi:*a) tenglama, formulalar haqidagi bilimlari
Fizika fanining o'ziga xos o'qitish uslubi:*a) O'quv materialini o'qituvchining bayon qilishda tayanadigan namoyish tajribalari, qo'llaniladigan eksperiment uslubi
Fizikada biror mavzuni o'rganish jarayonida qanday talaba eng faol hisoblanadi:*a)fizikaning umum qoidalariga zid kelmaydigan nazariy muloxazalar yuritadigan o'quvchi
Fizikada qobiliyatli talabalar bilan ishlashda qanday e'tibor asosiy hisoblanadi:*a) fan asoslarini o'rganishdagi xatoliklarni tahlil etish mustaqil o'qish, fikrlash, bilimlarini tizimlashtirishga o'rgatish, kasbga yo'nalishlari berishga
Fizikada sohalashtirilgan, tabaqalashgan, chuqur o'rganadigan o'quv maskanlari:*a) akademiy litseylar fizikani chuqur o'rganadigan umumta'lim maktab sinflari
Fizikadan bilimlarni tekshirish usullari:*a) og'zaki, yozma, testli va kompьyuter, eHm yordamida tekshirish
Fizikadan qaysi turdagi masalalarni yechishda o'quvchilardan har tomonlama ilmiy tafakkur yuritishni talab etadi:*a) ijodiy, sifat va aralash masalalari
Fizikadan nostandart darslar o'quvchilarning qanday tomonlarini rivojlantiradi:*a) og'zaki nutqini, mustaqil fikrlashni va aqliy faoliyatini
Fizikadan guruxdagi talabalarning eng ko'p faol ishtirok etadigan darslarning qaysi biri faol hisoblanadi:*a) laboratoriya va tajriba kuzatish mashg'ulotlari
Fizikadan sinfdan tashqari ishlar qanday qanday maqsadda o'tkaziladi:*a) umumiy ta'lim va politexnik tarbiyani oshirish
Fizikadan sifat va aralash masalalar, asosan kursning qanday darslarida rejalashtiriladi:*a) Yakunlovchi darslarda
Fizikadan o'quv materialini rejalashtirishni qanday tushunasiz:*a) yillik, yarim yillik, choraklik, kundalik darslarni va o'quv tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish
Fizikadan o'quv-tarbiyaviy ishlarni o'tkazishda texnika xavfsizlik qoidalari:*a) namoyish, yalpi, praktikum laboratoriya ish tajribalarini va texnik to'garaklarni o'tkazishda hamda fizika xonasida tashkil qilinadigan ishlarda xavfsizlik qoidalari
Fizikadan o'quvchilar va talabalarning bilimlarini reyting tizimi asosida baholash:*a) Yuqoridagilarning hammasi
Masala yechishda qaysi usul samarali hisoblanadi:*a)tahlil,tahlil-sintez uslubi
Masalalar yechishni jadallashtirish uchun nimalardan foydalaniladi:*a) mikrokalьkulyator, kompьyuterlardan
Murakkab darajadagi fakulьtativ mashg'ulotlarni tanlashdan, asosan uning qanday tamoyillariga rioya qilinadi:*a) yuqoridagilarni barchasi
Talabalar aqliy faoliyatini fizika o'rganish jarayonidagi bosqichlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan:*a) fakt, model, xulosa, eksperiment
O'quvchilarning fizik fikrlashini rivojlantirish nimalar asosida amalga oshiriladi:*a) Yuqoridagilarning barchasi asosida rivojlantiriladi
O'quvchilarning fizikadan ijodkorlik faoliyatini qanday mashg'ulotlarda samarali bo'ladi:*a) laboratori, masalalar yechish va sinfdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida
O'quvchilarning fizikadan fikrlash jarayonining o'stirishda qanday tushunchalar asos hisoblanadi:*a) ilmiy-nazariy tushunchalar
Fizikani o'qitishning asosiy maqsadi:*a) fizika asoslari – asosiy tushunchalari, qonunlari va nazariyalarni tushuntirish orqali o'quvchilarda dunyoning tabiiy ilmiy tekshirish manzarasini shakllantirish hamda tabiiy-ilmiy tekshirish metodlarini egallash, politexnik ta'lim, o'quvchilarning amaliy malaka bilan qurollantirish va foydali mehnatga tayyorlash
Pedagogik texnologiya - bu:*a) bilimlarni, ko'nikmalarni va maqsadlarga muvofiq munosbatalarni loyihalash, shakllantirish va nazorat qilish bo'yicha operatsiyalar majmui;
ta'lim natijalarini monitoring qilish - bu:*a) bilimlarni, ko'nikmalarni, malakalarni o'zlashtirish va ma'lum kompetentsizalarni rivojlantirish
l.S. Vigotskiy ta'limotiga ko'ra, o'quvchining ruhiyatini rivojlanishida etakchi rol sifatida quyidagilardan qaysi bir hisoblanadi: *a)o'qitish
Yadrosida 2 ta proton va 3 ta neytrondan tashkil topgan neytral atomning elektron qobiqida nechta elektron mavjud?*a) 2
Yadrodagi nuklonlarni qanday kuch ushlab turadi? *a) Yadro
Alfa-parchalanish bu adroning o‘z-o‘zidan parchalanishi bo‘lib undan ... chiqib ketadi*a) Geliy atomining yadrosi
Beta-parchalanish bu yadroning o‘z-o‘zidan ... chiqarib yangi yadroga aylanishi *a)Elektron
Neytron ... tomonidan kashf etilgan*a) 1932 y. Chedvik
Beta-nurlanishlar nima? *a) tez elektronlar oqimi
Yadrodagi proton va neytronlarni kichik masofada qanday kuchlar ushlab turadi?*a)yadro kuchlari
Kalsiy atomi tarkibida 20 ta elektron bor. Kalsiy yadrosida 24 ta neytron mavjud bo‘lsa, ushbu yadro massa soni aniqlansin.*a) 44
Izotop deb ...*a)protonlar soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi
Gazdagi suv tomchilarining yo‘laki ko‘rinishidagi zaryadlangan zarralar qoldirgan izlarini qanday asbob yordamida kuzatish mumkin?*a) Vilson kamerasi
Alfa-nurlanishlar deb nimaga aytiladi?*a) Ikki karra zaryadlangan geliy ionlari Potok bstrx dvuxzaryadnx ionov geliya
Yadroning bog‘lanish energiyasi deb ...aytiladi.*a) yadroni, uni tashkil etuvchi barcha nuklonlarga parchalash uchun kerak blgan energiyaga
Yadro massas defekt deb ... *a) Massa atom birligida yadro massasidan uning massa sonining ayrimasiga aytiladi
Atom yadrosi qanday elementar zarralardan tashkil topgan?*a) Proton va neytronlardan
Radioaktiv preparatning aktivligi deb ...*a) preparatdagi vaqt birligidagi parchalanishlar soniga
Radioaktiv elementning yarim parchalanish davri deb nimaga aytiladi?*a) Boshlang‘ich yadrolar sonining yarimi parchalanishga ketgan vaqtga aytiladi
Frenel va Fraungofer difraksiyalari nimada farq qiladi.*a) To’lqin frontida
Zonali plastinkani birinchi kim tayyorlagan?*a) 1875 yil Sore
Fokal tekislik qanday tekislik?*a)Bosh optik o’qqa perpendikulyar (bo’ladi) va fokus nuqtadan o’tadi
Elektromagnit to‘lqinlar ko‘ndalangligi deganda nima tushuniladi?*a) Elektromagnit to‘lqinning tarqalish yo‘nalishi bo‘ylab elektr va magnit maydonlarning bo‘ylama tashkil etuvchisining yo‘qligi
Muxitdagi to‘lqinning fazoviy tezligi:*a)yorug‘likning vakuumdagi tezligidan katta bo‘lishi mumkin
Maxsus qurilmalar bo‘lmagan holda yorug‘lik nurining qutblanishini qanday aniqlash mumkin?*a) yorug‘likning dielektrikdan (shisha va b.) qaytishi orqali
Yorug‘likning kvant tabiati qanday optik hodisalarda kuzatiladi?*a)fotoeffektda
Absolyut qora jismning (nurlanish bilan issiqlik muvozanatida bo‘ls***a) qaytarish xususiyati nimaga teng?*a) nolga teng
De Broyl to‘lqin uzunligi nima bilan aniqlanadi?*a) Zarracha impulsiga teksari proporsional
Yorug‘lik manbalari kogerent bo‘lsa ...?*a) ularning nurlanishi bir xil chastotaga ega va fazalari farqi o‘zgarmas bo‘ladi.
Tashqi fotoelektrik effekt deb ... ?*a)Moddalarning yorug‘lik ta’sirida elektronlar chiqarishiga aytiladi.
O’tkazgichdagi erkin zaryadlar nima ?*a) Erkin zaryadlar o’tkazgich bo’ylab ko’cha oladigan zaryadlar
Elektr maydoni uchun superpozitsiya printspi o’rinli, nima uchun?*a) Elektr maydon kuchlanganligi vektor kattalik bo’lganligi uchun
Ikkita elektronning o’zaro ta’sir kuchi xar birining yer sirtidagi og’irligiga teng bo’lishi uchun ular qanday masofada joylashishi kerak?*a) 5 m
Latundan yasalgan yaxlit va po’latdan yasalgan kovak sharlarga bir xil zaryad berilgan bu sharlarda zaryadning sirtiy zichliklarini solishtiring. (Radiuslari bir xil)*a) Bir xil
Elektrostatik maydoning bir nuqtasidagi potentsiali deb ................... ga aytiladi.*a)Maydonning shu nuqtasiga kiritilgan zaryadga to’g’ri keluvchi potentsial energiyaga.
Elektrolitik dissotsiatsiya nima?*a) Suvda kislota, ishqor va tuzlarni erishi natijasida ularni ionlarga ajralishi;
Magnit maydonida joylashgan tokli o’tkazgichga ta’sir etuvchi amper kuchi nimalarga bog’liq?*a) O’tayotgan tokka, magnit induktsiyasiga tok va magnit induktsiya vektori orasidagi burchakka, o’tkazgich shakliga.
Lorents kuchining yo’nalishi qanday aniqlanadi.*a) Zaryadga ta’sir etuvchi kuch o’ng parma qoidasi bo’yicha parma dastasi tezlik v dan B ga tomon burilganda parma uchi kuch FA ni ko’rsatadi.
Qarshiligi 5 Ω bo‘lgan o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan 1,5 min davomida 45 C zaryad miqdori o‘tdi. Shu o‘tkazgichning uchlaridagi kuchlanishni toping. (V)*a)2,5
Ikkita o‘tkazgich ketma-ket ulangan. Birinchi o‘tkazgichning qarshiligi 6 Ω. Agar zanjirdagi tok kuchi 5 A ga, ketma-ket ulangan ikki o‘tkazgichdan iborat butun qism uchlaridagi kuchlanish 40 V ga teng bo‘lsa, ikkinchi o‘tkazgichning qarshiligi nimaga teng bo‘lishini toping. (Om)*a) 2
PISA (Programme for International Student Assessment) qanday tadqiqot?*a) O‘quvchilar bilimini baxolash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan xayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot.
PISA tadqiqotlari qachondan o‘tkazila boshlagan va necha yil oralab o‘tkaziladi?*a) 2000 yildan boshlab xar uch yilda o‘tkaziladi
Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risidagi qonun qachon qabul qilingan*a) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2017- yil 6- aprel kungi 187-sonli qarorida
Keys-stadi suzining ma'nosi keltirilgan katorni toping*a) ingliz.- to‘plam, aniq vaziyat, stadi- o‘rganish
Bilim, maolumot, dalillarni qiyosiy taxlil etishga yordam beradigan metodlarni toping*a) *T-chizmasi, Venn diagrammasi
Fizika fanidan o‘rganilgan mavzu bo‘yicha o‘z fikrini bayon etish, sabab ko‘rsatish, misollar bilan izoxlab, umumlashtirish qaysi metodga xos xususiyat?*a) “FSMU”
Darsning “texnologik xarita”sida nimalar aks ettirilgan bo‘lishi lozim?*a) Yuqoridagi larning barchasi to‘g‘ri.
Dars o‘tishda qanday talablarga rioya qilasiz?*a) Dastur talablariga
Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?*a) O‘quvchi lar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o‘zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi
Davlat ta'lim standarti nima?*a) Ta'limning sifat va mazmuniga qo‘yilgan talab.
Fizika ta'limining yangi dasturiga qaysi O‘rta Osiyolik olimlarning fikrlari kiritilgan?*a) Beruniy, Ar-Roziy, Ibn Sino, Forobiy, Chag‘miniy
Beruniyning asarlarida, og‘ir va yengil jismlarning yerga tortilishi haqidagi g‘oyalari qaysi qonunni yaratilishiga asos bo‘lgan?*a) butun olam tortishish qonunini;
Beruniy o‘zining “Osor ul-boqiya” nomli asarida bug‘ni harakatini qanday izohlagan?*a) bug‘va tutunlar yer markaziga qarab intiladi ;
Abu Ali ibn Sino tovush va yorug‘likning tezliklarini qanday hodisalarga qarab chamalaydi?*a) chaqmoq va momaqaldiroq hodisalariga qarab
Fizikada ....................ni yechish metodlari ularning murakkabligiga o‘quvchilarning tayyorgarligiga,o‘qituvchining qo‘ygan maqsadiga va boshqa ko‘pgina sabablarga bog‘liq *a) xisoblash masalalari
Fizikadan o‘quv demonstratsion eksperiment bilan laboratoriya yeksperimentining o‘tkazilishidagi farqi nimada?*a) Demonstratsion eksperiment o‘qituvchi, laboratorya eksperimentini
o‘quvchi tomonidan o‘tkaziladi.
Namoyishli tajriba samaradorligini belgilang *a) Ishonchliligi.
Fizikadan frontal laboratoriya ishlari qanday o‘tkaziladi?*a) Barcha o‘quvchilar 4 tadan guruxlarga bo‘linib, fizikada o‘rgangan bitta qonuniyatni to‘g‘riligini o‘rganadilar
Darsdan tashqari ishlarning uziga xos xususiyatlarining toping?*a) O‘quvchilar topshiriqlarni individual guruxlar da, ommaviy bajaradi lar
Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni asosiy maqsadini belgilang?*a) O‘quvchilarni fan asoslarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlari va mustaqil bilim olishlarini taominlash
Bajariladigan ish barcha o‘quvchilar uchun majburiy bo‘lmay, asosan fanga qiziqish bildirgan o‘quvchilar band qilinadigan o‘qitishning shaklini ko‘rsating.*a) Sinfdan tashqari ish
O‘qitish shakllari sistemasiga nimalar kirishni aniqlang?*a) Dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlar, ekskursiya
Ulug‘bekning astro nomik katalogi nima deb ataladi?*a) Ziji Ko‘ragoniy
Yer radiusini birinchi bor qadimgi vatandoshimiz ....... boshchiligida Suriyada o‘lchashgan.*a) Al-Beruniy
Ulug‘bek rasadxonasidagi sekstantning radiusi ........m ga teng.*a) 40
Dars taxlilini necha guruxga bo‘lish mumkin?*a) 5 turga
Dars mazmunini taxlil qilishda eng katta eotibor nimaga qaratiladi?*a) Dars mazmunining Davlat taolim standarti talablariga mos kelishi
Ilmiy taxlilda nimalarga eotibor beriladi?*a) Ilmiylikga, qoida va qonunlar taorifining to‘g‘riligiga
Metodik taxlilda nimalarga eotibor beriladi?*a) Darsda qo‘llanilgan usullarning maqsadga muvofiqligiga
Dars kuzatish va taxlil qilishdan maqsad nima?*a) O‘quvchilarning bilim malakalarini darsning sifat va samaradorligini oshirish
Fizikadan iqtidorli o‘quvchi qanday tanlanadi?*a) Bilimi, qiziqishi, dunyoqarashi va yoshiga qaraladi
Fanlarni integratsiyalash- bu nima degani?*a) Bir-biriga o`xshash fanlarni birlashtirish
Fizikadan test topshiriklari tuzganda quyidagilardan qaysi biriga amal qilinadi? *a) o‘zlashtirilganlarni amalda qo‘llay olish darajasini aniqlash, Ijodiy fikrlash darajalarini aniqlash
Fizika ta'limining goyaviy imkoniyatlarini o‘quvchilarga singdirishda o‘qituvchi nimaga e'tibor berishi zarur?*a) Tabiat xodisalarining dialektik tavsifi va moddiylik moxiyati xaqidagi tasavvurlarni chuqurlashtirishga
A1 qanday standart darajasi*a) Fizika fanini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi
A1+ qanday standart darajasi*a) Fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi
A2 qanday standart darajasi*a) Fizika fanini o‘rganishning tayanch darajasi
A2+ qanday standart darajasi *a) Fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi
B1 qanday standart darajasi*a) Fizika, astronomiya fanlarini o‘rganishning umumiy darajasi
B1+ qanday standart darajasi*a) Fizika, astronomiya fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi
«Interaktiv» so‘zining lug‘aviy ma'nosi*a) O‘zaro harakat qilmoq.
AQSh o‘rta maktablarida qanday yoshdagi bolalar Ta'lim oladilar?*a) 14-17 yosh
Koreya boshlang‘ich talim maktablarida qanday yoshdagi bolalar Ta'lim oladilar?*a) 7-13 yosh
Xalqaro PISA tadqiqotida qanday yoshdagi o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligi baholanadi?*a)15
«Innovatsiya»ning ma'nosi nima?*a) yangilik, yangi tartib qoida.
“VENN”diagrammasi qanday organayzer?*a) taqqoslashga asoslangan.
Fizikada faktik bilimlarni aniqlash uchun qanday qiyinlik darajasiga ega bo‘lgan testlar tuziladi?*a) Oddiy
Murakkablik darajasiga ko‘ra testning nechta turi ajratiladi? *a) 4 ta
Insert qanday organayzer hisoblanadi?*a) Matnga asoslangan.
O‘ta-o‘tkazuvchanlik – bu .....*a) Elektr tokini qarshiliksiz o‘tishi.
O‘ta-o‘tkazuvchanlik xususiyatni moddalar qanday xolatda namoyon qiladi ?*a) Metall
Kvant so‘zini ma'nosi nima?*a) ulush, porsiya
Nanotexnologiyalar termini dastlab qachon va kim tomonidan qo‘llanilgan?*a) 1959 yilda Richard Feynman
Haqiqiy obektlar, jarayonlar va hodisalarlarning elektron modeli- bu....*a) Virtual stendlar
Yorug‘lik intensivligi nima?*a) Birlik vaqt ichida yuza birligidan o‘tayotgan yorug‘lik oqimi
Keys – stadi birinchi marta qaerda va qachon qo‘llanila boshlangan?*a) Garvard universitetida 1870 yilda
Dars jarayonini samarali tashkil etish uchun nimalarga eotibor beriladi? *a) Darsning maqsadiga
Pedagogik jarayonning asosiy vazifalarini belgilang. *a) Ta'lim beruvchi, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi
Texnologik xarita nima? *a) pedagogic (Ta'lim – tarbiya ) jarayonni bajaruvchi yoki maolum oboektga texnik xizmat ko‘rsatuvchi o‘qituvchilarga taqdim etiladigan barcha zarur maolumotlar, ko‘rsatmalarni o‘z ichiga olgan xujjat ma'nosini anglatadi
Qanday tasnifga ko‘ra pedagogik texnologiyalar: umumpedagogik, xususiy metodik, lokal turlarga bo‘linadi?*a) Tarkibiy tuzilishiga ko‘ra
«Tizim» tushunchasini qanday izohlaysiz?*a) qismlardan tuzilgan, birikkan yaxlit narsa yoki hodisa
Pedagogik texnologiya nima?*a) Ta'lim texnologiyasi
«Texnologiya» so‘zi haqida tushuncha?*a) «texne» - mahorat, sanoat, «logos» - tushuncha Ta'limot
Pedagogik texnologiyaning asosiy vazifasi nima?*a) o‘quv jarayonini mazmunli amalga oshirish
Fizika darslarida o‘tilgan mavzularni o‘quvchilar tomonidan yodga olish, oqituvchi tomonidan berilgan tushunchalarga mustaqil ravishda o‘z izohlarini berish, shu orqali o‘z bilimlarini tekshirib, baholash jarayoni qaysi metodga xos? *a) “Tushunchalar tahlili”
O‘zaro bahs-to‘qnashuvlardan iborat, o‘quvchilarni tanqidiy fikrlashga davat etadigan metodni aniqlang*a) “Debat”
“Bumerang” so‘zining lug‘aviy ma'nosi mazmunan nimani anglatadi?*a) qaytar aloqa
“Interfaol” so‘zining mahnosi nima ?*a) “O‘zaro” “xarakat, ta`sir, faollik”
O‘quvchi matn bilan ishlashda, obrazlarning kuchli, ijobiy, salbiy va murakkablik darajasini tahlil qilishda qaysi metoddan foydalanadi?*a) SWOT metodidan
O‘quvchilarni o‘tilgan yoki o‘tilishi kerak bo‘lgan mavzu bo‘yicha yakka va kichik jamoa bo‘lib fikrlash, o‘zlashtirilgan bilimlarni yodga tushirib, to‘plangan fikrlarni tartib bilan umumiylashtira olish va ularni yozma, rasm, chizma ko‘rinishida ifodalay olishga o‘rgatadigan metod- bu:*a) “Zinama-zina”
Muammoli o‘qitish texnologiyasi nima? *a) muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish
Fizikadan sinfdan tashqari mashg‘ulotlar deb..........ga tushuniladi?*a) Darsdan tashqari o‘quvchilar bilan olib boriladigan majburiy bo‘lmagan mashg‘ulotlar
Fizikadan masalalar turlari qanday guruhlarga bo‘linadi?*a) Sifat, hisoblash eksperimental masalalar
Fizikadan frontal laboratoriya ishlari qanday o‘tkaziladi?*a) Barcha o‘quvchilar 4 tadan guruhlarga bo‘linib, fizikada o‘rgangan bitta
Umumiy o‘rta Ta'lim maktabida fizika darslarini Ta'limiy (didaktik) va uslubiy tahlil qilishda nimalarga eotibor beriladi?*a) Qaysi metodda va mavzu bo‘yicha nima berilmoqda
Ta'limda ananviylikdan noananaviylikka qarab borish nima deyiladi?*a) innovasiya
Ta'lim texnologiyasi qanday elementlar to‘plamidan iborat?*a) Ta'lim beruvchi, tahsil oluvchi, Ta'lim maqsadlari va natijalari, Ta'lim mazmuni, Ta'lim metodlari, shakllari, vositalari va baholash
Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?*a) O‘quvchilar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o‘zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi
Ta'lim texnologiyasi turlarini belgilang? *a) Muommali, shaxsga yunaltirilgan, masofaviy, modulli;
Fizikadan o‘quvchilar bilimini umumlashtirish deganda quyidagilardan qaysi biri tushiniladi? *a) Bir xil fizikaviy qonunga bo‘ysunib, lekin turli jarayonlarda xosil bo‘ladigan xodisalarning moxiyatini ochib berish.
Darsga oid demonstrasion qurilmalarni darsning qaysi etapida tuzish kerak?*a) Mavzuni tushuntirish jarayonida
Iste'molchilarning birining oxirgi uchiga ikkinchisining boshlang‘ich nuqtasini ulab zanjirning yoyilishi, ... ulash deyiladi.*a) ketma-ket
Ultrabinafsha nurlar to‘lqin uzunligi …... gacha oraliqda bo‘ladi.*a) 400 m dan 10 nm
Bir xil yoki o‘zgarmas fazalar farqi bilan tarqalayotgan yorug‘lik to‘lqinlaridan tashkil to‘gan to‘lqinlarga….deb aytiladi.*a) kogerent to‘lqinlar
1960- yili amerikalik fizik T.G.Meyman yaratgan optikaviy diapazonda ishlaydigan asbobni nomi ?*a) lazer
Infraqizil nurlar to‘lqin uzunligi…... gacha oraliqda bo‘ladi. *a) 2 mm dan 260 nm
XIX asrning 60-yillarida elektr va magnit hodisalarining yagona nazariyasini yaratdgan olimning ismi?*a) Maksvell
Davriy ravishda o‘zgaradigan elektromagnit maydonning fazoda tarqalish jarayoniga … to‘lqin deyiladi.*a) elektromagnit
Yorug‘lik to‘lqinlarining to‘siqlarni og‘ib o‘tishi va geometrik soya sohasi tomonga og‘ishiga ... deyiladi.*a) difraksiya
Tabiiy radioaktivlik hodisasini birinchi marta . . . kashf qilgan. *a) 1896-yilda fransuz olimi Bekkerel
Poloniy elementi yemirilish natijasida qanday elementga aylanadi. *a) qo‘rg‘oshin
α-yemirilishda yadrodan α-zarra uchib chiqadi va massa soni ... ga kamayadi. *a) 4
β-yemrilish nazariyasini kim yaratgan? *a) italyan fizigi E.Fermi
γ-nurlanishda yadroning zaryadi o‘zgaradimi? *a) o‘zgarmaydi
Bir kimyoviy element izotopining o‘z-o‘zidan elementar zarralar yoki yadrolar chiqarib boshqa bir elementning izotopiga aylanishi ... hodisasi deb ataladi.*a) radioaktivlik
Vaqt birligi davomida o‘zining elektrik parametrlari hamda yo‘nalishini bir hil meyorda saqlaydigan toklarga qanday toklar deyiladi*a) o‘zgarmas elektr toki
O‘zgarmas tok zanjirining iste'molchilari esa ideallashtirilgan xolatda qanday turlarga bo‘linadi*a) aktiv iste'molchilar, induktiv iste'molchilar, sig‘im iste'molchilar
Elektr maydonning kuchlanganligi elektromagnit nurlanish yo‘nalishiga . . . tebranadi.*a)perpendikulyar
Magnit maydonning kuchlanganligi elektromagnit nurlanish yo‘nalishiga va elektr maydonning kuchlanganligiga ………. tebranadi.*a) perpendikulyar
Infraqizil nurlar kim tomonidan kashf qilingan.*a) 1800 yilda ingliz olimi V.Gershel
Aqliy hujum necha bosqichda amalga oshiriladi? *A) 5
Kichik guruhlarda ishlash metodi pedagogga qanday imloniyatlarni beradi? *A) Kichik guruhlarda ishlash metodi qo‘llanilganda ta’lim beruvchi boshqa interfaol metodlarga qaraganda vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Davra suhbati metodi – *A) – aylana stol atrofida berilgan muammo ѐki savollar yuzasidan ta’lim oluvchilar tomonidan o‘z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o‘qitish metodidir
Davra suhbati metodi necha bosqichda amalga oshiriladi? *A) 8
Rolli o‘yin metodi –*A) ta’lim oluvchilar tomonidan haѐtiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko`rsatib beruvchi metoddir
Bahs-munozara metodi – *A) biror mavzu bo‘yicha ta’lim oluvchilar bilan o‘zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o‘tkaziladigan o‘qitish metodidir.
Muammoli vaziyat metodi necha bosqichda amalga oshiriladi ? *A)8
Loyiha metodi - *S) - bu ta’lim oluvchilarning individual ѐki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu
SWOT-tahlil metodi-*A) -mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo‘llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirish, ga xizmat qiladi.
«Keys-stadi» - *A) - inglizcha so‘z bo‘lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish asosida o‘qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Keysda ochiq axborotlardan ѐki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin.
«FSMU» metodi- *A) - mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiѐslash orqali axborotni o‘zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.
Venn diagrammasi metodi-*A) -Venn diagrammasi - grafik ko‘rinishda bo‘lib, olingan natijalarni umumlashtirib, ulardan bir butun xulosa chiqarishga, ikki va undan ortiq predmetlarni (ko‘rinish, fakt, tushuncha) taqqoslash, tahlil qilish va o‘rganishda qo‘llaniladi. Diagramma ikki va undan ortiq aylanani kesishmasidan hosil bo‘ladi.
Tadqiqot metodi-*A) -tadqiqot usuli o‘zlashtirish darajasining eng yuqori cho‘qisi hisoblanadi. Bu usul bilan dars o‘tilganda o‘quvchilar olgan bilimlari asosida hali o‘rganilmagan kichik bir masala ustida yakka ѐki birgalashib izlanish olib borishadi, masala echimiga doir keltirilgan taxminni izlab topilgan dalillar asosida to‘g‘ri ѐki noto‘g‘riligini tekshirishadi va isbotlashadi.
Yaponiyada boshlatg‘ich ta’lim necha yilni tashkil etidi? *A) 1-6
AQShda boshlang‘ich ta’lim necha yilni tashkil ? *A) 1-8
AQShda boshlang‘ich o‘rta ta’lim necha yilni tashkil ?*A) 5-12
Ta’limning tayanch kompetensiyaviy ѐndashuvi necha bosqichdan iborat? *A) 6
Kommunikativ kompetensiyaning B1 darajasi- *A) darslikda keltirilgan fizik atamalarni, qonunlarni, qoidalarni og‘zaki va ѐzma tarzda aniq tushunarli baѐn qila olish; fizik kattaliklarning xorijiy tilda aytilishi va ѐzilishini bilish; hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish; muamala madaniyatiga amal qilish..
Kommunikativ kompetensiyaning B1+ darajasi - *A) -mustaqil ravishda fizik qonuniyatlar asosida masalalar echish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasining B1 darajasi- *A) darslik va turli masalalalar kitobidan, kutubxona, resurs markazi manbalaridan o‘ziga kerakli ma’lumotlarni izlab topa olishi va ulardan foydalana olishi hamda fizik birliklarni boshqa ulushli va karrali birliklarga, jadval ko‘rinishidagi ma’lumotlarni grafik ko‘rinishga (va aksincha) aylantira olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasining B1+ darajasi-*A) turli manbalardan olgan kerakli ma’lumotlarni saralash va tahlil qilish.
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasining B1 darajasi*B) - doimiy ravishda o‘zini o‘zi jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, haѐt davomida mustaqil o‘qib-o‘rganishi, o‘z xattiharakatini adekvat baholash va mustaqil qaror qabul qila olish.
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasining B1 +darajasi*A) mustaqil o‘qib o‘rganish natijasida asboblardan mustaqil foydalanish.
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasining B1 darajasi-*A) sinfda, maktabda, oilada, mahallada va jamiyatda o‘tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, o‘zaro munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish.
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasining B1+ darajasi-*A) o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilgan holda mahalladagi muammolarga o‘z fikrini bildira olish.
Milliy va umummadaniy kompetensiyaning B1 darajasi- *A) vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, fizika sohasi rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan allomalarning ibratli haѐtini bilish va o‘rnak olish hamda ularning fikrlari fan sohasida muhimligini anglay olish.
Milliy va umummadaniy kompetensiyaning B1+ darajasi- *A) mustaqil o‘qib o‘rganish natijasida asboblardan mustaqil foydalanish.
Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasining B1 darajasi- *A) aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy rejalarni tuza olish, fizikani o‘rganishda turli formulalar, grafiklardan foydalana olish, inson mehnatini engillashtiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fizika fanidagi va texnika yangiliklaridan foydalana olish.
Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanishkompetensiyasining B1+ darajasi- *A) fizikadan masala echish ѐki laboratoriya ishlarini bajarishda aniq mantiqiy ketma-ketlikka amal qilish.
VI- sinf fizika darsligida laboratoriya ishlari nechta berilgan?*A) 7 ta
Fizika fani nima?*A) tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonunlarini ochib beruvchi hamda atrofdagi muhitga ta'sir ko'rsatuvchi bilimlar tizimi
Metodika nima?*A) biror ishni bajarish, amalga oshirish, ado etish metod va usullari yie'indisi
O`rtacha tezligi 80 km/soat bo`lgan poyezd 30 minutda qancha yo`lni bosib o`tadi?*A) 40 km
Nurota shahridan Qo`shrabotga avtobus 90 minutda bordi.Agar shaharlar orasidagi masofa taxminan 90 km bo`lsa, avtobusning o`rtacha tezligini aniqlang.*A) 60 km/soat
Massasi 18 kg bo`lgan muz qancha hajmni egallaydi?*A) 20 L
Dinamometrga yuk osilganda uning ko`rsatishi 24,5 N ga teng bo`ldi. Unga qanday massali yuk osilgan?*A) 2,5 kg
Bir litr suv necha sm3 ga teng?*A) 1000
Metro eskalatori uzunligi 18 m. Eskalator sizni 12 sekundda yuqoriga olib chiqdi. Eskalatorning tezligini toping.*A) 1,5m/s
Agar o`quvchining o`rtacha tezligi 1 m/s, uyidan maktabgacha bo`lgan masofa 600 m bo`lsa, u maktabga 750 da yetib borishi uchun uyidan soat nechada chiqishi kerak?*A) 10 min
Mexanik harakat va jismlarning o`zaro ta`siri haqidagi ta`limot kim tomonidan yaratilgan?*A) Nyuton
To`g`ri chiziq tekis harakat uchun quyidagi formulalardan qaysi biri noto`g`ri?*A) ʋ=ʋ0+at
Jismning bir marta aylanib chiqishi uchun ketgan vaqt nima deb ataladi?*A) aylanish davri
Bir xil ishorada zaryadlangan ikkita sharcha orasidagi masofa 100 mm ga teng. Ular orasidagi masofa 25 mm ga keltirilsa, ta`sir kuchi qanday o`zgaradi.*A) 16 marta ortadi
”Shisha tayoqchani shoyiga ishqalanganda, tayoqcha...” Gapni to`ldiring.*A) musbat ishoraga zaryadlanadi
Yassi kondensator plastinalari oralig`i 2 marta kamaytirilsa, uning sig`imiqanday o`zgaradi?*A) ikki marta ortadi
”Havo yoki gazga kuchli zaryadlar oqimi hosil bo`lishiga... deyiladi”. Gapni davom ettiring.*A) elektr zaryadi
O`tkazgich uchlariga 10V kuchlanish qo`yilganda 5J ish bajaradi.O`tkazgichdan oqib o`tgan zaryad miqdori nimaga teng?*A) 0, 5 C
8 litrli idishda 2,4*1024 ta gaz molekulasi bor. Gaz molekulalari kondensatsiyasini hisoblang.*A) 3*1026 1/m
Elektr kuchlanish formulasini ko`rsating.*AS) U=A/q
Fokus masofasi 2,5 sm bo`lgan lipa buyumni necha marta kattalashtirilib ko`rsata oladi? D=25 sm deb olinsin.*A) 10
Abu Rayhon Beruniy yashagan yillar?*A)973-1048 y
Nima uchun yax suv yuzida bo'ladi degan Ibn Sinoning savoliga Beruniy qanday javob bergan?*A)Suv yaxlagan vaqtda suvda havo bo'laklari qamalib qolib, yaxni suv tagiga cho'kishdan aqlab qoladi.
Respublikamizda “Elektron raqamli imzo haqida”gi qonun qachon qabul qilindi?*A) 2003 yil 11 dekabr
Moddalarning zichligini o'lchash uchun maxsus tarozi va idishni kim kashf etgan? *A)A1-Xaziniy
«Arab raqamlari»ni Evropaga kim kiritgan?*A)Al-Xorazmiy
Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida V-sinf o`quv dasturida qaysi bo’limlarni o’zida oladi ?.*A)”Tabiatda fizika”, “Fizika uyimizda”,”Tехnikada fizika”
Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida VI-sinf o`quv dasturida necha soat berilgan?.*A)4 soat
Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida VIII-sinf o`quv dasturida qaysi bo’limlarni o’zida oladi ?.*A)“Elеktr zaryadi”, “Elеktr maydоn”, “Elеktr tоki”, “Elеktr zanjir”, “Magnit maydоn”, “Elеktrоmagnit hоdisalari”, “Yarimo`tkazgichlar”, “Elеktrоmagnit tеbranishlar va to`lqinlar. Radiоalоqaning fizik asоslari”.
Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida 6-sinf dasturidan chiqarilgan mavzular hisоbidan qaysi bobga necha soat qo’shildi?*A)“Yorug‘lik hodisalari” bobiga (2 soat) maktab o`quvchilarining yosh хususiyatlarini inоbatga оlib, 6-sinf o`quv dasturiga amaliy ish(masalalar yechish) kiritildi:
Har birining issiqlik sig'imi 800 j/kg bo'lgan 2 jism o'zaro ishqalanganda ularning haroratlari 1 minut ichida 30 K ga oshdi. Ishqalanishda o'rtacha quvvat qanday berilgan?*A) 400 Vt
"Olam markazida Yer bulib uning atrofida Quyosh, Oy va planetalar kichik aylana orbitalar bo`ylab tekis aylanadilar". Bu . . .*A)Ptolemeyning geosentrik
EYUK 4,5 V bo'lgan batareya elementlariga lampochka ulanganda voltmetr 4 V kuchlanishni, ampermetr esa 0,25 A ni ko`atdi. Batareyaning ichki qarshiligini toping.*A)2 Om
Fizika o’quv xonalarini jihozlanish tamoyillari necha qismdan iborat?*A)6
Fizika laborant xonasining issiqligi, xona harorati qancha bo’lishi kerak?*A)+18 +21o S,
Fizika laboratoriya xonasining issiqligi, xona havo namligi qancha bo’lishi kerak?*A)40-60 %
Laboratoriya xonalari jihozlanish talablari DTSda fizika asoslariga oid bilim, ko’nikma va malakalarni egallash shartlari necha qismdan iborat?*A)4
Fizika fani asosiy vazifalarni nimani bajarishga yo’naltirilgan?*A),B,C javoblar to’g’ri
Tajribalarning turlar nechaga bo’linadi?.*A)7
6-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechita? *A)40
6-sinfda fizika fanida laboratoriya ishlar soni nechita? *A)8
Jism 60s-1 burchak tezlik bilan aylanayotib erkin tushadi. Tushish balandligi 1,25m. Jism tushish davomida necha marta aylanadi? *A)30
Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ich tezligi 500 m/s. Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping.*A)20N
7-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechta?*A)21
7-sinfda fizika fanida laboratoriya ishlar soni nechta? *A)4
8-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechta? *A)38
9-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechta?*A)14
Yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa n marta orttirildi. Kondensator sig`imi qanday o`zgardi?*A) n marta kamaydi
Ilg`or ish tajribalarini aniqlashning asosiy mezoni necha banddan iborat?.*A)7
Ilg`or ish tajribalarini aniqlashning asosiy mezonidan - aniqlangan tajribani dastur asosida ta’limning butun ko’lamini qamrab olgan holda o’rganish nechanchi bandga to’g’ri keladi?.*A)2
Mars planetasining radiusi yer radiusining 0,53 ulushini, massasi esa yer massasining 0,11 ulushini tashkil qiladi. Marsda erkin tushish tezlanishining kattaligini toping.*A)3.8 m/s2
Odam ogirligi 120N bo’lgan bir chelak suvni chuqurligi 20 m bo’lgan quduqdan 15 s tortib chiqarishda qanday quvvatga erishgan?*A)160 W
O'tkazgich isiqlikka aylangan elektr maydon energiyasi formulasini ko'rsating?*A)Q=I2∙R∙t
Agar mis o`tkazgichning uzunligi 2 marta oshirilsa, ko`ndalang kesim yuzi 3 marta kamaytirilsa, o`tkazgichdan o`tadigan tok kuchi qanday uzgaradi ?*A)6marta kamayadi
Qiyaligi 30 gradus bo'lgan qiya tekislikda massasi 1 kg bo'lgan jism ishqalanish kuchlari ta'sirida xarakatsiz turibdi. Agar ishqalanish koeficienti 1 va g = 10 metr / s2 bo'lsa, ishqalanish kuchi necha N?*A)5
Singan nur qaytgan nurga perpendikulya bo'lishi uchun nur shishaga qanday burchak ostida tushishi lozim?*A)58 gradus
Velosipedchi 5 soatu 30 minutda 99 km yo`l o`tdi. Velisipedchi qanday o`rtacha tezlik bilan harakatlangan ?*A)5m/s
Jism yo`lning birinchi yarmini 20 m/c, ikinchi yarmini esa 30 m/s tezlik bilan o`tdi. Butun yo`l davomidagi o`rtacha tezlikni toping.*A)24 m/s
Poyezd 30 s davomida 72 km/soat tezlik bilan tekis harakatlangan. Shu vaqtda poyezd qancha yo`l bosib o`tgan ?*A)600 m
Agar biror massali gaz o`zgarmas bosimda 10 K ga qizdirilganda uning xajmi dastlabki xajmining 0,03 qismiga ortsa, gazning boshlangich xarorati qanday bo`ladi ?*A)333 K
Izobarik tarzda xarorati bir Kelvin ko`tarilgan bir mol ideal gaz qancha ish bajaradi ? R = 8,31 J/mol K*A)R
Elektr tarmogiga bir xil karshilikli ikkita elektr kurilmasi dastlab parallel va sungra ketma-ket ulab kurildi. Kaysi xolda umumiy kuvvat kattarok bulgan?*A) P1 =4P2
Singan nur qaytgan nurga perpendikulyar bulishi uchun nur shishaga qanday burchak ostida tushishi lozim ?*A)58 gradus
Prujinali mayatnikning yukining massasi 4 marta orttirilsa, uning tebranish davri qanday o`zgaradi ?*A)2 marta ortadi
Jismning koordinatasi vaqt o`tishi bilan X = 3,5 sin 2Pt qonun bo`yicha o`zgaradi. Matematik mayatnik tebranish davrini aniqlang.*A)1s
Tramvay 36 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Bu tezlikni sekundiga metr (m-s) hisobida ifodalang.*A)10 m/s
Velosipedchi 5 soatu 30 minutda 99 km yo`l o`tdi. Velisipedchi qanday o`rtacha tezlik bilan harakatlangan ?*A)5m/s
Poyezd 30 s davomida 72 km/soat tezlik bilan tekis harakatlangan. Shu vaqtda poyezd qancha yo`l bosib o`tgan ?*A)600 m
Qanday chuqurlikda ochiq chuchuk suv xavzasidagi bosim normal atmosfera bosimidan 2 marta katta bo`ladi ?*A)20 m
9 kg suvda nechta vodorod atomi bor ?*A)6 * 1026
Aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta`lim oluvchilar tomonidan o`z fikrb)mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o`qitish metodi.*a)Davra suxbati
Biror muammo bo`yicha ta`lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to`plab, ular orqali ma`lum bir yechimga kelinadigan metoddir.*a) Akliy xujum.
“Aqliy hujum” metodining kanday shakllari mavjud.?*a) og`zaki va yozma
Ta`lim oluvchilarni faollashtirish maqsadida ularni kichik guruhlarga ajratgan holda o`quv materialini o`rganish yoki berilgan topshiriqni bajarishga qaratilgan darsdagi ijodiy ish.*a) Kichik guruxda ishlash.
Ta`lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shartb)sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko`rsatib beruvchi metoddir. *a)Rolli o`yin
Rolli o`qin metodi tizilmasi qanday?*a)Ssenariy ishlab chiqiladi, o`yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi , Rollar taqsimlanadi, Rollar ijro etiladi , yakuniy xulosaga kelinadi.
Biror mavzu bo`yicha ta`lim oluvchilar bilan o`zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o`tkaziladigan o`qitish metodi*a) Baxs- munozara
Mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo`llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qilishdan iborat.*a) SWOT taxlil
“SWOT-tahlil” metodi tizilmasi qanday?*a) kuchli tomon,zaif kuchsiz tomon,imkoniyatlar,to`siqlar.
«Keysb-stadi» metodi*a) inglizcha so`z bo`lib, «case» –aniq vaziyat, hodisa, «study» – o`rganmoq, tahlil qilmoq.
Aniq vaziyatlarni o`rganish, tahlil qilish asosida o`qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi.*a) Keys stadi
Shvetsiyada fizika ta`limi kanday?*a) birinchi bosqichda fizika elementlari o`lkashunoslik, qo`l mehnati, ikkinchi bosqichda tabiatshunoslik, uchinchi bosqichda alohida kurs yoki tabaatshunoslik doirasida ko`rib chiqiladi.
Yaponiya ta`limining shakllanishi kaysi yillarga to`g`ri keladi?*a) 1867-1868 yillar.
Yaponiyada boshlang`ich ta`lim majburiy 6 yillikka aylantirildi. *a)1908 yil
Boshlang`ich ta`lim 6 yil bo`lib, bir o`quv yilida 40 o`quv haftasi va dars davomiyligi 50 minutni tashkil qiladi. *a)Yaponiya
Yaponiyada tabiatshunoslik kursida magnitlar, havoning xossalari, sodda elektr zanjirlari, geometrik optika elementlari, moddaning agregat holatlari, tovush va boshqalar o`rganiladi.*a)Boshlang`ich ta`lim
Yaponiyada o`qish davomiyligi 3-yil, tabiatshunoslik kursi haftasiga 3, 4 soatdan o`qitiladi. Tabiatda kuchlar, moddaning atom-molekulyar tuzilishi, elektr zanjirlari qonuniyatlari, mexanik harakat kabi fizikaning bo`limlari o`rganiladi.*a)Kichik o`rta maktab
Yaponiyada 3 yillik majburiy ta`lim hisoblanadi.Tabiatshunoslik majburiy kurs sifatida 140 soat o`qitiladi.*a) Katta o`rta maktab
8-9 sinflarda 140 soatni tashkil qiladi. Ushbu soatlar ichida 50 ta laboratoriya ishi, shuningdek, fizikaning modda miqdori, moddaning o`ziga xos xususiyatlari, eruvchanlik va eritmalar, modda turlari, molekulalar harakati, issiqlik bo`limlari o`qitiladi.*a)AKSh
Koreya maktablarida ta`lim sistemasi qanday amalga oshiriladi?*a) 6-3-3
PISA nima? *a)PISA o`quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko`nikmalarni egallaganligini o`rganishga qaratilgan tadqiqot.
PISA tadqiqotlari qanday tartibda qochondan o`tkazila boshlagan? *a) 2000 yildan boshlangan va uch yillik davrda o`tkaziladi
PISA tadqiqot natijalarini qanday baholanadi *a)1000 balli
TIMSS xalqaro tadqiqotlari? *a)TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) Matematika va tabiiy fanlarni o`qtish bo`yicha xalqaro an`analar deb nomlangan xalqaro tadqiqotlari o`quvchilarning o`quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan har 4 yilda o`tkaziladi.
STEAM nima? *a) U bolalarni bir vaqtning o`zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san`at) va Mathematics (matematika) bo`yicha o`qitish tizimiga asoslangan.
STEM atamasi ilk bor kaysi davlat maktab dasturiga kiritilgan? *a) AQShda maktab dasturiga kiritilgan bo`lib,o`quvchilarning ilmiy texnika yo`nalishlarida kompitensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan.
PISA-2012 nechta davlatda tadqiqot o’tkazildi?*a)65
O`qituvchining dars jarayonida qo`llagan usullarining maqsadga muvofiq ekanligi ta`limning turiga va o`ziga xos xususiyatlariga qarab belgilanadi.*a)metodik taxlil
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) b) bu ...?*a)Matematika va tabiiy fanlarni o’qitish bo’yicha xalqaro an’analar
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) xalqaro tadqiqotlari o’quvchilarning o’quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assosatsiyasi tomonidan har necha yilda bir marta o’tkaziladi?*a)4
TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo’yicha nechanchi sinf o’quvchilari o’quv yutuqlarini baholaydi?*a)4-sinf va 8-sinf
TIMSS-2011 da nechta mamlakatlarning 4- sinf o’quvchilari ishtirok etishdi?*a)42 ta
TIMSS-2011 da nechta mamlakatlarning 8- sinf o’quvchilari ishtirok etishdi?*a)50 ta
Singapur fizikasining asosiy xususiyatlari ...*a)kiritilayotgan fizik atama va faktlarni tushunish chuqurligiga e’tibor beriladi
STEAM yondashuvi dastlab qaysi davlatda ishlab chiqilgan?*a)AQShda
Pedagogik – psixologik hamda fanlarni o’qitish metodikalariga bag’ishlangan ko’plab adabiyotlarda o’quvchining individual xususiyatlarini ochib berishga uning qobiliyatlarini rivojlantirish qiziqishlarini e’tiborga olgan holda shaxs sifatida shakllanish ishiga yordam beruvchi yakka tartibda olib boriladigan ta’lim shaklib)...*a)shaxsga yo’naltirilgan ta’lim
Mashg’ulotlar jarayonida talabalar bilan axborot, shaxsiy va kasbiy tajribalarni almashish asosidagi guruhiy o’qitish shakli *a)Hamkorlikda o’qitish
... mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati*a)kompetensiya
... o’rganilgan bilim va shakllangan ko’nikmalarni notanish vaziyatlarda qo’llay olish va yangi bilimlar hosil qilish*a)malaka
... o’rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo’llay olish*a)ko’nikma
40... o’rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
*a)bilim

... o’qituvchining asosiy vazifasi bilish mustaqilligi va qobiliyatlarini rivojlantirshga yo’naltirilgan, talabalarni o’quv faoliyatini tashkillashtirish hisoblanadi*a)Rivojlantiruvchi ta’limda


... – bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir.*a)Smart education
Smart education (yoki aqlli ta’lim) – bu ….*a)ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan b)moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir
“Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?*a)real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi
Keys-stadi so’zining lug’aviy ma’nosi?*a)inglizcha sase b) to’plam, aniq vaziyat, stadib)ta’lim
“Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?*a)1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida
«Hamkorlik pedagogikasi» qachon rivojlana boshladi?*a)XX asrning 80 yillari
Fizika fanida muammoli o’qitish bu?*a)Takomillashgan o’qitish texnologiyasi
Muammoli ta’lim nima? *a)Muammoli vaziyatlarni hal qilish asosida tashkil qilingan dars jarayoni
...so`rovlar, kollokviumlar, seminarlar, kontrol ishlar, testlar tarzida o`quvchilarning bilimlari, ko`nikma va malakalari muntazam nazorat qilinadi.*a)joriy nazorat.
.... o`quv yili tamom bo`lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi. Uning asosida reyting aniqlanadi va o`quvchini navbatdagi sinfga o`tkazish to`g`risida qaror qabul qilinadi.*a)bosqichli nazorat
Muammoli ta'lim mashg‘ulotlari davomida o‘quvchilar bilan qanday ishlash mumkin?*a)Yakka, guruh, jamoa bo‘lib
Muammoli ta'lim texnologiyasini amaliyotga keng joriy etilishi qaysi yillarga to‘g‘ri keladi?*a)1970-1980y.
Muammoli ta'lim texnologiyasining maqsadi nima?*a)Muammoli vaziyatlarning yechimini to‘g‘ri topishga o‘rgatish
...laboratoriya ishlari, bu ishlarni bajarishda o`quvchilar fizikkattaliklarni o`lchash metodlarini, berilgan asboblar va ularni ishlata bilish ko`nikmalarini egallaydilar.*a)Texnik turdagi
Muammoli vaziyat nima?*a)O’rganilayotgan obekt bilan o’rganuvchi subekt (o’quvchi) orasidagi o’zaro harakatlarning o’ziga xos bo’lgan turi
Muammoli vaziyat, o’quv muammosi, muammoni yechimini izlash, muammoni yechish va uni tekshirish kabi bosqichlar qaysi ta’lim texnologiyalari bosqichlari hisoblanadi*a)Muammoli ta’lim texnologiyalari
….laboratoriya ishlari, bu turdagi ishlarni bajarishda o`quvchilar fizik hodisalarning qo`llanilish qonuniyatlarini xuddi reproduktiv turdagi singari aniq tasavvur qiladi, lekin ularga tajriba natijasi oldindan aniq emas.*a) reproduktiv-tadqiqotchilik turdagi
….o`quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o`zlashtirishga yo`naltiradi.*a) o`rgatuvchi dastur
Interfaol mashg’ulotlarni kuzatish, tahlil etish va samaradorligini belgilash nimadan iborat?*a)Kuzatilayotgan mashg’ulotning maqsadi, unga erishish uchun belgilangan vazifalar va ularning mashg’ulot jarayonida amalga oshirilishini ko’zatib tahlil qilishdan
Jamoaviy ijodiy ishni tayyorlash metodikasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? *a)O’quvchib)talabalar bilan birgalikda tanlab olish rejasini hamkorlikda tuzish, reja asosida kichik ijodiy guruhlarga bo’linish va topshiriqlar olish, tadbirni tayyorlash, tadbirni o’tkazish, O’tkazilgan tadbirni tahlil qilish, yakun yasash
Metod (uslub)b) bu *a)Maqsadga erishish uchun o‘qituvchi tanlaydigan yo‘l
Pedagogik texnologiyalar asosida o`tilgan dars jarayonida o’qituvchining vazifasi?*a)Ta’lim olishda yo’naltiruvchi
Shaxsga yo`naltirilgan ta'limda pedagogik jarayon qanday tashkil etiladi?*a)Pedagogik jarayon shaxsda belgilangan sifatlarning shakllanishiga qaratilgan
Ta’lim jarayoni nimalardan iborat?*a)Maqsad, nazorat, baholash, natija, ta’lim metodlari
Ta’limni tashkil qilish shakllari qanday tanlanadi?*a)Ta’lim maqsadiga qarab
Ta’limni tashkil qilishning noa’nanaviy shakllarini aniqlang?*a)Muloqot, baxsb)munozara, didaktik o’yin, trening
Ta’lim tarbiya jarayonida qo’llaniladigan barcha usullar shaxsga qaratilganini e’tirof etgan holda alohida olingan o’quvchiga ta’limiy – tarbiyaviy ta’sir etish usulini ham qanday usul deb ataymiz.*a)shaxsga yo’naltirilgan ta’lim
Qanday kompetensiyada aniq hisobb)kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o’qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shartb)sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta’lim fanlari orqali o’quvchilarda shakllantiriladi.*a)Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi
Interfaol ta’limni asosiy maqsadi nimadan iborat ?*a)Ta’lim oluvchilarda kechayotgan aqliy jarayonlarni faollashtirish
Interfaol ta'limda o‘qituvchining asosiy vazifasi nima?*a)Yo‘naltiruvchi
Jamoalardan so’zga chiquvchilar nima deyiladi?*a)spikerlar
Klaster usuli o’quvchilarga nimani o’rgatadi? *a)Fikrni erkin aytishga o’rgatadi, dunyoqarashini shakllantiradi, fikrlash doirasini, ong osti faoliyatini kengaytiradi
Matn ustida ishlash ko’nikmalarini shakllantiruvchi metod qanday nomlangan?*a)«Insert» metodi deb nomlangan
O’yin texnologiyalari qanday maqsadlarga yo’naltiriladi?*a)Barcha javoblar tog’ri
Pedagogik texnologiyada “modul” tushunchasiga berilgan izohni ko’rsating?*a)Pedagogik texnologiyani tashkil qiluvchi tarkibiy bo’laklarni ifodalovchi
Qaysi metod qo‘llanganda ishtirokchilar maksimal darajada o‘z fantaziyalarini, xayolparastligi va tasavvur kilish imkoniyatlarini ishlatishlari kerak bo‘ladi?*a)Aqliy b) hujum
Ta’lim texnologiyasi turlarini belgilang? *a)Muammoli,tabaqalashtirilgan, masofaviy, moduli
Tarbiya metodlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?*a)Ijtimoiy ongni shakllantiruvchi, odatlantiruvchi va mashqlantiruvchi, rag’batlantiruvchi va jazolovchi
Umumiy o’rta ta’lim muassasasi ta’lim jarayonida foydalaniladigan va keng tarqalgan pedagogik texnologiyalarni belgilang.*a)Muammoli o’qitish, tabaqalashtirilgan va individual, intefaol metodlar, didaktik uyinlar, axborot texnologiyasi, hamkorlik texnologiyalari
“Modul” so’zining ma’nosi qanday?*a)Lotinchab)qism, blok
Interaktiv usullarga asoslangan ta’lim jarayonlarini ko’rsating?*a)Hamkorlikda ta’lim olishda ta’lim oluvchi uchun tashkil etilgan bilim faoliyatining maxsus shakli
O’quvchilarni muammoli vaziyatga tushirish orqali nimaga erishiladi?*a)Fikrlash qobiliyati rivojlanadi
... o`rganilgan materialni xotirada saqlab qolish, mohiyatini idrok etish va tushunganlikni namoyish qilish, bir darvdan boshqa davrga ko`chira olish.*a)Tushunish, idrok qilish
.....slaydlar va maxsus effektlar to`plami bo`lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi.*a)Takdimot
.....bu prezentatsiyaning alohida kadri bo`lib, ichiga matn va sarlavhalarni, grafik va diagrammalarni olishi mumkin. *a) slayt
......bu slaydlarni namoyish qilish va ko`rsatishda ularni samaradorligini oshiruvchi tovush, rang, matn va harakatlanuvchi effektlar yig`indisidan iborat.*a) Animatsiya
Test topshiriqlarining qiyinlik darajasi mezonlari kaysi.*a)Reproduktiv daraja; Produktov daraja; Qismanb)izlanishli daraja; Ijodiy (kreativ) daraja.
Tahsil oluvchilarning tomonidan yodda saqlangan bilim, ko`nikma va malakalarni tanish odatiy vaziyatda axborotlarni qayta ishlamasdan javob qaytarishni talab etadi. Bu darajada tuzilgan testlar tahsil oluvchilar tomonidan o`zlashtirgan bilim, ko`nikma va malakalarni aniq baholash imkonini bermaydi. *a) Reproduktiv daraja;
Tuzilgan test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan o`rganilgan ob`ektlarni qiyoslash, o`xshashlik va farqlarni aniqlash, umumiy xulosa chiqarish orqali javob berishni talab etadi.*a) Produktov daraja;
Tahsil oluvchilar tomonidan o`rganilgan ob`ektlarning xususiyatlarini boshqa ob`ektga ko`chirish, mazkur ob`ektlarni taqqoslab, keyingi ob`ektning o`ziga xos xususiyatlari haqida xulosa chiqarish, qisman izlanish olib borishni talab etadi.*a) Qismanb)izlanishli daraja
Tahsil oluvchilar tomonidan ijodiy fikr yuritish ko`nikmalariga ega bo`lish, mazkur test topshiriqlarini bajarish jarayonida tahsil oluvchilar tomonidan avval o`zlashtirilgan bilim, ko`nikma va malakalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo`llashni talab etadi.*a) Ijodiy (kreativ) daraja
Qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, o`ziga xos shaklga ega, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga imkon beradigan topshiriqlar tizimi sanaladi.*a) pedagogik testlar
Mazmun, tarkib, yaxlitlik va strukturaga ega bo`lgan testlar....*a)standart testlar
Qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, o`ziga xos shaklga ega bo`lib, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasi, bilim, ko`nikma va malakalarini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga mo`ljallangan bitta o`quv kurs bo`yicha tuzilgan topshiriqlar tizimi sanaladi*a)Gomogen testlar
Qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, o`ziga xos shaklga ega bo`lib, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasi, bilim, ko`nikma va malakalarini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga mo`ljallangan bir nechta o`quv kurs bo`yicha tuzilgan topshiriqlar tizimi sanaladi.*a) Geterogen testlar
Integral mazmun, shakl, qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, ta`lim muassasasi bitiruvchisining tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari sanaladi.*a)Integrativ testlar
Tahsil oluvchilarga nisbatan individual yondashish imkonini beradigan, topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqni bajarish natijasida tahsil oluvchining egallashi mumkin bo`lgan bali va test natijalarini umumlashtirish bo`yicha ko`rsatmalardan iborat bo`ladi.*a)Adaptiv testlar
Tahsil oluvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi, mazkur kursning o`qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta`limb)tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o`tkaziladi.*a)Mezonlib)mo`ljal olish testlari
O’qitish maqsadini amalga oshirish bo’yicha pedagogning tartiblangan faoliyati nima deb ataladi?a)*O’rgatish
O’rganish –bu a)*anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o’zgaradi
Qo’yilgan maqsadga erishishga yo’naltirilgan pedagog bilan o’quvchilarning tartiblangan o’zaro harakati bu-a)*O’qitish
O’qitish jarayonida egallanadigan bilim, ko’nikma, malakalar, fikrlash usullari tizimi bu-a)*Ta’lim
Egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o’zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo’llash usullarini egallash bu-a)*Ko’nikma
Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil yetadi?a)*DTS, o’quv reja,dastur, darslik
An’anaviy darsning maqsadi nima?a)*Dars mavzusi bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish va mustahkamlash
Interfaol ta’limda o’quvchilarga beriladigan vazifalar an’anaviy ta’limdan nimasi bilan farq qiladi?a)*O’quvchini to’shiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlash, o’z fikr mulohazalarini boshqalarga solishtirish va yakuniy xulosaga kelish
Interfaol mashg’ulotlarni samarali bo’lishi nimaga bog’liq?a)*O’quvchilarni mashg’ulotdan oldin yangi mavzu bo’yicha asosiy tushuncha va dastlabki ma’lumotlarni bilishlariga
O’quvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida belgilangan mavzu bo’yicha axborot yig’ish, tadqiqot o’tkazish va amalga oshirishishlarini olib borish qaysi metod hisoblanadi?a)*Loyihalash
Loyihalash metodining afzallik tomonlarini aniqlang?a)*O’quvchilar mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oshishiga yordam beradi, mustaqil o’rganishning yeng faol yo’li, o’quvchilarda hamkorlikda ishlash ko’nikmasi shakllanadi
“Texnologiya”-nima?a)*”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan
Aqliy hujum metodi-bua)*biror muammo bo’yicha ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to’’lab, ular orqali ma’lum bir yechimga kelinadigan metoddir
... mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo’llarni to’ishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu ta’rif qaysi metod uchun ta’luqli?a)*SWOT-tahlil metodi
Keys-stadi metodi bu-a)*aniq vaziyatlarni o’rganish, tahlil qilish asosida o’qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi
...o’quvchilarni qiziqishlari va ularning dunyoqarashlarini o’zida mujassam etishi, ularning atrof muhit bilan bog’liq holda jamiyatda ro’y berayotgan voqea-hodisalarga nisbatan o’z munosabatini bildira olishi va mustaqil qaror qabul qila olishi. Bu qanday kom’etentsiya?a)*Mazmun va maqsadga yo’naltirilgan kom’etentsiya
...o’rganilgan materialni bilib olish, qayta aytib bera olish.Bu-a)*Bilish, o’rganish
Tushunish, idrok qilish-a)*o’rganilgan materialni xotirada saqlab qolish, mohiyatini idrok etish va tushunganlikni namoyish qilish, bir darvdan boshqa davrga ko’chira olish
.... voqea va hodisalarga baho bera olish, muammoli vaziyatni ma’lum ichki yoki tashqi mezonlar asosida baholash va taqqoslash, sabab va oqibatlarini o’rganish, natijalarni tahlil qilish asosida tanqidiy fikrlash, xulosa chiqarishdir.a)*Baholash va xulosa chiqarish
Blits o’yin metodi deganda nimani tushunasiz?a)*harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’’, xilma xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan
... ta’lim oluvchilarning invidual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo’yicha axborot yig’ish, tadqiqot o’tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishidir. Bu qanday metod?a)*Loyiha metodi
O’qitish maqsadini amalga oshirish bo’yicha pedagogning tartiblangan faoliyati nima deb yuritiladi?a)*O’rgatish
O’rganish-bu ...a)*anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o’zgaradi
Ta’limni texnologiyalashtirish deganda nimani tushunasiz?a)*bu o’qitish jarayoniga texnologik yondashish asosida ta’lim maqsadlariga erishishning eng maqbul yo’llari va samarali vositalarni tadqiq qiluvchi va qonuniyatlarni ochib beruvchi pedagogik yo’nalishdir
Texnologik jarayonning asosiy kom’onenti bo’lib, kutiladigan natijaga aynan mos keladigan o’quv maqsadi. Bu-a)*Identiv o’quv maqsadi
O’qitish texnologiyasi deganda nimani tushunasiz?a)*o’quv mashg’ulotining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, kutiladigan natijalarni oldindan aniqlashtirish, har bosqichda qo’llaniladigan shakl, metod va vositalarini oqilona tanlab olish, professor-o’qituvchi va o’quvchining vazifalarini oydinlashtirish qaratilgan algoritmik ketma-ketlik
...o’quv jarayonida qo’yilgan maqsadga erishishda yordam beruvchi chizma, jadval, grafiklar majmui. Bu-a)*Grafik organayzerlar
O’quvchilarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun qanday nazorat turlarini o’tkazish nazarda tutiladi.a)*joriy nazorat, oraliq nazorat, bosqichli nazorat, yakuniy nazorat
Bosqichli nazorat qanday vaqtlarda amalga oshiriladi?a)*o’quv yili tamom bo’lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi
Pedagogik monitoring deganla nimani tushunasiz?a)*bu materiallarni yig’ish, ishlov berish pedagogik inter’retatsii qilish va pedagogik tizimning faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlarni saqlash, ularning holatini uzluksiz kuzatilishini ta’minlash, zamonaviy korrektirovka qilish va rivojlanishini prognoz qilishdir
Texnik turdagi (o’lchashga oid) laboratoriya ishlari deganda nimani tushunasiz?a)*bu ishlarni bajarishda o’quvchilar fizik kattaliklarni o’lchash metodlarini, berilgan asboblar va ularni ishlata bilish ko’nikmalarini egallaydilar
Re’roduktiv turdagi laboratoriya ishlari bu-a)*bu turdagi ishlarni bajarishga kirishishda natija qanday bo’lishi kerakligini o’quvchi oldindan biladi, chunki mavzuni o’z ichiga olgan hodisa yoki jarayon ma’ruzada muhokama qilingan va namoyishli tajribada kuzatilgan
....bu turdagi ishlarni bajarishda o’quvchilar fizik hodisalarning qo’llanilish qonuniyatlarini xuddi re’roduktiv turdagi singari aniq tasavvur qiladi, lekin ularga tajriba natijasi oldindan aniq emas.a)*re’roduktiv-tadqiqotchilik turdagi laboratoriya ishlari
....kom’g’yuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Bu-a)*Pedagogik dasturiy vositalar
O’rgatuvchi dasturlar deganda nimani tushunasiz?a)*o’quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o’zlashtirishga yo’naltiradi
Test dasturlari deganda nimani tushunasiz?a)*egallangan bilim, malaka va ko’nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo’llaniladi
Bu dastur o’rta maktab o’quvchi va o’qituvchilari, litsey, kollej talabalari uchun fizika fannini «Elektr» qismini chuqurroq o’zlashtirishda hozirgi zamon axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish imkonnini beradi. Ushbu ta’rif qaysi dasturga tegishli?a)*Crocodile Technology
Yenka Electricity and Magnetism qanday dastur hisoblanadi?a)*dasturi simulyator bo’lib, fizikaviy jarayonlarni modellashtirish va fizikaning elektrodinamika va elektromagnetizm bo’limlariga oid tajribalar yaratish hamda kuzatish imkoniyatini beruvchi dasturdir
Kitob ush-shifo (SHifo kitobi) asari muallifi kim?a)*Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino
Finlyandiyada 15 yoshli maktab o’quvchilarining tabiiy fanlardan savodxonligini o’rganuvchi pISA xalo’aro dasturining 2012 yilgi natijalariga ko’ra,nechanchi o’rinni egallagan.a)*Xitoy, Singa’ur, Ya’oniyadan keyin 4-o’rinni
Materiyaning ajralmas qismi nima?a)*Xarakat
O’lchov asbobining sistematik (doimiy) xatoligi nimani bildiradi?a)*Asbobning aniqlik darajasi;
Beginnings of Electronics dasturi qanday vazifalarni bajarish uchun mo’ljallangan?a)*Dastur elektron konstruktor bo’lib, u monitor ekranida elektr sxemalarini yig’ish jarayonini imitatsiya qilish imkoniyatini beradi
AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab necha yillik qilib belgilangan?a)*AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab 6 yillik
Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi nima?a)*Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi 15 yoshli o’quvchilarning tabiiy fanlar buyicha xamda ukish savodxonligini baxolashdan iborat
Crocodile physics dastur qanday dastur hisoblanadi?a)*fizikaviy jarayonlarni modellashtirish va fizikaning mexanika, elektr, o’tika va to’lqin hodisalari bo’limlariga oid tajribalar yaratish va kuzatish imkoniyatini beruvchi dasturdir
Tovush balandligi uning qanday fizik xususiyatiga bog’liq?a)*chastota;
O’quv moduli nima?a)*O’quv moduli - nisbatan mustaqil, mantiqiy yakunga ega bo’lgan o’quv kursining bo’lagidir. U o’quv-metodik ta’minot, nazariy va amaliy qismlar, to’shiriqlar va joriy xamda yakuniy nazoratlar kabi qismlardan iborat
Monologli bayon etish metodi-bua)*O’kituvchi muammoli vaziyat sharoitida uz ma’ruzasida yangi tushunchalar, faktlarning mazmun-moxiyatini tushuntiradi, o’quvchilarga fanning tayyor xulosalarini aytib beradi.
Kasbiy faoliyatni tashkil etish jarayonida pedagog tomonidan orttirilgan bilim, ko’nikma va malakalar majmui qanday nomlanadi?a)*Pedagogik tajriba
Pedagogning talabalar jamoasi, ota-onalar, hamkasblar, rahbariyat bilan pedagogik odob va muloqot talablariga muvofiq holda uyushtiradigan suhbati qanday nomlanadi?a)*Pedagogik muloqot madaniyati
Daryoning bir qirg’og’idan ikkinchi qirg’og’iga tovush xavo orqali 1,5 s da eshitilsa, shu daryo eni necha km?a)*0, 51 km;
“Qonuni Masudiy” asar muallifia)*Abu Rayxon Beruniy
Tebranish konturidagi kondensator sig’imini o’zgartirmasdan saqlagan xolda vujudga keladigan elektromagnit tebranishlar davrini 9 marta kamaytirish uchun konturdagi induktivlikni necha marta kamaytirish kerak.a)*81
Golografiya deb nimaga aytiladi?a)*to’lqinlar difraktsiyasi va polyarizatsiyasi asosida tasvirni yozish va qayta tiklash
....ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko’rsatib beruvchi metoddir. Ush bu tarif qaysi metod uchun ta’luqli?a)*Rolli o’yin metodi
Elektr maydonlarning su’er’ozitsiya prinsi’ia)*Qo’shilish
...o’quv mashg’ulotida ta’lim texnologiyasi tuzilishining jarayonli (protsessual) bayoni aks etgan hujjat. O’quv mashg’ulotini o’ziga hos hususiyatlarini hisobga olgan holda, bosqichma-bosqich faoliyat ketma-ketligining mazmunini yoritadi.a)*Darsning texnologik xaritasi
Fokus masofasi 0,p m bo’lgan linzaning o’tik kuchi nimaga teng?a)*2
Bilim -bua)*ma’lum bir fanni nazariy o’zlashtirishni aks ettiradigan inson g’oyalari yig’indisi
O’ramlar soni 200, induktivligi 0,1 gn, ko’ndalang kesim yuzi 25 sm2 bo’lgan g’altakdagi tok kuchi 5 A ga teng. Magnit maydon induksiyasini to’ing?a)*1
Linza sovutilsa uning optik kuchi qanday o’zgaradi?a)*Ortadi, chunki yegrilik radiusi kamayadi.
Agar yerda to’la oy tutilishi kuzatilayotgan bo’lsa, Oydagi kosmanavt nimani kuzatadi?a)*Kosmonavtning Oyning qaysi sferasida turishiga bog`liq
O’zbekiston Res’ublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o’quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda qanday tayanch kom’etensiyalar shakllantiriladi?a)*Kommunikativ kom’etensiya; Axborotlar bilan ishlash kom’etensiyasi; O’zini o’zi rivojlantirish kom’etensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kom’etensiyasi; Milliy va umummadaniy kom’etensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kom’etensiyasi
O’zbekiston Res’ublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o’quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda qanday tayanch kom’etensiyalar shakllantiriladi?a)*Kommunikativ kom’etensiya; Axborotlar bilan ishlash kom’etensiyasi; O’zini o’zi rivojlantirish kom’etensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kom’etensiyasi; Milliy va umummadaniy kom’etensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kom’etensiyasi
O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1+ standart darajasi qanday nomlanadi?a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi
O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi
O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi
O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi
O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi?a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning tayanch darajasi
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 9-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?a)*2
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 8-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?a)*2
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 7-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?a)*2
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 6-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?a)*2
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat?a)*6
6-sinfda Fizika fanini o’rganishda A1 bosqichda qanday boshlang’ich ma’lumotlar beriladi?a)*Mexanika, issiqlik, yelektr, yorug’lik, tovush hodisalar hamda modda tuzilishi haqida
Fizik diktantning o’ziga xos xususiyatlaria)*Javoblarning qisqaligi
Finlyandiyada 15 yoshli maktab o’quvchilarining tabiiy fanlardan savodxonligini o’rganuvchi PISAxalqaro dasturining 2012 yilgi natijalariga ko’ra,nechanchi o’rinni egallagan.a)*Xitoy, Singa’ur, Ya’oniyadan keyin 4-o’rinni
Materiyaning ajralmas qismi nima?a)*Xarakat
O’lchov asbobining sistematik (doimiy) xatoligi nimani bildiradi?a)*Asbobning aniqlik darajasi;
Beginnings of Electronics dasturi qanday vazifalarni bajarish uchun mo’ljallangan?a)*Dastur elektron konstruktor bo’lib, u monitor ekranida elektr sxemalarini yig’ish jarayonini imitatsiya qilish imkoniyatini beradi
AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab necha yillik qilib belgilangan?a)*AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab 6 yillik
Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi nima?a)*Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi 15 yoshli o’quvchilarning tabiiy fanlar buyicha xamda ukish savodxonligini baxolashdan iborat
Crocodile physics dastur qanday dastur hisoblanadi?a)*fizikaviy jarayonlarni modellashtirish va fizikaning mexanika, elektr, o’tika va to’lqin hodisalari bo’limlariga oid tajribalar yaratish va kuzatish imkoniyatini beruvchi dasturdir
Tebranish konturidagi kondensator sig’imini o’zgartirmasdan saqlagan xolda vujudga keladigan elektromagnit tebranishlar davrini 9 marta kamaytirish uchun konturdagi induktivlikni necha marta kamaytirish kerak.a)*81
“Qonuni Masudiy” asar muallifia)*Abu Rayxon Beruniy
Pedagogning talabalar jamoasi, ota-onalar, hamkasblar, rahbariyat bilan pedagogik odob va muloqot talablariga muvofiq holda uyushtiradigan suhbati qanday nomlanadi?a)*Pedagogik muloqot madaniyati
Fizika darsligi, o’quv qo’llanmasia)*dastur va didaktika talablari bilan aniklanuvchi o’qitish maqsadlariga mos keluvchi matematika bo’yicha bilimlar asoslarini bayon etuvchi kitob hisoblanadi
Fizika o’qitish metodikasi-bua)*jamiyat tomonidan qo’yilgan ta’lim maqsadlarga mos ravishda matematika o’qitish usullarini, qonuniyatlarini uning ma’lum rivojlanish darajasida o’rganadigan va tadqiq etadigan pedagogikaning bo’limi
...-o’qituvchining asosiy vazifasi bilish mustaqilligi va qobiliyatlarini rivojlantirshga yo’naltirilgan, o’quvchilarni o’quv faoliyatini tashkillashtirish hisoblanadi.a)*Rivojlantiruvchi ta’lim
...- qitishda o’quvchilarni o’z bilim saviyasi va qobiliyatlariga ko’ra guruhlarga ajratgan holda, tabaqalarga bo’lgan holda o’qitishni nazarda tutadi. a)*Tabaqalashtirish
Umumiy g’oya yoki biror-narsa to’g’risida tasavvur, tushuncha, fikrlar tizimi. Bu-a)*Kontse’tsiya
Qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g’oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon bu-a)*Kreativlik
Zamonaviy kom’yuterlar va telekomunikatsion vositalaridan foyidalanadigan, foydalanuvchi ishlashi uchun «dustona» interfeysga ega bulgan axborot texnologiya demakdira)*Zamonaviy axborot texnologiyalari
...-bu mantiqan tugallangan, butun vaqt bilan chegaralangan o’quv-tarbiya jarayonining qismidir. Bua)*Dars
O’quv mashg’ulotini bir butun yaxlit holda yoki muayyan bo’laklarga bo’lib baholash bu - a)*Dars tahlili
Fizik qonunlarga, fizik formulalarga tayangan holda, mantiqiy fikrlash orqali hal qilinadigan masalalarga .... masalalar deyiladi.a)*Sifat masalalari
Atom tuzilishining planetar modeli qachon va kim tomonidan taklif qilindi? *a) 1911-yilda ingliz fizigi Rezerford
Fizikaviy tafakkurni shakllantirishda qaysi jarayon muhim hisoblanadi? *a) masalalar yechish
Fоtоelеktrоnlar nima? *a) yorug’lik ta’sirida mоddadan urib chiqarilgan elеktrоnlar
Quyida keltirilgan moddalardan qaysilari yadro yoqilg`isi sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og`ir suv; 5) bor; 6) plutoniy *a) 1 va 6
Yaponiyada boshlang‘ich ta’lim 6 yil bo‘lib, bir o‘quv yilida necha o‘quv haftasi va dars davomiyligi necha minutni tashkil qiladi? *a) bir o‘quv yilida 40 o‘quv haftasi va dars davomiyligi 50 minutni tashkil qiladi
Atom yadrosining tuzilishini o‘rganish qachondan yuqori natijalarga erishilib kelinmoqda? *a) XX asr (asosan 30-yillar)
Tabiiy radioaktivlikni kim va qachon kashf qilgan?*a) 1986-yil fransuz olimi A. Bekkerl tomonidan kashf qilingan
Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika, astronomiya faniga 9-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? *a) 2
“Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan? *a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida
Abu Rayhon Beruniyning astronomiya faniga oid nechta asari mavjud ? *a) 152 ta
“Kompetensiya” – qaysi so‘zdan olingan bo‘lib, so‘zning lug‘aviy ma’nosi nima? *a) Inglizcha “competence” tushunchasi lug‘aviy jihatdan “erishayapman, munosibman, loyiqman” ma’nosini ifodalaydi
Quyosh energiyasining boshqa turdagi energiyalardan afzalliklari nimada?*a) ekologik jihatdan zararsizligida
Pedagogning o‘z ustida ishlashi necha bosqichda kechadi? *a) 5 bosqichda
“SWOT” so‘zi qaysi so‘zlarning qisqartmasidan olingan? *a) strength, weakness, opportunity, threat
Xalqaro PISA tadqiqotlari qachondan boshlangan va har necha yilda o’tkaziladi ? *a) 2000-yildan boshlangan, har 3 yilda o’tkaziladi
O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1+standart darajasi qanday nomlanadi? *a) Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi
STEM atamasi ilk bor qaysi davlatda maktab dasturiga kiritilgan ? *a) AQSH
“Texnologiya”-nima? *a) ”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan
Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasi...? *a) A2+
Tayanch kompetensiya turlari? *a) axborot bilan ishlash, kommunikativ , matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, umummadaniy, ijtimoiy faol fuqarolik,Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalari
Xatoliklar necha turga bo’linadi? *a) ikki turga: tasodifiy va sistematik xatolik
Tok yo’nalishi qilib shartli ravishda qanday yo’nalish qabul qilingan? *a) Manbaning musbat qutbidan manfiy qutbi tomon zaryadlangan zarralar yo’nalishi qabul qilingan
Ta’lim innovatsiyalari necha turga bo‘linadi?*a) 4 turga
AQSH da boshlang`ich maktab necha yil davom etadi? *a) 6 yil
“Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?*a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida
Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nima?*a) 15 yoshli o`quvchilarning tabiiy fanlar bo`yicha hamda o`qish savodxonligini baholashdan iborat
Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil etadi? *a) DTS, o‘quv reja, dastur, darslik
6-sinfda Fizika fanini o‘rganishda A1 bosqichda qanday boshlang‘ich ma’lumotlar beriladi? *a) Mexanika, issiqlik, elektr, yorug‘lik, tovush hodisalar hamda modda tuzilishi haqida
Shaxsning o‘z-o‘zini tahlil qilishi orqali o‘ziga baho berishi qanday nomlanadi?*a) o‘z-o‘zini baholash
Umar Xayyom kalendari qachondan boshlab qo’llanila boshlagan ?*a) 1079-yildan
Ibn Sinoning “Kitob ush-shifo” asari necha jilddan iborat?*a) 22
Zamonaviy ta’lim vositalarini qanday guruhga ajratish mumkin *a) INTERAKTIV vositalar va INTERAKTIV bo‘lmagan vositalar
Osmonda nechta Yulduz turkumlari mavjud? *a) 88
Fizika laboratoriya xonasini ish stoli necha volt elektr toki bilan ta’minlanilishi mo’ljallangan? *a) 36 (42)v; 110 v
Fizikadan o’quv eksperimentiga qo’yiladigan asosiy metodik talablarni ko’rsating *a) ilmiy aniqligi, tog’ri bayon qilinishi, ko’rgazmalilik
Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat? *a) 6
Interfaol ta’lim bu-… *a) ta’limdagi chuqurlashtirilgan muloqot
Aqliy hujum” metodining kamchiliklari to’gri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating? 1.Ta’lim beruvchi tomonidan savolni to’g’ri qo’ya olmaslik 2. Ta’lim beruvchidan yuqori darajada eshitish qobiliyatining talab etilishi 3. Ta’lim oluvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg’ota olmaslik *a) 1,2
Fizikada masala yechish necha bosqichdan iborat? *a) 3 bosqichdan- uning shartini o’qish, tahlil qilish, va yechish
Ingliz fizigi va matematigi, mexanik harakatning umumiy qonunlarini ta’riflab bergan. Butun olam tortishish qonunini kashf etgan, differensial va integral hisobning asoslarini yaratgan, optika sohasida joyib tadqiqotlar o’tkazgan, «Natural filosofiyaning matematik asoslari» va «Optika» asarlarining muallifi: *a) Isaak Nyuton
Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika, astronomiya faniga 6-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? *a) 2
STEAM yondashuvining asosiy g’oyasi :*a) amaliyot nazariy bilim kabi juda muhimdir. o’rganish vaqtida biz faqat miya, balki qo’llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak
Dars tahlilini nechta turga bo’lish mumkin? *a) 5 ta
Didaktik tahlil nima?*a) Ta’lim turlari samaradorligi va uni belgilovchi qonun va qoidalarning darsda qanchalik to’g’ri hamda mukammal bajarilganligini tahlil qilish
Dars tahlilining uchinchi turini ko’rsating *a) Didaktik
Fizik masalalar yechish usuliga ko’ra shartli ravishda necha turga bo’linadi?*a) Sifatga oid masalalar, eksperimental masalalar, hisoblash masalalari, grafik masalalar
Fizik masala deb nimaga aytiladi?*a) Fizik qonunlar, formulalar, qoidalarga tayangan holda matematik amallar yordamida hal qilinadigan muammo
Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 7-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? *a) 2
Namoyish eksperimenti – bu…… *a) dars jarayonida fizik hodisani maxsus asboblar yordamida o‘rganish qulay bo‘lgan sharoitda bayon qilish
Fizikaviy tafakkurni shakllantirishda qaysi jarayon muhim hisoblanadi? *a) masalalar yechish
Qaysi turdagi masalalarga sifatga oid masalalar deyiladi? *a) fizik qonunlar, formulalarga tayangan holda mantiqiy fikrlash orqali yechiladigan masalalar
Elektr va magnit hodisalarining yagona nazariyasini qachon va kim tomonidan yaratilgan? *a) XIX asrning 60-yillarida Maksvell
To’garak bir oyda necha marta o’tkazilishi kerak? *a) ikki haftada bir marta, oyda ikki marta
Yig`uvchi linzadan buyumgacha bo`lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 sm. Linzaning fokus masofasi qanchaga teng? *a) 20 sm
Fоtоelеktrоnlar nima? *a) yorug’lik ta’sirida mоddadan urib chiqarilgan elеktrоnlar
O‘quvchining yillik (yakuniy) bahosi «3» bo‘lganda quyidagi reyting ko’rsatgich ballaridan qaysi birlari qo’yilishi mumkin? *a) 56, 60, 65 va 70
O‘quvchining yillik (yakuniy) bahosi «5» bo‘lganda quyidagi reyting ko’rsatgich ballaridan qaysi birlari qo’yilishi mumkin? *a) 86, 90, 95,100
Yakuniy nazorat —………………….. *a) o‘qish tugallangandan keyin davlat attestatsiyasi shaklida o‘tkaziladi
Bosqichli nazorat —………………….*a) o‘quv yili tamom bo‘lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi. Uning asosida reyting aniqlanadi va o‘quvchini navbatdagi sinfga o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilinadi
Joriy nazorat —…………………….*a) so‘rovlar, kollokviumlar, seminarlar, rigono ishlar, testlar tarzida o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalari muntazam nazorat qilinadi
Interfaol metod bu -……*a) o‘quv jarayonining tarkibiy qismi bo‘lib, bir vaqtning o‘zida ham professor-o‘qituvchi, ham o‘quvchini faollashtirishga yo‘naltirilgan o‘qitish usullari majmui
Infraqizil nurlar kim tomonidan va qachon kashf qilingan?*a) 1800-yilda ingliz olimi V.Gershel tomonidan kashf qilingan
Elektr va magnit hodisalarining yagona nazariyasi bu-? *a) elektromagnit maydon nazariyasidir
O‘qitishning maqsad va vazifalariga erishish (amalga oshirish) yo‘li bu –*a) metod
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf o‘quvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasi...? *a) A2
Darsni tahlil qilish bosqichlarini ko’rsating.*a) darsni kuzatishga tayyorgarlik, darsning borishini kuzatish, o’z-o’zini tahlil qilishni ta’minlash, dars tahlili va takliflar berish
1654 yil Otto Gerike ...... isbotlash uchun Magdeburg shaxrida tajriba qildi? *a) atmosfera bosimi borligini
PISA tadqiqot natijalari har bir o`quvchi uchun alohida necha balli tizim bilan baholanadi?*a) 1000 ball
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida 187-son qarori qachon qabul qilingan?*a) 2017- yil 6- aprel
Fizika, astronomiya o‘quv fanlariga chuqurlashtirilgan o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasi...? *a) B1+
Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasi nomlanishi...? *a) fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi
«FSMU» ning yoyilmasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping? *a) F-fikringizni bayon eting, S-fikringizni bayoniga sabab ko‘rsating, M- ko‘rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring, U- fikringizni umumlashtiring
“Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi? *a) real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi
“Muammoli vaziyat” metodi -......*a) ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning echimini topish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metod
“Aqliy hujum” metodining qanday shakllari mavjud? *a) og’zaki, yozma
“Har kim har kimga o’rgatadi” texnologiyasi o’quvchiga qanday imkoniyatlar yaratadi? *a) bilimlarini mustahkamlash imkoniyatini yaratadi
Rolli, didaktik o‘yinlarni qaysi dars turiga qo‘llash mumkin? *a) barcha dars turida
Finlandiyada umumiy o`rta ta’lim beradigan gimnaziyalar necha yil davom etadi? *a) 3 yil
Finlandiya Konstitutsiyasida bolalar uchun necha yoshdan necha yoshgacha majburiy ta’lim belgilangan?*a) 7-17 yosh
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasining nomlanishi...? *a) fizika fanini o‘rganishning tayanch darajasi
“Bahs-munozara” metodi tuzilmasi qanday? *a) muammoli savol tashlanadi, turli fikrlar tinglanadi, fikr-g‘oyalar to‘planadi, tahlil qilinadi, aniq va maqbul yechimni topish
Kompetensiya yo‘nalishlarini ko‘rsating?*a) tayanch va xususiy kompetensiyalari
Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasi...? *a) A2+
“SWOT-tahlil” yoyilmasi to‘g‘ri keltirilgan javob? *a) S-kuchli tomonlari, W-zaif, kuchsiz tomonlari, O-imkoniyatlari, T-to‘siqlar
Qaysi mamlakatning 360 ta oliygohi xorijiy talabalar qabul qilish huquqiga ega *a) Xitoy
O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1 standart darajasi qanday nomlanadi?*a) umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi
Laboratoriya ishlarini bajarishda o’lchash deganda nima tushuniladi? *a) aniqlanayotgan kattalikni birlik deb qabul qilingan kattalik bilan taqqoslashga, ya’ni birlikdan necha marta farq qilishini aniqlashga aytiladi
“Texnologiya”-nima? *a) ”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan
Interfaol ta’limda o‘quvchilarga beriladigan vazifalar an’anaviy ta’limdan nimasi bilan farq qiladi?*a) O‘quvchini topshiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlash, o‘z fikr mulohazalarini
O‘quvchilarning bilim saviyasi va o‘zlashtirish darajasining nazorat turlari nechta? *a) 4 ta
O’lchashlar necha turga bo’linadi?*a) ikki turga: bevosita va bilvosita o’lchash
Qaysi davlatda “axloqiy tarbiya” tizimi iqtisodiy ravnaqining g‘oyaviy asosini tashkil etadi*a) Yaponiya
O’zgarmas tok zanjirining iste’molchilari ideallashtirilgan holatda qanday turlarga bo’linadi?*a) Aktiv, induktiv va sig’im iste’molchilar
Chana qorda sirpanib borayotganda chanaga uni tortib borayotgan itlar qo’shilgan arqon 0,5 Kn maksimal kuch bilan ta’sir qiladi. Agar ishqalanish koeffitsiyenti 0,1 ga teng bo’lsa, shu arqon massasi (kg) qancha keladigan yukli chanani siljita oladi?*a) 500
Fizika, astronomiya o‘quv fanlariga chuqurlashtirilgan o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasi...? *a) B1+
Oraliq nazorat —………………….*a) chorak tamom bo‘lganda va o‘quv dasturining tegishli bo‘limi tugallangandan keyin o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalarini baholash uchun amalga oshiriladi
Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil etadi? *a) DTS, o‘quv reja,dastur, darslik
An’anaviy darsning maqsadi nima? *a) Dars mavzusi bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish va mustahkamlash
Fizika, astronomiya o‘quv fanlariga chuqurlashtirilmagan o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning standart darajasi...? *a) B1
Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ich tezligi 500 m/s. Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping.*a) 20N
Yaponiyada kichik o’rta maktabda o’qish davomiyligi necha yil, tabiatshunoslik kursi haftasiga necha soatdan o’qitiladi? Fizikaning qaysi bo’limlari o’rganiladi?*a) Kichik o’rta maktab: o’qish davomiyligi 3-yil, tabiatshunoslik kursi haftasiga 3, 4 soatdan o’qitiladi. Tabiatda kuchlar, moddaning atom-molekulyar tuzilishi, elektr zanjirlari qonuniyatlari, mexanik harakat kabi fizikaning bo’limlari o’rganiladi.
PISA tadqiqotlari necha yoshli bolalarning hayotiy ko’nikmalarni egallaganligini o’rganishga qaratilgan tadqiqot?*a) PISA tadqiqotlari: PISA (Programme for International Student Assessment) O’quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko’nikmalarni egallaganligini o’rganishga qaratilgan tadqiqot.
“Rolli o’yin” metodi bu-…*a) ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko’rsatib beruvchi metoddir.
Yaponiya ta’limining shakllanishi qaysi yillarda boshlangan? *a) Yaponiya ta’limining shakllanishi 1867-1868 yillarda boshlangan.
“Innovatsion ta’lim” tushunchasi dastlab qayerda asoslangan? *a) 1979 yilda Rimda
Zamonaviy ta’lim vositalarini qanday guruhga ajratish mumkin? *a) INTERAKTIV vositalar va INTERAKTIV bo’lmagan vositalar:
Keys-stadi nimalar asosida o’qitish usuli?*a) Keys-stadi amaliy vaziyatlarni tahlil etish va hal qilish asosida o’qitish usuli
Multimedia vositalari – bu*a) apparat va dasturlar to’plami bo’lib, u insonga o’zi uchun tabiiy bo’lgan turli-tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi.
Didaktik materiallar –….*a) mustaqil va nazorat ishlari matnlari, testlar va ularni amalga oshirish bo’yicha tavsiyalar hamda javoblarni beradi.
O’rganilgan umumiy tushuncha, atamalarni, muammoli vaziyatlarga, misol orqali tadbiq eta olish hamda samarali qo’llay olish; jamoada ishlay olish va etakchilik qobiliyatlarini namoyon etish; turli xil rollar va mas’uliyatlarni qabul qila olish; boshqalar bilan birgalikda samarali mehnat qila olish nima?*a) Qo’llay olish
Masalani anglashda va murakkab qarorlar qabul qilishda puxta dalillar keltirishdan foydalanish; tizimlar voqealar va hodisalar, vaziyatlar o’rtasidagi uzviy bog‘liqlikni anglash nima? *a) Tanqidiy fikrlash va tizimli fikrlash
PISA tadqiqotlari nechanch yildan boshlangan va necha yillik davrda o’tkaziladi?*a) PISA tadqiqotlari 2000 yildan boshlangan va uch yillik davrda o’tkaziladi.
An’anaviy ta’limda ko’p qo’llaniladigan metod- bu...* a) tushuntirish- namoyish metodi
«Keys - stadi» ilk marta Garvard universitetining qaysi maktabida nechanchi yilda qo’llanilgan edi?*a) «Keys - stadii» metodi ilk marta Garvard universitetining huquq maktabida 1870 yilda qo’llanilgan edi
Interfaol ta’limga asos solgan, o’quv maqsadlar taksonomiyasini tadqiq qilgan muallifni toping? * a) Benjamin Blum
Keysning dasturiy kartasi nimadan iborat bo’ladi?* a) Keysning dasturiy kartasi keys uchun monitoring qilish va vaziyatni bayon qilish uchun asos bo’ladigan asosiy masalalar (tezislar)ning tuzilmalangan ro’yxatidan iborat bo’ladi.
“O’quvchilarni qiziqishlari va ularning dunyoqarashlarini o’zida mujassam etishi, ularning atrof muhit bilan bog‘liq holda jamiyatda ro’y berayotgan voqea-hodisalarga nisbatan o’z munosabatini bildira olishi va mustaqil qaror qabul qila olishi. Bu kompetensiya o’quvchini o’z oldiga qo’ygan maqsad vazifalariga erishish traektoriyasini belgilab, o’quv jarayoni va boshqa faoliyatda o’zini anglash mexanizmini shakllantiradi» ushbu kompetensiya qanday nomlanadi? * a) Mazmun va maqsadga yo’naltirilgan kompetensiya
“Reproduktiv daraja; • Produktov daraja; • Qisman-izlanishli daraja;• Ijodiy (kreativ) daraja” nimani ifodalaydi? * a)Test topshiriqlarining qiyinlik darajasi mezoni.
“Keys metodi” ning 3- bosqichini ko’rsating?*a) Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o’quv topshirig’ining yechimini izlash, hal etish yo’llarini ishlab chiqish
AQSH o’rta maktablarida qanday yoshdagi bolalar ta’lim oladilar?* a) 14-17 yosh
Blum taksonomiyasida ta’lim maqsadlarining asosiy tushunchalari nechta?* a) 6 ta
“VENN”diagrammasi qanday organayzer?*a) taqqoslashga asoslangan.
Angliya, AQSH, Fransiya davlatlarida fizika darslarida qaysi turdagi masalalalarga ko’proq e’tibor qaratiladi?*a) Turli eksperimental holatlar asos qilib olingan masalalarga
AQSHda boshlang`ich maktab necha yil davom etadi? *a) 6 yil
“Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?*a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida
“SWOT” so’zi qaysi so’zlarning qisqartmasidan olingan?*a)strength, weakness, opportunity, threat
«Keys-stadi» - qaysi so’zdan olingan va lug‘aviy ma’nosi? *a) Inglizcha so’z bo’lib, «case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o’rganmoq, tahlil qilmoq ma’nolarini beradi
«FSMU» ning yoyilmasi to‘g‘ri ko’rsatilgan qatorni toping?*a) F-fikringizni bayon eting, S-fikringizni bayoniga sabab ko’rsating, M- ko’rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring, U- fikringizni umumlashtiring
TIMSS qanday fanlar bo’yicha 4 - va 8- sinf o’quvchilari o’quv yutuqlarini baholash imkonini beradi? * a) matematika va tabiiy fanlar
STEM atamasi ilk bor qaysi davlat maktab dasturiga kiritilgan? *a) AQSH
STEAM ta’limi dasturining asosini nimalar tashkil etadi? *a) Axborotni olish, qayta ishlash va amaliyotda foydalanish
”Loyiha” metodining (1. Ta’lim oluvchilar ish rejasiga asosan topshiriqni bajarish bo’yicha qaror qabul qiladilar. 2.Ta’lim oluvchilar mustaqil ravishda ish rejasini ishlab chiqadilar. 3.Kichik guruhlar ish rejalarini taqdimot qiladilar. 4.Muhandis-pedagog loyiha ishi bo’yicha topshiriqlarni ishlab chiqadi. 5.Ta’lim oluvchilar muhandis-pedagog bilan birgalikda qabul qilingan qarorlar bo’yicha erishiladigan natijalarni muhokama qilishadi. 6.Ta’lim oluvchilar ish natijalarini o’zlarini tekshiradilar.)to’g’ri ko’rsatilgan ketma-ketlik bosqichlarini ko’rsating.*a) 2,3,4,1,5,6
Bahs-munozara metodi bu-…*a) biror mavzu bo’yicha ta’lim oluvchilar bilan o’zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o’tkaziladigan o’qitish metodidir.
Janubiy Koreya maktablarining Fizika o`qitish tizimi 7-9 sinflarda Tabiiy fanlar (Science) sifatida o`qitilib u qaysi fanlarni o`z ichiga oladi?*a) biologiya, ximiya, fizika va Yer haqidagi fanlarni (Earth science)
Kompetensiya nima? *a) mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati
“Muammoli vaziyat” metodi bu -….*a) ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir.
Davra suhbati metodi necha bosqichda amalga oshiriladi?*a) 8
“Har kim har kimga o’rgatadi” texnologiyasi o’quvchiga qanday imkoniyatlar yaratadi?* a) Bilimlarini mustahkamlash imkoniyati yaratiladi
Interfaol mashg‘ulotlarni samarali bo’lishi nimaga bog‘liq?
*a) O’quvchilarni mashg‘ulotdan oldin yangi mavzu bo’yicha asosiy tushuncha va dastlabki ma’lumotlarni bilishlariga
Koreya boshlang’ich ta’lim maktablari (Primary school) da qanday yoshdagi bolalar ta’lim oladilar? *a) 7-13 yosh
O’qitishning maqsad va vazifalariga erishish (amalga oshirish) yo’li bu – *a) metod
Fizika faniga oid umumiy kompetensiyalar nechta?*a) 3 ta
Tayanch kompetensiyalar nechta?*a) 6 ta
Avtomatlashgan, biror bir usul bilan bexato bajarish, ko’nikmaning takomillashgan darajasi-*a) malaka
«Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy rejalarni tuza olish, fizikani o’rganishda turli formulalar, grafiklardan foydalana olish, inson mehnatini engillashtiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fizika fanidagi va texnika yangiliklaridan foydalana olish» quydagi qaysi tayanch kompetensiyaga tegishli?*a) Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi: B1
“Aqliy hujum” metodi bu –*a) biror muammo bo’yicha ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to’plab, ular orqali ma’lum bir echimga kelinadigan metoddir.
O’qitish maqsadini amalga oshirish bo’yicha pedagogning tartiblangan faoliyati-bu nima? *a) o’rgatish
O’quv yili tamom bo’lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi. Uning asosida reyting aniqlanadi va o’quvchini navbatdagi sinfga o’tkazish to’g‘risida qaror qabul qilinishi– *a) bosqichli nazorat
O’quv mashg‘ulotida ta’lim texnologiyasi tuzilishining jarayonli (protsessual) bayoni aks etgan hujjat. O’quv mashg‘ulotini o’ziga hos hususiyatlarini hisobga olgan holda, bosqichma-bosqich faoliyat ketma-ketligining mazmunini yoritadi bu *a) Darsning texnologik xaritasi
«Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo’lish, fizika sohasi rivojlanishiga ulkan hissa qo’shgan allomalarning ibratli hayotini bilish va o’rnak olish hamda ularning fikrlari fan sohasida muhimligini anglay olish» quydagi qaysi tayanch kopetensiyaga tegishli?*a) Milliy va umummadaniy kompetensiya: B1
Monitoring o’tkazish jarayoni uchun nazorat turlari (test sinovlari, yozma ish va boshqalar) kim tomonidan belgilanadi?*a) DTM
Monitoring o’tkazilgan ta’lim muassasalaridan olingan ma’lumotlar kim tomonidan tahlil qilinadi? *a) DTM
Asosiy o’quv-rejalashtirish hujjatlaridan biri bo’lib, uni o’qituvchi o’quv dasturi va taqvim-mavzu rejasi asosida tuzadi bu –*a) Dars rejasi
Kompyuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita – nima hisoblanadi?*a) pedagogik dasturiy vositalar
“Muammoli vaziyat” metodi bu –*a) ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning echimini topish bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir
Ta’lim oluvchilar sodir etilishi kutilayotgan xatti-harakatlarini tashkil etish majburiyatiga ega bo’lmay, balki mohiyatan shunday bo’lgan sharoitlarda mashq qilish imkoniga ega bo’ladilar bu –*a) o’xshash amaliyot qoidasi:
“Sinfda, maktabda, oilada, mahallada o’tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etadi, o’zining fuqarolik burch va huquqlarini biladi, unga rioya qiladi” quydagi qaysi tayanch konpetensiyaga tegishli?*a) Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi: B1
Standart testlar deganda qanday testlarni tushunasiz ?*a) test topshiriqlariga qo’yiladigan asosiy talab, har bir test muayyan mazmun, tarkib, yaxlitlik va strukturaga ega bo’lishi lozim
Quydagi qaysi tayanch kopetensiyaga tegishli?“Turli manbalardan olgan kerakli ma’lumotlarni saralash va tahlil qilish.”*a) Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi: B1+
Egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o’zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo’llash usullarini egallash;*a) ko’nikma
Darsning quyidagi turlari kimga tegishli? a) yangi o’quv materialni o’rganish;b) yakuniy fizik praktikum;v) fizik masalalarni echish;g) o’quvchilarni ekskursiyaga tayyorlash, ekskursiyani yakunlash;d) o’tilgan materialni takrorlash va umumlashtirish; o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini hisobga olish.* a) B.A. Znamenskiy
O’qish tugallangandan keyin davlat attestatsiyasi shaklida o’tkaziladi bu –*a) yakuniy nazorat
O’quvchilarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining nazorat turlari nechta?*a) 4 ta
Monitoring o’tkaziladigan ob’ektlar qanday tanlanadi?*a) Monitoring o’tkaziladigan tumanlar va ta’lim muassasalari tegishli umumiy o’rta ta’lim hududiy boshqarmalarida qur’a tashlash yo’li bilan tanlab olinadi.
Vazirlar Mahkamasining “O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta ta’limni tashkil etish to’g‘risida”gi 203-sonli qarori qachon qabul qilindi?*a) 1998 yil 13 mayda
“Ta’lim texnologiyasi” iborasining ma’nosi -*a) inglizcha,«An educational technology» ta’lim jarayonini yuksak mahorat bilan san’at darajasida tashkil etish to’g‘risida ma’lumot beruvchi fan, ta’limot demakdir.
Qiyinchilik darajasi bo’yicha o’sib boruvchi, o’ziga xos shaklga ega, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga imkon beradigan topshiriqlar tizimi – bu nima?a) *Pedagogik testlar
«Texnologiya» so’zining ma’nosi nima? *a) «Texnologiya» yunoncha so’z bo’lib, «techne» – mahorat, san’at va «logos» –tushuncha, ta’limot, fan ma’nosini anglatadi.
Nostandart testlar deganda nimani tushunasiz?*a) standart testlar mazmuni bo’yicha reproduktiv va produktov darajada, tarkibi jihatidan test topshirig‘i savoli va to’g‘ri va noto’g‘ri javoblardan iborat bo’lsa, nostandart testlar o’zining mazmuni, tuzilishi va qo’llanish maqsadiga ko’ra muayyan darajada farq qiladi
Crocodile Technology 3D dasturi o’z ichiga qanday modellashtirishni olgan?*a) Crocodile Technology 3D dasturi o’z ichiga elektron loyihani, PIC (Peripheral Interface Controller) larni dasturlash imkoniyatini, 3D o’lchamdagi mexanizmlarni (mexanik motor, tishli va tishsiz mexanizmlar va boshqa obektlar) va 3D o’lchamdagi PCB elementlarini modellashtirishni olgan
Texnologik jarayonning asosiy komponenti bo’lib, kutiladigan natijaga aynan mos keladigan o’quv maqsadi – *a) Identiv o’quv maqsadi
O’quvchilarning bilimni tekshirish usullari?* a) 2 ta
“Rolli o’yin” bu-...*a) tahsil oluvchilar tomonidan mavzu bo’yicha uchraydigan hayotiy vaziyatlarning har xil sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko’rsatib beruvchi metod
O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1 standart darajasi qanday nomlanadi?*a) Umumta’lim fanlarini o’rganishning umumiy darajasi
Ta’lim amaliyotida pedagogik texnologiya qanday darajalarda qo’llaniladi?*a) Umumpedagogik (makro) daraja Xususiy-metodik (mezo) daraja Lokal daraja (mikro).
Bosqichli nazorat — qachon o’tkaziladi?*a) o’quv yili tamom bo’lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi. Uning asosida reyting aniqlanadi va o’quvchini navbatdagi sinfga o’tkazish to’g’risida qaror qabul qilinadi
“Bu turdagi ishlarni bajarishga kirishishda natija qanday bo’lishi kerakligini o’quvchi oldindan biladi, chunki mavzuni o’z ichiga olgan hodisa yoki jarayon ma’ruzada muhokama qilingan va namoyishli tajribada kuzatilgan” fizikadan laboratoriya ishlarini quyidagi ko’rinishi qanday ataladi?*a) reproduktiv turdagi
Phun physics dasturi Shvetsiya shahridagi Umeo Universitetining hisoblash fanlari kafedrasida kim tomonidan yaratilgan?*a) Emilem Ernerfildom
Fizika yo’nalishida 2001 yildagi Nobel mukofotining laureati K. Viman tomonidan qanday sayt yaratilgan?*a) «Physics Education Technology»
Respublika Xalq ta’lim vazirligining buyrug’i bilan Xalq ta’limi tizimi umumta’lim muassasalarida darslarni kuzatish va tahlil qilish bo’yicha tartib nechanchi yilda joriy qilindi*a) 2010 yil 24 maydagi 122-sonli
Samarqandda Ulug’bek madrasasi nechanchi yillarda qurildi?*a) 1417-1420 yillarda
O’tkazgichning ko’ndalang kesim yuzasidan 10s da 50 Kl zaryad o’tdi. Bunda tok zichligi 0,2MA/m2 ga teng bo’ldi. O’tkazgichning ko’ndalang kesim yuzini toping?*a) 25 mm2
Tok yo’nalishi qilib shartli ravishda qanday yo’nalish qabul qilingan?*a) Manbaning musbat qutbidan manfiy qutbi tomon zaryadlangan zarralar yo’nalishi qabul qilingan
O’zgarmas tok zanjirining iste’molchilari ideallashtirilgan holatda qanday turlarga bo’linadi?*a) Aktiv, induktiv va sig’im iste’molchilar
Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ich tezligi 500 m/s.Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping. *a) 20N
Sig`imi 250 sm3 bo`lgan stakan 200 g massaga ega. U suvda cho`kishi uchun unga kamida qanday massali yuk solish kerak? Shishaning zichligi 2,5g/sm3*a) 130g
Gaz molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi 800 m/s, bosimi 4.8•105 Pa bo’lsa, uning zichligi nimaga teng?A. *9/4 kg/ m3
Sig’imi 83,1 sm3 idishdagi gazning temperatutasi 27 0 C. Idishdan 1018 dona molekula chiqib ketsa, uning bosimi qanchaga kamayadi?*a) 50 Pa
Massasi 1 tonna bo`lgan lift tekis tezlanuvchan harakat qilib, 10 s da 20 m masofaga tushdi. Lift kabinasini ko`taruvchi arqonning taranglik kuchini toping? (kN)*a) 9,6
12•1025 ta molekulaga ega bo’lgan suvning massasini toping.*a) 3.6 kg
O`zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g`altak ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi resistorda 4 V ga, kondensatorda 6 V ga, g`altakda esa 3 V gat eng. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi necha voltga teng? *a) 5
Qora daraxt so’zidan olingan. Ko’p miqdorda oltingugurt aralashtirilgan kauchuk boshqa moddalardan elektr saqlash xususiyati bilan farq qiladi?*a) Ebonit
Zaryadlari +q va 4q bo’lgan ikkita sharcha bir – biridan d masofada turibdi. Bu zaryadlar oralig`iga uchinchi +q zaryadni qo’yilganda sistema muvozanatda qoladi. Birinchi zaryaddan uchinchi kiritilgan zaryadgacha bo’lgan masofa x1 ni toping?*a) 1/3(d)
Fokus masofasi F bo’lgan linzada buyum linzadan qanday uzoqlikda joylashtirilsa tasvir o’lchami teng bo’ladi?*a) 2F
Quyida keltirilgan moddalardan qaysilari yadro yoqilg`isi sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og`ir suv; 5) bor; 6) plutoniy*a) 1 va 6
Yig`uvchi linzadan buyumgacha bo`lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 sm. Linzaning fokus masofasi qanchaga teng?*a) 20 sm
Buyum fokus masofasi 10 sm bo`lgan yig`uvchi linzadan 20 sm masofada joylashgan. Uning tasviri linzadan necha santimetr masofada bo`ladi?*a) 20 sm
Jahon tajribasida necha bosqichli ta’lim tizimi asosiy hisoblanadi?*a) 3 bosqichli
Qaysi davlatda 9 yillik majburiy ta’limdan keyin sinfsiz gimnaziyalar keng tarqalgan?*a) Finlandiya
Yaponiyada boshlang’ich ta’lim nechanchi yildan majburiy 6 yillikka aylantirilgan?*a) 1908 yilda
Quyidagi qaysi mamlakatlarda bolalar 5 yoshdan maktabga boradilar*a) Bangladesh, Pokiston
Qaysi mamlakatning eng katta boyligi-bu aql?*a) AQSH
Qaysi davlatda bolalarga yoshligidanoq kimgadir va nimagadir orqa qilishga emas balki o‘z kuchiga tayanishga o‘rgatiladi*a) AQSH
Qaysi davlatda “axloqiy tarbiya” tizimi iqtisodiy ravnaqining g‘oyaviy asosini tashkil etadi*a) Yaponiya
6-sinfda Fizika fanini o‘rganishda A1 bosqichda qanday boshlang‘ich ma’lumotlar beriladi?*a)Mexanika, issiqlik, elektr, yorug‘lik, tovush hodisalar hamda modda tuzilishi haqida
Angliya, AQSH, Fransiya davlatlarida fizika darslarida qaysi turdagi masalalalarga ko’proq e’tibor qaratiladi?*a) Turli eksperimental holatlar asos qilib olingan masalalarga
Qaysi davlatda 5 yoshdan 16 yoshgacha ta’lim olish majburiy hisoblanadi?*a) Buyuk Britaniya
Evristik suhbat metodi qaysi davlatlarda keng tarqalgan?*a) AQSH, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya
Qaysi davlatda ta’lim tizimida “Oila” omiliga katta e’tibor berilgan?*a) Yaponiya
PICA tadqiqot natijalari har bir o`quvchi uchun alohida necha balli tizim bilan baholanadi?*a) 1000 ball
Qaysi mamlakatning 360 ta oliygohi xorijiy talabalar qabul qilish huquqiga ega?*a) Xitoy
Finlyandiya Konstitutsiyasida bolalar necha yoshdan necha yoshgacha majburiy ta’lim belgilangan?*a) 7-17 yosh
Qaysi davlatdagi o`rta maktab ixtisoslashtirilgan maxsus sinflar yo`q?*a) Finlandiyada
Finlandiyada umumiy o`rta ta’lim beradigan gimnaziyalar necha yil davom etadi?*a) 3 yil
AQSH da boshlang`ich maktab necha yil davom etadi?*a) 6 yil
“Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?*a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida
Xalqaro PICA tadqiqotining maqsadi nima?*a) 15 yoshli o`quvchilarning tabiiy fanlar bo`yicha hamda o`qish savodxonligini baholashdan iborat
Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil etadi?*a) DTS, o‘quv reja,dastur, darslik
An’anaviy darsning maqsadi nima?*a) Dars mavzusi bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish va mustahkamlash
Interfaol ta’limda o‘quvchilarga beriladigan vazifalar an’anaviy ta’limdan nimasi bilan farq qiladi?*a) O‘quvchini topshiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlash, o‘z fikr mulohazalarini boshqalarga solishtirish va yakuniy xulosaga kelish
Interfaol mashg‘ulotlarni samarali bo‘lishi nimaga bog‘liq?*a) O‘quvchilarni mashg‘ulotdan oldin yangi mavzu bo‘yicha asosiy tushuncha va dastlabki ma’lumotlarni bilishlariga
O‘quvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida belgilangan mavzu bo‘yicha axborot yig‘ish, tadqiqot o‘tkazish va amalga oshirishishlarini olib borish qaysi metod hisoblanadi?*a) Loyihalash
Loyihalash metodining afzallik tomonlarini aniqlang?*a) O‘quvchilar mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oshishiga yordam beradi, mustaqil o‘rganishning eng faol yo‘li, o‘quvchilarda hamkorlikda ishlash ko‘nikmasi shakllanadi
“Texnologiya”-nima?*a)”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan
Didaktik o‘yinli texnologiyalar nimaga asoslangan?*a) O‘quvchi faoliyatini faollashtirishga
Rolli, didaktik o‘yinlarni qaysi dars turiga qo‘llash mumkin?*a) Barcha dars turida
“Har kim har kimga o’rgatadi” texnalogiyasi o’quvchiga qanday imkoniyatlar yaratadi?*a) Bilimlarini mustahkamlash imkoniyati yaratiladi
Muammoli ta’lim jarayonining asosiy bosqichlari nechta?*a) 3 ta
Muammoli ta’lim mashg‘ulotlari davomida o‘quvchilar bilan qanday ishlash mumkin?*a) Yakka, guruh, jamoa bo‘lib
Fizik diktantning o’ziga xos xususiyatlari *a) Javoblarning qisqaligi
Keys-stadi so’zining lug’aviy ma’nosi*a)inglizcha сase - to’plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim
Rolli o‘yinlarning ishbop o‘yinlardan farqli tomoni qanday?*a)aholashning olib borilmasligi
“Rolli o‘yin” metodining tuzilmasi to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating?*a)Senariy ishlab chiqiladi, O‘yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi, Rollar taqsimlanadi, Rollar ijro etiladi, Yakuniy xulosaga kelinadi
Interfaol metodlardan foydalanishdan maqsad nima?*a)O‘quvchilar bilimlarini o‘zlashtirishni faollashtirish va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish
Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat?*a)6
Dars tahlilini necha guruhga bo‘lish mumkin?*a)5 guruhga
“Tushunchalar tahlili” metodini o‘quv mashg‘ulotlarining qaysi bosqichlarida qo‘llash mumkin?*a)Dars boshlanishi, dars oxirida, o‘quv predmetining biron bir bo‘limi tugallanganda
Rolli didaktik o’yinlarni qaysi dars tipiga qo’llash mumkin?*a)Barcha tip darslarda
Kichik guruhlarda o’qitish metodining o’ziga xos xususiyatlarini toping.*a)Guruhlar tashkil etiladi, hamkorlikda topshiriqlar bajariladi
Didaktik o’yinli texnologiyalar nimaga asoslangan?*a)O’quvchi faoliyatini faollashtirishga asoslangan
“BBB” –texnologiyasining mohiyati nimada?*a)O’quvchining bilim darajasi aniqlanadi
“BBB” texnologiyasida nechta yo‘nalishda o‘quvchidan ma’lumot olinadi?*a)Uchta yo‘nalishda
“Blits -so’rov” texnologiyasining afzalligi*a)Savol va javoblarning qisqaligi
“Blits- so’rov” texnologiyasidan qaysi holatlarda foydalanish mumkin?*a)Individual, guruh va jamoada
Raqamli diktant texnologiyasidan qaysi holatlarda foydalanish mumkin?*a)Barcha holatlarda
“Bahs-munozara” metodi tuzilmasi qanday?*a)Muammoli savol tashlanadi, Turli fikrlar tinglanadi, Fikr-g‘oyalar to‘planadi, Tahlil qilinadi, Aniq va maqbul yechimni topish
“Muammoli vaziyat” metodi -…*a)ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning echimini topish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metod
“SWOT” so‘zi qaysi so‘zlarning qisqartmasidan olingan?*a)strength, weakness, opportunity, threat
“SWOT-tahlil” yoyilmasi to‘g‘ri keltirilgan javobni toping.*a)S-kuchli tomonlari, W-zaif, kuchsiz tomonlari, O-imkoniyatlari, T-to‘siqlar
«Keys-stadi» - qaysi so‘zdan olingan va lug‘aviy ma’nosi?*a)Inglizcha so‘z bo‘lib, «case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq ma’nolarini beradi
“Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?*a)real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi
O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1 standart darajasi qanday nomlanadi?*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi
O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1+ standart darajasi qanday nomlanadi? *a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi
Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 7-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?*a)2
Aqliy hujum metodi qo’llanilganda qanday qoidalar inobatga olinadi? 1. Bildirilgan fikr-g’oyalar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi 2. Bildirilgan xar qanday fikr-g’oyalar, ular xatto to’g’ri bo’lmasa ham inobatga olinadi 3. Har bir ta’lim oluvchi qatnashishi shart. 4. Har bir ta’lim oluvchi baholanishi shart*a)1,2,3
“Aqliy xujum” metodining qanday shakllari mavjud?*a)Og’zaki, yozma
Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika, astronomiya faniga 6-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?*a)2
Rolli o‘yin bu-… *a)ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko‘rsatib beruvchi metod
“Aqliy xujum” metodining qanday shakllari mavjud?*a)Og’zaki, yozma
Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 8-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?*a)2
Rolli o‘yin bu-… *a)ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko‘rsatib beruvchi metod
Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 9-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?*a)2
“Rolli o‘yin” metodining tuzilmasi to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating? *a)Senariy ishlab chiqiladi , O‘yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi, Rollar taqsimlanadi, Rollar ijro etiladi, Yakuniy xulosaga kelinadi
“Rolli o‘yin” metodining bosqichlari to‘g‘ri keltirilgan qator? 1) Ta’lim beruvchi mavzu bo‘yicha o‘yinning maqsad va natijalarini belgilaydi hamda rolli o‘yin ssenariysini ishlab chiqadi. 2)O‘yinning maqsad va vazifalari tushuntiriladi. 3)O‘yinning maqsadidan kelib chiqib, rollarni taqsimlaydi. 4) Ta’lim oluvchilar o‘z rollarini ijro etadilar. Boshqa ta’lim oluvchilar ularni kuzatib turadilar. 5) O‘yin yakunida ta’lim oluvchilardan ular ijro etgan rolni yana qanday ijro etish mumkinligini izohlashga imkoniyat beriladi. Kuzatuvchi bo‘lgan ta’lim oluvchilar o‘z yakuniy mulohazalarini bildiradilar va o‘yinga xulosa qilinadi.*a)1,2,3,4,5
“Bahs-munozara” metodi - ....*a)biror mavzu bo‘yicha ta’lim oluvchilar bilan o‘zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o‘tkaziladigan o‘qitish metodi
“Bahs-munozara” metodini o‘tkazishda qanday qoidalarga amal qilish kerak? 1) barcha ta’lim oluvchilar ishtirok etishi uchun imkoniyat yaratish; 2) “o‘ng qo‘l” qoidasi (qo‘lini ko‘tarib, ruhsat olgandan so‘ng so‘zlash)ga rioya qilish 3) fikr-g‘oyalarni tinglash madaniyati 4) bildirilgan fikr-g‘oyalarning takrorlanmasligi 5) bir-birlariga o‘zaro hurmat *a)1,2,3,4,5
“Bahs-munozara” metodi tuzilmasi qanday?*a)Muammoli savol tashlanadi, Turli fikrlar tinglanadi, Fikr-g‘oyalar to‘planadi, Tahlil qilinadi, Aniq va maqbul yechimni topish
O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi?*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi
”Muammoli vaziyat” metodining tuzilmasi qanday?*a)Muammoli vaziyat tavsifini keltirish, Guruhlarga bo‘lish, Guruhlarning muammoli vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlashi, Guruhlarning muammoli vaziyatning oqibatlari to‘g‘risida fikr yuritishi, Guruhlarning muammoli vaziyatning yechimini ishlab chiqishi, To‘g‘ri yechimlarni tanlash
“SWOT” so‘zi qaysi so‘zlarning qisqartmasidan olingan?*a)Strength, weakness, opportunity, threat
“SWOT-tahlil” yoyilmasi to‘g‘ri keltirilgan javob?*a)S-kuchli tomonlari, W-zaif, kuchsiz tomonlari, O-imkoniyatlari, T-to‘siqlar
Tayanch kompetensiya turlari... *a)Axborot bilan ishlash, Kommunikativ, Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, Umummadaniy, Ijtimoiy faol fuqarolik, Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalari
................ metodida ochiq axborotlardan ѐki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin”. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zni toping?*a)“Keys-stadi”
Kompetensiya yo‘nalishlarini ko‘rsating?*a)Tayanch va xususiy kompetensiyalari
«FSMU» ning yoyilmasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?*a)F-fikringizni bayon eting, S-fikringizni bayoniga sabab ko‘rsating, M- ko‘rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring, U- fikringizni umumlashtiring
«FSMU» ning maqsadi? *a)O‘quvchilarni tarqatilgan oddiy qog‘ozga o‘z fikrlarni aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga o‘rgatish
Tok yo’nalishi qilib shartli ravishda qanday yo’nalish qabul qilingan?*a)Manbaning musbat qutbidan manfiy qutbi tomon zaryadlangan zarralar yo’nalishi qabul qilingan
O’zgarmas tok zanjirining iste’molchilari ideallashtirilgan holatda qanday turlarga bo’linadi?
*a)Aktiv, induktiv va sig’im iste’molchilar
Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ich tezligi 500 m/s. Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping.*a)20N
Sig`imi 250 sm3 bo`lgan stakan 200 g massaga ega. U suvda cho`kishi uchun unga kamida qanday massali yuk solish kerak? Shishaning zichligi 2,5g/sm3.*a)130g
Gaz molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi 800 m/s, bosimi 4.8•105 Pa bo’lsa, uning zichligi nimaga teng?*a)9/4 kg/ m3
Sig’imi 83,1 sm3 idishdagi gazning temperatutasi 27 0 C. Idishdan 1018 dona molekula chiqib ketsa, uning bosimi qanchaga kamayadi?*a)50 Pa
Massasi 1 tonna bo`lgan lift tekis tezlanuvchan harakat qilib, 10 s da 20 m masofaga tushdi. Lift kabinasini ko`taruvchi arqonning taranglik kuchini toping? (kN) *a)9,6
12•1025 ta molekulaga ega bo’lgan suvning massasini toping.*a)3.6 kg
O`zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g`altak ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi resistorda 4 V ga, kondensatorda 6 V ga, g`altakda esa 3 V gat eng. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi necha voltga teng?*a)5
Qora daraxt so’zidan olingan. Ko’p miqdorda oltingugurt aralashtirilgan kauchuk boshqa moddalardan elektr saqlash xususiyati bilan farq qiladi?*a)Ebonit
Zaryadlari +q va 4q bo’lgan ikkita sharcha bir – biridan d masofada turibdi. Bu zaryadlar oralig`iga uchinchi +q zaryadni qo’yilganda sistema muvozanatda qoladi. Birinchi zaryaddan uchinchi kiritilgan zaryadgacha bo’lgan masofa x1 ni toping?*a)1/3(d)
Fokus masofasi F bo’lgan linzada buyum linzadan qanday uzoqlikda joylashtirilsa tasvir o’lchami teng bo’ladi?*a)2F
Quyida keltirilgan moddalardan qaysilari yadro yoqilg`isi sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og`ir suv; 5) bor; 6) plutoniy *a)1 va 6
Yig`uvchi linzadan buyumgacha bo`lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 sm. Linzaning fokus masofasi qanchaga teng?*a)20 sm
Buyum focus masofasi 10 sm bo`lgan yig`uvchi linzadan 20 sm masofada joylashgan. Uning tasviri linzadan necha santimetr masofada bo`ladi?*a)20 sm
Yulduzli osmon nechta Yulduz turkumiga ajratilgan? *a)88
Tok manbai, qarshiligi 8 om bo’lgan istemolchiga ulansa, uning foydali ish koeffitsiyenti 80% ga teng bo’ladi. Tok manbaining ichki qarshiligi nimaga teng?*a) 2Ω
Suvli idish tubida zichligi suvdan yengil bo’lgan materialdan yasalgan jism ip bilan bog`lab qo’yilgan. Ip uzib yuborilganda, jism suv yuziga qalqib chiqadi. Bunda suv – jism sistemasining potensial energiyasi qanday o’zgaradi?*a) Kamayadi
O’tkazgich materialdan yasalgan halqaga magnitning shimoliy qutbi yaqinlashtirilsa qanday ta’sir kuzatiladi? *a) Itariladi
Vоdоrоd atоmi tarkibida qanday zaryadli zarralar mavjud?*a) 1ta prоtоn, 1ta elеktrоn
Qisqa to’lqinli elеktrоmagnit nurlanishlarni qattiq jismlarda sоchilishida to’lqin uzunligining o’zgarishi hоdisasiga deyiladi.*a) Kоmptоn effеkti
Fоtоelеktrоnlar nima?*a) Yorug’lik ta’sirida mоddadan urib chiqarilgan elеktrоnlar
Оptik kuchi birligini aniqlang.*a) Diоptriya
Elektroliz vaqti 2 marta orttirilsa, ajralayotgan moddaning massasi qanday o’zgaradi?*a) 2 marta ortadi
Yozda quyosh qaysi yulduz turkumlaridan o’tadi? *a) Egizaklar, qisqichbaqa, arslon
Agar yerda to’la oy tutilishi kuzatilayotgan bo’lsa, Oydagi kosmanavt nimani kuzatadi?*a) Kosmonavtning Oyning qaysi sferasida turishiga bog`liq
Linza sovutilsa uning optik kuchi qanday o’zgaradi?*a) Ortadi, chunki egrilik radiusi kamayadi.
O`ramlar soni 200, induktivligi 0,1 gn, ko`ndalang kesim yuzi 25 sm2 bo`lgan g`altakdagi tok kuchi 5 A ga teng. Magnit maydon induksiyasini toping?*a) 1
Muz ustidagi shaybaga ta`sir etilgandan so`ng, u 5 s ga 20 m masofani o`tib to`xtadi. Agar shaybaning massasi 100 g bo`lsa, unga ta`sir qiluvchi ishqalanish kuchini toping (N)?*a)0,16
Ingliz fizigi va matematigi, mexanik harakatning umumiy qonunlarini ta’riflab bergan. Butun olam tortishish qonunini kashf etgan, differensial va integral hisobning asoslarini yaratgan, optika sohasida ajoyib tadqiqotlar o’tkazgan, «Natural filosofiyaning matematik asoslari» va «Optika» asarlarining muallifi:*a)Isaak Nyuton
Yomg’ir tomchilarining qaysisi katta tezlik bilan tushadi: maydasimi yoki yiriklari?*a) Yirigi
Radiusi 2 m bo’lgan halqa shaklidagi o’tkazgichdan 20 A tok o’tmoqda. Halqa markazidagi magnit maydon induksiyasini toping?(Ts)*a) 2π∙10-6
O’zaro perpendikulyar joylashgan ikkita yassi ko’zgu oralig`ida yorug`lik chiqaruvchi A nuqta joylashgan. Ko’zgularda nuqtaning nechta tasviri ko’rinadi? *a) 4
Yorug’lik ta’sirida moddadan elektronlar ajralishi ..... deyiladi.*a) Fotoeffekt
Yorug’likning bitta porsiyasi .... deb nomlanadi.*a) Kvant, foton
Nur havodan suvga tushmoqda. Bunda to’la ichki qaytish hodisasini kuzatish mumkinmi?*a) Yo’q
Download 281.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling