Qodirova Munojat


Download 146 Kb.
bet1/4
Sana25.05.2020
Hajmi146 Kb.
#109793
  1   2   3   4
Bog'liq
kophadning haqiqij ildizlarini azhratish usullari
Matematik va mantiq elementlari.Predikat va kvantorlar.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MATEMATIK ANALIZ VA ALGEBRA KAFEDRASIQodirova Munojat Pardayevnaning

Ko`phadning haqiqiy ildizlarini ajratish usullari

mavzusida yozganQabul qildi: f.-m.f.n. M. Abulov

Qarshi 2013M u n d a r a j a.

K i r i sh…………………………………………………………………………3 1. Ko`phadlar haqidagi asosiy tushunchalar va teoremalar…………........,,4

 2. Ko`phadning haqiqiy ildizlarini ajratish usullari.………………………10 2.1.Shturm teoremasi…………………………………………………………10 2.2.Byudan-Fur`e teoremasi…………………………………………………..16 2.3.Dekart teoremasi………………………………………………………….19

X u l o s a ……………………………………………………………………….25 F o y d a l a n i l g a n a d a b i y o t l a r r o` y x a t i ………………………..25

K i r i sh.Fan va texnikada uchraydigan ko`pgina masalalar oxir- oqibatda ko`phadning ildizlarini va haqiqiy ildizlar sonini hamda ularni joylashish oraliqlarini topishga keladi. Shu sababli ham ko`phadning haqiqiy izlari sonini aniqlash va ular joylashgan oraliqlarni topish oily algebraning muhim masalalaridan birini tashkil etadi.

Birinchi paragrafda ko`phadlar haqida boshlang`ich tushunchalar berilgan.Ko`phadlarni qo`shish,ayirish va ko`paytirish hamda butun sonlar kabi qoldiqli bo`lish amalini ham bajarish mumkin ekanligi ko`rsatilgan.

Ikkinchi paragrafda haqiqiy koeffisientli ko`phadning haqiqiy ildizlarini sonini aniqlash va ular joylashgan oraliqlarni topish usulini beradigan Shturm teoremasi va uni isboti keltirilgan hamda uni qo`llashga misol ko`rilgan.

Uchinchi paragrafda esa Shturm usuludan ancha soda bo`lgan ya`ni ko`phadning haqiqiy ildizlari sonini aniqlaydigan Byudan Fur`e teoremasi isbotlangan.

Ishning so`ngi paragrafida esa Dekart teoremasi isbotlandi va uni qo`llashga doir misol ko`rildi.

  1. Ko’phadlar haqida boshlang`ich tuchunchalar.

Ma`lumki n -darajali ( n -butun musbat son) tenglamani umumiy ko’rinishi
a xn a xn1 ... a 0
1

0

n

ko`rinishdan iborat.


Bu tenglamaning

a0 , a1 ,...,an

koeffisentlari umimiy holda ixtiyoriy kompleks


sonlar, shu bilan birga

a0 0

deb olamiz , aks holda yuqoridagi tenglama n -
darajali tenglama bo’lmay qoladi.

Ravshanki,agar tenglama berilgan bo’lsa , u holda doimo uni yechish talab etiladi.Boshqacha aytganda x noma’lumning shunday son qiymatlarini topish talab etiladiki , ular bu tenglikni ayniyatga aylantirsin , ya’ni ularni noma’lumlar o’rniga qo’yganda uni ayniyatga aylantirsin.

Biroq yuqoridagi tenglamani yechish masalasini bu tenglamaning chap tomoni turgan

a xn a xn1 ... a
1

0

n1

x an

(1)ifodani o`rganishning umumiy masalasi bilan almashtirish mumkin.

Ushbu (1) ifoda x noma’lumning n -darajali ko’phadi (yoki polinomi) deyiladi.


Ko’phadlarni qisqacha yozish uchun simvollardan foydalanamiz.

f (x) ,

g (x) ,

h(x) , (x)

va hokazoAgar

f (x) va

g (x)

ko’phadlarda noma’lumlarning bir xil darajalari oldidagi


koeffitsentlar teng bo’lsa , bu ko’phadlar teng bo’ladi.


n -darajali (1) ko’phadga o’zining

a0 , a1 ,...,an

(bu yerdaa0 0 ) koeffitsentlari bilan


to’la aniqlanadigan biror formal ifoda deb ham qarash mumkin.Ko’phadning (1) ko’rinishdagi , ya’ni x noma’lumning darajalarini kamayib borish tartibi ko’rinishidagi yozuvidan tashqari yana noma’lumning o’sib boruvchi darajalari bo’yicha yozuvi
n


a0 a1 x a2 x
2

... an x

, an 0

ham qo`llaniladi.Ravshanki , (1) ko’phadga matematik analiz fani nuqtai nazaridan ham qarash mumkin , ya’ni uni kompleks o’zgaruvchi x ning kompleks funksiyasi deb ham

qarash mumkin. Kompleks koeffitsentli

f (x) va

g (x)


ko’phadlar berilgan bo’lib , ular qulaylik uchun x ning o’sib boruvchi darajalari bo’yicha yozilgan bo’lsin:

f (x) a0

 • a1 x a2

x2 ... a xn ,

an 0


g (x) b
n

b x b x2 ... b xs ,b 0

0 1 2 s s


va masalan ,

n s

bo’lsin , u holda ularning yig’indisi deb


f (x)

g (x) c0

 • c1 x c2

x2 ... c xn


ko`rinishdagi ko’phadga aytiladi. Bu ko’phadning koeffitsentlari
n


f (x) va

g (x)


ko’phadlarning noma’lumning bir xil darajalari oldida turgan koeffitsentlarining yig’indisiga teng , ya’ni

ci ai bi

i 0,1,2,..., n

(2)shu bilan birga

n s

bo’lganda bs1 bs2 ... bn 0 deb hisoblash lozim. Agar


n s

bo’lsa bu yig’indining darajasi n ga teng bo’ladi , biroq

n s

da uning
darajasi n dan kichik bo’lib qolishi ham mumkin , chunonchi

bn an

bo’lganda


shunday bo’ladi.

f (x) va

g (x)

ko’phadlarning ko’paytmasi deb ushbu


f (x) g(x) d0 d1 x d2 x
2

... dns xns


ko’phadga aytiladi. Uning koeffitsentlari quyidagicha aniqlanadi:

dl

ak bi ,

k il

l 0,1,2,...,n s

(3)ya’ni dl

koeffitsent

f (x) va

g (x)

ko’phadlarning indekslari yig’indisi l ga teng


bo’lgan koeffitsentlarning ko’paytmasi va barcha bunday ko’paytmalarning yig’indisiga teng ; xususan

d0 a0b0 ,
d1 a0b1 a1b0 ,
d2 a0b2 a1b1 a2b0 ,

………….


dns anbs .

Oxirgi tenglikdan

dns 0

tenglik kelib chiqadi.


Shunday qilib, ikkita ko’phad ko’paytmasining darajasi bu ko’phadlar darajalarining yig’indisiga teng.

Demak , noldan farqli ko’phadlarning ko’paytmasi hech qachon nolga teng bo’lmasligi kelib chiqadi .

Endi bu kiritilgan amallarni xossalarini o’rganaylik.

Ko’phadlarni qo’shishning kommutativligi va assotsativligi bu xossalarning sonlarni qo’shish uchun o’rinli ekanligidan kelib chiqadi , chunki noma’lumning har bir darajasi oldidagi koeffitsentlar alohida-alohida qo’shiladi.

Ko’phadlar uchun ayirish amali ham bajariladi: nol rolini nol soni o’ynaydi ,


f (x) a0

 • a1 x a2

x2 ... a xn


ko’phad uchun qarama-qarshi ko’phad quyidagicha bo’ladi:
n

nf (x) a0 a1 x ... an1 x

n1

 • an x


ko’phadlarni ko’paytirishning kommutativligi sonlarni ko’paytirishning kommutativligidan va ko’phadlarni ko’paytirishga berilgan ta’rifda har ikkala ko’paytuvchilarning koeffitsentlari teng huquq bilan olinishidan kelib chiqadi. Ko’paytirishning assotsativligini isbotlaylik.

Bizga
nf (x) a0 a1 x ... an1 x
s


n1

 • an x


g(x) b0 b1 x ... bs1 x
t


s1

 • bs x


h(x) d0 d1 x .......dt 1 x

t 1

 • dt x


ko’phadlar berigan bo’lsin , u holda [ f (x)g(x)]h(x)

oldidagi koeffitsent bo’lib ,

ko’paytmada xi

i 0,1,...,n s t

( ak bl )dm

ak bl dm

jmi

k l j

k l mi


son

f (x)[g(x)h(x)] ko’paytmaga esa


ak ( bl dm )

ak bl dm

k ji

l mj

k l mi


son xizmat qiladi.Bu sonlar teng ,shunday qilib , ko’phadlarni ko’paytirish assosativligi isbotlandi.

Ko’phadlarni qo`shish va ko`paytirishda distributivlik qonuni o’rinli:

(ak bk )dl

ak dl bk dl

(4)


k l i

k l i

k l i


Bu tenglikning chap tomoni xi

noma`lumning

[ f (x) g(x)]h(x)ko’phaddagi


koeffitsenti , uning o’ng tomoni esa o’sha darajali noma’lumning

xi ning


f (x)h(x) g(x)h(x)

ko’phaddagi koeffitsentidir.


Ko’phadlarni ko’paytirishda bir rolini nolinchi darajali ko’phad deb ataluvchi 1

soni bajaradi.


Tasdiq.

f (x)

nolinchi darajali ko’phad bo’lgandagina va faqat shu holdagina


teskari ko’phad

f 1 (x)

ga ega bo’lib ,
f (x)

f 1 (x) =1 (5)


tenglik o`rinli bo’ladi.


Isboti. Agar f (x)

ko’phad noldan farqli с sondan iborat bo’lsa , u holda

с 1

son


uning teskari ko’phadi bo’ladi. Agar f (x)

ko’phadning darajasi

n 1 bo’lib,

f 1 (x)


ko’phad mavjud bo’lganda edi , u holda (5) tenglikning chap tomoni darajasi n dan kichik bo’lmagan holda , shu tenglikning o’ng tomonida nolinchi darajali ko’phad turgan bo’lar edi.

Buni esa bo`lishi mumkin emas.

Natija. Ko’phadlarni ko’paytirishga teskari amal-bo’lish amali mavjud emas. Ushbu xossalariga ko’ra kompleks koeffitsentli ko’phadlar to’plami butun sonlar to’plami ga o`xshaydi. Bu o’xshashlik yana ko’phadlar uchun butun sonlar singari qoldiqli bo’lish algoritmi mavjudligida ham ko’rish mumkin.

Teorema.Ixtiyoriy

f (x) va

g (x)

ko’phadlar uchun shunday

q(x)

va r(x)
ko’phadlar topish mumkinki , ushbu

f (x) g (x) q(x) r(x)
(6)


tenglik o’rinli bo’lib , bunda

r(x)

ning darajasi

g (x) ning darajasidan kichik yoki


r(x) 0 bo’ladi. Bu shartni qanoatlantiruvchi aniqlanadi.

q(x)

va r(x)ko’phadlar bir qiymatli

Isboti. Bu teoremani ikki qismga bo’lib isbotlaymiz.Avvalo ko’phadlarni yagonaligini ko’rsatamiz , so’ngra esa bunday

q(x)
q(x)

va r(x)

va r(x)


ko’phadlarni mavjudligini ko’rsatamiz. Faraz qilaylik (6) tenglikdan tashqari


f (x) g(x)q1 (x) r1 (x)

(6`)tenglikni qanoatlantiruvchi

q1 (x)

va r1 (x)ko’phadlar ham mavjud bo’lsin hamda


r1 (x)

ni darajasig (x)

ning darajasidan kichik bo’lsin.(6) va (6`) tengliklarni o’ng


tomonlarini bir biriga tenglashtirib, natijada

g(x)[q(x) q1 (x)] r(x) r1 (x)

tenglik ni hosil qilamiz.


Bu tenglikning o’ng tomonining darajasi

g (x)

ning darajasidan kichik bo`lgan


ko`phad, chap tomonda turgan ko`phadning darajasi esa

q(x) q1 (x) 0

bo’lsa , u


holda

g (x)

ning darajasidan katta yoki unga teng bo’lgan ko`phad turibdi.Shu


sababli

q(x) q1 (x) 0

, ya’niq(x) q1 (x)

bo’lishi lozim , bundan esa

r(x) r1 (x)


kelib chiqadi.

Demak farazimiz noto’g’ri . Teoremaning ikkinchi qismi isbotlandi.


Endi teoremaning birinchi qismini isbotlaymiz. darajalari mos ravishda n va s bo’lsin.

f (x) va

g (x)

ko’phadlarning

Agar

n s

bo’lsa , u holda

q(x) 0 ,

r(x)

f (x)

deb olamiz.


Shu sababli

n s

bo’lsin deb olaylik.


f (x) a0 x
n


 • a1 x

n1

... an1 x an ,a0 0


g (x) b0 x
s


 • b1 x

s1

... bs1 x bs ,b0 0


ko’phadlar berilgan bo’lsin.


f (x) a0

b0

xns

g(x)

f1 (x)

(7)deb olib , darajasi n dan kichik bo’lgan

f1 (x)

ko’phadni hosil qilamiz. Hosil


bo’lgan

f1 (x)

darajasini n1

va yuqori hadi koeffitsentinia10 orqali


belgilaymiz.Agar hali ham

n1 s

bo’lsa ,


f1 (x)

a10

b0

xn1 s

g(x)

f 2 (x)

(71)

deb olamiz. f 2 (x) ko’phadning darajasini n2

va yuqori hadi koeffitsentinia20 orqali


belgilaymiz. Ravshanki , olishimizga ko’ra

n2 n1

.So’ngra esa


f 2 (x)

a20

b0

xn2 s

g(x)

f3 (x)

(72)
deb olamiz va hokazo.


f1 (x) ,

f 2 (x) , …. ko’phadlarning darajalari kamayib borganligi (n n1 n2 ......)


sababli , chekli sondagi qadamdan so’ng albatta, nk

darajasi s dan kichik bo’lgan


shunday

f k (x) ko’phadga kelamizki ,f k 1

a

(x) k 1,0 xnk 1 s g(x)

b0
f k (x)

(7k-1)
bo’lib , yuqoridagi jarayonni shu yerda to’xtaydi. Endi (7), (71), (72) ,, (7k-1) tengliklarni qo’shib , quyidagi

f (x) ( a0 xns a10 xn1 s ... ak 1,0 xnk 1 s )g(x)

f k (x)

b0 b0 b0
tenglikni hosil qilamiz. Bu yerdan esa quyidagi tengliklarni hosil qilamiz:
q(x) a0 xns a10 xn1 s ... ak 1,0 xnk 1 s ,r(x)

b0 b0 b0

f k (x) .


Ushbu ko’phadlar olishimizga ko’ra (5) tenglikni qanoatlantiradi , hamda

r(x) ning


darajasi esa

g (x)

ning darajasidan kichik.


q(x)

ko’phad

f (x) ni

g (x)

ga bo’lishdan chiqqan bo’linma ,r(x) esa bu bo’lishdan


hosil bo’lgan bo’linma deb ataladi.


Natija. Agar f (x) va

g (x)

ko’phadlar haqiqiy koeffitsentli ko’phadlar bo’lsa , u


holda barcha

f1 (x) ,

f 2 (x) , …., f k (x)

ko’phadlarning koeffitsentlari , shu sababli


bo’linma bo’linadi.

q(x) ning ham , qoldiq

r(x) ning ham koeffitsentlari haqiqiy sonlar

Download 146 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling