Qurilish mexanikasidan test savollari


Download 308.57 Kb.
bet1/8
Sana15.02.2020
Hajmi308.57 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Qurilish mexanikasidan test savollari.

1.Qurilish mexanikasi fani nimani o’rgatadi?

Inshoot va uning konstruksiyalarini mustahkamlikka, bikrlikka va ustuvorlikka hisoblash usullari va qoidalarini o’rgatadi

2.Qurilish mexanikasi fanining maqsadi nima?

Inshootlarni mustahkam, chidamli, maqbul (rasional) shaklda, tejamli qilib loyihalashdan iborat

3.Inshootlarni mustahkamlikka hisoblashdan maqsad nima?

Inshootlarni tashqi yuklar tasiriga chidamli bo’lishini taminlash

4.Inshootlarni ustuvorlikka hisoblashdan maqsad nima?

Inshootlarni tashqi yuklar tasiridan deformasiyalangandan keyingi muvozonat holatini saqlash

5.Qurilish mexanikasi fanining vazifalari nimalardan iborat?

Inshootlarda tashqi yuklar tasiridan inshootlarda hosil bo’ladigan ichki zo’riqish kuchlarini, salqilik, ko’chish va tebranish xarakteristikalarini aniqlashdan iborat

6.Tashqi yuklar tasiridan inshootlarda hosil bo’ladigan ichki zo’riqish kuchlarini aniqlashdan iborat

Asosan matematika, fizika, nazariy mexanika, materiallar karshiligi

7.Inshootlar qanday tashqi yuklarga hisoblanadi?

Inshootga qo’yiladigan asbob uskunalar, mashina mexanizmlar, odamlar, xarorat, atmosfera va inshoot o’z og’irligidan bo’ladigan yuklar

8.Tashqi kuchlar tasiridan inshoot kesimlarida qanday ichki zo’riqish kuchlari hosil bo’ladi?

Eguvchi moment, ko’ndalang va bo’ylama kuch

9.Inshootlarni hisoblash tarhlari qanday belgilariga qarab turlarga bo’linadi?

Elementlarining uzaro bog’lanishi va joylashish tayanch reaksiyalari yunalishi, geometrik va kinematik belgilariga qarab

10.Inshootlar geometrik belgisiga qarab qanday turlarga bo’linadi?

Sterjen, plastina, plita, qobiq va massivlardan tashkil topgan inshootlar

11.Agar inshoot bir to’g’ri chiziqli sterjendan tashkil topgan bo’lsa, unga nima deyiladi?

Balka

12.Agar inshoot egri chiziqli sterjendan tashkil topgan bo’lsa, unga nima deyiladi?

Arka

13.Agar inshoot to’g’ri chiziqli sterjenlarni bir-biriga bikr qilib biriktirishdan tashkil topgan bo’lsa, unga nima deyiladi?

Rama

14.Quyidagi konstruksiyalarni qaysi biri asosan siqilishga ishlaydi?

Arka

15.Quyidagi konstruksiyalarni qaysi biri asosan siqilish va cho’zilishga ishlaydi?

Ferma

16. Inshoot tayanch reaksiyalarining yo’nalishiga qarab qanday turlarga bo’linadi?

Xavonli va xavonsiz sistemalar

17.Qistirib mahkamlangan tayanch inshootni nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

3 ta

18.Sharnirli qo’zgaluvchan tayanch inshootni nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

1 ta

19.Sharnirli qo’zgalmas tayanch inshootni nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

2 ta

20.Qistirib mahkamlangan qo’zgaluvchan tayanch inshootni nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

2 ta

21.Qistirib mahkamlangan tayanch inshootni nechta tayanch reaksiyasi xosil buladi?

2 ta

22.Sharnirli qo’zgaluvchan tayanchda nechta tayanch reaksiyasi xosil bo’adi?

1 ta

23.Sharnirli qo’zgalmas tayanchda nechta tayanch reaksiyasi xosil bo’ladi?

2 ta

24.Qistirib mahkamlangan qo’zgaluvchan tayanchda nechta tayanch reaksiyasi xosil bo’ladi?

1 ta

25.Karrali sharnirlar sonini aniqlash formulasi?

Ш=n-1

26.Nomalum zo’riqish kuchlarini statika muvozonat tenglamalari yordamida aniqlashi mumkin bo’lgan sistemalarga qanday sistemalar deyiladi?

Geometrik o’zgarmas sistemalar

27.Nomalum zo’rikish kuchlarini statika muvozonat tenglamalari yordamida aniqlashi mumkin bo’lmay, qo’shimcha deformasiya tenglamalari tuzishni talab kiladigan sistemalarga qanday sistemalar deyiladi?

Geometrik o’zgaruvchan sistemalar

28.Quyidagi formula yordamida nima aniqlanadi?

Inshootlarning erkinlik darajasi

29.Quyidagi , formulalari yordamida nima aniqlanadi?

Inshootlarning statik aniqmaslik darajasi

30.Inshootning erkinlik darajasi bo’lsa, qanday sistema hisoblanadi?

Geometrik o’zgaruvchan sistema

31.Inshootning erkinlik darajasi bo’lsa, qanday sistema hisoblanadi?

Geometrik o’zgarmas yetarli bog’lanishga ega bo’lgan sistema

32.Inshootning erkinlik darajasi bo’lsa, qanday sistema hisoblanadi?

Geometrik o’zgarmas ortiqcha bog’lanishga ega bo’lgan sistema

33.Inshootning erkinlik darajasi bo’lib, geometrik o’zgaruvchan bulsa, u qanday sistema hisoblanadi?

Geometrik o’zgaruvchan sistema

34.Inshootlar kinematik belgisiga qarab qanday turlarga bo’linadi?

Geomerik uzgaruvchan, geometrik uzgarmas, yetarli va ortiqcha bog’lanishlargga ega sistemalar
35.Tashqi yuk tasirida o’z shaklini va holatini keskin o’zgartiradigan inshootlarga qanday sistemalar deyiladi?

Geometrik o’zgaruvchan sistemalar

36.Inshoot elementlarining o’zaro bog’lanishiga qarab qanday turlarga bo’linadi?

Bikr bog’lanishli inshootlar

Sharnirli, bikr va kombinasiya boglanishli inshootlar

37.Inshoot elementlarining joylashishiga qarab qanday turlarga bo’linadi?

Yassi va fazoviy sistemalar

38.Inshootning bitta diskini erkinlik darajasi nechaga teng?

3 ta

39.Sharnirli bog’lanish inshootni nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

1 ta

40.Sterjenli bog’lanish inshootni nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

2 ta

41.Bikr bog’lanish inshootni nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

2 ta

42.Tashqi yuk tasirida o’z shaklini o’zgartirmasdan, o’z shaklini elementlarining deformasiyalanishi evaziga o’zgartirishishi mumkin bo’lgan inshootlarga qanday sistemalar deyiladi?

Geometrik o’zgarmas sistemalar

43.Statik aniq sistemalarda ichki zo’riqish kuchlari qanday usullar yordamida aniqlanadi?

Kesim, kinematik va bog’lanishlarni almashtirish usuli

44.Balkaning qaralayetgan qismiga kuyilgan barcha kuchlardan kesim markaziga olingan statik momentlarning yig’indisiga qanday zo’riqish deyiladi?

Eguvchi moment

45.Balkaning karalayetgan qismiga kuyilgan barcha kuchlardan balka o’qiga tik yo’nalishdagi o’qqa nisbatan tushirilgan proyeksiyalarining yig’indisiga qanday zo’riqish deyiladi?

Ko’ndalang kuch

46.Balkaning qaralayetgan qismiga qo’yilgan barcha kuchlardan balka o’qiga tushirilgan proyeksiyalarining yig’indisiga qanday zo’riqish deyiladi?

Bo’ylama kuch

47.Balkalarda faqat vertikal tashqi yuklardan qanday ichki zo’riqish kuchlari hosil bo’ladi?

Eguvchi moment va ko’ndalang kuch

48.Bir nechta oddiy balkalarni sharnirlar vositasida birlashtirishdan hosil qilingan geometrik o’zgarmas sistemalarga nima deyiladi?

Ko’p oraliqli sharnirli balkalar

49.Eguvchi moment, ko’ndalang kuch va bo’ylama kuchlarning balka o’qi bo’ylab o’zgarishini ifodalovchi grafikka nima deyiladi?

Zo’riqishlarning ta’sir chizig’i

50.Ramalarda tashqi yuklardan qanday ichki zo’riqish kuchlari hosil bo’ladi?

Eguvchi moment, kesuvchi (ko’ndalang) va bo’ylama kuch

Bo’ylama kuch

51.Ko’p oraliqli statik aniq balkalarni yaxlit balkalardan qanday hosil qilish mumkin?

Yaxlit balkalarga sharnirlar kiritish orqali

52.Ko’p oraliqli statik aniq balkalarni hisoblash nazariyasi qaysi olim tomonidan nechanchi yilda tavsiya qilingan?

G. Semikolenov tomonidan 1871 yilda

53.Ko’p oraliqli statik aniq balkalarni hisoblash qaysi oddiy balkadan boshlanadi?

Osma yoki eng yuqoridagi yordamchi balkadan

54.Quyidagi formula nimani ifodalaydi?

Tasir chiziqlar yordamida zo’riqishlarni aniqlash formulasini

55.Agar inshoot to’g’ri chiziqli sterjenlarni sharnirlar vositasida biriktirishdan tashkil topgan va geomerik o’zgarmas bo’lsa, unga nima deyiladi?

Ferma

56.Fermaning og’ma elementlariga nima deyiladi?

Xavon

57.Ferma sterjenlarining uchlarini tutashtiruvchi sharnirga nima deyiladi?

Tugun

58.Fermani vertikal elementlariga nima deyiladi

Ustun

59.Fermani ikki tugun orasiga nima deyiladi?

Panel

60.Quyidagi formula yordamida nima aniqlanadi?

Fermalarning erkinlik darajasi

61.Shprengellar nima vazifani bajaradi?

O’zi joylashlashgan panel sterjenlari zo’riqishlarini kamaytiradi

62.Ferma tayanchlarining joylashishiga ko’ra, qanday turlarga bo’linadi?

Balkasimon, konsolli va konsol va Arkasimon fermalar

63.Fermalarni foydalanishga ko’ra, qanday turlarga bo’linadi?

Stropil, kran, minora va kuprik fermalar

64.Ferma tashqi konturining ko’rinishiga qarab, qanday turlarga bo’linadi?

Uchburchak poligonal shaklli va parallel belbog’li

65.Ferma panjaralarining tuzilishiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

Uchburchak, ko’p panjarali, Oddiy xavon, yarim xavon va ikki xavon panjarali

66.Fermaga yuqoridan pastga yuk ta’sir etganda yuqori belbog qanday ishlaydi?

Siqilishga ishlaydi

67.Fermalar qanday usullarda hisoblanadi?

Tugun qirqish, ritter, proyeksiyalash, yopiq qirqim, murakkab qirqim va boshqa

68.Fermalarni kompyuterda hisoblash qanday usulga kiradi?

Grafik usulga

69.Fermaga yuqoridan pastga yuk ta’sir etganda pastki belbog qanday ishlaydi?

Cho’zilishga ishlaydi

70.Uch sharnirli sistemalar deb qanday sistemaga aytiladi?

O’zaro bitta sharnir, asos bilan 2 ta sharnir yordamida tutashgan ikki diskdan iborat sistemaga aytiladi

71.O’zaro bitta sharnir, asos bilan ikkita sharnir yordamida tutashtirilgan geometrik o’zgarmas sistemalarga nima deyiladi?

Uch sharnirli arkalar

72.Quyidagi formula yordamida nima aniqlanadi?

Uch sharnirli arkaning ixtiyoriy kesimidagi eguvchi moment

73.Quyidagi formula yordamida nima aniqlanadi?

Download 308.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling