Shakli haqida


Download 32.88 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.07.2017
Hajmi32.88 Kb.

International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

TURSUNOVA  BARNO,  

O’zbekiston, TermDU 

 

OLIY MATEMATIKA FANIDAN ORALIQ NAZORATNI O’TKAZISH 

SHAKLI HAQIDA 

 

  XXI  asr  insoniyatning  intelektual  rivojlanish  asridir.  Shu  sababli  hozirgi zamon yoshlari davr talabiga javob beradigan hamda umuminsoniy ta’lim-tarbiya 

shakl tamoyili bilan hamohang bo’lgan yangi tarbiyaga muhtojdir. Shuning ucnun 

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturining hozirgi sifat bosqichi davrida har tomonlama 

yetuk,barkamol,intelektual salohiyatli shaxsni tarbiyalash muhim vazifadir. Ta’lim 

jarayonida  yangi  pedagogik  texnologiyani  qo’llash  ham  yuqoridagi  vazifalarga 

qaratilgandir.  Oliy  ta’limda  nomutaxassis  ta’lim  yo’nalishi  talabalariga  oliy 

matematika  fanini  o’qitishning  vazifasi  ularda  izchil  mantiqiy  fikrlashni 

takomillashtirib borish natijasida ularning aql zakovati rivojiga, tabiat va jmiyatda 

muammolarni  hal  etishga  maqbul  yo’llarni  topa  olishlariga  ko’maklashish, 

insoniyat  kamoloti,  hayotning  rivojlanishi,  texnika  va  texnologiyalarning 

takomillasib  borishi  asosida  fanlarning  o’qitilishiga  bo’lgan  talablarni  hisobga 

olgan 


holda 

oliy 


matematika 

kursini 


zamonaviy 

rivojlanishi 

bilan 

uyg’unlashtirishdan iborat.   Darsning maqsadga erishganlik darajasi uning natijalariga qarab aniqlanadi. 

Natijani  ko’rish,aniqlash  va  o’lchash  didaktik  jihatdan  unchalik  sodda  masala 

emas.  Odatda  ta’lim  mazmunini  egallaganlikni  aniqlashda  bilim,ko’nikma  va 

malakalarni  o’zlashtirish  darajalari  muayyan  mavzuni  to’liq  qoplaydigan  qilib 

tanlangan savollar ,misol va masalalar to’plamidan foydalaniladi.  

  Oliy matematika fanining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat

-

 Oliy  matematikaning  “Geometriya”,  ”Algebra”,  ”Matematik  analiz”, 

”Differensial  tenglamalar”  bo’limlari  asosiy  hisoblanib,o’rta  maktab,  akademik 

litsey,  kasb-hunar  kollejlari  bu  fanning  Davlat  Ta’lim  Standartlarida  ko’rsatilgan 

maqsad,mazmun  va  vazifalardan  kelib  chiqqan  holda  o’z    maqsad  va  vazifalarni  

belgilaydi. 


International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

-

 Talabalarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib 

borib,matematik  tushincha  va  munosabatlarni  talabalar  tomonidan  ongli  ravishda 

hayotga tadbiq eta olishga intilish

-

 Talabalarda  izchil  mantiqiy  fiklashni  takomillashtirib  borish  natijasida 

ularning  aql  zakovati  rivojiga,tabiat  va  jamiyatdagi  muammolarni  hal  etishga 

maqbul yo’llarni topa olishlariga ko’maklashish; 

-

 Insoniyat  kamoloti,hayotning  rivojlanishi  ,texnika  va  texnologiyaning 

takomillashib  borishi  asosida  fanlarni  o’qitishga  bo’lgan  talablarni  hisobga olgan 

holda oliy matematika kursining zamonaviy rivojlanishi bilanuyg’unlashtirish;   

Oliy matematika fani bŏyicha talabalar bilimiga qŏyiladigan talablar. 

-chekli va cheksiz tŏplamlar ustida amallar bajarishni bilish; 

-sodda kombinatorika masalalarini yecha olish; 

-tushunchalarni ta’riflash usulini farqlay olish; 

-fikrlar va predikatlar ustida logik amallarni bajara olish; 

-tŏg’ri va notŏg’ri mulohazalarni farqlay olish; 

-elementar funksiyalarning nomini, xossalarini bilish va grafigini yasay olish; 

-eng sodda limitlarni hisoblay olish; 

-funksiyalar  hosilasini  olishni  bilish,  hosilaning  geometrik  va  mexanik 

ma’nosini  tushunish,  hosila  yordamida  funksiyani  tekshirishni  bilish  va  grafigini 

yasash; 

-aniqmas integrallarni topa bilish; 

-aniq integralni hisoblashni bilish; 

-matematikaning nazariy bilimlarini amaliyotga qŏllay bilish. 

Oliy  matematika  fanini  o’qitish  ma’ruza,  amaliy  mashg’ulotlar  va  mustaqil 

ta’lim  ko’rinishida  olib  boriladi.  Oliy  ta’lim  muassasalarida  talabalar  bilimini 

nazorat  qilish  va  baholashning  reyting  tizimi  to’g’risidagi  Nizomga  asosan 

talabalar bilimini nazorat qilish va reyting tizimi orqali baholashdan maqsad ta’lim 

sifatini  boshqarish  orqali  raqobatbardosh  kadrlar  tayyorlashga  erishish, 

talabalarning fanlarni o’zlashtirishida bo’shliqlar hosil bo’lishini oldini olish,ularni 

aniqlash  va  bartaraf  etishdan  iborat.  Ma’lumki  talabalar  bilimini  baholashning 


International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

Oraliq  baholash(OB),  Joriy  baholash  (JB)  va  Yakuniy  baholash  (YaB)  turlari 

mavjud. 

 Oraliq baholash.(OB) 

OB  da  fanning  bir  necha  mavzularini  qamrab  olgan  bo’limi  yoki  qismi 

bo’yicha  nazariy  mashg’ulotlar  o’tib  bo’lgandan  so’ng,talabaning  nazariy  bilimi 

baholanadi.  Unda  talabaning  muayyan  savolga  javob  berishi  baholanadi.OBni 

o’tkazish  test,savollarni  yechish,og’zaki  suhbat(  kollekvium)  va  boshqa 

ko’rinishlarda ham amalga oshirilishi mumkin.  

Oraliq nazoratni o’tkazish og’zaki suhbat ya’ni kollekvium tarzda otkaziladi. 

Savollar varianlar asosida sistemali tuziladi. Unga hamma narsa o’zaro bo’g’liq va 

asosiy  g’oya  –anglash  va  “munosabatlardagi  tafakkur”  rivojlantirishga 

bo’ysundirilgan. Suhbat vaqtida beriladigan savollar shakl jihaddan qisqa,aniq va 

aktiv fikrlashni talab etadi.  

Ma’ruza mavzulari bo’yicha o’tkaziladigan 

ORALIQ NAZORAT (ON) SAVOLLARI. 

(Variantlardan namunalar) 

I-variant. 

1.Tekislikda ikki nuqta orasidagi masofa formulasi.? 

 2.To’g’ri chiziqning umumiy tenglamasini ayting. 

3.Ikkinchi tartibli egri chiziqlarga nimalar kiradi? 

4.Determinant va matritsaning farqi nimada ? 

5. x+yi kompleks sonnig qanday shakli? 

6. Vector deb nimaga aytiladi va qanday belgilanadi? 

7.Ellipsoidning tenglmasini yozing? 

8. Ax+By+Cz+D=0 qanday shaklning tenglamasi? 

9.Qanday sonli to’plamlarni bilasiz? 

10.Funksiya necha xil usulda beriladi? 

2-variant 

1.2-tartibli determinant qanday  hisoblanadi? 

2.Matritsalar ustida qanday amallar bajarish mumkin? 


International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

3.Kompleks sonning trigonometric shaklini ayting? 

4. Fazoda dekart koordinatalar sistemasi yasang? 

5.Birlik vektorning koordinatalari qanday? 

6.Tekislikning kesmalarga nisbatan tenglamasi qanday? 

7.Ikkinchi tartibli sirtlarga nimalar kiradi? 

8.To’plamlar ustida qanday  amallar bajarish mumkin? 

9.Funksiyaning berilish usullarini ayting. 

10.2-ajoyib limitni yozing 

3-variant 

1.To’g’ri chiziqning burchak koeffisiyentli tenglamasi qanday? 

2.Parabolaning kanonik tenglamasini yozing. 

3.Kolleniar va komplanar vektorlar ta’rifini ayting. 

4.Determinantning 2-xossasini ayting. 

5.Kesmani 

nisbatda bo’luvchi nuqtaning koordinatalari qanday topiladi? 6.Trigonometrik funksiyalarni yozing. 

7.Sonli ketma ketlikka misol ayting . 

8.Cheksiz kichik va cheksiz katta funksiyalar ta’rifini ayting. 

9.Funksiyaning uzilish nuqtalarining turlarini ayting. 

10.1-ajoyib limitni yozing. 

4-variant 

1.Qanday koordinatalar sistemasini bilasiz? 

2. Aylana nima? 

3.To’g’ri chiziqlarning parallellik shartini ayting. 

4.Ellips shaklini chizing. 

5.Giperbola asimptotalari tenglamalarini yozing. 

6.Aylana tenglamalarini yozing. 

7.Giperbola sodda tenglamasini yozing. 

8.Matritsani matritsaga qo’shish qanday bajariladi? 

9.3-tartiblideterminantni necha usulda hisoblay olasiz? 

10.Funksiya qanday belgilanadi? International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

International Scientific Journal 

http://www.inter-nauka.com/

 

Talabalarning  javoblari  ham  qisqa,aniq  bo’lishi  kerak.  O’qituvchi  javob 

sistemasiga,bayonnig 

izchilligi,dalillarga 

asoslanish 

va 


aniqligiga 

qarab 


bilimlarning  chuqurligi  va  qanchalik  anglab  olganligini  aniqlaydi.  Bunday  savol-

javoblar talabaning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. 

OB  ni  o’g’zaki  so’rov  (kollekvium)  tarzida  o’tkazish  talabaning  olgan 

bilimini  baholashda  yozma  tarzda  olinganiga  qaraganda  samaraliroqdir. 

Birinchidan,  yozma  ravishda  olinganda  har  bir  talaba  bilan  individual 

shug’ullanib,talabaning  qiziqishi,bilimi,tafakkurini  to’la  o’rganib    bo’lmaydi. 

Ikkinchidan,talaba  javoblarni  ko’chirishi  mumkin.Uchinchidan,OB  ni  og’zaki 

o’tkazilganda  bir  semestrda  o’tilgan  barcha  mavzulardan  savol  beriladi,yozma 

ravishda  esa  uncha  ko’p  savolga  javob  yozish  talabaga,uni  tekshirish  esa 

o’qituvchiga qiyinlik qiladi.      Foydalanilgan adabiyotlar: 

1.

 Jo’raеv T.J. va boshqalar. Oliy matеmatika asoslari.1,2-kism. 

Toshkеnt, 1995y. 2.

 

Soatov Yo.U. Oliy matеmatika, 1-3 qismlar. Toshkеnt, 1993.  


Download 32.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling