Shaxs psixik jarayonlari bilish sohasi


Download 23.57 Kb.
Sana10.12.2020
Hajmi23.57 Kb.

1. Shaxs psixik jarayonlari bilish sohasi:

*a) diqqat, nutq, faoliyat;

b) bilim, ko‘nikmani, malaka;

c) sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur;

d) emotsiya, iroda;

2. Bilish jarayonlari bu......

*a) sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur;

b) emotsiya, iroda;

c) bilim, ko‘nikmani, malaka;

d) diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur.3. Shaxs psixik jarayonlarining emotsional-irodaviy sohasi:

*a) emotsiya, iroda;

b) kompetentlilik, individualilik,

c)maxsus kompetentlik; psixologik kompetentlik; innovatsion kompetentlik; kommunikativ kompetentlik;

d) psixologik, maxsus, shaxsiy, individual va texnologik kompetentlik;


  1. Individual-psixologik xususiyatlarbu

*a) temperament, xarakter, qobilyat

b) ijodkorlik, tashkilotchilik, bilimdonlik

c) kompetentlilik, tashkilotchilik, muloqotchanlik

d) muloqotchanlik, tashkilotchilik, kreativlik

5. Diqqat — bu.....

*a) idrokning u yoki bu ob’ektga ixtiyoriy yo‘naltirilishi.

b) psixikaning bir obektga qaratilishi;

c) bevosita ma’lum ob’ektga e’tiborning qaratilishi;

d) ijtimoiy munosabatlarda faollik ko‘rsatish.

6. Nutq — bu…….

*a) muayan qoidalar asosida yaratilgan til organi orqali insoniy muloqotni tarixiy shakllangan formasi;

b) ijtimoiy muloqot jarayoni;

c) shaxsiy fikr bayoni;

d) til vositasi orqali ta’sir o‘tkazish.

7. Faoliyat — bu...

*a) Voqelikka nisbatan faol munosabat, ya’ni sub’ektning ob’ekt bilan faol hamkorlik jarayonidir.

b) shaxsiy yondashuvlar jarayoni;

c) ijtimoiy faollik jarayoni;

d) kasbiy faoliyatda o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

8. Sezgi deb...

*a) sezgi a’zolarimizga bevosita ta’sir etib turgan narsa yoki hodisalarning ayrim sifat va xossalarining ongimizda aks ettirilishi;

b) narsa va hodisalarni kishiga bevosita ta’iri;

s) real voqelikni his etish;

d) abstrakt ob’ektlarga sub’ektiv munosabatini ifodalovchi hissiy jarayon;

9. Idrok – bu nima?

*a) sezgi a’zolariga bevosita ta’sir etib turgan narsa va hodisalarning kishi ongida butunligicha aks ettirilishi;

b) narsa va hodisalarni kishiga bevosita ta’ciri;

c) ijtimoiy voqelikning ongimizda aks etishi;

d) kishi ongiga emotsional ta’sir.

10. Xotira deb nimaga aytiladi?

*a) Individning o‘z tajribasini esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik uni yana esga tushirishi;

b) ekstremal voqelikni yodda saqlash;

c) ijtimoiy munosabatlarni ongimizda olib qolishi;

d) mavjud voqelikni esda olib qolish;

11. Tasavvur— bu nima?

*a) individ yoki guruh jamoasi tomonidan realikka to‘g‘ri kelmaydigan, lekin ularning orzu istaklarini bildiradigan jarayon;

b) o‘tmishdagi bo‘lib o‘tgan jarayonlarning ko‘z o‘ngimizda gavdalanishi;

c) voqea hodisalarni kishi xayolot olamida aks etishi;

d) kishi his tuyg‘ularini ifoda etuvchi psixik holat .

12. Tafakkur — bu....

*a) voqelikni umumlashtirilgan holda, qonuniy bog‘lanishlarni so‘z va tajriba vositasida aks ettirish;

b) o‘z faoliyatini tahlil qilish asosida yutuq va kamchiliklarini aniqlash;

c) o‘z-o‘zini baholash, o‘z-o‘zini rivojlantirish;

d) fikrlash doirasida o‘zini o‘zi anglash.

13. Hissiyot — bu....

*a) ob’ektiv dunyodagi mavjud yoki noma’lum bo‘lgan vaziyatlarga sub’ektiv baholovchi munosabat

b) shaxsning emotsional sohasini tashkil etuvchi mavhum holat;

c) kishining ichki tuyg‘ulariga bilvosita emotsinal ta’sir natijasi;

d) atrof muhitni real qabul qilish.

14. Iroda —bu ...

*a) insonning fikrlash jarayonlari orqali qaror qabul qilishi, hamda qabul qilingan qaror asosida o‘z xarakatlarini yo‘naltirishi.

b) kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o‘z amaliy harakatlari mohiyatining o‘rganilishi;

c) mustaqil fikrga ega bo‘lish va o‘zini o‘z tahlil qilish;

d)uchraydigan nizoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish.15. Shaxsning o‘z-o‘zini tahlil qilishi orqali o‘ziga baho berishi qanday nomlanadi?

*a) o‘z-o‘zini baholash;

b) o‘z-o‘z ini rivojlantirish;

c) o‘zini o‘zi tahlil qilish;

d) o‘zini o‘zi anglash.

16. Shaxsning o‘zini o‘zi samarali baholashiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?

*a) o‘zini tushunish; shaxs sifatida o‘z qadr-qimmatini anglash; o‘zini-o‘zi nazorat qilish.

b) o‘zini tushunish; o‘zini o‘zi hurmat qilish; o‘zini-o‘zi boshqarish;

c) o‘zini tushunish; o‘zini o‘zi boshqarish; o‘zini o‘zi tahlil qilish;

d) o‘zini o‘zi tahlil qilish; shaxs sifatida o‘z qadr-qimmatini anglash; o‘zini-o‘zi nazorat qilish;

17. Shaxsning o‘z-o‘zidan qoniqishi yoki qoniqmasligi nimani belgilaydi?

*a) o‘z-o‘zini baholash darajasini;

b) o‘zini o‘zi anglash ko‘rsatkichlarini;

c) shaxsning ijtimoiy maqomini;

d) shaxsning o‘ziga nisbatan talabchanligini.

18. Emotsiya —bu......

*a) ruhiy hayajonlanish, ruhiy xarakterlanish;

b) ruhiy o‘z-o‘zini baholash;

c) ruhiy o‘z-o‘zini anglash;

d) ichki qo‘zg‘alish orqali ta’sir.

19. Emotsiya turlarini belgilang.

*a) stenik va astenik ;

b)kolliziya va kommunikatsiya;

c)mnemonika va manipulyatsiya;

d)konformlik va nokonformlik.

20. Kishini g‘ayratlantiruvchi emotsiya qanday nomlanadi?

*a) stenik;

b) astenik;

c) harakatchanlik;

d) progmatik.

21. Stress – bu.....

*a) kuchli xissiy zurikishdan iborat jarayon;

b) kuchli emotsionallik;

c) kuchli qo‘rquv va ta’sirlanish;

d) bexosdan qaltis vaziyatlarga uchrash holati.

22.Shaxsning individual xususiyatlari quyidagilar:

*a)temperament, xarakter, qobiliyat;

c) diqqat, nutq, faoliyat

d) sezgi, idrok, xotira,tassavur, tafakkur23. Temperament— bu....

*a) lotincha “temperamentum” - narsalarning tegishli nisbati degan so‘zdan olingan.

b) grekcha “aralash-quralash” degan ma’noni anglatadi;

c) kishi mijoziga tegishli holat;

d) kishining individual psixologik holati.

24.Serharakat, kuchli ta’sirlanuvchan, muvozanatsiz, yangi shart sharoitga tez moslashadi, tez ishga kirishib tez soviydi, o‘z o‘rnini, rolini tez almashtiradi, beg‘araz, kek saqlamaydigan” — bu ta’rif qaysi temperament tipiga xos .

*a) sangvinik;

b) xalerik;

c) flegmatik;

d) melanxolik.

25.Sariq o‘t organizmda ustun miqdorda bo‘lishi: ta’surotni tez qabul qilishi, kuchli qo‘zg‘oluvchan, shoshkaloq, chaqqon, tez harakat qiluvchan, qattiq va tez gapiradi, o‘zini tutib turishi qiyin, bazan xato javob qaytaradi — ushbu ta’rif qaysi temperament tipiga xos.

*a) xalerik;

b) sangvinik;

c) flegmatik ;

d) melanxolik.

26.Ta’surotni bir muncha sekin qabul qiladi, ishga shoshilmay kirishadi, lekin ishni puxta, oxiriga yetkazidi. Hissiyotlari sekin paydo bo‘ladi, ammo barqaror va davomli . U vazmin va yuvosh, uning jahlini chiqarish qiyin, lekin jahli chiqsa to‘xtatish ham qiyin, qasoskor, ginachi — ushbu ta’rif qaysi temperament tipiga xos.

*a) flegmatik;

b) hissiyot va iroda;

c) diqqat, nutq, faoliyat;

d) sezgi, idrok, xotira,tassavur, tafakkur

28. Xarakter aksentuatsiyasiga qarab odamlarni quyidagicha farqlash mumkin:

*a)introvert, ekstrovert, ambovert;

b)g‘ayritabiiy va sun’iy;

c)oddiy va murakkab;

d)aktiv, passiv va

29. I. P. Pavlov qobiliyatga qarab odamlarni necha tipga bo‘ladi va ular qaysilar:

*a) 3 tipga, ya’ni «Fikrlovchi tip», «Badiiy tip», «O‘rtacha tip».

b) 2 tipga, ya’ni “Ijodkor tip”, “Fikrlovchi tip”.

c)4 tipga, “Yetakchi tip”, “Badiiy tip”, “O‘rtacha tip”, “Passiv tip”

d)5 tipga, “Ijodkor tip”, “Badiiy tip”, “Yetakchi tip”. “Faol tip”, “Passiv tip”.

30. L.S.Vыgotskiy inson umrini davrlashtirishda yosh inqirozlarini asos qilib olgan va quyidagi bosqichlarga bo‘lgan:

*a)Tug‘ilgandagi inqiroz; Bir yosh inqirozi; Uch yosh inqirozi; 7 yosh inqirozi; 13 yosh inqirozi; 17 yosh inqirozi

b) Go‘daklik davri (tug‘ilgandan 1 yoshgacha), Ilk bolalik (1-3 yosh), Maktab yoshi (7-12 yosh), O‘spirinlik (12-13 yoshdan 19-20 yoshgacha), Yoshlik (20-25 yosh), Yoshlik (20-25 yosh), Keksalik (65 yoshdan yuqori):

c) ilk bolalik(0-1yosh, 1-3yosh); bolalik (7-10yosh): o‘smirlik(11-15yosh, 15-17yosh)d) Chaqaloqlik davri (tug‘ilgan 1yoshgacha), Ilk bolalik (1-3 yosh), Maktab yoshi (7-17yosh), Yoshlik (20-25 yosh), Keksalik (65 yoshdan yuqori).
Download 23.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling