Taley n ft xar payi


Download 0.92 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana29.12.2017
Hajmi0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

    
    
3
                                
ÖN SÖZ  
                   
                TALEY N  FT XAR PAYI  
 
 
Unudulmama  v  g l c k n sill r t r find n 
hörm tl  yad edilm yini ist yirs ns , öz ad n  soyuq 
da lara deyil, insanlar n ür yind  h kk etm yi 
bacarmal san.                   
 
Xalq hikm tind n
 
 
H r yeni kitab mü llifin çoxsayl  insanlarla 
t mas d r, görü üdür, q lb söhb tidir. Oxucu da h r 
t z  kitab  yox, ona h yat v  insanlar haqq nda 
olaylar, hikm tl r “söyl y n” mü llif h diyy sini 
özün  dost seçir, onunla h msöhb t olur. 
El  airi Oruc Göyç li d   m hz bu niyy t, bu 
amalla oxucular n n görü ün  g lib. “Q lbimd  yurd 
salan xatir l r”, sayca yeddinci kitabda mü llif 
t xmin n 60 illik yarad c l q b hr l rini toplayaraq, 
onu oxucular n n mühakim sin  t qdim edir. 
Dahi rus yaz ç s  A.P. Çexov demi dir: “Yaz ç  
v   air sad c  talant deyil, o h m d  xarakterdir”. Bu 
klassik k lam  ona gör  inamla, ilhamla ön  ç kir m 
ki, bunun h qiq t oldu unu böyük  dibl rd n S m d 
Vur unun, Süleyman R himovun, R sul Rzan n,  li 
K rimin,  smay l  xl n n, Q rib Mehdinin, Çingiz 
Abdullayevin, Mir C lal Pa ayevin v  dig rl rinin 

    
    
4
yaz s nda, oxucularla t mas nda görmü m v  bu 
dan lmaz gerç kliy  p r sti  etmi m. 
Dan lmaz h qiq tdir ki, istedad taleyin insana 
iftixar, qism t pay d r. 79 ya l  mü llif 60 ya l  
poeziya ç l ngi il  görü ümüz  g libs , onu e itm y  
d y r. Xatir l rl  dolu bu  s ri v r ql yin, oxuyun, 
orada yaln z Oruc Göyç linin ya ant lar na deyil, 
ömrünüzd n lövh l r gör c k, duy ular n z n co ub-
ça layan  ks s das n  da e id c ksiniz. 
Söz yox ki,  air öz t bi tin  sadiq qalanda, 
zaman v  mill t, t bi t v  c miyy t qar s nda s n tin 
missiyas n  d rk edib yazanda oxucular  il  soyumas  
mümkün olmayan ünsiyy t, mehribanl q yarad r. 
eird n- eir , kitabdan-kitaba vüs tini yüks ld n  air 
h r zaman xo b xtdir. T xmin n 45-50 il bundan 
önc  dövrü m tbuatda öz yaz lar n  çap etdir nd  o, 
m hz bu cür  air taleyi ya am d . 
Aqill r deyirl r ki, ya anan ömrün yar dan 
çoxu onun m tni, qalan hiss si is  onun  rhidir. Bu 
rti bölgünü  air ömrün   amil etm k nisb t n 
ç tindir. Çünki  air yarad c l a ba lad  ilk 
anlardan ömrünün m tni il  qo ala r, qovu ur, da  
çaylar   t k ça lay b co ur, güclü  lal y  çevrilir. 
Bu m qamda XX  srd  ya am  görk mli Buryat 
airi v  ictimai xadimi X. N. Namsarayev yada 
dü ür. O, “Poeziya s n ti”  s rind  haql  olaraq 
yaz r: “...b zil ri el   eirl r yaz rlar ki,  eir  yox, 
s rs ml m y   b nz yir; bu cür  airl r üçün qayda-

    
    
5
qanun v  sa lam dü ünc  adl   ey yoxdur. Bel l ri  
uydurmu   olduqlar     caib  misralar     il  sübut  
etm y     çal rlar  ki,  ham n n  dü ündüyü kimi 
dü ünm k onlar n ruhuna yadd r v  bundan ç kinm k 
g r kdir. 
eiri h m canl , h m oynaq olan h m göz 
ya lar n , h m t b ssümü t c ssüm etdir n v  onu 
bacarma a ilham  olan  air n  q d r xo b xtdir! Bel  
airl r hörm t v   m h bb tl  
hat  olunma a 
layiqdirl r...” 
Müxt lif ill rd   v  mövzularda ortaya qoyulan 
“Q lbimd  yurd salan xatir l r”  toplusunun 
lyazmas n  gör nd  mü llifin bu u uruna sevindim. 
Bir d  ona gör   f r hl ndim ki,  lin   q l m ald  
zamandan Oruc mü llim  eir -s n t  m suliyy t hissi 
il  yana m , h mi  axtar da olmu dur. Bu q l m 
sahibinin öz yolu, öz mövqeyi, m qs di v  ideal  
olmu dur. Onun yazd  kitablarla tan  idim, dövrü 
m tbuatda ara-s ra n z r  çarpan  eirl rini, 
publisistik yaz lar n  da oxuyurdum. Bir sözl  
müst qillik ill rind n ba layaraq m nim mütail  
etdiyim yazarlar s ras nda Oruc Göyç li d  vard   v  
bu gün d  var. Bununla yana   m n  xs n onu  air 
olmaqdan ziyad  bir  xsiyy t kimi çoxdan 
tan m am v  q lb n sevmi m. 
Bu da bir h qiq tdir ki, biz h mi  bu v  ya 
dig r söz s rraflar n n 
s rl rind n, onlar n 
q l min   m xsus  eirl rin m zmun v  ideyas ndan 

    
    
6
sin dolusu dan r, ancaq h min nümun l ri 
yaradan n  xsiyy tini n d ns  unuduruq, bu bar d  
ya öt ri söhb t aç r, ya da heç dan m r q.  Ancaq 
bir h qiq ti n z r  almal y q ki,  xsiyy ti 
olmayan n üslubu da ola bilm z. Çünki h r hans  bir 
s n tkar h m  q l m     ald     s rl r,  h m d  
xsiyy t kimi  yadda lara h kk olunur. Bunun üçün 
d  m n Oruc M
di M mm drza o lunun q l min  
m xsus  s rl rin m ziyy tl rind n söhb t açmazdan 
vv l onun keçdiyi h yat yoluna öt ri d  olsa bir 
n z r salma  daha m qs d müvafiq bilir m. Ona 
gör  ki, Oruc V liyev (O.Göyç li) bir  air v  
v t nda  olaraq olduqca ke m ke li, lakin m nal  v  
ibr tli bir h yat yolu keçmi dir. Onun h yat yoluna 
q sa bir s yah t: 
Oruc M
di M mm drza o lu V liyev 
(O.Göyç li) Q rbi Az rbaycan  razisind   olan yüz 
göld n  n n h ngi say lan Göyç  gölünün k nar nda 
Ç mb r k rayonunun Ardan   k ndind  15 yanvar 
1936-c  ild  dünyaya göz aç b. 1942-1943-cü ill rd  
indiki “Erm nistan”dan az rbaycanl lar n kütl vi 
deportasiyas n n dal as  V liyevl r ail sind n d  yan 
keçm yib. Ail   ç tinlikl   d  olsa Az rbaycana, 
G d b y rayonunun Çobank nd k ndin   p nah 
g tirib. G nc Oruc h min k ndd  orta m kt bi ba a 
vurduqdan sonra ali t hsil almaq üçün G nc y  
yollan b. Uzun müdd t G nc d   s hiyy  sah sind  
çal b. Haz rda G nc  
h rind  ya ay r. O, 

    
    
7
i l m kl  yana  b dii yarad c l qla da m
ul olmas  
adi bir h v s deyil, daxili bir t l bat kimi özünü sübut 
etmi dir. Yuxar da qeyd olundu u kimi  Oruc 
V liyev (O.Göyç li) bir  xsiyy t olaraq oxucular n 
diqq tini c lb etmi  
airl rd n biridir.  d bi 
m clisl rd , müxt lif m zmunlu görü l rd ,  h rd   
keçiril n   lam tdar  t dbirl rd   oxudu u  eirl ri 
böyük r b tl  qar lan r, dinl yici v  tama aç larda 
xo  ovqat yarad r.  
    B z n söz-söhb t zaman  bu v  ya dig r 
aird n dan anda onun n d n yaz r sual n   e idirik. 
g r m nd n soru salar ki, Oruc Göyç li n d n 
yaz r? Bu suala m nim cavab m birm nal d r: 
Soru un ki, Oruc Göyç li n d n yazm r?  O, diqq ti 
ç k n, oxucunu daxil n isid n lirik  eirl r d  yaz r,  
qo malar da, g rayl lar da, sevgid n, m h bb td n d  
yaz r, tikanl  misralar  il  bizi  traf m zda ba  ver n 
hadis l r  diqq timizi c lb edir, bizi bir-birind n 
duy ulu poetik nümun l ri il  eld n-el   s yah t   d  
apar r, do ma Az rbaycan m z n füsunkar göz lliyini 
seyr   d v t edir, t bii, ayd n dild   q l m  ald  
lakonik  eirl ri il  bizi  m k adamlar  il  tan  edir. 
    Oruc  Göyç li poeziyas na xas olan  n ümd  
keyfiyy tl rd n biri, m n dey rdim ki, birincisi 
konkretlik, lakoniklik, fikrin y cam verilm sidir.  
    Uzunçuluq,  t f rrüata varmaq, fikri dolanbac 
yollarla ifad  Oruc Göyç linin  eirl rin  yadd r.  n 

    
    
8
ümd si d  budur ki,  air n d n yazd n , n  üçün, 
kim üçün yazd n  çox ayd n bilir. 
Onun q l min   m xsus h r  eird n oxucu özü 
üçün n yis  götürür, n yis  öyr nir. Budur, fikrimi 
sevimli oxuculara  yani olaraq çatd rmaqdan ötrü 
airin müxt lif  eirl rind n götürdüyüm bir neç  
nümun y  diqq t yetir k: 
 
          Qurban olum torpa na, da na, 
          Buz bulaql , da  dumanl  Göyç m. 
          K klikli qayan , boz yov an n  
          Zaman etdi ahl , amanl  Göyç m. 
              
Xainl r  qald  torpa n, da n, 
Ç n-duman olard   ahda n ba . 
Z man  d yi di lap köhn  ya , 
Buz bulaql , lo man haval  Göyç m. 
                                       
(“Göyç m”) 
 
Bacarsan h r zaman s xal q eyl , 
M rdl r aras nda olsan yax d . 
Bu dünyada heç kim qalas  deyil, 
S nm  könüll ri alsan yax d . 
 
Qaba a s n dü m  laz ms z yerd ,  
Dü rs n çar si bilinm z d rd . 
Qalarsan dill rd  bax bu  s rl , 
Ustad n sözün  g ls n yax d . 
                                
 
 
(“Yax d ”) 

    
    
9
   T bii ki, bel  nümun l ri ist nil n q d r 
art rmaq olar. Bu t bii bir hald r. M nc  el  
g tirdiyim bu bir-iki nümun   d  Oruc Göyç linin 
söz  nec  ehtiyatla, q na tl  yana d  bar d  çox 
ey dem kdir. Bir d  bel  bir müdrik k lam var: 
“D rya suyunun tam n  bilm kd n ötrü bir damc  da 
kifay t ed r”. 
    Oruc  Göyç li s ssiz-küysüz   airdir des m 
y qin ki, yan lmaram. Zahir n olduqca sakit, dinm z-
söyl m z t siri ba
layan Oruc Göyç linin daxilind  
bir qaynar al m var. Bu keyfiyy t onun  eirl rinin 
ks riyy tind  özünü biruz  verm kd dir. B li,  air 
Oruc Göyç li n   q d r t mkinli, dinm z-
dan mazd rsa, daxil n bir o q d r qaynard r, 
h rar tlidir. Nümun  kimi g tiril n  eirl rd n d  
diqq tli oxucu bel   h qiq ti inkar etm z ki, h min 
parçalarda zahiri pafos, d bd b , dö ün  döym k yox 
d r c sind dir. 
    T bii ki, h r  ey insan n daxilind n g lir, 
q lbin yan s ndan x b r verir. El   h qiqi, ham ya 
yax n olan poeziya da budur.  sil a iq heç bir zaman 
sevdiyi nigar n ayaqlar na dü mür, o öz m h bb tini 
i i v   m li il  sübuta yetirir. V t ni, onun h r qar  
torpa n , gülünü, çiç yini, mill tini sevm k d  
el dir. Budur el  bu m qamda istedadl  türk  airi V li 
Orxan Qan q n c mi üç misral q  eirini yada salma  
g r kli hesab edir m.  eir “V t n üçün” adlan r. 
airin isti n f si ür kl r  od sal r. 

    
    
10
 
        Bu mill t üçün n l r etm dik 
        Kimimiz öldük, 
        Kimimiz nitq söyl dik! 
 
    Göründüyü kimi böyük bir hekay ti xat rladan 
fikri  air üçc  misrada vermi dir, özü d  nec  varsa. 
 B li, yurd üçün, v t nd n ötrü nitq söyl m k 
yox, sin   c rmaq yox, ehtiyac duyularsa ölm yi 
bacarmaq laz d r. 
 M n 
xs n bir oxucu kimi Oruc Göyç li 
poeziyas nda bu fikrin q rm z   x tt kimi keçdiyini 
mü ahid  edir m. Özü d  torpa a, insan taleyin  h sr  
olunan   eirl rd   Oruc  Göyç li  s mimiyy ti, 
 övlad  m h bb ti o q d r t bii, o q d r yerli-
yerind  deyilir ki, h min misralar  oxuduqda insan 
ist r-ist m z  air amal na inan r, h min hissi özün  
amil edib ya ay r. T svir obyektin  ayd n bax , 
konkret bir t svird  oxucunun varl na t sir etm k
bununla da onu m lumatland rmaq m har ti Oruc 
Göyç li poeziyas n n  sas xüsusiyy tl rind n öncülü 
kimi diqq ti c lb etm kd dir. O h m d  bir  air-
v t nda  olaraq  traf nda ba  ver n hadis l r  bigan  
qala bilmir. 
Oruc Göyç li n d n yaz rsa yazs n onun 
müq dd s bir mövzusu var: do ma yurd,  eir-s n t 
m sk ni, barl -b hr li göz l Az rbaycan!  air bu 
yurdun göz llikl rind n namuslu, qeyr tli, z hm tke  

    
    
11
insanlar ndan yazmaqla doymur v  bunu öz 
v t nda l q, övladl q borcu bilir.  airin Az rbaycan n 
ayr -ayr  
h r v  rayonlar na, orada ya ayan 
insanlara h sr etdiyi poetik nümu-n l rind  sanki biz 
Odlar yurdu Az rbaycan  seyr   ç x r, onun bol 
z mil rini, qu qonmaz da lar n , n hay tsiz düz n-
likl rini,  fal  yaylaqlar n  yay n q zmar günl rind  
di  göyn d n bulaqlar n , ba n , ba at n  görürük. 
air yaz r: 
 
V t nin torpa , da  da l ldi, 
Aya  da l ldi, ba  da l ldi. 
Dünya tarixind  ya  da l ldi, 
Narahat ür kt k döyünüb Bak . 
 
G rib dü m nl r  sin sini d , 
Ucald b al m  gur s sini d ,  
D rib neft qoxulu n f sini d ,  
H mi  vüqarl  görünüb Bak . 
                                       
(“Bak ”) 
 
S nd n uzaq dü s m, dözm z ür yim. 
S ns n q lbimd ki arzum, dil yim, 
Ömrüm, ümidim, xö  g l c yim, 
Ay m nim Murovlu, Qo qarl  G nc m. 
                                                
 
(“G nc m”) 
 
X zin dir s nin h r bir qar n, 
Dahil r yurdudu h r qayan, h r da n, 

    
    
12
Çox b lalar görüb dünyada ba n,  
S n igidl r diyar san Da k s n. 
 
Çiç kl rin x st  üçün d rmand , 
Ç n almas n yol-izini amand !  
Qayalar n bir g rilmi  kamand ,  
Duy ular n axar san Da k s n.  
                                        
(“Da k s n”)
                                               
 
Qar mda olan  eir toplusunu diqq tl   n z rd n 
keçirdikd  Oruc Göyç li varl n n  bir s hif si il  d  
yax ndan tan  oldum v  onun tutdu u bir düzgün 
yoldan qürur hissi keçirdim. Bel  ki, o h r g ldi-
ged n , yoldan öt n   eir ithaf etmir. Onun  eir ithaf 
etdiyi insanlar s n t adamlar   c miyy t t r find n 
q bul edilib sevil n insanlard r. 
Odur ki, Oruc Göyç linin h min 
xsiyy tl r 
haqq nda yazd   eirl ri geni  oxucu kütl si aras nda 
r b tl  qar lan r, raz l q hissi do urur. 
Oruc Göyç li yarad c l n  diqq tl   n z rd n 
keçirdikd  bel  bir h qiq tin d   ahidi olduq ki, ma-
raq dair si geni  olan  air  trafda ba  ver n hadis l r  
bigan  qalm r, d rhal h min hadis  v  fakta öz müna-
sib tini bildirir. 
Erm ni c lladlar n n fitn -f sad  n tic sind  bo-
ald lm , viran  qoyulmu  Qaraba  torpaqlar , yurd 
h sr ti il  qovrulan insanlar n v ziyy t, durumu qey-

    
    
13
r tli v t n o ullar   s ras nda Oruc Göyç linin d  
varl n  sars tm d . 
 
Ay rmaq olarm  könülü candan,  
Dü ünm k d  olmaz bunu birc  an.  
Bir çöp  skilm sin Az rbaycandan,  
Qan mla co aram bil, Qaraba m,  
Gün o gün olsun ki, gül Qaraba m. 
 
Qoynunda yasay b Vaqif, Nat van,  
Vaxt g l r dü m n  verm r m aman.  
Bir d  Qaraba  anmaz hec zaman,  
Qan mla co aram bil, Qaraba m, 
Gün o gun olsun ki, gül Qaraba m. 
(“Qaraba m”) 
 
H min misralar xalq  q hr manl a ça r d r, öz 
günün  inamd r, h m d  t sirli  bir m qamd r. 
Oruc Göyç li h m d   t bi t  airidir. Ist r t bi t 
lirikas , ist r m h bb t v  ist rs   d   v t np rv rlik  
Oruc Göyç li yarad c l n n  sas qay sini t kil edir. 
T bi tin bilavasit   t sviri, onun ayr -ayr  hadis  
v  xüsusiyy tl rini poeziya dili il  t svir v  t r nnüm 
etm k s n tin özünd n d  q dimdir. 
Lo man t bi tin qoynunda göz açan, onun a u-
unda ya ay b-yaradan insan n ünsiyy t ba lad   n 
yax n sirda , dostu m hz t bi tin özüdür. 
B z n insan t bi td n qaçd  zaman yen   d  
onun özün   s nma a “m cbur” olmu dur. Ümumi 

    
    
14
götürdükd  is  Az rbaycan t bi tin , yurdun günd n-
gün  inki af ed n 
h r v   k ndl rin ümumi 
m nz r si  air q lbini riqq t  g tirm y  bilm z. 
 
Yasamal da d r ömrün  sirda , 
Aya ndan keçir Kür yava  - yava ,                                                 
Düzl rin m hsuldar, el - oban qarda , 
H r öt n mehmand  s n   mkirim. 
 
Söz yoxdur ba ç n n etibar na, 
Çat r a r günd  elin kar na. 
Baxd qca çöll r  b h r-bar na, 
Hissl r qanadland  s n   mkirim.                                                  
(“ mkirim”) 
 
Göründüyü kimi bu poetik parçalarda  air bir 
t r fd n obalar  özün m xsus  kild  ümumil di- 
r r r k V t n m vhumuna yax nla d r r, onun 
simvolu kimi t qdim edir, dig r t r fd n d  bütün 
t svirl rd  üslubi müst vilik axtar r. Art q ömrünün 
79-cu bahar nda add mlayan el  airi Oruc Göyç li 
yaz n n bir yerind  dediyim kimi, s n tinin kamillik 
dövrünü ya amaqdad r. H m d  bu kamillik ya n 
verdiyi imkanlardan daha çox, s n t yollar ndak  
arams z axtar lar n m ntiqi n tic si kimi 
anla lmal d r.  
    Biz  airin yarad c l nda mü ahid  etdiyimiz 
bu keyfiyy tin, onun çoxc h tli s n tinin növb ti 

    
    
15
m rh l si kimi görür v  bu u urlu inki af n g l c k 
m rh l l rind  ona böyük v  davaml   u urlar 
arzulay r q. 
                  
     
Mürs l  r vanl ,  
yaz ç  publisist, 
M. Qorki ad na mükafat laureat . 
 
 

    
    
16
Rasim  slam o lu Musayev 
(1960-2015)
 
Polis general mayoru Rasim  slam o lu 
Musayev 1960-c  ild  Q rbi Az rbaycan n 
Göyç  mahal n n Kiçik M zr  k ndind  
anadan olub. G nc   h r Ba  Polis 
dar sinin r isi v zif sind  i l mi dir. 
Az rbaycan Respublikas  Daxili  l r 
Nazirliyind  Daxili T dqiqatlar    öb sinin 
r isi idi. 2015-ci ilin sentyabr ay nda q fl t n 
v fat edib. Bak   h rind  F xri xiyabanda 
d fn olunub.  

    
    
17
QANUN KE Y ND  DAYANAN  NSAN 
G nc   h r Ba  Polis Idar sinin r isi                           
general-mayor Rasim Musayev  
 
Qanun ke iyind  ali rütb d , 
Düzgün yol göst rir xalqa, mill t , 
O, çox d qiq bax r h r  ikay t , 
Dahi q lbli insan, bu m rd r hb r. 
                                                                   
Tap r q veribdi bütün polis , 
Günahkar tutanda onu döym  s n, 
Can qurban ed rs n, dey rs n  hs n, 
Ke ikd  m tindi bu m rd r hb r. 
 
G nc lil r bilir onun q lbini, 
Kimn n dan anda onun t bini, 
Xaliq özü verib pak qism tini, 
Qanun h kimidi bu m rd r hb r. 
 
öhr t d  yara r,  an da ya a r, 
Ona böyük bu ad-san da yara r, 
Qurban eyl y s n, can da yara r, 
Rütb d  t mkindi bu m rd r hb r. 
 
Qanunçuluqda möhk m yeri var, 
nsanp rv rlikd  görk m yeri var, 
Ona heç vaxt olmaz bu gen dünya dar, 
Çox alic nabd  bu m rd r hb r. 

    
    
18
N  göz l söz yazsan layiqdi ona, 
Ona süd veribdi özü m rd ana, 
B x  eyl yib Xudam bax bu cahana, 
Rütb d  m tindi bu m rd r hb r. 
 
Oruc h s t ç kir  öhr t , ada, 
Varm  bel  insan, bax bu dünyada, 
R hmlidi h r bir qohuma, yada, 
Bel  dahiyan  bu m rd r hb r. 
 
                 
G nc   h ri, 9 yanvar   
2012-ci il. 
 

    
    
19
             S ZL  GÖRÜ
ND
 
 
G nc   h r Ba  Polis Idar sinin r isi  
general-mayor Rasim Musayev
 
 
Sizl  görü nd  m nim  zizim,  
C nn ti rizvan  dönür bahar m. 
Dönüb laç n olur könlümün qu u, 
Gül aç r q lbimd  bar m, nübar m. 
 
Göz l insan q lbi m ni dindirir, 
Q m k d r at ndan düz  endirir. 
irin sözün m ni f r hl ndirir, 
Ç m nzara dönür saf arzular m. 
 
Ç kir m ad n  dü nd  dara, 
S s-s dan ucald r m ni da lara, 
S s-küyüm yay l r haradan-hara, 
Da l r ba mdan q mim, q h rim. 
 
Sevinc k oluram h r bir sözünd , 
Nura boyan ram xalq n gözünd , 
Könlüm qanad çal r Haqq n izind , 
M nim arxam, yiy m, ba m-bahar m.
 
Oruc arzulay r özün döy s n, 
Laz ml  söz varsa özün dey s n, 
Kim  laz m bils n s n gönd r s n, 
Ey m nim ümid yerim, ey m nim Tanr m. 

    
    
20
 
 
Yunis Q hr man o lu Rzayev                                         
(1924- 1985) 
Bütün göyç lil r üçün do ma,  ziz v  
müq dd s olan bir ad - Yunis Q hr man o lu 
Rzayev. Göyç  adl  ulu V t nin ba r ndan 
do ulmu  Yunis Q hr man o lu dünyan n 
hans  ölk sind  ya amas ndan as l  
olmayaraq h r bir az rbaycanl  üçün ist kli 
bir mill t o lu olmu dur.
 
 
Göyç  torpa n n  i qaya obas nda dünyaya 
göz açan Yunis Rzayev bütöv Az rbaycan m z n 
f xr etdiyi d yan tli bir dövl t xadimi s viyy sin  
yüks lmi dir. Tomrisl rin, 
mir Teymurlar n, 

    
    
21
X tail rin, Nadir  ahlar n ayaq izl rini öz qranit 
sin sin  yazan  Göyç mizin yeti dirdiyi nadir 
xsiyy tl rd n m hs biri d  Yunis Q hr man 
o ludur. Q dim türk-o uz yurdu olan indiki 
Erm nistanda r hb r v zif l rd  
i l diyi 
dövrl rd  gözü götürm y n b dxahlar m z n 
qeyr tli, c sar tli,  yilm y n, yenilm y n, ba n  
ahda  kimi daimi uca tutan o lu Yunis Rzayev 
olmu dur. M hs Yunis Rzayev!  Mübali siz 
dem k olar ki, Erm nistan n yüks k kürsül rd  
yl
n kadrlar n n fövqün  yüks l n v  onlar n 
özünü d  kölg d  qoyan, s si-sora  Moskvadan v  
daha haralardan g l n böyük m ns b sahibi... 
     Bel  bir uca m ns bl   b dxahlar m z n 
rahatl n  pozan, bütün Erm nistan  l rz y  salan 
v  böhtanç  erm nil rin ona qar   t kil olunmu  
mitinqin   d   h miyy t verm y n Q hr man 
atan n Q hr man o lu Yunis Rzayev! 


Download 0.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling