Test topshiriqlari


Download 32.87 Kb.
Sana18.08.2020
Hajmi32.87 Kb.
#126754
Bog'liq
O'zbek dialektologiyasi Filol va tillar O'zbek 3 k


Termiz davlat universiteti Denov filiali Pedagogika fakulteti

Filologiya va tillarni o’qitish: o’zbek tili ta’lim yo’nalishi 2- kursda o’tiladigan O’zbek dialektologiyasi fanidanTEST TOPSHIRIQLARI
1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili uchun qaysi lahjaga kiradigan shevalar asos qilib olingan?

 1. *qarluq lahjasi

 2. qipchoq lahjasi

 3. o‘g‘uz lahjasi

 4. qarluq va qipchoq lahjasi


2. Sifatlovchi o‘z sifatlanmishiga qanday yo‘l bilan birikadi?

 1. moslashuv yo‘li bilan

 2. *bitishuv yo‘li bilan

 3. boshqaruv yo‘l bilan

 4. bitishuv yoki boshqaruv yo‘li bilan


3. Ma’lum hududdagina ishlatilib, faqat shu yerda yashovchi kishilarga tushunarli bo‘lgan so‘zlar qanday nomlanadi?

 1. atamalar

 2. paronimlar

 3. terminlar

 4. *shevaga xos so‘zlar


4. Xalq shevalari adabiy tildan qaysi jihatlari bilan farq qilishi mumkin?

 1. fonetik jihatdan

 2. leksik jihatdan

 3. grammatik jihatdan

 4. * A) B) C)


5. Lahja atamasi qanday tushunchani anglatadi ?

 1. ma’lum shevaning kichik bir qismi

 2. *bir-birga yaqin bo‘lgan shevalar yig‘indisi

 3. «sheva» atamasi sinonimi sifatida ishlatiladi

 4. xalq tilining ma’lum bir meyorlarga keltirilgan shakli


6. Turkiy xalqlar qaysi asrlarda Urxun- Enasoy yozuvidan keng foydalanganlar?

 1. II-III asrlarda

 2. *V-VIII asrlarda

 3. VI-XI asrlarda

 4. VII-XI asrlarda


7. Xalq shevalarning qanday shakli mavjud?

 1. *faqat og‘zaki shakli

 2. faqat yozma shakli

 3. adabiy til shakli

 4. umumxalq tili va adabiy tili shakli


8. Sirg‘aluvchi tovushlar ko‘rsatilgan qatorini aniqlang?

 1. sh, j, q

 2. *s, z, sh

 3. p, ch, dj

 4. m, n, h


9. Sirg‘aluvchi J tovushini ifoda etuvchi so‘zlar qatorini aniqlang?

 1. jimjit, g‘ijjak

 2. jo‘yak, garaj

 3. *vijdon, ajdod

 4. jumla, janob


10. -M egalik qo‘shimchasining vazifasi to‘g‘ri ifodalangan javobni belgilang?

 1. fe’llarga qo‘shilib, birinchi shaxsni ifodalaydi

 2. fe’llarga qo‘shilib, ot yasaydi.

 3. *unli bilan tugagan otlarga qo‘shilib qarashlilikni ifodalaydi

 4. fe’llarga qo‘shilib, miqdor anglatuvchi ot yasaydi.


11. –ga qo‘shimchasining ko‘rinishalari to‘g‘ri belgilangan javobni toping?

 1. K tovushi bilan bitgan otlarda –ka shakliga ega bo‘ladi.

 2. g‘, q tovushi bilan bitgan otlarda -qa shakliga ega bo‘ladi.

 3. shevalarda -g‘a, -qa, -gə, -kə, -a, -ə, -nə, -g‘an shaklida ham uchraydi.

 4. *A, B va S


12. O’zbek tili leksikasining ichki imkoniyatlar asosida boyish manbalarini belgilang.

 1. A)o’zbek tili so’z yasash usullari asosida yangi so’z yasash.

 2. yaqin munosabatlarda bo’lgan xalqlar tilidan bevosita so’z olish.

 3. xalq shevalaridan so’z olish.

 4. *А, С.


13. H tovushining paydo bo’lishi o’rni ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

 1. labda

 2. til oldida

 3. *bo’g’izda

 4. burunda


14. Nutq qanday til birliklaridan tashkil topadi?

 1. nutq tovushlaridan

 2. so’zlardan

 3. so’z birikmalaridan gaplardan

 4. *A, B, S


15. Hayotimizda adabiy tilning mavqei, ta'siri kuchayib borgan sari sheva so’zlarining qo’llanishi doirasi qanday bo’ladi?

 1. sheva so’zlarining qo’llanish doirasi kengayadi.

 2. *sheva so’zlaridan adabiy tilga o’zlashishi kuchayadi.

 3. sheva so’zlarining qo’llanish doirasi zaiflashadi.

 4. A, S


16. O’zbek adabiy tilning boyishida shevalar qanday manba hisoblanadi?

 1. *ichki manba

 2. tashqi manba

 3. shevalar adabiy til uchun manba bo’la olmaydi.

 4. A, S.


17. Qaysi qatorda yasama so’z berilgan?

 1. poslag’ (adabiy orf. po’stloq)

 2. qumlaq (adabiy orf. qumloq)

 3. bayən qo’maq

 4. *A, B


18. O’zbek tili qarindoshlik darajasiga ko’ra qaysi tillar guruhiga mansub?

 1. Roman tillar guruhiga

 2. Mo’g’ul tillar guruhiga

 3. Hind-yevropa tillar oilasiga

 4. *Turkiy tillar guruhiga


19. Til vositalarining nutqda ishlatilishi imkoniyatlari tilshunoslikning qaysi bo’limida o’rganiladi?

 1. *Leksikologiya

 2. Grammatika

 3. Uslubiyat

 4. Dialektologiya


20. O’zbek tili qaysi til oilasiga mansub?

 1. Eron

 2. Roman

 3. Hind

 4. *Oltoy


21. J-lovchi shevalarda ko’plik affiksining qo’llanishi nimaga bog’liq bo’ladi?

 1. *o’zak-negizning qattiq-yumshoqligiga bog’liq bo’ladi.

 2. o’zakning qattiqligiga.

 3. o’zakning yumshoqligiga.

 4. A, B.


22. Til orqa unlili o’zak-negiz sonor tovushlar bilan tugagan bo’lsa, ko’plik qo’shimchasi –lar qay tarzda bo’ladi?

 1. lər

 2. *-nar

 3. -dar

 4. -tar


23. Tilshunoslikning morfologiya bo’limiga oid atamalar qaysi qatorda berilgan?

 1. *modal so’zlar, ravishdosh, harakat nomi

 2. ot kesim, undalma

 3. aniqlovchi

 4. A, B


24. Javoblarning qaysi birida unli tovushlar ko’rsatilgan?

 1. b, p, d, t

 2. *ə, γ, u, o, ѳ, є, ye

 3. t, k, dj, ng

 4. dj, ng, ə, o, ѳ


25. Hosil bo’lish o’rniga ko’ra b va p undosh tovushlariga to’g’ri tavsif berilgan qatorni toping?


 1. *b-lab undoshi, lab-lab; p-lab undoshi, lab-lab

 2. b-jarangli undoshi, p-jarangsiz undoshi

 3. b va p portlovchi undoshi, tovush

 4. A, B


26. Quyidagi ko’p ma’noli so’zlardan qaysi biri tez so’zi bilan antonim bo’la oladi?

 1. achchi

 2. tɔllo’

 3. *ɔ:ур

 4. джадал


27. So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar necha xil bo’ladi va ular qaysilar?

 1. 3 xil: zamon, mayl, nisbat

 2. 2 xil: unumli va unumsiz

 3. *3 xil: kelishik, egalik va shaxs-son

 4. 2 xil: tub, yasama


28. Faqat ovoz (un) dan hosil bo’luvchi undoshlar qatorini ko’rsating?

 1. y, h

 2. b, d, r, l

 3. m, t, d

 4. *m, n, ng, l, r


29. Qaysi undosh tovushi lablar bir-biriga yaqinlashganda, oradagi tirqishdan sirg’alib chiqadi?

 1. d

 2. s

 3. r

 4. *m


30. Qaysi undosh tovush pastki lab bilan ustki tish orasida hosil bo’ladi?

 1. d

 2. s

 3. v

 4. *f


31. Qaysi tovush tilning tanglayga tegishi paytida havoning ikki yondagi tirqishdan sirg’alib chiqishdan hosil bo’ladi?

 1. y

 2. r

 3. q

 4. *l


32. Nutqimizda faol ishlatiladigan nechta sodda (tub) son bor?

 1. 26 ta

 2. *23 ta

 3. 35 ta

 4. 10 ta


33. SHevaga xos so’zlar qaysi qatorda berilgan?

 1. maktab, suv, tosh

 2. yaxshi, yomon, sariq

 3. men, sen, biz

 4. *moma, mayak, o’jak


34. Tilning old qismida hosil bo‘ladigan undosh tovushlarni belgilang?

 1. v, f

 2. b, p

 3. *d, t

 4. ch, k


35. Tilning eng orqa qismida hosil bo’ladigan undosh tovushlar qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

 1. *q, x

 2. g’, k

 3. h, g

 4. y, n


36. qaysi qatorda harflar alfavit tartibida yozilmagan?

 1. j, z, i, y, k

 2. n, o, p, r, s

 3. f, x, s, ch, sh

 4. *e, ya, yu, o’, q


37. qaysi qatorda jarangsiz jufti bor jarangli undoshlardan iborat so’z berilgan?

 1. paxta

 2. *zavod

 3. bog’bon

 4. sassiz


38. «ң» bir tovushni ifodalagan so’zlarni belgilang?

 1. tγңi, uңa

 2. ңi, atəңiz

 3. toңgi, deңiz

 4. *B, S


39. qaysi qatordagi so’zlarda sirg’aluvchi «J» tovush berilgan?

 1. janob, Jomiy

 2. jar, ajina

 3. *g’ijduvon, gijda

 4. jajji, jazo


40. Bitishuvli so’z birikmasini toping?

 1. qiz husni

 2. γkəmichγn ɔldim

 3. *birdən gəpirmaq

 4. γkəmdən ɔlmɔq


41. Ega bilan kesim qaysi shaxsda hamma vaqt sonda mos bo’ladi?

 1. 1 shaxsda

 2. 2 shaxsda

 3. 3 shaxsda

 4. *1 va 2 shaslarda


42. Turkiy tillarga oid dastlabki yozma yodgorliklar qaysi asrlarga tegishli?

 1. V-VI

 2. *VI-VII

 3. VIII-IX

 4. X-XI


43. qaysi qatorda tartib sonlar to’g’ri yozilgan?

 1. 7-sinf, 2001-yil, 2-guruh

 2. VII- sinf, 2001-yil, 2-guruh

 3. yettinchi sinf, 2001 yil, 2 guruh

 4. *7-sinf, 2001 yil, 2-guruh


44. Obyektni o’rganish jihatidan dialektologiya necha turli bo’ladi?

  1. *tasviriy dialektologiya yoki dialektografiya, 2) tarixiy dialektologiya

 1. sheva va lahja

 2. dialekt va sheva

 3. tasviriy dialektoloiya, sheva


45. Dialektologiya fanining obyekti nimalardan iborat?

 1. *mahalliy dialekt, lahja, sheva

 2. mahalliy dialekt

 3. lahja, sheva

 4. A, B


46. O’zbek shevalarini o’rganishning qanday ahamiyati bor?

 1. o’zbek adabiy tilining fonetik, leksik-grammatik normalarini belgilash, o’zbek orfografiya va orfoepiyasini stabillashtirish uchun

 2. o’zbek adabiy tilining stilistikasini o’rganish uchun

 3. xalq tarixi, etnografiyasini o’rganish uchun

 4. *A, S


47. Transkripsiyaning qanday turlari bor?

 1. fonetik transkripsiya

 2. fonematik, fonologik transkripsiya

 3. *fonetik transkripsiya, fonematik yoki fonologik transkripsiya

 4. transliteratsiya


48. Til tovushlarini aniq ifodalash uchun xizmat qiladigan yozuv nima deb ataladi?

 1. transliteratsiya

 2. fonetika

 3. *transkripsiya

 4. leksika


49. Biror yozuv harflarini boshqa bir yozuv harflari bilan almashtirib ifodalash usuli nima deb ataladi?

 1. fonetika

 2. transkripsiya

 3. *transliteratsiya

 4. A, B


50. Prof. YE. D. Polivanov o’zining ilmiy ishlarida qanday transkripsiya belgilarini qo’llagan?

 1. rus grafikasi asosida tuzilgan transkripsiyadan

 2. arab grafikasi asosida tuzilgan transkripsiyadaн

 3. *lotin grafikasi asosida tuzilgan transkripsiyadaн

 4. A, S


51. Rus grafikasi asosida tuzilgan transkripsiyasidan kimlar o’z ilmiy ishlarida foydalanganlar?

 1. *prof. A.K. Borovkov, prof. V.V.Reshetov

 2. prof. A.g’ulomov

 3. prof. Y.D. Polivanov

 4. B, S


52. Tilshunoslikda keng miqyosda qo’llanadigan lotin alfaviti asosida tuzilgan transkripsiya qanday nom bilan yuritiladi?

 1. *xalqaro fonetik alfavit

 2. xalqaro fonematik transkripsiya

 3. xalqaro transliteratsiya

 4. B, S


53. Unlilarning turli variantlarini berish uchun transkripsiyada nechta belgi olingan?

 1. 13 ta

 2. 14 ta

 3. *15 ta

 4. 16 ta


54. Old qator (yumshoq) unlilarni ko’rsating?

 1. o, ə, ɔ, o’

 2. ѳ, γ, ɔ, a, є

 3. *γ, ѳ, ə, i, є

 4. q, g, ɔ, a, э, е


55. Orqa qator unlilari qaysilari?

 1. *o’, u, o, a, ɔ

 2. e, ə, γ, o, ɔ

 3. o’, u, ə, ѳ

 4. ɔ, a, o’, ə


56. Indifferent (oraliq) tovushlarni ko’rsating?

 1. o’, u, ъ

 2. *ъ, ь, o’

 3. ə, ɔ, γ

 4. ъ, o’


57. Yuqori ko’tarilish unlilarini ko’rsating?

 1. e, ѳ, o’, o

 2. *i, γ, ’, ь, o’, u

 3. є, e, o’

 4. ə, o, a, ѳ


58. ( ) qavs qanday hodisani ko’rsatadi?

 1. *shart bo’lmagan, tushib qoladigan elementni ko’rsatadi

 2. taqqoslashni ko’rsatadi

 3. o’tish hodisasini ko’rsatadi

 4. o’zgarish hodisasini ko’rsatadi


59. // belgisi qanday hodisani ko’rsatadi?

 1. o’zgarish hodisasini ko’rsatadi

 2. taqqoslashni ko’rsatadi

 3. *tovushlarning almashinishi va ikki faktning parallel qo’llanishini ko’rsatadi

 4. hamma javob to’g’ri.


60. ` - akut belgisi qaysi tovushning o’ng tomoniga qo’yilib yumshalishni ko’rsatadi?

 1. M-ning,

 2. T-ning

 3. *L-ning

 4. P-ning


61. Lingvistik geografiya qachon paydo bo’ldi?

 1. 19 asrning boshlarida

 2. *19 asrning o’rtalarida

 3. 19 asrning oxirida

 4. A, B


62. Lingvistik geografiyaning asoschilari kimlar?

 1. *Jan Jilyeron, Georg Venker, F. Vrede, P.Meyyerlar, I.I. Sreznevskiy

 2. I.I. Sreznevskiy,

 3. V.V.Reshetov

 4. Georg Venker, A. G’ulomov


63. Russiyada lingvistik geografiyaning paydo bo’lishi va rivoji kimning nomi bilan bog’liq?

 1. prof. I.I. Zarubin

 2. prof. K.K.Yudaxin

 3. *I.I. Sreznevskiy

 4. prof. YE.D. Polivanov


64. Qachon sobiq ittifoq Fanlar Akademiyasi «Rus tili atlasi» ni tuzishga kirishdilar?

 1. 1930 yilda

 2. 1932 yilda

 3. *1935 yilda

 4. 1940 yilda


65. O’zbekistonda lingvo-geografik metod bilan shevalarni o’rganish qachon boshlandi?

 1. 1935 yilda

 2. *1940 yilda

 3. 1941-1945 yillarda

 4. 1946 yilda


66. Dialektologik atlasning dastlabki namunalari qachon yaratilgan?

 1. *19 asrning oxiri 20 asrning boshlarida

 2. 19 asrning ikkinchi yarimida

 3. 20 asrning o’rtalarida

 4. 20 asrning oxirida


67. O’zbek dialektlarini kartalashtirish ishini kim boshlab berdi?

 1. *prof. V.V. Reshetov

 2. prof. g’ozi Olim

 3. prof. YE.D. Polivanov

 4. prof. M.Mirzayev


68. O’zbek xalq shevalarini o’rgangan rus turkologlaridan kimlarni bilasiz?

 1. *prof. Y.D. Polivanov, prof. K.K. Yudaxin, prof. A.K. Borovkov, prof.V.V. Reshetov

 2. prof. Venker va Vrede

 3. Yaberg va Yud

 4. J.Jilyeron va Edmon


69. O’zbek tili leksikasining ichki imkoniyatlar asosida boyish manbalarini ko’rsating?

 1. o’zbek tili so’z yasash usullari asosida yangi so’z yasash

 2. yaqin munosabatda bo’lgan xalqlar tilidan bevosita so’z olish

 3. xalq shevalaridan so’z olish

 4. *A, S


70. qanday so’zlar uslubiy betaraf so’zlar deyiladi?

 1. shevaga xos so’zlar

 2. ma’lum uslublarga xos so’zlar

 3. faqat so’zlashuv uslubiyatiga xos so’zlar

 4. *atama va kasb-hunarga xos so’zlar


71. qorluq-chigil-uyg’ur lahjasidagi shevalarda nechta unli fonema bor?

 1. *9-10 ta

 2. 10-11 ta

 3. 11-12 ta

 4. 12-13 ta


72. O’zbek adabiy tiliga asos bo’lgan shevalarda unli fonemalar soni nechta?

 1. *6-7 tadan oshmaydi

 2. 9 tadan oshmaydi

 3. 10 tadan oshmaydi

 4. 14 tadan oshmaydi


73. J-lovchi shevalardagi undosh fonemalari qanday ko’rinishlarga ega?

 1. barcha undosh fonemalar bir-biridan farq qiladi

 2. *deyarli bir xil

 3. har xil ko’rinishga ega

 4. A, B


74. Qarluq-chigil uyg’ur, qipchoq, o’g’uz lahjalari kimning tasnifida aks etgan.

 1. E.D. Polivanov

 2. *V.V. Reshetov

 3. A.K. Barovkov

 4. K.K. Yudaxin


75. Lab undoshlariga qaysi undoshlar kiradi?

 1. t, k, sh, p, f

 2. *p, b, (f), v, m

 3. p, b, l, t, m

 4. a, o, b, u, v


76. Til oldi undoshlariga qaysi tovushlar kiradi?

 1. t, d, z, s, ch, sh, o, a, b, v

 2. *t, d, z, s, ch, (j), sh, dj, n, l (l`), r

 3. a, k, o, t, f, x, sh

 4. A, B77. Til orqa undoshlariga qaysi tovushlar kiradi?

 1. *k, (kg’x`), g (gg’g`), ң (ң g’ ң`), x, q, g’ (g’`)

 2. K, T, X, F, ң (ң g’ ң`), x

 3. t, d, j, jd, ch

 4. a, γ, ѳ, , m, ң


78. Portlovchi bo’g’iz (’) tovushi arab tilidagi qaysi tovush o’rnida qo’llanadi?

 1. *ayn va hamza

 2. sin va shin

 3. dol va zol

 4. to va zo


79. H fonemasi arab va fors so’zlarida qaysi tovush o’rnida qo’llanadi?

 1. ayn va hamza

 2. *hoyn havvaz va hoyi hutti

 3. dol va zol

 4. sin va shin


80. Morfologik jihatdan to’g’ri bo’linish berilgan qatorni toping?

 1. bo’g’in va tovush

 2. *o’zak va affikslarga

 3. urg’ularga

 4. so’z turkumlariga


81. Fonetik jihatdan to’g’ri bo’linish berilgan qatorni toping?

 1. o’zak va affikslarga

 2. *bo’g’in va tovushlarga

 3. o’zak va tovushlarga

 4. bo’g’in va affikslarga


82. Agar keyingi tovush o’zidan oldin kelgan tovushga o’xshasa nima deyiladi?

 1. *progressiv assimilyatsiya

 2. regressiv assimilyatsiya

 3. assimilyatsiya

 4. dissimilyatsiya


83. Dissimilyatsiya qanday hodisa?

 1. *qarama-qarshi bo’lgan fonetik hodisa

 2. maxsus pauza bilan aytiladigan fonetik hodisa

 3. portlovchi tovushning sirg’aluvchi tovushga o’tishi

 4. unli tovushlarning tushib qolishi


84. Tovushlarning o’rni almashishi qanday hodisa deb ataladi?

 1. assimilyatsiya

 2. dissimilyatsiya

 3. *metateza

 4. spirantizatsiya


85. Qarshi shevasida tushum va qaratqich kelishiklari qanday affikslar orqali ifodalanadi?

 1. -do’ng//to’ng ~ -ding//ting

 2. *-n’ ~ d’ //-t’

 3. -ding ~ -d’//-t’

 4. -do’ng//-to’ng


86. qarshi shevasida o’rin-payt va jo’nalish kelishiklari qanday affikslar orqali ifodalanadi?

 1. *-ya ~ ga//-ka//qa

 2. -g’a//ga//-yə

 3. -na//nə

 4. -ya//-ka


87. O’g’uz guruhi shevalarida jo’nalish kelishigi qanday affikslar orqali ifodalanadi?

 1. -da//də

 2. -no’//-ni

 3. *-g’a//-g//yə -a//-ə

 4. -ta//də


88. Toshkent shevasida ng, v, y undoshlaridan so’ng sporadik ravishda -n’ qolgan holatlarda so’z oxiridagi undoshga moslashgan holda nechta variantga ega?

 1. 15 ta

 2. 16 ta

 3. 17 ta

 4. *19 ta


89. Xorazm shevasida ko’plik affiksi-lar so’zlarga qanday holatda qo’shiladi?

 1. -nar//-dar//-tar

 2. *-la(-lə) -lar (-lər) a-ə

 3. -la-a-ə

 4. A, B


90. Toshkent shevasida -lγg affiksi nimani bildiradi?

 1. qaratqich kelishigi affiksini

 2. chiqish kelishigi affiksini

 3. *egalik affiksini

 4. A, B


91. Surxondaryo o’zbek shevalarida ko’plik affiksi -lar ning o’ziga xos qanday variantlari uchraydi?

 1. -tar -dər

 2. -lar//-lər

 3. *-aq

 4. -lar, -nar, -ar


92. Ko’plikning o’ziga xos -aq formasi Surxondaryo viloyatining qaysi tumanlarida uchraydi?

 1. *Angor, Termiz, Jarqo’rg’on, SHerobod

 2. Boysun, Sho’rchi, Denov

 3. Sariosiyo, Uzun

 4. Oltinsoy, Denov


93. Surxondaryo «djopkərchi» Toshkentda sotəs sƆvu:, quru: yuqori qashqadaryo shevalarida «dəvəң, dongəzvak» kabi so’zlar qaysi so’z turkumini bildiradi?

 1. ot

 2. olmosh

 3. *sifat

 4. son


94. Surxondaryo o’zbek shevalarida -roq affiksining qanday variantlari uchraydi?

 1. *-shin, -mto’l

 2. -raq-roq

 3. g’o’sh, qo’l

 4. ish, -g’o’sh


95. SHevalarda numerativlar ko’pincha qaysi so’z turkumiga oid bo’ladi?

 1. son

 2. *ot

 3. sifat

 4. olmosh


96. Surxondaryo qipchoq shevalarida xarakterli-Əri (kotƏrƏri) affiksimavjud bo’lib fe’lning funksional formalaridan qaysisini bildiradi?

 1. sifatdosh

 2. ravishdosh

 3. *harakat nomi

 4. o’zlik nisbati


97. Dialektologlar monografik tekshirish ishlarini qanday aspekt olib boradilar?

 1. *tavsifiy aspekt, ya’ni dialektografik va tarixiy aspekt, tarixiy-dialektologik aspekt

 2. tavsifiy va dialektografik aspekt

 3. tarixiy aspekt

 4. dialektologik aspekt


98. Dialektlarni tarixiy jihatdan o’rganish nima uchun zarurdir?

 1. o’tmishni oydinlashtirish uchun

 2. yozma yodgorliklarni o’qish uchun

 3. *o’tmishni oydinlashtirish, til tarixi dialektologik atlas tuzishdagi

 4. lingvo-geografik tadqiqotlar uchun


99. O’zbek tili sheva dialektlarning leksikasi qanday qatlamlardan iborat?

 1. sof o’zbekcha so’zlar

 2. maxalliy dialektlar

 3. *sof turkiy leksik qatlam, arab va fors-tojik leksik elementlar,

 4. rus-baynalminal leksika


100. Kelishiklar o’zbek shevalarida nechta?

 1. ba’zilarida 6 ta, ba’zilarida 3 ta

 2. *ba’zilarida 6 ta, ba’zilarida 5 yoki 4 ta

 3. ba’zilarida 8 ta, ba’zilarida 9 ta

 4. o’zbek shevalarida kelishiklar qo’llanmagan

Download 32.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling