Toshkent-2012 O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 2.8 Kb.
Pdf ko'rish
bet27/27
Sana13.02.2017
Hajmi2.8 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. «Èíôåêöèîííûå áîëåçíè». Ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà äëÿ ñòóäåíòîâ
ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòîâ. Øóâàëîâà Å.Ï. Ìîñêâà — 1999ã.
2.  «Èíôåêöèîííûå  áîëåçíè  è  ýïèäåìèîëîãèÿ».  Ó÷åáíàÿ
ëèòåðàòóðà äëÿ ñòóäåíòîâ ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòîâ. Â.È.Ïîêðîâñêèé
è äð. Ìîñêâà-2003 ã.
3. «Yuqumli kasalliklar». Tibbiyot oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv
qo‘llanma. Madjidov V.M. — Toshkent — 1995-y.
4. «Èíôåêöèîííûå áîëåçíè ó äåòåé». Ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà äëÿ
ñòóäåíòîâ ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòîâ. Íèñååâè÷ Í.È., Ó÷àéêèí Â.Ô.
Ìîñêâà — 1985ã.
5.  Èíòåðíåò  ìàúëóìîòëàðè  ³óéèäàãè  ñàéòëàðäàí  îëèíàäè:
www.infectology.ru/.èììóíîëîãèÿ, www.rmj.ru, www.rmj/infectology/
2005/.ru
6. «Èíôåêöèîííûå áîëåçíè ñ ýêçàíòåìàìè». Ìîíîãðàôèÿ. Èâàíîâ
À.È. — Ë. — 1970.
7. «Ãåìîððàãè÷åñêèå ëèõîðàäêè». Ìîíîãðàôèÿ. Ñîìîâ Ã.Ï. — Ì. —
1981.
8. «Äåòñêèå èíôåêöèîííûå áîëåçíè ó âçðîñëûõ». Ìîíîãðàôèÿ.
Ïîñòîâèò Â.À. — Ë. — 1982.
9.  «Ðóêîâîäñòâî  ïî  êèøå÷íûì  èíôåêöèÿì».  Ìîíîãðàôèÿ.
È.Ê.Ìóñàáàåâ. — Ò. — 1982. 600 ñ.
10.  «Ðóêîâîäñòâî  ïî  âîçäóøíî-êàïåëüíûì  èíôåêöèÿì».
Ìîíîãðàôèÿ. È.Ê.Ìóñàáàåâ. — Ò. — 1985.
11. «Ìåíèíãîêîêêîâàÿ èíôåêöèÿ». Ìîíîãðàôèÿ. Õîäæàåâ Ø.Õ.,
Ñîêîëîâà È.À. — Ò. — 1986.
12. «Ðóêîâîäñòâî ïî çîîíîçàì è ðèêêåòñèîçàì». Ìîíîãðàôèÿ.
È.Ê.Ìóñàáàåâ. — Ò. — 1986.
13. «Ýïèäåìè÷åñêèé ïàðîòèò». Ìîíîãðàôèÿ. Êàçàíöåâ À.Ï. — Ì.
— 1988.
14. «Ðîòîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ». Ìîíîãðàôèÿ. Áóêðèíñêàÿ À.Ã.,
Ãðà÷åâà Í.Ì. — Ì. — 1989.
15. «Áîòóëèçì». Ìîíîãðàôèÿ. Ïîä ðåä. Øóáû Ã.Ì., Ñàðàòîâ —
1991.
16. «Ñàëüìîíåëëåç». Ìîíîãðàôèÿ. Ïàê Ñ.Ã., Òóðüÿíîâ Ì.Þ.,
Ïàëüöåâ Ì.À. — Ì. — 1989.

302
17. «Âèðóñíûå ãåïàòèòû». Ìîíîãðàôèÿ. Áëþãåð À.Ô. — Ðèãà —
1990.
18.  «Íåîòëîæíûå  ñîñòîÿíèÿ  ó  èíôåêöèîííûõ  áîëüíûõ».
Ìîíîãðàôèÿ. Ñîðèíñîí Ñ.Í.  — Ë. — 1990.
19. «Áðþøíîé òèô è ïàðàòèôû À è Â». Ìîíîãðàôèÿ. Ìàäæèäîâ
Â.Ì., Øàèíñêèé È.È. — Ò. — 1991.
20. «Ðóêîâîäñòâî  ïî èíôåêöèîííûì áîëåçíÿì». Ìîíîãðàôèÿ.
Ëîáçèí Þ.Â. — Ñ-Ïòá. — 2000ã.
21. «Èíôåêöèîííûå áîëåçíè». Ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà äëÿ ñòóäåíòîâ
ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòîâ. Àòëàñ. Ð. Ýìîíä — Ì. — 1998ã.
22. Äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé. —
Á.Ï.Áîãîìîëîâ. — Ìîñêâà, 2000 ã.
23. Ðóêîâîäñòâî ïî èíôåêöèîííûì áîëåçíÿì — Þ.Â.Ëîáçèí -
Ñ-Ïåòåðáóðã. 2000 ã.
24. Èíôåêöèîííûå áîëåçíè- À.Ã. Ðàõìàíîâà. È äð. — Ñ-Ïåòåðáóðã.
2001 ã.
25. «Èíôåêöèîííûå áîëåçíè è ýïèäåìèîëîãèÿ». Ó÷åáíèê äëÿ
ÂÓÇîâ. Â.È.Ïîêðîâñêèé è äð. — Ì. - 2003 ã
26. Ìåäèöèíñêàÿ ïàðàçèòîëîãèÿ- Ð.Õ. ßôàåâà - Ñ-Ïåòåðáóðã. 2003 ã.
27. «Êîðü». Äàìèíîâ Ò.À., Òàäæèåâà Í.Ó. Òàøêåíò-2005.
28. Ïàðàçèòàðíûå áîëåçíè ÷åëîâåêà — Â.Ï.Ñåðãèåâà è äð.- Ñ-
Ïåòåðáóðã. 2006 ã.
29. Èíôåêöèîííûå áîëåçíè â äåÿòåëüíîñòè âðà÷à îáùåé ïðàêòèêè.
— Òàøêåíò-2007 ã.
30. Äèàãíîñòè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê èíôåêöèîíèñòà.- Ìîñêâà —
2007 ã.
31. Äåòñêèå èíôåêöèîííûå áîëåçíè - Òàøêåíò-2007 ã.
32. Èíôåêöèîííûå áîëåçíè è Ýïèäåìèîëîãèÿ- Â.È.Ïîêðîâñêèé-
Ì.: ÃÝÎÒÀÐ-Ìåäèà-2008 ã.
33. CECIL Textbook Of Medicine/ Paul B. Beeson, Walsh McDermott,
James B. Wyngaarden, 1997, Philadelphia, USA
34. Textbook Of Pediatrics/ Victor C. Vaughan, III, R. James McKay,
Waldo E. Nelson, 1995, Philadelphia, USA
35.  Èíòåðíåò  ìàúëóìîòëàðè  ³óéèäàãè  ñàéòëàðäàí  îëèíàäè:
www.medlinks.ru;  www.apteka.uz;  www.med-site.narod.ru//htm;
www.speclit.med-lib.ru/inf/index;  www.infectious  disease  news.com;
www.medicina.org.ua/dek; www.speclit.spb.ru

303
MUNDA RIJA
Shartli  qisqartmalar.............................................................................3
Muqaddima........................................................................................4
I. Umumiy qism. yuqumli kasallik haqida tushuncha
va uning kelib chiqish tarixi.................................................................5
II. Tropik  tibbiyot..............................................................................38
III. Protozoy va parazitar kasalliklar bezgak (malyariya, malaria)..........60
IV.  Ichak sistodozlari........................................................................208
Yuqumli kasalliklar fanida qo‘llaniladigan pedagogik interaktiv
o‘yinlardan  na’munalar....................................................................268
Talabalar  bilimini  mustahkamlash  uchunvaziyatli  masalalardan
na’munalar......................................................................................284
Yukumli kasalliklar fanidan 3-darajali testlardan na’munalar..............289
Foydalanilgan adabiyotlar..................................................................301

YUQUMLI KASALLIKLAR
Muborak Djalilovna AHMEDOVA
Xabibulla  Abduqodirovich  ABDUQODIROV
Mavluda Turoqjonovna KARIMOVA
Dono  Bahodirovna MIRZAJONOVA
Muharrir X. Po‘latxo‘jayev
Badiiy muharrir Sh. Odilov
Texnik muharrir Õ. Xamidullayev
Musahhih B. Tuyoqov
Toshkent — «Noshir» — 2012
Nashriyot litsenziyasi AI ¹ 200, 28.08.2011 y.
Bosishga ruxsat etildi  20.08.2012 y. Bichimi 6084 
1
/
16
.
 «Times TAD» garniturasi. Ofset qog‘ozi. Ofset usulida chop etildi.
Hajmi 19,0 b.t. Adadi  500  nusxa. Buyurtma ¹ 50.
«NOSHIR»  nashriyoti,  Òoshkent  sh.,  Langar  ko‘ch.,  78.
«NOSHIR» O‘zbekiston-Germaniya qo‘shma korxonasi bosmaxonasida
chop  etildi,  Òoshkent  sh.,  Langar  ko‘ch.,  78.
ÓÄÊ: 616-002.8
ÊÁÊ  55.14
Oliy  o‘quv  yurtlari  uchun  darslik

Katalog: uum2 -> yuqumli-kasalliklar
yuqumli-kasalliklar -> Infeksionreaktiv vaskulit yuzaga keladi
uum2 -> Kafedra: jamoat salomatligi,sohliqni saqlashni
yuqumli-kasalliklar -> Bo’g’ma – havo-tomchi mexanizmi orqali yuqadigan o’tkir yuqumli kasallik bo’lib, infeksiya inson organizmiga tushgan joyda
yuqumli-kasalliklar -> Meningokokk infeksiyasining qo’zg’atuvchisi – Gr (+) diplokokk Neisseria meningitis bo’lib, Neisseria avlodiga, Neisserisasea oilasiga mansub
yuqumli-kasalliklar -> Gripp – yuqori nafas yo’llarining kataral yallig’lanishi va spesifik intoksikatsiya simptomlari bilan kechuvchi o’tkir yuqumli kasallikdir
yuqumli-kasalliklar -> Reja: Kirish – 5 min. Tarixi – 5 min. Etiologiya va epidemiologiya – 10 min. Patogenez va patanatomiya – 10 min. Klinika – 30 min. Diagnostika – 8 min. Davolash – 10 min. Profilaktika – 7 min. Yakuni – 5 min

Download 2.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling