Transkripsiya jarayoni haqidagi to‘g‘ri fikrni aniqlang


Download 76.94 Kb.
Sana04.09.2020
Hajmi76.94 Kb.
#128415
Bog'liq
BIOLOGIYA.docx 1
ТошДАУ Андижон филиали Заковат низоми, Xalq so'zi gazetasi-218-2019-10-22 (2), Xalq so'zi gazetasi-218-2019-10-22 (2), Молия бозори тест, Молия бозори тест, Funksiya, АКТ 2-маъруза, xalqaali, Aniq integral, 3-mavzu. Diskret tasodifiy miqdorlar, 4-Amaliy. ishlab chiqarish funksiyalari, 8-amaliy.Iqtisodiy matematik model turlari, 14-amaliy tenglamalar sistemasini iteratsiya usulida yechish, fazoda yugri chiziq va tekislik

BIOLOGIYA

 1. Transkripsiya jarayoni haqidagi to‘g‘ri fikrni aniqlang.

A)Energetik almashinuv reaksiyasi hisoblanadi va ATF energiyasi sarflanadi.

B)Timin dezoksiribonukleotidlariga adenin ribonukleotidlarining komplementarligi asosida ro(y beradi.

 1. Uratsil ribonukleotidlarining a denin ribonukleotidlariga komplementarligi asosida ro‘y beradi.

 2. Oq po‘panak hujayrasida bu jarayon faqat sitoplazmada sodir bo‘ladi.

 1. Endoplazmatik to‘r uchun xos xususiyatlarni aniqlang.

1) hujayraning umumiy ichki aylanma tizimi; 2) kanallari orqali moddalar tashiladi; 3) anorganik moddalardan birlamchi uglevodni sintezlaydi; 4) sisternalar tizimi, vakuolalar va kichik pufakchalardan iborat; 5) lizosomalami hosil qiladi; 6) o‘simlik va hayvon hujayrasiga xos; 7) simbioz gipotezasiga ko‘ra yadro membranasidan paydo bo‘lgan A) 2, 3, 5 В) 1, 4, 6 C) 3, 4, 7 D) 2, 6, 7

 1. Mioglobin oqsili tarkibida 154 ta peptid bog‘ bo'lsa, tegishli genning uzunligini (nm) toping. (2 ta nukleotid orasidagi masofa 0,34 nm ga teng.)

A) 17,5 B) 158,1 C) 455,9 D) 52,7

 1. Eukariot va prokariot organizmlar uchun umumiy bo'lgan xususiyatlari to‘g‘ri ko'rsatilgan javobni aniqlang.

1) DNK nukleotidlari turlari; 2) anaerob nafas olishi;

3) plazmatik membrananing tuzilishi; 4) genetik kod; 1. mitoz jarayoni; 6) gametogenez jarayoni; 7) xemosintez jarayoni; 8) fotosintez jarayonining xloroplastlarda o‘tishi

 1. 1, 3, 6, 8 B) 1, 3, 4, 8 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 5,6, 7

 1. Shumg‘iya hujayrasida sodir bo‘ladigan mitoz jarayonming profaza va metafaza bosqichlari uchun umumiy holatlarni aniqlang.

 1. xromosomalar mikroskopda aniq ko‘rinadi; xromosomalar orasidagi masofa bir xil

 2. xromosomalarning kaltalashib yo‘g(onlashuvi; xromatidlar yelkalarining bir-biridan itarilishi

 3. yadro qobig‘ining parchalanishi; xromosomalar orasidagi masofa bir xil

 4. axromatin ipchalar mavjud; xromatidlar birlamchi belbog‘ bilan birikkan

 1. Mitozning profazasida 8 ta xromosomaga ega hujayralarni aniqlang.

1) drozofila zigotasi; 2) tog‘olchaning mikrosporasi;

3) olchaning murtak hujayralari; 4) drozofila ichak epiteliysi hujayralari; 5) olcha arxeosporasi; 6) tog'olcha o‘sish konusining hujayralari A) 1, 2 B) 4, 5 C) 2, 3 D) 3,6 1. Yoz oylarida organizm ko‘p terlash natijasida ko‘p suyuqlik yo‘qotishi uning ichki muhiti kimyoviy tarkibining o'zgarishiga sabab bo‘ladi. Bu о‘zgaruvchanlikning qaysi turiga misol bo'ladi?

A) genotipik — rekombinativ B) fenotipik — ontogenetik

 1. genotipik — ontogenetik D) fenotipik — modiGkatsion

 1. Reduplikatsiya (I); duplikatsiya (II) va denaturatsiya (III) uchun mos keluvchi ta’riflarni juftlang.

 1. oqsillarning tabiiy holatini yo'qotishi; b) DNKning ikki hissa ortisbi; c) xromosoma ayrim qismlarining ortishi; d) xromosoma o'rta qismining ajralishi

 1. I-c; П-b; III-d B) I-b; II-c; III-a C) I-с; Il-d; III-b

 1. I-d; II-c; III-a

 1. Barglari novdada qarama-qarshi joylashgan ko‘p ylllik olsimliklarni aniqlang.

 1. atirgul, oqquray, kiyiko‘t B) ligustrum, kiyiko‘t, rayhon

 1. nastarin, ligustrum, kiyiko‘t D) rayhon, yalpiz, kiyiko‘t

 1. Achitqilarda spirtli achish jarayonida parchalangan (a) va hosil bo'lgan (b) moddalarni aniqlang.

1) etil spirt; 2) glyukoza; 3) CO2 ; 4) AMF; 5) atsetat kislota;

 1. fosfat kislota; 7) kraxmal; 8) ATF

A) a-7; b-5, 6, 8 B) a-2, 8; b-1, 3, 4 C) a-7; b-1, 3, 6

 1. a-2; b-1, 3, 8

 1. Dala qirqbo‘g!imida gametofiti (a) va sporofiti (b) nimadan rivojlanadi?

 1. a - murtakdan; b - sporadan

 2. a - anteridiydan; b - arxegoniydan

 3. a - zigotadan; b - sporadan

 4. a - sporadan; b - zigotadan

 1. Ko‘sak mevaga ega bo‘lgan murakkab gulqo!rg‘onli o‘simliklarni aniqlang.

1) oqquray; 2) chuchmoma; 3) boychechak; 4) lola;

 1. bangidevona; 6) g‘oza

A) 5, 6 В) 2,3 С) 1, 5, 6 D) 2, 3, 4

 1. Ko‘k terak qaysi bo’limga (a), keyreuk qaysi sinfga (b) va g'umay qaysi turkumga (c) mansub?

 1. a - magnoliyatoifalar; b — lolasimonlar; с — g‘umay

 2. a ~ lolasimonlar; b — magnoliyasimonlar; с — akatsiya

 3. a — gulli o‘simliklar; b — ikki urug‘pallalilar; с — jo‘xori

 4. a — ikki urug‘pallalilar; b — lolasimonlar; с — burchoq

 1. Qaysi javobda voyaga yetish davrida tana tuziiishi va hayot kechirish tarzida katta o‘zgarish sodir bo'lmaydigan umurtqasizlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) chlgirtka; 2) ninachi; 3) triton; 4) qandala; 5) suvarak;

 1. kuya; 7) baqa

A) 2, 5, 6 B) 1, 4, 5 C) 2, 3, 4, 7 D) 1, 2, 5, 6

 1. Quyidagi qaysi organizmlar sovuqqonli hisoblanladi?

 1. gambuziya; 2) povituxa; 3) ko‘lbuqa; 4) bog‘ moyqurti; 5) kvaksha; 6) kabarga; 7) semga; 8) qizilto'sh; 9) sarisor; 10) sargan

A) 3, 4, 6, 8, 9 B) 1, 4, 6, 7, 9 C) 2} 3> 5, 8, 10

 1. 1, 2, 5, 7, 10

 1. Yuragi va oshqozoni to'rt kamerali hayvon zotlarini aniqlang. 1) Nyugempshir; 2) Yakobin; 3) Bushuyev; 4) Muflon;

5) Simmental; 6) Vladimir; 7) Xolmogor; 8) Shortgorn;

9) Axaltaka; 10) Qozog'iston oqboshiA) 2, 5, 6, 8, 9 B) 3, 5, 7, 8, 10 С) 1, 3, 4, 5, 7

 1. 2, 3, 5, 7, 9

 1. Lekgorn zoti — ...

A) o'rdak zoti B) ko‘k qoya кар tanning a vlodi

 1. tuxurn yo‘nalishidagi tovuq zoti

 1. ajdodi kulrang g‘oz hisoblanadi

 1. Qaysi javobda gullari qiyshiq, barglari murakkab o'simliklar to'g'ri ko'rsatilgan?

1) o‘tloq sebargasi; 2) na’matak; 3) yeryong‘oq; 4) beda;

 1. burchoq; 6) partenotsissus; 7) yantoq

A) 1, 3, 4, 5 В) 1, 3, 6, 7 C) 2, 4, 5, 6 D) 2, 3, 4, 7

 1. Katta yoshli erkak o‘zini yomon his etayotgani va qadam bosishda oyog'ini yaxshi ko'tara olmayotganidan shikoyat qilib shifokorga murojaat qildi. Tekshirish natijalari unda nerv sistemasidagi o‘zgarish sodir bo'lgani, nerv tolalari falajlanishi tufayli terida sezuvchanlik deyarli yo‘qolganini ko‘rsatdi. Shifokor unga qanday tashxis qo‘ydi?

A) avitaminoz B\ B) gipovitaminoz С С) avitaminoz A

 1. gipovitaminoz D

 1. Qaysi javobda taloqning funksiyalari to‘g‘ri ko'rsatilgan?

1) immunitet hosil qilishda ishtirok etadi; 2) qon deposi hisoblanadi; 3) limfotsit ishlab chiqaradi; 4) eritrotsit ishlab chiqaradi; 5) gemoglobin hosil qiladi; 6) eritrotsitlarning parchalanishi sodir bo‘ladi; 7) leykotsitlarning parchalanishi sodir bo‘ladi; 8) trombotsit hosil qiladi

A) 2, 3, 5, 7, 8 B) 1, 3, 4, 5, 6 С) 1, 2, 3, 4, 8

 1. 1, 2, 3, 6, 7

 1. Qaysi kasallikning og‘ir ko‘rinishlarida bemorning tanasi shishadi, aqliy faoliyat zaiflashib, esda saqlash, o'zlashtirish qobiliyati pasayadi?

A) gipotireoz B) tireotoksikoz C) gipovitaminoz B\

 1. bazedov kasalligida

 1. Uzunchoq miya haqidagi tog'ri ma’lumotlarni aniqlang.

 1. uzunchoq miyada joylashgan nafas olish markazidan orqa miyaning bo‘yin va ko‘krak segmentiga impuls boradi;

 2. uzunchoq miya ovqat hazm qilish markazi hisoblanadi;

 3. uzunchoq miyadan chiqqan adashgan nerv ko‘z qorachig'ini kengaytiradi; 4) uzunchoq miya motoneyronlarning oliy nerv markazi hisoblanadi;

 1. uzunchoq miyadan so'lak bezlari faoliyatini kuchaytiruvchi nerv chiqadi

 1. 4, 5 В) 1,5 С) 2, 3 D) 3,4

 1. Quyidagi fikrlarning qaysi birida xatolikka yo‘l qo'yUgan?

 1. populyatsiya - evolyutsiyaning boshlang'ich birligi;

 2. populyatsiya to‘lqinlari evolyutsiyaning boshlang‘ich omili; 3) evolyutsiya konvergent xarakterga ega;

 1. populyatsiya organizmlari sonining keskin kamayishi genlar dreyfi deyiladi; 5) simpatrik yo'nalishda tur paydo bo'lishi geografik alohidalanish natijasi hisoblanadi; 6) tur areali doirasida aneuploid turlaming paydo bo4lishi - allopatrik tur paydo bo‘lishi natijasidir.

A) 1, 2, 3 B) 4, 5, 6 C) 2, 4, 5 D) 3, 4, 6

 1. Xususiy, juz’iy moslanishlar bilan aloqador, organizmlar tuzilishi darajasini, hayot faoliyatini ajdodlarga nisbatan yuqoriga ko'tarmaydigan o‘zgarishlar evolyutsion jarayonning qaysi yo‘nalishiga va qaysi holatiga misol bo‘ladi?

1) biologik progress; 2) biologik regress;

a) aromorfoz; b) idioadaptatsiya; c) umumiy degeneratsiyaA) 2 - a B) 2 - С С) 1 - a D) 1 ~ b

 1. Qayin odimchisi (a) va tovusko'z (b) qanotlari qaysi a‘zodan hosil bo'lgan va ular o'zaro qanday a'zolar (c) hisoblanadi? 1) ko'krak bo‘limining orqa qismidan; 2) qorin bo'limining orqa qismidan; 3) oldingi oyoqlarning o'zgarishidan; 4) orqa oyoqlarning o‘zgarishidan; 5) gomologik; 6) analogik

A) a - 1, b - 1, с - 5 В) a - 1, b - 3, с ~ 6

 1. a - 3, b - 3, с ~ 5 D) a - 2, b - 4, с - 6

 1. Qaysi javobaa oziq zanjiri to'g'ri ko'rsatilgan?

 1. o‘sim?ik - ari - arixo'r qush - tuvaloq - kaltakesak

 2. o‘simHk- erkak chivin - qurbaqa - ilon - tipratikan - tulki

 3. o‘simIik - chigirtka - quyon - kaltakesak - lochin

 4. zooplankton - fitoplankton - cho‘rtan - zog‘ora baliq - tyulen

 1. Ma’lum iRNK tarkibidagi nukleotidlarning 40%ini Adeninli, 30%ini Guaninli nukleotidlar tashkil qiladi. Sitozinli va - Uratsilli nukleotidlar miqdori teng bo'lsa, shu iRNK asosida teskari transkripsiyalangan DNK fragmentidagi Timinli nukleotidlar necha foizni tashkil etadi?

A) 55 B) 15 C) 27,5 D) 22,5

 1. Ma’lum bir DNK molekulasi 200 ta nukleotiddan iborat, undagi vodorod bogUari soni shu DNK molekulasidagi A nukleotidlari sonidan 5 marta ko‘p bo'lsa, DNK tarkibidagi vodorod bog'lar sonini toping.

A) 150 B) 200 С) 100 D) 250

 1. Makkajo'xori donining silliqligi burishganligi ustidan, rangli bo'lishi rangsizligi ustidan dominantlik qiladi. Bu genlar o'zaro birikkan holda irsiylanadi. Agar tahliliy chatishtirish natijasida 6200 ta o‘simlik olingan bo'lsa, ulardan nechtasi ota-ona formalarga o‘xshashligini aniqlang. (Krossingover 8%ga teng.)

A) 496 B) 248 C) 2852 D) 5704

 1. Malum bir navli piyoz o'simligida piyozboshning qizil rangi sariq rangga nisbatan ustunlik qiladi, lekin ikkinchi juft noallel genning retsessiv alleli rang ta’sirini bo‘g‘ib, oq rangni yuzaga chiqaradi. Qizil va sariq piyozboshli o'simliklar chatishtirilganda sariq, oq va qizil piyozboshli o'simliklar hosil bo'lgani ma’lum bo'lsa, avlodning necha foizi oq piyozboshga ega bo‘ladi?

A) 25% B) 12,5% C) 37,5% D) 50%

Download 76.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling