Tuzning molar massasini (g/mol) toping


Download 335.72 Kb.
Pdf ko'rish
Sana16.05.2020
Hajmi335.72 Kb.

Kimyo                                                   Sardor Voxidov                                              1945493 

 

                       Kimyo  1. Tarkibi alangani sariq rangga bo‘yaydigan 

aktiv metall kationidan va kumush ioni bilan 

sariq cho‘kma hosil qiladigan aniondan iborat 

tuzning molar massasini (g/mol) toping. 

A) 212         B) 310         C) 164      D) 149 

Yechim:  

Na

+

 ioni – alangani sariq rangga bo’yaydi.  PO

4

3- ioni Ag

+

 bilan sariq cho’kma hosil qiladi.  Na

3

PO4

 = 23*3+95=164  

------------------------------------------------------------- 

2. Mis (I)-oksid va mis (I)-sulfidlar aralashmasi 

o‘zaro ta’sirlashganda tarkibida 0,8 mol Cu va 3,2 

g S atomlari tutgan qattiq qoldiq olindi. 

Reaksiyada ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) 

aniqlang. 

A) 3,36         B) 1,12         C) 2,24       D) 4,48 

Yechim: 


 

Cu

2S  

2m----32g (S) 

x-----3.2g  

x=0.2m (Cu) 

0.8-0.2=0.6mol mis metall hosil bo’lgan.   

2Cu


2

O + Cu


2

S = 6Cu + SO

2

 

                             6m----22,4l                             0.6m----x=2,24l  

------------------------------------------------------------- 

3. Kaliy permanganatning neytral eritmasi orqali 

eten va propen aralashmasi o‘tkazilganda 1,74 g 

cho‘kma olindi. Hosil bo‘lgan spirtlar toza holda 

ajratib olindi va 1,15 g Na bilan ishlandi. 

Reaksiyada ajralgan vodorod hajmini (l, n.sh.) 

aniqlang. A) 0,56        B) 0,672         C) 0,112         D) 0,336 

Yechim: Tarkibi umuman axamiyatsiz.  

Ekvivelentdan ishlaymiz.  

2Na  


→H

2

  46g----22,4l 

1,15g----x=0,56l  

------------------------------------------------------------- 

4. 2,3,3-trimetil-2-xlorbutanga natriy 

gidroksidning spirtdagi eritmasi bilan 

ta’sirlashishidan olingan mahsulotga dastlab  

vodorod bromid, so‘ngra natriy metali ta’sir 

ettirildi. Oxirgi moddaning nomini aniqlang.  

A)2,2,3,3-tetrametilgeksan 

B)2,2,3,3,5,5-geksametilgeksan 

C)2,3,3-trimetilbuten-1 

D)2,2,3,3,4,4,5,5-oktametilgeksan 

------------------------------------------------------------- 

5. X

-2

, Y +3,

 Z

0 zarrachalari ikkitadan elektron 

chiqarsa, qanday zarracha holiga o‘tadi? 

A) -4; +5; +2          B) 0; +5; +2  

C) 0; +1; -2           D) -4; +1; -2 

------------------------------------------------------------ 

6. Qaysi zarrachalar tarkibidagi elektronlar farqi 

2 ga teng? 

A) Sva Cl

-

              B) Ca

+2 

va Cl


+5

 

C) N-3

 va P


-3

            D) Al

+3

 va N


3-

 

Yechim: xar bir variantni tekshirib ko’rasiz.  ------------------------------------------------------------- 

7. Quyidagi o‘zgarishlar asosida uglerod  tutgan X 

va kremniy tutgan Y moddalarning molar 

massalari (g/mol) yig‘indisini toping. 

1mol K

2  𝐶𝑂2  

→   .  .  .

  𝐶𝑂2/𝐻2𝑂  

→        𝑋 

  𝑆𝑖𝑂2 (1𝑚𝑜𝑙)𝑡 

→          .  .  .

  𝐻𝐶𝑙  

→   .  .  .   𝐵𝑎(𝑂𝐻)2(1𝑚𝑜𝑙)𝑡  

→              𝑌  

A) 270            B) 313           C) 194          D) 260 

Yechim: K

2

O + CO


2

 = K


2

CO

3     K

2

CO3

 + CO


2

 +H


2

O = 2KHCO

3

 -------X KHCO

3

 +SiO2

  = K


2

SiO


3

 + CO


2

 + H


2

O  


K

2

SiO3

 +2HCl = 2KCl + SiO

2

 +H


2

O   


Ba(OH)

2

 + SiO2

 = BaSiO


3

 +H


2

O  


X= KHCO

=  100g/mol Y= BaSiO

3

 =  213g/mol 100+213=313 

------------------------------------------------------------- 

8. Qizdirilgan mis (II)-oksidi ustidan 44,8 l (n.sh.) 

ammiak gazi o‘tkazildi. Olingan gazlar 

aralashmasi (n.sh.) HCl eritmasidan o‘tkazilganda 

5,6 l (n.sh.) gaz kislota eritmasiga yutilmay qoldi. 

Ammiakning qancha qismi CuO bilan 

ta’sirlashgan? A) 1/4         B) 2/3         C) 1/3         D) ¾ 

Yechim: N

= 5,6/22,4=0.25m    NH

3

 = 44,8l /22,4=2m   3CuO+2NH

= 3Cu + N2

 + 3H


2

O  


             2m-----------1m 

      0,5m= x------------0,25m 

0.5/2=1/4  

------------------------------------------------------------- 

9. Poliizopren molekular massasi 13600 ga teng 

bo‘lsa, polimer tarkibida necha dona gibrid 

orbitallar mavjudligini aniqlang. 

A) 7200       B) 4500       C) 3600      D) 5400 

Yechim:  

(C

5H

8

)n

= 68n=13600 

                    n=200  

4*3+3*2=18ta gibrid orbital.  

18 

∙ 200= 3600ta orbital.  ------------------------------------------------------------- 

10. Quyidagi o‘zgarishlar asosida hosil bo‘lgan X 

va Y organik moddalarning molar massalari 

(g/mol) yig‘indisini toping.  

Siklogeksan

𝑡,𝑝,𝑘𝑎𝑡−3𝐻2

→         𝐴  (1𝑚𝑜𝑙)

(1𝑚𝑜𝑙)𝐻𝑁𝑂3

𝐻2𝑆𝑂4

    


→          𝑋 

     3𝑍𝑛+6𝐻𝐶𝑙     

→           


Kimyo                                                   Sardor Voxidov                                              1945493 

. . .


 

    𝐻𝐵𝑟      

→     .  .  .

    𝑁𝑎𝑂𝐻  

→      𝑌   

A) 224          B) 267         C) 297       D) 216 ------------------------------------------------------------- 

X= C


6

H

5NO

2

 = 123g  Y= C

6

H5

NH

2 = 93g  

123+93=216  

 

11.   


Mr(propin) 

Mr(butin) 

Mr(pentin) 

40 


X va Y ni hisoblang. (Ar(H) = 1; Ar(C) = 12) A) X - 70; Y - 82         B) X - 56; Y - 70 

C) X - 72; Y - 86         D) X - 54; Y – 68 

------------------------------------------------------------- 

12. CH


4

 1500 


o

C da qizdirilganda atsetilen hosil 

qiladi. Agar olingan gazlar aralashmasida hajm 

jihatdan 1/7 qismi atsetilen bo‘lsa, reaksiya 

unumini (%) toping. 

A) 40       B) 50           C) 75         D) 60 

Yechim:  

2CH= C2

H

2 +3H

2

   2m-------1m---3m  

 

Jami 7mol. -1m-3m=3mol CH4

  

 2m+3m= 5mol -------100%  

                   2m------x=40%  

------------------------------------------------------------- 

13. Quyidagilardan qaysi biri to‘yingan yog‘ 

kislota hisoblanadi? 

1) palmitin kislota; 2) olein kislota; 3) linol 

kislota; 4) stearin kilota 

A) 2, 4          B) 2, 3          C) 1, 4      D) 1, 3 

------------------------------------------------------------- 

14. 8,83 g ammoniy karbonat va natriy nitrat 

aralashmasi to‘liq parchalanganda 4,83 g qattiq 

qoldiq olindi. Dastlabki aralashmadagi azot 

atomlari sonini aniqlang. 

A) 0,34


∙N

A                 

     B) 0,18

∙N

A  

C) 0,13

NA

                D) 0,1

∙N

A

  Yechim: ikki noma’lum qiling.  

96x+170y=8,83   

          138y=4,83  

    Y=0.035m   x=0,03m 

0,03*2+0.035*2= 0.13m jami azot.  

------------------------------------------------------------- 

15.  Ma’lum hajmli alkanga o‘z hajmidan 5 marta 

ko‘p azot va kislorod aralashmasi  (Mo`r=29,6 

g/mol) qo‘shildi. Alkan va kislorod to‘liq 

reaksiyaga kirishgan bo‘lsa, alkanni aniqlang 

(barcha o‘lchashlar n.sh. da amalga oshirilgan). 

A) metan    B) etan    C) propan    D) butan 

Yechim:  

28            2,4-----------x=3m (azot)  

      29,6  

32            1,6--------x=2m (kislorod) 

                  4---------5m 

1,5n+0.5=2  

1,5n=1,5 

n=1  

16. n(O)=1,5 mol bo‘lgan KNO3

 va Cu(NO

3

)

2 

aralashmasida kaliy atomlari umumiy atomlarning 

1/8 qismini tashkil etadi. Ushbu aralashma to‘liq 

parchalanganda hosil bo‘lgan gazlar hajmini (l, 

n.sh.) hisoblang. 

A) 8,96        B) 6,72        C) 11,2         D) 4,48 

Yechim:  

Cu(NO

3

)2

  * xKNO


3

  

𝑥9 + 5𝑥

=

18

 

8x = 9+5x  X=3  

Cu(NO


3

)

2  * 3KNO

3

   6+9=15m (O)  

1m------3m----15m(O) 

0.1m---0.3m---1,5m 

2Cu(NO


3

)

2 = 2CuO + 4NO

2

 +O2

 

  2m-----------------------112l   0.1m---------------x=5,6l  

2KNO


3

 = 2KNO


2

 +O


2

  

2m-----------------22,4l 0.3m--------x=3,36l  

5,6l + 3,36l = 8,96l  

------------------------------------------------------------- 

17. Mis (II)-xlorid va temir (III)-xlorid eritmalari 

bo‘lgan elektrolizorlar ketma-ket tok manbaiga 

ulangan. Anodda jami 1,8 mol xlor ajralib 

chiqqan bo‘lsa, birinchi idish katodida necha 

gramm mis ajralgan? 

A) 38,4         B) 14,4       C) 28,8       D) 57,6 

Yechim:  

Tok bir xil o’tishi kerak.  

CuCl


2

 = Cu + Cl

2

  

1m-------64g----1m----2F  3m-------192g---3m----6F  

2FeCl


3

 = 2Fe+ 3Cl

2

  

2m-------112g----3m----6F    Cu -----Fe ------Cl

-----tok   192g----112g----6m-----6F  

x--------------------1,8m 

x=57,6g  

------------------------------------------------------------- 

18. Geliy bilan qaysi gaz teng massada 

aralashtirilsa, molar massa 7,0 g/mol bo‘ladi? A) azot     B) metan     C) fosfin     D) kislorod 

Yechim:  

7g------3,5g-------3,5g  

3,5g/4=0,875m He   , 1m-0.875m=0.125m  

0.125m-----3,5g  


Kimyo                                                   Sardor Voxidov                                              1945493 

  1m--------x=28g/mol  

------------------------------------------------------------- 

19. C


6

H

5CH

2

CH3

 + KMnO


4

 + H


2

SO 

 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasini tugallang hamda chap tomondagi koeffitsiyentlar 

yig‘indisini aniqlang. 

A) 56          B) 35        C) 84        D) 50 

Yechim: 


5C

6

H5

-C

nH

2n+1


+(6n)KMnO

4

+(9n)H2

SO

4 = 

5C

6H

5

COOH+5(n-1)CO+(6n)MnSO

4 +

(3n)K


2

SO

4 

+(14n)H


2

O  


(15n+5)+(28n)=43n+5  –jami koefetsentlar 

yig’indisi.  

15n+5= chap tomon  

15*2+5=35  

------------------------------------------------------------- 

20. Quyidagi moddalarni bog‘ energiyasi ortish 

tartibida joylashtiring. 

1) HCl; 2) HF; 3) HI; 4) HBr 

A) 4, 3, 1, 2              B) 2, 1, 4, 3  

C) 3, 4, 1, 2              D) 2, 1, 3, 4 

------------------------------------------------------------- 

21. 

254


102

𝑁𝑜 → x ɑ + y 

β + 238


96

𝐶𝑚  


yadro reaksiyasi asosida 6; 02 

∙ 10


19

 dona elektron 

hosil bo‘lgan bo‘lsa, yemirilgan nobeliy izotopi 

massasini (mg) hisoblang. 

A) 25,4     B) 12,7     C) 38,1    D) 6,35 

Yechim:  

2x-y=6  

4x=254-238=16 

X=4    y=2  

254mg---------12,04

∙10

20

 ta    x-------------------6,02 

∙10


19

 

     x=12,7mg  ------------------------------------------------------------- 

22. Zichligi 1,2 g/ml bo‘lgan 600 g eritmada 147 g 

ortofosfat kislota mavjud. Eritma 

konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang. (Zichlik 

nisbiy olingan) 

A) 3           B) 2          C) 5         D) 1 

600/1,2=500ml  

147/98=1,5m ---------500ml  

                  x----------1000ml  

                       x=3M 

------------------------------------------------------------- 

23. Quyidagi jadvaldan foydalanib, alkan 

Molekulasining massasi (m.a.b) toping. 

Alkan 

C-H 


C-C 

a+5 a-1 

 

A) 44       B) 58         C) 30        D)16 

C-C= n-1   

C-H= 2n+2 

2n+2=n+5  

    n=3  

24. 25 

o

C da tayyorlangan eritmaning pH qiymati pOH qiymatidan to‘rt birlikka ko‘p bo‘lsa, 

quyidagi fikrlardan qaysilari to‘g‘ri? 

a) [H

+

] = 1 ∙ 10

-5

b) [OH-

] = 1 

 10-5c) fenolftalein to‘q qizil ranga kiradi; d) metil 

zarg‘aldog‘i pushti ranga kiradi; e) pH < 7; 

f) [OH

-

] > [H

+

A) b, d, f     B) a, c, e    C) b, c, f     D) a, d, e 

Yechim: pH-pOH=4  

               pH+pOH=14 

               pH=9 pOH=5  

 

25. Qaysi birikma(lar)da fosfor III valentli hisoblanadi? 1) PCl

5

; 2) PCl3

; 3) P


4

; 4) P


2

O

5 

A) faqat 1     B) faqat 2      C) 2, 3     D) 1, 4 

 

26. Metan, etin va etandan iborat aralashmani gidrogenlash uchun sarflangan vodorod hajmi 

aralashma hajmiga teng. Xuddi shunday 

aralashmani yoqish uchun sarflangan kislorod 

hajmi aralashma hajmidan 2,55 marta ko‘p bo‘lsa, 

dastlabki gazlar aralashmasidagi 

𝜑(CH


4

) ni 


aniqlang. 

A) 0,3       B) 0,2        C) 0,25       D) 0,4 

Yechim:  

x+y+z=1mol  

    2y   =1 

2x+2,5y+3,5y=2,55  

y=0.5   x= 0.3 z=0.2  

------------------------------------------------------------- 

27. A


(g)

 + 3B


(g)

 = C


(g)

 + 2D


(g)

 reaksiyada A va B 

moddaning boshlang‘ich konsentratsiyalari mos 

ravishda 5 va 9 mol/l ga teng. 20 sekunddan 

so‘ng ularning konsentratsiyalari tenglashgan 

bo‘lsa, D moddaning hosil bo‘lish tezligini (mol/(l 

∙ sek)) hisoblang. 

A) 0,2           B) 0,1         C) 0,6          D) 1,2 

Yechim:  

A + 3B =  C + 2D  

5m-x=9-3x  

4=2x  

x=2  


D = 2x=4mol/l--------20s 

                x-----------1s 

                    x=0,2mol/l*sek 

28. 100 ml (p=1,006 g/ml) 2M li sulfat kislota 

suvli eritmasi necha gramm kaliy gidrid bilan 

to‘liqm reaksiyaga kirshadi? (Zichlik nisbiy 

olingan) 

A) 98           B) 196           C) 16          D) 32 

Yechim:  

100*1,006g/ml=1,006g  

1000ml-----2M  

100ml-----x=0.2m*98=19,6g  H

2

SO

4  

100,6g-19,6=81g H

2

O  


Kimyo                                                   Sardor Voxidov                                              1945493 

H

2SO

4

 + 2KH = K2

SO

4 +2H

2

   98g------80g 

  19,6g----x=16g  

KH+H

2

O = KOH + H2

  

40g---18g x------81g 

   x=180g  

180+16=196g jami.  

------------------------------------------------------------- 

29. H

2

 + Cl2

 = 2HCl sistemada muvozanat 

holatdagi moddalarning miqdorlari mos ravishda 2 

mol, 2 mol va 4 molga teng. Sistemaga qancha 

(mol) H2 qo‘shilsa, yangi muvozanat qaror 

topgandan keyin HCl ning miqdori 5 mol bo‘ladi? 

(V=2 litr, T=const.) 

A) 16/3            B) 7/3          C) 3/18         D) 8/3 

Yechim:  

5m-4m= 1mol HCl hosil bo’lishi kk.  

H

2

 + Cl2

 = 2HCl  

1------1m---2m 

0.5m—0.5m—1m  

[H

2

]=2+x-0,5=(1,5+x)/2=(0.75+0.5x)=y  [Cl

2

]=1,5/2=0.75  [HCl]=5/2=2.5  

𝐾𝑚 =


2

2

 1 ∗ 1

= 4 


𝐾𝑚 =

2.5


2

0.75  ∙ 𝑦

= 4 

6,25=3y 


y=25/12  

0.75+0.5x=25/12  

0.5x= 25/12-9/12=16/12=4/3  

   Y=8/3  

------------------------------------------------------------- 

30. 200 g 5%li natriy gidroksid eritmasi elektroliz 

qilinishi natijasida molyal konsentratsiyasi 2,5 

mol/kg bo‘lgan eritma hosil bo‘ldi. Elektroliz 

jarayoni uchun sarflangan faraday miqdorini 

aniqlang. 

A) 2,5           B) 5            C) 10          D) 7,5 

Yechim:  

200g*0.05=10g/40=0.25mol 

2.5mol----------1000g  

0.25m--------x=100g (H

2

O)  190g-100g=90g suv elektroliz bo’lgan.  

   2H


2

O = 2H


2

 +O


2

  

    36g------------4F       90g-----------x=10F  

 

Javoblar:   

Download 335.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling