1. Jamiyatning ishlab chiqarish kuchlari deganda nimani tushunasiz?


Download 30.34 Kb.
Sana08.01.2022
Hajmi30.34 Kb.
#244732
Bog'liq
Iqtisodiyot 3 naz sav


Savollar:

1. Jamiyatning ishlab chiqarish kuchlari deganda nimani tushunasiz?

2. Mehnat resurslari bilan inson resurslari o‘rtasidagi farq nimada?

3. Mehnat resurslarining quyi va yuqori chegaralarini aytib bering.

4. Iqtisodiy tizim tushunchasining mohiyatini ifodalang.

5. Bozor iqtisodiyoti mazmuni va asosiy belgilari nimalardan iborat?

6. Bozor mexanizmi va uning tarkibini izohlang.

7. Bozorni turkumlashda qanday mezonlar asos qilib olinadi? Ularni sanab

ko‘rsating.

Javoblar:

1. Ishlab chiqarish jarayonida odamlar tabiat bilan va o'zaro aloqada bo'lishadi. Ushbu ikki turdagi munosabatlar ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlari mavjudligida namoyon bo'ladigan har qanday ishlab chiqarishning ajralmas tomonlarini tashkil etadi. Ishlab chiqarish usuli ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarining ziddiyatli birligi sifatida tavsiflanadi. Ishlab chiqarish kuchlari ishlab chiqarish uslubining mazmunini, ishlab chiqarish munosabatlari esa uning shaklini tashkil etadi.

Ishlab chiqarish kuchlaribu kuchlar yordamida jamiyat tabiatga ta'sir qiladi va o'zgaradi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish kuchlari ijtimoiy shaxs rivojlanishining jihatlaridan biri sifatida tavsiflanishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchi kuchlar insonning tabiat bilan munosabatini, uning boyliklaridan shaxsiy va jamoat manfaatlari uchun ijodiy foydalanish qobiliyatini ifodalaydi. Ishlab chiqaruvchi kuchlar faqat ijtimoiy ishlab chiqarish doirasida mavjud va ishlaydi. Ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasi insonning tabiat qonunlarini bilish darajasida va ularni ishlab chiqarishda belgilangan maqsadlarga erishish uchun ishlatilishida namoyon bo'ladi.

Har bir ishlab chiqarish usuli ma'lum moddiy-texnik bazaga va shu asosga mos keladigan mehnat turiga asoslanadi. Tarixga uch turdagi mehnat ma'lum: qo'lda, mashinada va avtomatlashtirilgan. Tarixiy jihatdan jamiyatning ayrim turlari ham ushbu mehnat turlariga to'g'ri keladi: sanoatgacha, sanoat, postindustrial (axborot).

Ishlab chiqaruvchi kuchlarga kiradimehnat unumdorligi darajasini belgilaydigan barcha omillar: bularning barchasi mehnat jarayonining sub'ektiv (shaxsiy) va moddiy (moddiy) elementlari, shuningdek, moddiy ne'matlarni ishlab chiqarishda ularning o'zaro ta'siri. Bularga, birinchi navbatda, inson o'zining ish tajribasi, ma'lumot darajasi va malakasi, shuningdek mehnat vositalari va mehnat ob'ektlari bilan asosiy ishlab chiqaruvchi kuch sifatida kiradi. Ishlab chiqaruvchi kuchlar, shuningdek, fanni texnologik qo'llanilishida, mehnat taqsimoti, kooperatsiya, ixtisoslashuv orqali ishlab chiqarishni ijtimoiylashtirish, shuningdek, ulardan kelib chiqadigan ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishda o'z ichiga oladi. Tabiiy resurslar va tabiiy kuchlar inson mehnati tufayli ular ijtimoiy ishlab chiqarish elementlari bo'lgan taqdirdagina ishlab chiqaruvchi kuchlarga aylanadi.

Shunday qilib, ishlab chiqarish kuchlari ishlab chiqarish jarayonida o'ziga xos funktsiyani bajaradigan turli xil, o'zaro bog'liq va doimiy rivojlanib boruvchi elementlarning butun majmuasini qamrab oladi.

2. Mehnat resurslari - mamlakat aholisining mehnatga layoqatli yoshdagi qismi, iqtisodiy resurslarning tarkibiy unsuri; 16 yoshdan 55 yoshgacha boʻlgan ayollar, 60 yoshgacha boʻlgan erkaklar Mehnat resurslariga kiritiladi.

Kishilar yoshining ulgʻayishiga qarab Mehnat resurslariga dastlab qoʻshiladilar, soʻngra (yoshi oʻtgach) undan chiqadilar. Koʻpchilik mamlakatlarda, shu jumladan, Oʻzbekistonda 16—59 yoshdagilar Mehnat resurslariga kiritiladi. Mehnat resurslari oʻsishi aholining koʻpayishiga bogʻliq. Aholi tarkibida yoshlar qanchalik koʻp boʻlsa, Mehnat resurslari shunchalik tez oʻsadi. 20-asr oxiri —21-asr boshlarida Oʻzbekistonda Mehnat resurslari har yili 320—350 ming kishi atrofida koʻpay-ib bordi. Ularning asosiy qismini mehnat yoshiga qadam qoʻyganlar tashkil etadi.

Mehnat resurslari soni miqdoriy ifoda boʻlsa, mehnat yoshidagilarning bilim saviyasi, malakasi, kasbiy mahorati va ishbilarmonligi uning sifatini yaratadi. Taʼlimtarbiya, malakani oshirish, sogʻliqni taʼminlash, uni mustahkamlash uchun sarflar inson kapitaliga investitsiya boʻlib, Mehnat resurslari ni takroran yaratishga xizmat qiladi. Mehnat resurslari mehnat bozori orqali taqsimlanadi. Mehnat resurslari ban-dligi — mehnat yoshidagi kishilarning ish bilan taʼminlanishi, ularning tovar va xizmatlar yaratishda ishtirok etishi. Mehnat resurslari tarkibidagi ishlashga talabgor boʻla turib ish topa olmaganlar ishsizlar (qarang Ishsizlik) hisoblanadi (qarang Bandlik).

Inson Resurslari Boshqaruvi (Mutaxassisligi). Inson Manbalar: Ta'lim

Zamonaviy biznes xalqaro korporatsiyalar zavodlarida oddiy bir uzoq yo'l bosib o'tdi. Vaqt o'tishi bilan, u hajmini balki boshqarish yondashuv nafaqat o'zgarmoqda. birinchi o'rinda sifatida ishchilar paydo boshladi asosiy kapitalga. Inson resurslari boshqaruvi - bozor talabi, ta'lim, yangi trend javob. Ayniqsa, ko'plab yangi oliy o'quv yurtlari, lekin juda istiqbolli uchun.

Inson resurslarini boshqarish - talab va zarur bir ixtisos. Lekin bir necha yil oldin u qadar mashhur emas edi. kurslarini "tashkiloti boshqarish" mavzusida talabalar korxona resurslarini boshqarish uchun tayyorlandi. Albatta, bu aktivlar xodimlari ham kiritilgan. Ayni paytda, HR boshqarish asoslari qat'i nazar, uning hajmi, deyarli har qanday tashkilot ishlatiladi. barcha darajadagi menejerlar inson resurslari tashkilotga vakolatli yondashuv muhimligini va zarurligini tan olgan.

3. Kadrlarni tahlil qilishda ishchilar tarkibi, shuningdek kasbi, yoshi, ish haqi shakllari va tizimlari, smenalari va ish staji bo'yicha o'rganiladi.

Kadrlar tarkibi ta'lim darajasi bo'yicha (umumiy va maxsus) oliy ma'lumotli, to'liq bo'lmagan oliy ma'lumotli (o'qish muddatining yarmidan ko'pi), o'rta maxsus, o'rta umumiy, to'liq bo'lmagan o'rta, boshlang'ich shaxslarni ajratishni o'z ichiga oladi. Oliy va o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislarni joylashtirish to'g'risida ma'lumot jadvalini tuzish maqsadga muvofiqdir.

Kasblar, mutaxassisliklar bo'yicha sifatli ehtiyojlarni tahlil qilish bir vaqtning o'zida sifat ehtiyojlarining har bir mezoni uchun kadrlar sonini hisoblash bilan birga keladi. Kadrlarga bo'lgan umumiy talab individual sifat mezonlariga miqdoriy talablarni umumlashtirish orqali aniqlanadi.

Xodimlarning sifat tarkibini tahlil qilish kadrlarga miqdoriy va sifatiy ehtiyojlarni bashorat qilish va mavjud kadrlarni o'quv dasturini ishlab chiqish va kadrlar malakasini oshirish ehtiyojlariga muvofiqlashtirish choralarini belgilash uchun zarurdir.

Ishchilar tarkibini malaka bo'yicha tahlil qilish ish joylari va ishchilarning malakasi darajasining to'liq aniq muvofiqligini ta'minlash maqsadini ko'zlamaydi, chunki ish tabiati va ishchilar tarkibining doimiy o'zgarishi bilan bog'liq holda bunga erishish deyarli mumkin emas. Biroq, ish va ishchilar malakasi o'rtasida katta bo'shliqlarga yo'l qo'ymaslik uchun bunday tahlil vaqti-vaqti bilan o'tkazilishi kerak.

Mutaxassislar va menejerlar mehnatining sifat tarkibi va ishlatilishini tahlil qilishning yakuniy maqsadi ularning mehnatidan foydalanish samaradorligini oshirish, oliy va o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar nisbatini o'zgartirish, menejerlar va mutaxassislarning malakasini oshirish rejasini bajarish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

Mehnat resurslaridan foydalanishni tahlil qilishning asosiy vazifalari belgilangan vazifalarning bajarilishini eng aniq baholash va mehnat unumdorligi va ish haqi fondini tejamkor sarf qilish, ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish uchun zaxiralarni aniqlashdan iborat.

Shu munosabat bilan, mehnat resurslaridan foydalanishni tahlil qilishda ishchilar sonining belgilangan chegarasiga, belgilangan vazifalarni bajarish natijalariga va bitta ishchi va bitta xodim ishlab chiqaradigan mahsulotning o'sish sur'atlariga, ish vaqtidan foydalanishga, kunduzgi va smenada ishdan bo'shashgan vaqtning mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish hajmiga ta'sirini to'g'ri baholashga e'tibor berish kerak. ...

Shu maqsadda korxonani mehnat resurslari bilan ta'minlash, ulardan foydalanish samaradorligi, ishchi kuchi harakati, shuningdek mehnat unumdorligi darajasi va unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish uchun baho beriladi.

4. Iqtisodiy tizim - iqtisodiy mahsulotni i.ch., taqsimot, ayirboshlash va isteʼmol jarayonida paydo boʻladigan asosiy iqtisodiy munosa-batlarning shakl va mazmunini belgilab beradigan, mamlakatda tarixan paydo boʻlgan yoki joriy etilgan, amal qiladigan tamoyillar, qoidalar, qonun yoʻli bilan mustahkamlangan normalar majmui. I.t. doirasida iqtiso-diyot subʼyektlari, i.ch. omillari oʻzaro munosabatga kirishadilar va bu muno-sabatlar maʼlum qonun-qoidalarga bi-noan boshqariladi. I.t. faoliyati mulk, pul va pul tizimi, davlat va nodavlat tashkilotlari, korxona, soliq, daromad, reja, foyda kabi bir kator vo-sitalar yordamida tashkil qilinadi.

I.t. masalasiga qarashlarda turlicha yondashuvlar mavjud. Jahon iqtisodiy adabiyotlarida xoʻjalik-iqtisodiy ti-zimlarni i.ch. vositalariga egalik shakli va iqtisodiy faoliyat muvofiklashtirish va boshqarish usuliga koʻra tas-niflash koʻproq tarqalgan. 21-asr boshlaridagi qarashlarda I.t.ni baholashda moddiy-ashyoviy va ijtimoiy-iqtisodiy mezonlar birgalikda qoʻllaniladi, I.t.ning eng muhim bir qator belgilari taʼriflanadi. Ularga jamiyatdagi iqtisodiy resurslar tavsifi; texnika va texnologiya darajasi; i.ch. harakteri; yaratilgan mahsulot va xizmatlar tarkibi; iqtisodiy munosabatlar tabiati; iqtisodiyotni boshqarish usuli; iqtisodiy siyosat mazmuni kiradi.

Turli qarashlarda insoniyat jamiyati tarixida 3,5 va hatto 7 ta I.t. boʻlganligi qayd etiladi. Ortodoksal, yaʼni marksistik nazariya I.t.ni tavsiflashda ijtimoiy-sinfiy jihatdan yonda-shadi. Mulkchilik shakli, ekspluatatsi-yaning borligi yoki yoʻqligi, sinflarning iqtisodiyotdagi mavqei bosh mezon qilib olinadi. Ularga tayangan holda I.t. ishlab chikarish usuli deb ataladi. Marksizmga koʻra, ibtidoiy jamoa, quldorlik, feodalizm, kapitalizm va kommunizm kabi I.t.lar bor, ularning biri-ikkinchisiga oʻrin boʻshatib beradi, ular ketma-ket oʻrin almashadi, eng mukammal va soʻnggi I.t. kommunizm deb ataladi. Marksizmga muqobil taʼlimotlarda I.t.ga texnologik va i.ch.ning harakteri, i.ch.ning industriyalashuvi jihatidan qaralgan va baho berilgan. Taraqqiyot bosqichlari nazariyasiga koʻra, ham 5 ta I.t. yoki bosqich mavjud: anʼanaviy jamiyat bosqichi; parvoz uchun shartsharoit hozirlash davri; parvoz davri; yetuklik sari harakat davri; ommaviy va yuksak isteʼmol davri. Bu bosqichlar ham oʻzaro ketma-ketlikda oʻrin almashadi. Baʼzi bir karashlarda agrar, industrial va informatsion iqtisodiyot davrlari qayd etiladi.

Koʻpchilik tadqiqotchilar anʼanaviy, bozor va maʼmuriy-buyruqbozlik I.t. lari borligini asoslaydilar.5. Bozor iqtisodiyoti bu erkin raqobatga asoslangan iqtisodiyot boʻlib resurslarga xususiy mulkchilik, iqtisodiy faoliyatda va tadbirkorlikda erkinlik, iqtisodiy jarayonlarni tartiblashda va uygʻunlashtirishda bozor mexanizmidan foydalanish bilan tavsiflanadi.

Bozor iqtisodiyoti — tovar-pul munosabatlariga asoslangan, turli mulkchilikka hamda iqtisodiy erkinlikka tayangan va raqobat vositasida boshqarilib turuvchi demokratik iqtisodiyot. Bozor iqtisodiyoti insoniyat taraqqiyotida mavjud boʻlgan eng progressiv va istiqbolli tizimdir. Bozor iqtisodiyoti ning asosini tovar ishlab chiqarish tashkil etadi, chunki bu yerda natural xoʻjalik emas, balki tovar xoʻjaligi hukmron boʻladi. Yaratilgan mahsulotlar va xizmatlar tovar shakliga ega boʻladi, yaʼni ular bozorda oldisotdi qilish uchun yaratiladi. Bozor iqtisodiyoti ga barter emas, balki tovar ayirboshlash, yaʼni oldisotdi yuritish xos. Shu bois natural isteʼmol oʻrniga tovar isteʼmoli ustuvorlik qiladi. Bozor iqtisodiyoti iqtisodiy liberalizm, yaʼni erkinlik, mulkiy erkinlik va xoʻjalik yuritish erkinligiga asoslanadi. Xususiy mulk asosiy boʻlgan holda boshqa mulk shakllari ham mavjud boʻladi. Xilmaxil mulkchilik yoki barcha mulk shakllarining , chunonchi xususiyindividual, xususiy korporativ, jamoa mulklari hamda davlat mulkinknt erkin rivojlanishi natijasida mulkiy muvozanat hosil boʻlib, hech bir mulk shaklining monopoliyasiga yoʻl berilmaydi. Bozor iqtisodiyoti da yakka tartibda, oʻz mulki va mablagʻiga tayangan holda, korporativ, sherikchilik asosida yer, bino, inshootlar, mashinalarni ijaraga olish, pulni qarzga koʻtarib ish yuritish usullari mavjud boʻladi. Bozor iqtisodiyoti ning tayanchi tadbirkorlik boʻlib, u tovar va xizmatlarni bozorga yetkazib berish asosida foyda topishga qaratiladi. Tadbirkorlar maxsus toifani tashkil etadi va odatda, iqtisodiy faol aholining 7—10% ni tashkil etadi. Bozor iqtisodiyoti da har bir kishi oʻz manfaatidan kelib chiqqan holda, qoʻlidan kelgan ishni qilib, ishlab topganini oʻzi oladi. Nimani, qancha ishlab chiqarish, uni qayerda va necha puldan sotilishini bozorda talab belgilaydi. Bozordagi narx talabdan kelib chiqqan holda talab — taklif nisbati asosida shakllanadi. Bozor iqtisodiyoti iqgisodiy subʼyektlar alohidalashganidan ular manfaati toʻqnashadi va shunday sharoitda raqobat paydo boʻladi. Raqobat Bozor iqtisodiyoti ni harakatga soluvchi kuch, uning rivojlanishini taʼminlovchi mexanizm hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti boshqarishning iktisodiy usullariga tayanadi. Bozor mexanizmi iqtisodiy ragʻbatlantirish mexanizmi boʻlib, uning asosiy vositasi puldir. Pul topishga intilish tovar va xizmatlarni koʻplab hamda sifatli qilib ishlab chiqarishni taʼminlaydi. Bozor iqtisodiyoti da pul boylikning umumiy va eng qulay shakliga — hammabop iqtisodiy aloqalar vositasiga aylanadi. Bozor iqtisodiyoti da boy boʻlish man etilmaydi, aksincha, unga yoʻl ochib beriladi, daromadning yuqori chegarasi boʻlmaydi, ammo uning quyi chegarasini davlat belgilaydi va ishlovchilar mehnatiga beriladigan haq belgilangan eng kam ish haqilan past boʻlishi mumkin emas. Bozor iqtisodiyoti tovar taqchilligi boʻlmagan, tovarlar moʻlkoʻlligi taʼminlanadigan iqtisodiyotdir. Bozor iqtisodiyoti ga xos yana bir belgi — bu daromadlarda adolatli tengsizlikning boʻlishidir.

6. Bozor mexanizmi talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblikni tiklaydi. Bozor o'zini o'zi tartibga soluvchi tizim bo'lib, bozorni o'zini-o'zi tartibga solishni uning mexanizmi ta'minlaydi. Bozor mexanizmi turli xil bozor modellarida turlicha ishlaydi, ammo har qanday bozorda uning mohiyati bir xil.

Shunday qilib, mavzuning dolzarbligi to'g'risida xulosa qilishimiz mumkin, chunki bozor mexanizmi zamonaviy iqtisodiyotning rivojlanishi va rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi.

Ushbu ishda tadqiqot ob'ekti bozor mexanizmi, uning tarkibiy elementlarining ishlashi.

Ishning asosiy maqsadi bozor mexanizmining ishlashini o'rganishdir.

Belgilangan maqsad ishning vazifalarini belgilab berdi:

bozorni shakllantirish va faoliyat yuritish shartlarini ko'rib chiqish;

bozor mexanizmining umumiy xususiyatlarini, talab va taklifni, talab va taklif qonuniyatlarini, talab va taklifning o'zgarishini o'rganish;

narxning asosiy funktsiyalarini ko'rib chiqish;

talab va taklifning o'zaro ta'sirini, bozor muvozanati tushunchasini o'rganish.

Ishning nazariy va uslubiy asosini E.B. kabi olimlarning ishlari yaratdi. Bedrin, G.S. Vechkanov, I.P. Nikolaeva, M.A. Sajin va boshqalar.

BOZOR MEXANIZMINING UMUMIY Xarakteristikasi

Har qanday iqtisodiy mexanizm - bu o'zaro bog'liqlikdagi elementlar to'plami, iqtisodiy mexanizmlar elementlarining harakati dinamikasini, shuningdek iqtisodiy tizimning tashkiliy tuzilishini belgilovchi iqtisodiy qonunlar to'plami.

Bozor mexanizmi bu bozorning asosiy elementlari: talab, taklif, narxlar, raqobat va asosiy iqtisodiy qonunlarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'sir mexanizmidir. Ushbu elementlar bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarga o'zlarining iqtisodiy faoliyatlarida rahbarlik qiladigan bozorning eng muhim parametrlari hisoblanadi. Bu bozor munosabatlarining asosi, bozorning yadrosi.

Bozor mexanizmi iqtisodiy qonunlar asosida ishlaydi: talab, taklif, muvozanat narxlari, raqobat, qiymat (qiymat), foyda, foyda va boshqalar o'zgarishi.

Ishlab chiqarish tomondan taklif, iste'mol tomonida talab mavjud. Ushbu ikki element bir-biri bilan chambarchas bog'liq, garchi bozorda ular bir-biriga qarshi bo'lsa. Ularni qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiluvchi ikkita kuch bilan taqqoslash mumkin. Bozorning o'ziga xos shartlariga qarab, ko'proq yoki kamroq vaqt davomida talab va taklif muvozanatlanadi. Talab va talabning o'zaro moslashishi o'z-o'zidan va davlatning tartibga soluvchi ta'siri ostida yuzaga kelishi mumkin.

7. Hech qanday bozor bir hil emas. Albatta, barcha iste'molchilar bir xil, deb o'ylash mumkin, ammo hatto yuzaki mulohaza qilish ham bunday emasligini ko'rsatadi. Kimdir shirinliklarni yaxshi ko'radi, boshqalari unga befarq; kimdir mashinani sotib olishga moyildir, boshqalari uni rad etishga moyildir; kimdir bolali bo'lsa, boshqalari yo'q. Iste'molchilar qanday vaziyatda o'zlarini boshqacha tutishini ko'rsatadigan yana bir qancha misollar mavjud, ammo, ehtimol, berilganlar etarli.

Bozorda mahsulot kerakmi yoki yo'qmi degan savolni o'rganish jarayonning mohiyatini tushunishdan boshlanishi kerak, ya'ni ma'lum bir iste'molchiga ushbu mahsulot kerakmi? Ushbu tadqiqot turi ma'lum bir bozorda yashovchi odamlarning odatlari, didi va reaktsiyalarini belgilaydi. Bu odamlar o'zlarini qanday qilib xaridor sifatida tutishlari haqidagi savollarga javob berishga yordam beradi: kim? nima? Qaerda? qachon? kabi? nega? Necha pul?

Segmentatsiya va marketing tadqiqotlarining mohiyatini R. Kipling o'zining bir she'rida juda yaxshi tasvirlab bergan:

Mijozlar so'rovi marketing boshqaruvchisiga quyidagilarni aniqlashga yordam beradi:

1) uning bozorini tashkil etadigan odamlar kimlar;

2) nima sotib olmoqchi ekanliklari;

3) ular nimaga muhtoj va nima foydalanishi;

4) ular kerakli mahsulotlarni qaerdan sotib olishlari;

5) qancha mahsulot sotib olinadi;

6) sotib olayotganda;

7) ular qanchalik tez-tez sotib olishadi;

8) sotib olingan mahsulotlardan qanday foydalanish.Bozorda ushbu "tabaqalanish" ni hisobga olish uchun sotuvchilar segmentatsiya kabi operatsiyaga murojaat qilishdi. Bozor segmentatsiyasi bu ma'lum bir bozorni ma'lum bir tovarga doimiy talabga ega bo'lgan qismlarga (segmentlarga) yoki iste'molchilar guruhlariga bo'linishi bo'lib, uning amalga oshirilishi marketing vositalarining (reklama, sotish shakllari va boshqalar) faoliyatini hisobga olgan holda ushbu qismlarning har biri mahsulot taklifiga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq. va boshqalar.).
Download 30.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling