1. Velosipedchi to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanib s = 250 km masofani t = 10 soat da bosib o‘tdi. Velosipedchining tezligini toping


Download 60.57 Kb.
Sana07.02.2023
Hajmi60.57 Kb.
#1174938
Bog'liq
1-KURS 60 TA TEST


1.Velosipedchi to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanib S = 250 km masofani t = 10 soat da bosib o‘tdi. Velosipedchining tezligini toping (km / soat) .A)25 B)20 C)2,5 D)250


2.Malibu avtomobili to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanib S = 1000 km masofani t = 8 soat da bosib o‘tsa, Malibuning tezligi nimaga teng bo‘ladi (km/soat) ? A)125 B)1250 C)12.5 D)120
3.1440 km / soat necha m / s ? A)400 B)500 C)50 D)40


4.1m / s necha km / soat ? A)3.6 B)36 C)10 D)100
5.40 m / s tezlik bilan to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanayotgan Jentra avtomobili 5 min da qancha masofani bosib o‘tadi (km) ? A)12 B)16 C)1.2 D)160
6. Uzunligi 600 m bo‘lgan poezd, uzunligi 240 m bo‘lgan ko‘prikdan 2 min da o‘tdi. Poezd tezligini toping ( m / s). A)7 B)9 C)16 D)20


7.Uzunligi 800 m bo‘lgan poezd, uzunligi 400 m bo‘lgan ko‘prikdan 4 min da o‘tdi. Poezd tezligini toping ( km / soat) . A)18 B)36 C)9 D)3.6
8. Avtobus dastlabki 10 km ni 5 daqiqada, keyingi 16 km ni 0,2 soatda va oxirgi 30 km ni 0,3 soatda bosib o‘tdi. Avtobusning butun yo‘l davomidagi o‘rtacha tezligini toping (km/soat). A)96 B)48 C)120 D)24
9. Avtomobil tekis tezlanuvchan harakatlanib t = 4 s da tezligini ϑ0 = 5 m / s dan ϑ = 17 m / s gacha oshirdi. Uning tezlanishini toping (m / s2 ) . A)3 B)6 C)9 D)6.3


10. Yo‘lbars tekis tezlanuvchan harakatlanib 6 s da tezligini 1 m / s dan 19 m / s gacha oshirdi. Uning tezlanishini toping (m / s2 ) . A)3 B)4 C)2 D)6
11. Tinch holatdan 0,3 m / s2 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakatlana boshlagan poyezd 21 m / s tezlikka erishishi uchun qancha vaqt kerak bo‘ladi (s)? A)70 B)7 C)0.7 D)700
12. Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan avtomobilning boshlang‘ich tezligi 10 m / s, 5 s dan keyingi tezligi 16 m / s bo‘lsa, shu vaqt ichida avtomobilning bosib o‘tgan yo‘lini toping (m). A)65 B)60 C)15 D)20
13. 90 km / soat boshlang‘ich tezlik va 0,5m / s2 tezlanish bilan to‘g‘ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatlanayotgan poyezd 0,2 min da qancha masofaga ko‘chadi (m)?
A)264 B)120 C)364 D)500


14. 20 m / s boshlang‘ich tezlik va 0,4 m / s2 tezlanish bilan to‘g‘ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatlanayotgan velosiped 10 s da qancha masofaga ko‘chadi (m)?
A)180 B)18 C)360 D)36
15. To‘g‘ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning boshlang‘ich tezligi 15m/s, oxirgi tezligi 11m/s va ko‘chishi 26 m bo‘lsa, uning tezlanishini toping (m/s2 ).
A)2 B)10 C)15 D)4

16.To‘g‘ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning boshlang‘ich tezligi 20m/s , oxirgi tezligi 5m/s va ko‘chishi 750m bo‘lsa,uning tezlanishini toping (m/s2 ).


A)0.25 B)2.5 C)5 D)1
17. Jismning harakat tenglamasi x = 3 + 8t -t2 ko'rinishga ega. Jism tezligi nolga teng bo'lguncha necha metr yo'l bosadi? A) B) C) D)
18. 20m / s boshlang‘ich tezlik bilan erkin tushayotgan jismning 8 -sekund oxiridagi tezligini toping (m / s). g = 10 m / s2. A)100 B)1000 C)500 D)550
19.Boshlang‘ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 45 m balandlikdan qancha vaqqtda tushadi (s). g =10 m/ s2. A)3 B)4 C)13 D)15
20. Yuqoriga 80 m / s tezlik bilan otilgan toshning tezligi qancha vaqtdan (s) keyin 20 m / s ga teng bo‘ladi? g = 10 m / s2. A)6 B)5 C)120 D)6.5
21.Yuqoriga 50 m / s tezlik bilan tik otilgan jism qanday maksimal balandlikka ko‘tariladi (m). g = 10 m / s2 . A)125 B)160 C)80 D)100
22. Disk 20 s da 400 marta aylanadi. Uning aylanish chastotasini toping (1/ s).
A)20 B)50 C)5 D)30

23.Diskning aylanish chastotasi 2100 ayl/min. Bu chastotani (1/ s) da ifodalang.


A)35 B)60 C)45 D)15
24. Diskning aylanish chastotasi 7200 ayl/min. U 6 sekundda necha marta aylanadi?
A)720 B)900 C)90 D)27
25. Charxning radiusi 3 m va chekka nuqtasining chiziqli tezligi 6,28 m/s bo‘lsa, charx aylanish davrini toping (s). π = 3,14. A)3 B)12 C)8 D)1
26. Burchak tezligi 4 rad / s bo‘lgan maxovik chekka nuqtasining chiziqli tezligi 2 m / s ga teng. Maxovikning radiusini toping (sm) . A)50 B)60 C)18 D)28
27. Massasi 0,5kg bo‘lgan qotishmaning hajmi 0,1dm3 ga teng. Uning zichligini toping (kg / m3 ) . A)5000 B)1000 C)7800 D)13600
28. Zichligi 19,3 g / sm3 bo‘lgan oltinning hajmi 40 sm3 ga teng. Uning massasini toping (kg) . A)0.772 B)0.88 C)0.5 D)0.2
29. Massasi 40 t bo‘lgan aravaga 0,2m / s2 tezlanish bera oladigan kuchni toping (kN ). A)8 B)12 C)6 D)15
30. Arava 0,6 kN kuch ta’sirida 0,1m / s2 tezlanish oldi. Aravaning massasini toping (t).
A)6 B)42 C)7 D)8
31. Massalari 120kg va 400 kg bo‘lagan jismlar massa markazlari oarsidagi masofa 3m bo‘lgan jismlar bir-birini qancha kuch bilan tortadi (N ) ? A)3.56*10-7 B)3.5*107 C)4.56*10-7 D)5.5*107
32. Gorizontga 300 burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otilgan koptok ,yerga necha sekunddan so’ng uriladi? A)2 B)20 C)4 D)40
33.Gorizontga 600 burchak ostida 40 m/s tezlik bilan uchirilgan raketaning maksimal ko’tarilish balandligini toping(m). g =10m/s2. A)20 B) C) 40 D)40
34. Jismning impulsi 100 kg∙m/s, kinetik energiyasi 200 J bo'lsa, jismning massasi va tezligi qanday? A)50; 2 B)2; 50 C)4; 25 D)25;4
35. Massasi 135 gr bo’lgan alyuminniyda qancha atom borligini hisoblang.
A)30*1023 B)3*1023 C)30*10 -23 D)30*1024
36. 5 mol karbonat angidrid ( ) gazning massasini (kg). A)0.22 B) 220 C) 22*10-3 D)0.2
37. Rasmda berilgan ma`lumotlardan foydalanib, 1m ipga osilgan yuk qanday burchakga og’ishini aniqlang(0)?

A) 530 B) 370 C) 150 D) 300
38. Tinch turgan jism orasidagi burchak 60°bo‘lgan ikki 30 va 50 N kuchlar ta’sirida 4 m ko‘chgan. Bunda qanday ish bajarilgan (J)? A) 275 B) 285 C 280 D) 270
39. Keltirilgan grafikdan foydalanib jismning harakat tezlanishini ( ) toping.
A) 1,5 B) 2 C) 1 D) 0,5
40. Massasi 80 kg bo’lgan dizel yoqilg’isi sig’ishi uchun qanday sig’imli (litr) idish kerak bo’ladi? Dizel yoqilg’isining zichligi 0,8 .
A) 100 B) 10 C) 1 D) 0,1
41.Idishning chuqurligi 30 sm bo’lsa, uning yon devoriga ta’sir qiluvchi suvning o’rtacha bosimni (kPa) aniqlang.
A) 1,5 B) 1,8 C) 3 D) 2
42. Idishdagi gazning bosimi 240 kPa va harorati edi. Gazning yarmi idishdan chiqarib yuborilgandan so’ng harorat ga pasaygan bo’lsa, bosimi (kPa) qancha bo’ladi?
A) 105 B) 87 C) 100 D) 96,9
43. Gaz izotermik ravishda 12 l dan 8 l gacha siqildi. Bunda uning bosimi 2 kPa ga ortdi. Gazning dastlabki bosimini (kPa) toping.
A) 4 B) 5 C) 8 D) 6
44. 4 litr suvni dan qaynaguncha isitish uchun qancha issiqlik miqdori berish (MJ) kerak bo’ladi? Suvning solishtirma issiqlik sig’imi ga teng.
A) 1,43 B) 1,47 C) 4,52 2,59
45. Ideal issiqlik mashinasi isitkichining temperaturasi 800K, sovutkichiniki esa 300 K. Agar mashina bir siklda isitkichdan 16 kJ issiqlik olgan bo’lsa, sovutkichga qancha issiqlik (kJ) beradi?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 4
46. 4,2 kg ko’mir yonganda FIK 40% bo’lgan qozondagi 145 kg suv qanchaga isiydi(K)? , . A) 80 B) 70 C) 60 D) 90
47.Gazga 200 J issiqlik miqdori berilganda, u kengayib, 50 J ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o’zgarishi nimaga teng (J)?
A) 150 B) 200 C) 50 D) 75
48. Gaz adiabatik siqilganda temperaturasi qanday o’zgaradi?
A) ortadi B) kamayadi C) o’zgarmaydi D) ortishi ham kamayishi mumkin.
49. Yo‘nalishlari orasidagi α burchak π/3 bo‘lgan 40 N va 30 N kuchlar geometrik usulda qo‘shilgandagi natijalovchi kuchni (N) toping. A)60,8 B)60 C)70 D)10
50. Massasi 100 g bo'lgan tinch turgan jismga 2 N kuch ta’sir qila boshlasa, u 5 s da qanday masofa (m) o'tadi? A) 10. B) 50. C) 100. D) 250.
51. 11. 4∙103 kg massali vagonga 320 N kuch qanday tezlanish beradi (m /s2 ).
A) 80 B) 0,8. С) 0,08. D) 1,25.
52. Bikrligi 400 N /m bo'lgan prujina 2 cm cho'zilishi uchun necha Nyuton kuch qo’yish kerak? A) 800. В) 4. С) 8. D) 200.
53.Bikrligi 10 N /m bo'lgan prujina necha Nyuton kuch ta’sirida 0,1 m ga cho'ziladi?
A) 100. B) 1. C) 10. D) 0,1.
54.Bikrligi 64 N/m bo'lgan ikkita pruiina ketma-ket ulansa, umumiy bikrlik qanday bo'ladi (N/m)? A) 8. B) 16. C) 32. D) 64.
55. Bola Yerda og'irligi 160 N bo'lgan toshni ko'tara olsa, u Oyda turib qanday og'irlikdagi va qanday massali toshni ko'tara oladi?ger=10 m/s2;goy=1,6
m/s2 .
A) 250 N, 27 kg. B) 160 N, 16 kg. C) 160 N, 100 kg. D) 16 N, 16 kg.
56. Agar lift 1 m /s2 tezlanish bilan pastga harakatlansa, undagi 60 kg massali odam lift polini qanday kuch bilan bosadi (N)? A) 60. B) 660. С) 600. D) 540.
57. CO2 gazning 10 moli massasi necha gramm?
A) 500. B) 440. C) 400. D) 340.
58. Avogadro doimiysi nimaga teng?
A) 6,62∙10-34 J∙s. B) 9,1∙10-31 kg. С) 6,02∙1026 mol-1 . D) 6,02∙1023mol-1 .
59. Mutlaq haroratning 150 К qiymatiga Selsiy shkalasida qanday qiymat mos keladi?
А)-23°C.B)-223°C. C) 273°C. D)-123°C.
60. Haroratning Kelvin shkalasi bo'yicha olingan 100 К qiymatiga Selsiy shkalasidagi qanday qiymat mos keladi? A) -273°C. B) -173°C. C) 173°C. D) 373°C.
61.Temperaturaning absolut shkala bo'yicha pastki chegarasi nimaga teng (К)?
A) -∞. В) 0. С) -100. D) -273.
62.Temperaturaning Seisiy shkalasi bo'yicha pastki chegarasi nimaga teng (°C)?
A) -∞. B) 0. C) -100. D) -273.
63. 20 g gaz 600 К temperaturada va 8,31 MPa bosimda 6 l hajmni egallaydi. Bu qanday gaz? A) kislorod. B) argon.C) azot. D) vodorod.
64. Izobarik jarayonning ifodasini ko'rsating.
A) V/T=const. B) pV=const. C) p=nkT. D) p/T=const.
65. Qanday temperaturali (°C) gaz 1°C isitilganda hajmi 2 marta ortadi? (p=const.)
A) 0. B) 1. C) -272,15. D) 272.
Download 60.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling