A interferensiya hodisasi asosida Zonali plastinkani birinchi kim tayyorlagan? D 1875 yil Sore


Планк доимийсининг бирлигини кўрсатинг


Download 80.09 Kb.
bet5/5
Sana19.06.2023
Hajmi80.09 Kb.
#1618880
1   2   3   4   5
Bog'liq
Yakuniy 2-semestr baza talabalar uchun

140 Планк доимийсининг бирлигини кўрсатинг
А) Ж*с В) Ж С) Ж/с D) Ж/м
141. Natriy atomi tarkibida ...
A 11 proton, 12 neytron va 11 elektron B 11 proton, 23 neytron va 34 elektron
C 23 proton, 11 neytron va 11 elektron D 12 proton, 11 neytron va 12 elektron
142.  Atom yadrosi qanday zarralardan tashkil topgan?
A neytron va electron B proton va neytron C faqat neytronlardan D proton va electron
143. Litiy izotopi tarkibida neytron mavjud
A 10 B 40 C 400 D 4
144. yadrosi tarkibida nechta proton mavjud?
A 600 B 34 C 79 D 20
145. kislorod izotopi nechta protondan iborat?
A 8 B 16 C 24 D 12
146. Yadrosida 2 ta proton va 3 ta neytrondan tashkil topgan neytral atomning elektron qobiqida nechta elektron mavjud?
A 2 B 3 C 4 D 5
147. Yadro tarkibidagi neytron va protonlarning erkin holdagi massalar yig‘indisi bilan atom yadrosi massasi orasida qanday munosibat mavjud?
A mya = Zmr+ Nmn B mya  > Zmr + Nmn C mya < N mr+ Zmn D mya < Zmr+ Nmn
148. Yadrodagi nuklonlarni qanday kuch ushlab turadi?
A Gravitatsion B Lepton C Yadro D Kulon
149 Alfa-parchalanish bu yadroning o‘z-o‘zidan parchalanishi bo‘lib undan ... chiqib ketadi
A Vodorod atomining yadrosi B Geliy atomining yadrosi
C Foton D Triton
150. ZX element alfa-parchalanishi natijasida hosil bo‘lgan yangi Y element qanday zaryadga va massa songa ega bo‘ladii ?
A A-4 Z-2Y B ZY C A-2Z-2Y. D A-2 Z-4Y.
151. 23 11Na natriy izotopi tarkibida qancha proton mavjud?
A 23 B 11 C 12 D 14
152. Radioaktiv yadrolarning yarim parchalanish davri bu ...
A radioaktiv yadrolar soni 2 marta kamayadigan vaqt;
B radioaktiv yadrolar soni 10 marta kamayadigan vaqt;
C 60 ta radioaktiv yadro qolgan vaqt

D radioaktiv yadrolar soni 50 marta kamayadigan vaqt


153. Beta-parchalanish bu yadroning o‘z-o‘zidan ... chiqarib yangi yadroga aylanishi
A Gamma-kvant B Elektron C Geliy atomining yadrosi D Vodorod atomining yadrosi
154. Beta-nurlanishlar nima?
A Vodorod musbat ionining oqimi B Ikki karra zaryadlangan geliy ionlari
C tez elektronlar oqimi D Neytral zarralar oqimi
155. Yadrodagi proton va neytronlarni kichik masofada qanday kuchlar ushlab turadi?
A Magnit kuchlar B Gravitatsion kuchlar C yadro kuchlari D Elektromagnit kchlar
156. 14S6. uglerod atom yadrosining takibini aniqlang
A 14 neytron, 8proton B 8 neytron, 8 elektron C 8 proton, 8 elekt-ron D 6 proton, 8 neytron
157. Izotop deb ...
A protonlar soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi B Neytronlar soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi
C Protonlar soni har xil bo‘lgan yadrolarga aytiladi D Massa soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi
158. Izobara deb ...
A Neytronlar soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi B Massa soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi
C Protonlar soni har xil bo‘lgan yadrolarga aytiladi D Neytronlar soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi
159. Yadroning bog‘lanish energiyasi deb ...aytiladi.
A yadroni, uni tashkil etuvchi barcha nuklonlarga parchalash uchun kerak bыlgan energiyaga
B yadrodan bitta protonni ajratish uchun kerak bыlgan energiyaga
C yadrodan bitta neytronni ajratib olish u-n kerak bыlgan
D yadroni teng ikkiga bыlish uchun kerak bыlgan energiyaga
160. Yadro massas defekt deb ...
A Protonlar sonidan neytronlar sonining ayrimasiga aytiladi
B YAdrodagi protonlar sonidan uning massa sonining ayrimasiga aytiladi
C Massa atom birligida yadro massasidan udagi neytronlar sonining ayrimasiga aytiladi
D Massa atom birligida yadro massasidan uning massa sonining ayrimasiga aytiladi
161. Yadro massa soni deb nimaga aytiladi?
A Elektronlar soniga B Yadrodagi protonlar soniga
C Yadrodagi nuklonlar soniga D Yadrodagi neytronlar soniga
162. Yadro turg‘un deyiladi agar …
A Gamma parchalanish sodir bo‘lsa B umuman parchalanish sodir bo‘lmasa
C Beta-parchalanish sodir bo‘lsa D Ikki qismga ajralsa
163. Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri yadro kuchlarida mavjud emas?
A Uzoqdan ta’sir qilish B Qisqa masofadan ta’sir qilish
C Zaryadga bog‘liq emasligi D Toyinish
164. Massa atom birligi ... ga teng
A uglerod atom massasining B Kislorod atom massasining
C kislorod atom massasining D uglerod atom massasining
165. Oltin atom 79 elektrondan, yadrosi esa 79 proton va 118 neytrondan tashkil topgan bo‘lsa, yadroning massa soni nimaga teng bo‘ladi?
A189 B198 C 197 D179
166. Yadro bu ...
A.Nuklonlardan tashkil topgan murakkab kvanto-mexanik tizimdir
B. Proton va neytronlardan tashkil topgan mexanik tizimdir
C. protonov va elektronlardan tashkil topgan murakkab kvant mexanik tizmdir
D. neytron va elektronlardan tashkil topgan murakkab kvant mexanik tizmdir
167. Birinchi eksperimental aniqlangan zarra bu ...
A. pion B. elektron C. giperon D. mezon
168. Kalsiy atom yadrosi 40Sa 20tarkibini aniqlang
A. 19proton,21 neytron B. 30 neytron, 10 elektron C. 25neytron, 15 proton D. 20 proton, 20 neytron
169. Uglerod atom yadrosi 12S6 tarkibini aniqlang
A. 8proton,8 elektron B. 6 proton, 6 neytron C. 16 neytron, 8 proton D. 8 neytron, 8 elektron
170 Yadrolar emirilishida qanday zarralar ajraladi?
1) Alfa 2)betta 3) gamma kvant 4) electron 5) positron 6) geliy atomi yadrosi


Download 80.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling