Ajuntament d’Els Omells de na Gaia


Download 47.35 Kb.
Pdf просмотр
Sana19.08.2017
Hajmi47.35 Kb.

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na 

Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  D’ELS 

OMELLS DE NA GAIA  

 

A  Els  Omells  de  na  Gaia,  7  de  juliol  de  2014.  A  les  dues  i  deu  minuts  de  la 

tarda,  prèvia  convocatòria  a  l’efecte,  es  reuneixen  a  la  Sala  de  Sessions  de  la 

Casa  Consistorial,  per  tal  de  celebrar  la  sessió  ordinària  del  Ple,  presidida  per 

l’Alcalde Sr. Delfí Escoté i Salla i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. 

Carmina Satorra i Espinet, els següents Regidors: 

 

- Sr. Ramon Joan Piqué i Civit, Regidor - Sr. Xavier Salla i Xuclà, Regidor 

- Sr. Jordi Sabidó i Foguet, Regidor 

 

No assisteix a la sessió plenària: - Sra. Maria Pilar Bonastre i Lausin, Regidora 

 

Comprovat el quòrum de constitució exigit per la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local per part de la Secretària, el Sr. Alcalde inicia la sessió amb el 

següent 


 

Ordre del dia: 

1.

 

Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior 

2.

 

Aprovació del calendari de Festes Locals per a l’any 2015 

3.

 

Aprovació inicial del Reglament de prestació del servei de cementiri 

municipal 

4.

 

Despatx d’ofici 

5.

 

Aprovació de la moció contra l’aplicació de la LLEI WERT 

6.

 

Precs i preguntes 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na 

Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR  

El  Sr.  Alcalde  planteja  al  Ple  l’aprovació  de  l’Acta  redactada  en  motiu  de  la 

sessió  plenària  anterior,  celebrada  el dia  28  d’abril  de  2014,  i  que  ja  ha  estat 

lliurada als membres amb anterioritat a la sessió del dia d’avui.  

Es assistents al Ple mostren la seva conformitat, aprovant-se el seu redactat per 

unanimitat. 

 

 

2.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015 Rebuda  notificació  provinent  dels  Serveis  Territorials  del  Departament 

d’Empresa  i  ocupació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  de  que  es  fixin  a 

proposta de l’Ajuntament  les jornades  festives amb caràcter local retribuïdes i 

no recuperables per a l’any 2015, d’acord amb l’establert a l’article 2 de l’Ordre 

EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals a Catalunya per a l’any 2015. 

Per tot, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable del nombre de membres 

legal, adopten els següents  ACORDS:__Primer.'>ACORDS: 

Primer.- Aprovar les dates següents com a jornades festives de caràcter local 

retribuïdes i no recuperables: 

-

 

Divendres, dia 20 de març de 2015 -

 

Dilluns, dia 25 de maig de 2015 Segon.-  Informar  d’aquest  acord  als  Serveis  Territorials  del  Departament 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na 

Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

 

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

CEMENTIRI MUNICIPAL 

ANTECEDENTS 

Aquest  Ajuntament  pretén  aprovar  un  reglament  que  reguli  la  prestació  del 

servei de cementiri municipal. 

Redactat un projecte de reglament, per ordre de l’Alcaldia de data 3 de febrer, 

el text s’ha donat a conèixer a tots els membres de la corporació. 

El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i 

a  l’adequació  del  contingut  del  reglament  que  es  proposa  a  la  normativa 

reguladora aplicable FONAMENTS DE DRET 

Articles  4.1.a),  47,  49  i  70  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les 

bases del règim local. 

Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

Articles  63  a  66  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

Per tot, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable del nombre de membres 

legal, adopten els següents 

ACORDS: 


 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na 

Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de prestació del servei de cementiri 

municipal. Segon.-  Aquest  acord  d’aprovació  inicial  s’ha  de  fer  públic  mitjançant  edicte 

que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al 

butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies 

des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 

Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si 

s’escau, al·legacions. Tercer.-  Quan  no  s’hagin  presentat  reclamacions,  aquest  acord  d’aprovació 

inicial  esdevindrà  d’aprovació  definitiva  del  Reglament.  En  aquest  cas,  l’acord 

inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al 

tauler  d’anuncis  de  la  corporació,  al  butlletí  oficial  de  la  província  i  al  butlletí 

informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la 

província en què es publica el text íntegre. Quart.-  Contra  aquest  acord,  per  tractar-se  d’un  acte  administratiu  de  tràmit 

no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 

4.- DESPATX D’OFICI 

Es dóna compte al Ple la relació següent de Decrets: 

-  Decret  15/2014  de  data  30  d’abril,  pel  qual  s’aprova  la  relació  de  factures 

4/2014 


-  Decret  16/2014  de  data  27  de  maig,  pel  qual  s’atorga  llicència  urbanística 

d’obres al Sr. Pere Parra i Molina 

- Decret 17/2014 de data 30 de maig, pel qual s’aprova la relació de factures 

5/2014 


-  Decret  18/2014  de  data  2  de  juny,  pel  qual  s’autoritza  la  devolució  d’una 

fiança al Sr. Enric Santamaria i Pérez 

-  Decret  19/2014  de  data  11  de  juny,  pel  qual  s’autoritza  l’ús  de  la  Sala 


 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na 

Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

polivalent al Sr. Joan Ramon Salla i Saltó 

-  Decret  20/2014  de data  30  de  juny,  pel qual  s’aprova  la  relació  de factures 

6/2014 

-  Decret  21/2014  de  data  2  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  la  transferència  entre partides dins la mateixa àrea de despesa. 

Els Senyors Regidors es donen per assabentats de la relació de decrets que fa 

lectura el Senyor Alcalde. 

 

 5.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ CONTRA L'APLICACIÓ DE LA LLEI WERT 

La  Llei  Orgànica  per  a  la  Millora  de  la  Qualitat  Educativa  (LOMQE),  coneguda 

també com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat 

per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com a objectiu 

trencar  el  model  educatiu  català.  El  sistema  educatiu  aplicat  amb  èxit  a  les 

nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i ha aconseguit 

que  ningú  sigui  discriminat  a  l'escola  per  la  llengua  que  parla  habitualment  a 

casa.  Alhora,  fa  possible  que  l'alumnat  català,  en  acabar  la  seva  escolaritat 

obligatòria,  sigui  competent  en  català,  castellà  i  conegui  una  altra  llengua 

estrangera. 

La  LOMQE  entra  en  conflicte  amb  la  Llei  d'Educació  de  Catalunya  (LEC) 

aprovada  per  majoria  en  el  Parlament  de  Catalunya.  Aquesta  llei  envaeix  les 

competències  educatives  que  corresponen  a  la  Generalitat,  es  basa  en  una 

concepció centralista i autoritària de l'estat i no resol  els problemes que avui té 

l'educació. 

Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades  a 

l'àmbit  educatiu  del  país,  ha  treballat  i  treballa  intensament  per  defensar  el 

nostre model d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació 

ho aconselli. Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant 

al  límit.  L'assetjament  continuat  al  qual  estan  sotmeses  per  les  contínues  

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na 

Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

sentències  dels  diferents  tribunals  creen  una  situació  de  conflicte  que  dificulta 

notablement la seva activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i 

a  la  societat  en  general  a  donar  una  resposta  col·lectiva,  contundent, 

democràtica  i  participativa  en  defensa  del  nostre  model  d'escola,  que  és 

garantia per al nostre futur nacional. 

Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres 

institucions  educatives,  el  Ple  de  l’Ajuntament  amb  el  vot  favorable  dels  seus 

membres adopta els següents  ACORDS: 

Primer.-  Rebutjar  l'aplicació  de  la  LOMQE  i  donar  suport  a  la  continuïtat  del 

model lingüístic i curricular de l'escola catalana. Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que 

tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el 

dret a decidir el propi model educatiu. 

Tercer.- Traslladar aquest acord a Somescola.cat 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

No se’n formulen. 

I  no  figurant  en  l'ordre  del  dia,  més  assumptes  a  tractar,  el  Sr.  Alcalde-

President aixeca la sessió a tres quarts de tres de la tarda, estenent la present 

acta de la que jo, la secretària, en dono fe. 

 

 

L'Alcalde                            

 

   La Secretària  

Delfí Escoté i Salla   

 

 

     

 Carmina Satorra i Espinet  Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling