Asoslari, dolzarb mavzular, pedagogikaning dolzarb masalalari, psixologiyaning dolzarb masalalari, axborot texnologiyalari, chet


Download 411.87 Kb.

bet6/7
Sana11.11.2017
Hajmi411.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

©  Yosh  davrlari  qaysi  tartibda  to’g’ri  klassifikastiya  qilingan  ?  J:  go’daklik,  ilk  bolalik, 

maktabgacha davr, kichik maktab yoshi, o’smirlik, o’spirinlik, yoshlik, yetuklik, qarilik © Muloqotning shakllari? J: yuzma-yuz, texnik vositalar orqali 

©  Muloqotning  turlari?  J:  rasmiy,    norasmiy,  shaxsiy,  ijtimoy  yo`natirilgan,  predmetga 

yo`naltirilgan   © Muloqot tomonlari berilgan qatorni toping. J: kommunikativ, interaktiv, perseptiv 

© Muloqotning kommunikativ tomoni deb qanday jarayonga aytiladi? J: odamlar o’rtasidagi fikr 

almashinuvi ©  Shaxsni  qanday  individual  -  psixologik  xususiyatlari  mavjud?  J:  qobiliyat,  temperament, 

xarakter © Guruh deganda nimani tushunasiz? J: muayyan belgi, maqsad, tashkil topish xususiyatiga qarab 

birlashgan insoniy umumiylik ©  Guruh  turlari  to’liq  ko’rsatilgan  qatorni  toping?    J:  shartli,  real,  tabiiy,  rasmiy,  norasmiy, 

referent, katta va kichik © Shartli guruh bu - ...... J: jamiyatda faqatgina nom jihatdan mansub guruh  

©  Referent  guruh  bu  -    J:    real  yoki  xayolan  mavjud  bo’lgan  guruh  bo’lib,  uning  qarashlari, 

qonun-qoidalari namuna bo’lib hisoblanadi  © Liderni tanlash bo‘yicha xususiyatlar nazariyasi nimaga asoslanadi? J: tug‘ma sifatlar   

©  Shaxs  tomonidan  guruh  o’rnatgan  qoida  va  normalarni  qabul  qilish  va    ularga  moslashish 

hodisasi psixologiyada qanday nomlanadi? J: konformizm  ©  O’quvchingiz  quvnoq,  kayfiyati  tez  o’zgaradigan,  tinib  tinchimas,  qiziquvchanligi  barqaror, 

boshlagan  ishini  turli  yo’llar  bilan  bajara  oladigan  chaqqon  bola,  aytingchi  bu  bola  qaysi 

temperament tipiga kiradi? J: sangvinik. 

©  O’zi  nihoyatda  og’ir,  yuvosh, bamaylixotir  harakatlari  salmoqli,  bosiqlik bilan  ish  boshlaydi, 

boshlagan  ishini  oxiriga  yetkazadi,  aytingchi  bu  bolaning  temperament  tipini  aniqlang?  J: 

flegmatik. 

©  O’quvchi  chaqqon,  nihoyatda  harakatchan  va  jahli  tez,  qo’pol,  qiziqishi  barqaror,  qat’iy, 

boshlagan  ishini  to’g’ridan  to’g’ri  bajaridigan,  past    kelishni  xohlamaydigan  bola,  aytingchi  bu 

bolada qaysi temperament tipi ustun? J: xolerik. 

©  O’quvchi  sust,  bo’shashgan,  injiq,  xafagarchilikka  bardosh    berolmaydigan,  boshlagan  ishida 

qiyinchilikka  duch  kelsa  oxiriga  yetkazmaydigan,  uyatchan,  hissiyotli  bola,  aytingchi  bu  bola 

qaysi temperament tipiga kiradi? J: melanxolik 

©  O‘qituvchining  nutqiy  qobiliyati  deganda  nimani  tushunasiz?  J:  O‘z  his-tuyg‘ularini  nutq 

yordamida, shu bilan birgalikda mimika va pantomimika yordamida aniq va ravshan ifodalanishi © O‘quvchilar tomonidan perseptiv qobiliyatli o‘qituvchilarga ishlatiladigan iboralarni toping.  J: 

«Ona tili o‘qituvchimiz – bizning kayfiyatimizni, darsga tayyor yoki tayyor emasligimizni go‘yo 

ko‘zimizga qarab biladi» 

©  Asosiy  pedagogik  qobiliyatlar  turlari  ko‘rsatilgan  qatorni  ko‘rsating.  J:  Didaktik,  akademik, 

perseptiv, nutq, tashkilotchilik, kommunikativ Matematik, badiiy, musiqiy  qobiliyatlar ©  Didaktik  qobiliyat  deganda  nimani  tushunasiz?  J:  O‘quv  materialini  aniq  va  ravshan 

tushuntirib, oson qilib etkazib berish, bolalarda fanga qiziqish uyg‘otish, o‘quvchilarning mustaqil 

fikrni uyg‘otish qobiliyati 

©  O‘qituvchining  akademik  qobiliyati  deganida  nimani  tushunasiz?  J:  O‘z  mutaxassisligi 

bo‘yicha mukammal bilimga ega bo‘lish qobiliyati (matematika, fizika, biologiya, ona tili va shu 

kabi fanlar sohasiga oid qobiliyatli) 

© «Bu o‘qituvchi hamma narsani aniq, ravshan va tushunarli qilib beradi» yoki «Bu o‘qituvchi – 

o‘quv  materialini  zerikarli,  noaniq,  tushunarsiz  qilib  tushuntiradi».  Bu  tushunchalar  qanday 

pedagogik qobiliyat haqida. J: Didaktik qobiliyat 


30 

© Psixologik holatlar berilgan qatorni toping? J: emosiya, iroda, kayfiyat, stress, affekt  

© Nihoyatda kuchli, qisqa muddatli va tez orada o‘tib ketadigan emotsional holat:                    J: 

affekt    © Empatiya nima? J: hayrixohlik, hamdardlik, o‘zini boshqa kishining o‘rniga ruhan qo‘ya olish, 

birovning dardini emotsional his eta olish © Psixik jarayonlar berilgan qatorni toping? J: sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, xayol, nutq 

© Diqqatga to’g’ri berilgan ta’rifni toping?  J: kishi ongining bir obektga qaratilishi 

© Diqqat necha turga bo’linadi? J: 3 ta 

©  Diqqatning  qaysi  turi  o’quv  materialini  o’zlashtirishda  ijobiy  rol  o’ynaydi?  J:  ixtiyoriydan 

so’nggi turi ©  O’quvchi  darsda  o’z  diqqatini  avval  o’qituvchiga  so’ngra  doskaga  keyin  partaga  va  yana 

o’qituvchiga qaratdi, aytingchi bu yerda diqqatning qaysi xarakterli xususiyati namoyon bo’ladi? J: diqqatning 

ko’chishi © Temperament va xarakter munosabati: J: o’zaro bog’liq, ammo aynan bir xil emas 

© Temperamentlar ta’limotiga kim asos solgan? J:  Gippokrat 

© Tempirament tiplari nechta? J:  4ta 

© Inson temperamentini qaysi yoshdan boshlab aniqlash mumkin? J: chaqaloqlik davridan 

© Insonlarni qobiliyatliliga qarab… qobiliyatga ajratish mumkin  J: umumiy va maxsus  

©  Qobiliyat  –  bu:  J:  faoliyatga  bog’liq    individual  psixologik  xususiyati  bo’lib,  kishining 

faoliyatida namoyon bo’ladi © Intellekt nima?  J: shaxsning aql-idrok darajasi  

© Mavjud obrazlar tasavvurlashning qayta tiklanishi va ularning bir-biri bilan qo’shilishi asosida 

yangi obrazlarning hosil bo’lish jarayoni psixologiyada qanday ataladi? J: hayol © An’anaviy boshqaruv uslublarini ko’rsating? J: avtoritar, demokratik, liberal 

© Sezgilar klassifikasiyasi... J: eksterioreseptiv, interioreseptiv, proprioreseptiv; 

© Ikkala ko’zi ko’r bo’lib tug’ilib, 52 yoshida yorug’ dunyoni ko’rgan odam narsa va hodisalarni 

ko’zi sog’ odamlardek idrok eta oladimi? J: fazoni idrok qilish tug’ma emas, shuning uchun idrok  

eta olmaydi 

© Esda olib qolishning asosiy sharti nima? J: takrorlash. 

©  O’quv  jarayonini  boshqarish  maqsadlari?  J:  o’quv  jarayonini  to’g’ri  tashkil  etish, 

o’quvchilarning shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish © E.G’oziyev tomonidan tavsiya etilgan zamonaviy o’qituvchining pedagogik qobiliyat qirralari 

to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping. J: Didaktik, nutqiy tashkilotchilik, kommunikativ, akademik, 

konstruktiv, gnostik 

©  O’z  fanini  mukammal  bilishi  va  boshqa  fanlar  yuzasidan  muayyan  bilimga  ega  bo’lish 

qobiliyati qanday nomlanadi? J: akademik qobiliyat ©  Konstruktiv  qobiliyat  bu  ...?  J:    o’quv-tarbiya  ishlarini  rejalashtirish  va  natijasini  oldindan 

aytish qobiliyati © Kommunikativ qobiliyat bu ...? J: darsni rejalashtirish qobiliyati 

© O’quvchilarni tushuna olishi va idrok qila olish fazilati bu: J:  perseptiv qobiliyat 

©  Zamonaviy  o‘qituvchining  tashkilotchilik  qobiliyati  xususiyatlarini  ko‘rsating?  J:  sinf,  guruh 

va jamoani uyushtirish, o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish ©  O’qituvchining  didaktik  qobiliyati  bu  ...?  J:    oson        yo’l        bilan        murakkab        bilimlarni 

tushuntirish © Diqqatni taqsimlash qobiliyati qanday qobiliyat?  J: bir vaqtning o’zida bir necha obektga o’z 

munosabatlarini bildira olish qobiliyatidir © Reproduktiv qobiliyat bu: J: o`quvchilarga yangi ma`lumot berish 

© O’qituvchining gnostik qobiliyati bu ...? J: tadqiqot ishlariga layoqatliligi 

31 

©  O’qituvchining  nutqiy  qobiliyati  bu  ...?  J:  ixcham,  ma’noli,  ohangdor,  muayyan  ritm,  temp, 

nutqning jarangdorligi ©  O’z-o’zini  ishontirish va o’z-o’zini  idora  qilishga asoslangan  psixoterapevtik usul  J: autogen 

mashq 


©  Pedagogik  notiqlikning  bosqichlari?    J:  Kuzatuvchanlik,  o`zgani  tushunish,  ijodiylik, 

mushohada qilish. © Nutq  shakllari ?  J: Axborot, ma’lumot berish mo`ljallangan nutq, ishontiruvchi nutq, da’vat 

etuvchi nutq © Muloqot – bu? J: Birgalikdagi ehtiyojlardan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-

birlari bilan o’zaro munosabatlarga kirishish jarayoni © Boshqaruv muloqoti deb........... J:  Odamlarga rahbarlik qilish maqsadidagi muloqot, ya’ni ular 

faoliyatini ma’lum yo’nalishda o’zgartirish yoki kerakli yo’nalishda tashkil qilishdir ©  Boshqaruv  muloqotining  tuzilishi?    J:  Buyruq,  ko‘rsatma  berish,  nimanidir  taklif  qilish, 

maslahat berish, nazorat qilish ©  Rahbar  faoliyati  bilan  bog’liq  muloqot  madaniyati  deganda…  J:  So`zlash    san’ati,  tinglash 

qobiliyati, 

to`g’ri tushunish ko`nikmalari 

©  Muloqotning  ko`rinishlari  J:  Rasmiy  ,    norasmiy,  shaxsiy,ijtimoy  yo`natirilgan,  predmetga 

yo`naltirilgan muloqot  © Muloqot bosqichlarini aniqlang..?  J: O’z-o’zi bilan, boshqalar bilan, ajdodlar bilan muloqot  

©  Muloqot  darajalari  deb  nimaga  aytiladi?  J:  Manipulyativ  daraja.    Me’yoriy  daraja  

Konventsional daraja © Muloqot tomonlarini aniqlang…? J: Kommunikativ, interaktiv, perseptiv 

©  Muloqotning  kommunikativ  tomoni  deb  qanday  jarayonga  aytiladi?  J:  Suhbatdoshlarning 

ma’lumot yoki axborot almashinuvi jarayoni © Muloqot yo’nalishlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?   J: Ijtimoiy yo’naltirilgan, guruhdagi 

predmetga qaratilgan, shaxsiy hamda pedagogik muloqot ©  Muloqotning  interaktiv  tomoni  deb  qanday  jarayonga  aytiladi?  J:  Odamlarning  bir-birlariga, 

xulq-atvoriga ta’sir kursatishi © Muloqotning perseptiv tomoni deb qanday jarayonga aytiladi?  J: Suhbatdosharning bir-birini 

yaqindan tushunishi va idrok qilish jarayoni ©  Notiq  tinglovchilar  audutoriyasini    qaysi  vositalar  bilan  boshqaradi?  J:  ovoz  tempi  va 

balandligi, ohangi va pauzalar bilan © Psixologik ta’sir –bu?  J: Bu turli vositalar yordamida insonlarning fikrlari, hissiyotlari va hatti-

harakatlariga ta’sir ko’rsata olishdir © Psixologik ta’sir vositalari nechta? J:  3 ta; 

© Verbal kommunikasiya nima?  J: inson nutqi belgilar tizimi sifatida qo’llaniladi 

© Paralingvistik ta’sir – bu? 

 J: Nutqning atrofidagi, nutqni bezovchi, uni kuchaytiruvchi yoki susaytirivchi omillar. © Identifikasiya nima? J: Suhbatlarning hissiy kechinmalarining idrok qilgan holda fikran uning 

mavqeyida tura bilishi, uning holatiga kirishga intilish  ©  Noverbal  ta’sir  –  bu?  J:  Turli  xil  imo-ishora,  xatti-harakatlar  orqali  suhbatdoshga  ta’sir 

ko‘rsatish  © Pedagogning nutqiy madaniyati deyilganda........ J: Til vositalaridan o`rinli foydalangan holda, 

maqsadga muvofiq so`zlash va yoza olish san’ati  © Adaptatsiya – bu: J:  Sezgi a’zolarining  qo‘zg‘ovchilarga moslashishi 

©  Idrok  –  bu:  J:    Analizatorlarga  ta’sir  etib  turgan  narsa  va  odisalarni,  ularning  belgi  va 

xususiyatlarini miyada yaxlit bir butunligicha aks ettirishdir. © Idrokning mazmuniga  ko‘ra turlari qaysi qatorda berligan? J:  Ixtiyorsiz va ixtiyoriy  idrok 

32 

©  Xarakter  deb  J:    Shaxsning  oliy  nerv  faoliyati  bilan  bog‘liq  holda  uning  xayoti  mobaynida 

shakllanib,  uning  o‘z  o‘ziga,  boshqa  kishilarga  va  tevarak  atrofdagi  odamga  bo‘lgan 

munosabatlarida ifodalanadigan individual xususiyatlarga aytiladi. 

©  Etnopsixologiya  nimani  o‘rganadi?  J:              Ayrim  millatlar  psixologiyasidan  tashqari  turli 

xalqlar psixologiyasini, kichik milliy guruhlarni ham o‘rganadi ©  “Trening”  so‘zini ma’nosini ko‘rsating: J:   O‘rgatish, mashq. 

© Bahs va munozara haqida birinchi ilmiy psixologik xulosalar  qilgan olim nomini ko‘rsating. J:  

Jan Piaje, K. Levin © Trening guruhida fikrlarni tezlatuvchilar nima deb ataladi. J: Katalizatorlar 

© “Senzitiv” so‘zining ma’nosi. J:    Sezgirlik. 

© Muloqot yo’nalishlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?  J: Ijtimoiy yo’naltirilgan, guruhdagi 

predmetga qaratilgan, shaxsiy hamda pedagogik muloqot ©  Muloqotning  ko`rinishlari  J:  Rasmiy  ,    norasmiy,  shaxsiy,  ijtimoy  yo`natirilgan,  predmetga 

yo`naltirilgan muloqot  © Muloqot bosqichlarini aniqlang..?  J: O’z-o’zi bilan, boshqalar bilan, ajdodlar bilan muloqot  

©  Muloqot  darajalari  deb  nimaga  aytiladi?  J:  Manipulyativ  daraja    Me’yoriy  daraja  

Konventsional daraja © Muloqot tomonlarini aniqlang…? J: Kommunikativ, interaktiv, perseptiv 

©  Muloqotning  kommunikativ  tomoni  deb  qanday  jarayonga  aytiladi?  J:  Suhbatdoshlarning 

ma’lumot yoki axborot almashinuvi jarayoni © Muloqotning perseptiv tomoni deb qanday jarayonga aytiladi?  J: Suhbatdosharning bir-birini 

yaqindan tushunishi va idrok qilish jarayoni © Identifikasiya nima? J: Suhbatlarning hissiy kechinmalarining idrok qilgan holda fikran uning 

mavqiyeda tura bilishi, uning xolatiga kirishga intilish  ©  Notiq  tinglovchilar  audutoriyasini    qaysi  vositalar  bilan  boshqaradi?  J:  ovoz  tempi  va 

balandligi, ohangi va pauzalar bilan © Psixologik ta’sir –bu: J: Bu turli vositalar yordamida insonlarning fikrlari, hissiyotlari va hatti-

harakatlariga ta’sir ko’rsata olishdir © Psixologik ta’sir vositalari nechta? J:  3 ta; 

© Verbal kommunikasiya nima?  J: Inson nutqi belgilar tizimi sifatida qo’llaniladi 

©  Noverbal  ta’sir  –  bu:  J:  Turli  xil  imo-ishora,  xatti-harakatlar  orqali  suhbatdoshga  ta’sir 

ko‘rsatish  ©  Jestlar  –  bu?  J:  Insonning  qo‘l  harakatlari  bo‘lib,  u  orqali  insonning  ichki  holati,  biror-bir 

ob’yektga munosabati va tashqi olamga yo‘nalganligi ifodalanadi ©  Mimika....  J:  Inson  yuz  harakatlarining  bir  qismi  bo‘lib,  u  orqali  insonlarning  o‘ylari,  xatti-

harakatlari, tasavvurlari, xotirlashi, taajjubi va hokazolarda namoyon bo‘ladi.  © Pantomimika..... J: Inson tanasi yoki uning qismlari yordamida ifodalanadigan harakatlar tizimi 

 

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TESTI SAVOLLARI  

© Axborotni aniqlash (raspoznovaniye) va kompyuter xotirasiga yozish amallari qaysi uskuna 

yordamida bajariladi? J:  Skaner © Operasion tizim – bu ...? J: Kompyuterdagi barcha qurilmalarning hamkorlikdagi faoliyatini va 

foydalanuvchining ular bilan aloqasini ta’minlab beruvchi dasturlar to’plami   © Quyidagilardan qaysilari kiritish qurilmalari hisoblanadi? J: Klaviatura, sichqoncha, mikrofon, 

skaner 


© Fayllarni arxivlash degani nima? J: Fayllarni siqish orqali ulardan nusxa ko’chirish 

© WINDOWS operasion tizimida klaviaturaning qaysi tugmalarini bir vaqtning o’zida bosish 

orqali fayllardan nusxa ko’chirish mumkin? J: Ctrl+C 33 

© Fayl yoki papkani qaysi amal yordamida “Korzina”ga yubormasdan kompyuter xotirasidan 

to’liq o’chirib tashlash mumin?  J: Shift + Delete tugmalarini bosish orqali  © WINDOWS operasion tizimida klaviaturaning qaysi tugmasi yordamida obyektni o’chirish 

mumkin? J: Delete © Diskda o’z nomiga ega bo’lgan va turli fayllarni o’z ichiga olgan obyekt qanday nomlanadi? J: 

Papka  


© Belgilangan matnga qalin stilini qo’llash uchun Microsoft Word dasturida qaysi tugmachadan 

foydalaniladi? 

 

 J:  1   © Belgilangan matnga qo’lyozma stilini qo’llash uchun Microsoft Word dasturida qaysi 

tugmachadan foydalaniladi? 

   J: 2   

© Belgilangan matnga tagiga chizilgan stilini qo’llash uchun Microsoft Word dasturida qaysi 

tugmachadan foydalaniladi? 

   J: 

© Tanlangan matn fragmentining rangini o’zgartirish uchun Microsoft Word dasturida qaysi 

tugmachadan foydalaniladi? 

 J: 

© Belgilangan matn fragmentida shrift rangini o’zgartirish uchun Microsoft Word dasturida qaysi 

tugmachadan foydalaniladi? 

   J: 

© Microsoft Word dasturida, rasmda ko’rsatilgan maydondagi ro’yxat yordamida, matnlar ustida 

qanday amal bajarish mumkin? 

 J:  shrift stilini tanlash va o’zgartirish  

© Microsoft Word dasturida, rasmda ko’rsatilgan maydondagi ro’yxat yordamida, matnlar ustida 

qanday amal bajarish mumkin? 

 J:  shriftning o’lchamini o’zgartirish  

© Klaviaturaning CTRL tugmasini bosib turgan holda sichqoncha g’ildirakchasi aylantirilsa 

Microsoft Word dasturi oynasida nima ro’y beradi? J:  ekrandagi faol hujjatning masshtabi 

o’zgaradi  

© Microsoft Word dasturida, kursorga nisbatan chap tarafda joylashgan simvollarni o’chirish 

uchun qaysi tugmadan foydalaniladi? J:  Backspace  © Microsoft Word dasturida, kursorga nisbatan o’ng tarafda joylashgan simvollarni o’chirish 

uchun qaysi tugmadan foydalaniladi? J:  Delete © Microsoft Word dasturida, sichqoncha tugmasi yordamida abzasni qaysi yo’l bilan ajratib 

belgilash mumkin? J:  Abzas ustida sichqoncha chap tugmasini uch marta bosish orqali  © Microsoft Word dasturida, sichqoncha yordamida, matnning turli fragmentlarini ixtiyoriy 

tanlangan ravishda belgilash uchun klaviaturaning qaysi tugmasi ishlatiladi? J: Ctrl  © Microsoft Word dasturi yordamida yaratilgan hujjatlar qanday nomlanadi? J: Hujjat 

(Dokument)  34 

© «*.doc» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa nima bo’ladi?  

J: Microsoft Word dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi 

© Microsoft Excel – bu ...? J: Javdallar muharriri  

© Microsoft Excel dasturida yaratilgan hujjatlar qanday ataladi? J:  Microsoft Excel kitobi  

© Microsoft Excel dasturining quyidagi rasmda keltirilgan kataklaridagi qiymatlarni uskunalar 

panelidagi qaysi tugma yordamida umumlashtirish (qo’shish) mumkin?   

 

 

 J: © Microsoft Excel dasturining uskunalar panelidagi qaysi tugma yordamida kataklardagi 

qiymatlarning formatini quyidagi rasmda keltirilgan shaklda o’zgartirish mumkin? 

 

 J: © Microsoft Excel dasturining uskunalar panelidagi qaysi tugma yordamida kataklardagi 

qiymatlarning formatini quyidagi rasmda keltirilgan shaklda o’rnatish mumkin? 

   

J: 

© Microsoft Excel dasturi jadvalida formula tuzish jarayoni qaysi ishoradan boshlanadi?  J:  = © 

Noto’g’ri yozilgan formulani ko’rsating J: A2+B4 © Yacheyka manzili to’g’ri yozilgan javobni ko’rsating: J: B7 

© Microsoft Excel dasturida tasvirda ko’rsatilgan yacheyka manzilini ko’rsating? 

              J: B3 © Microsoft Excel dasturida ish kitobi varag’ini qanday o’chirish mumkin? J:  Varaq nomi ustida 

sichqonchaning o’ng tugmasini bosish va xosil bo’lgan kontekst menyudan “Udalit” buyrug’ini 

ishga tushirish orqali  

© Microsoft Excel  elektron jadvalida A1:V2 yacheykalar guruhi belgilangan. Ushbu diapazonga 

nechta yacheyka kiradi? J: © Microsoft Excel dasturida yaratilgan ish kitoblarni saqlashning to’g’ri variantini ko’rsating: J: 

«Fayl\Soxranit»  © «*.xls» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa nima bo’ladi? 

J: Microsoft Excel dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi  

© Microsoft Excel dasturida rasmda belgilangan yacheykalar qiymatlarini qo’shish formulasini 

ko’rsating? 

 J: =A1+V1 


35 

© Microsoft PowerPoint dasturida yaratilgan fayllar qanday ataladi? J:  Taqdimotlar 

(Prezentasiya) © Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib  slaydga rasm 

qo’shish mumkin? (kliplar majmuasidan tashqari) 

 

 J: © Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib  slaydga jadval 

qo’shish mumkin?

 

 J:  1   © Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib  diagramma 

qo’shish mumkin? 

  J: 

© Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib  slaydga 

videoklip qo’shish mumkin? 

   J: 

 

© Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib  slaydga Smart 

Art rasmlarini qo’shish mumkin, ya’ni kutubxona to’plamidagi rasmlardan foydalanish mumkin? 

 

 J:  3 
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling