Grand mix plus


Ўзбекистон ёшлар иттифоқи


Download 103 Kb.
bet4/6
Sana09.04.2023
Hajmi103 Kb.
#1345897
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
ШАРТНОМА

Ўзбекистон ёшлар иттифоқи
Шовот туман Кенгаши

Манзил : Шовот шахарча Хива куча 1-уй

Манзил : Шовот туман Туркистон кўча 11 уй

Тел : +99891 987 27 27

Тел : 34-52-100

Х/р : 20208000904918142001

Х/р : 20212000400443757001

Х/р : 22626000404918142001

Банк: ТИФ Миллий банк Урганч булими

Банк: АТ Микрокредитбанк Шовот бўлими

ИНН: 201545035

ИНН: 301979670 МФО: 00568

МФО: 00547

ОКЭД: 46190

ОКЭД: 94990

м.ў __________ Ж.Алимов м.ў _________ С.Қурбанов


(имзо) (имзо)
Ш А Р Т Н О М А № 14


Шовот туман «01» июн 2018 йил
Севара Абдурахман кизи” МЧЖ бундан буён матнда «Сотувчи» деб аталувчи Низом асосида харакат қилувчи рахбари С.Кутлиев фаолиятини амалга оширувчи бир томондан, бундан буён матнда «Харидор» деб аталувчи Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Шовот туман Кенгаши номдан рахбари С.Қурбанов фаолиятини кўрсатувчи иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани тузитшди.
1. Ш а р т н о м а п р е д м е т и.
1.1 «Сотувчи» узига тегишли мол мулкни «Харидор» нинг мулки килиб (доимий хужалик юритувчи ёки бутунлай бошкарувига) беради, «Харидор» эса мол – мулкининг хаки тулангандан кейин олиш мажбуриятини олади.
1.2Махсулот тури

Улчов бирлиги

Микдори

Нархи

Умумий киймати

1

Ун 1 навли ( 1 коп ун 50 кг)

дона

6

85000

510000

2

Усимлик ёги ( 1 литр бак.)

дона

20

11000

220000

3

Гуруч

кг

35

4000

140000

4

Конфет

кг

15

6000

90000

5

Чой

кг

3

20000

60000

6

Макарон

кг

12

4000

48000
Жами :


1 068 000,00

2. Шартнома нархи, бахоси, суммаси (киймати)
2.1 Шартноманинг умумий киймати Бир миллион олтмиш саккиз минг сумни ташкил килади.


3.Тўлов шартномаси

3.1 «Харидор» «Сотувчи» нинг хисоб ракамига шартномада курсатилган махсулот микдори суммасининг ____ фоизи олдиндан_____ банк иш кунида утказишни уз зиммасига олади. Колган ___ фоизи махсулот тулик етказиб берилгандан кейин утказишни уз зиммасига олади.


3.2 Тулов тури ________тулов топширикномаси______________________________________
(тулов, талабномаси, тулов топширикномаси ва бошкалар)
4. Шартноманинг бажарилиш муддати
4.1. Шартноманинг 1,2 - бандида курсатилган махсулот «Харидор» га шартнома имзолангандан кейин ____ кун ва вакт ичида берилиши шарт.
4.2. Шартноманинг амал килиш муддати: 2018 йил «01» июндан 2018 йил «31» декабргача


5. Тарафлар хукуклари .
5.1«Харидор» нинг хукуклари :
5.1.1 Ушбу шартнома асосида белгиланган махсулотларни уз вактида ва сифатли етказишни «Сотувчи» дан талаб килишга:
5.1.2 «Сотувчи» дан шартнома шартларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик натижасида етказилган зарарни талаб килишга хаклидир.
5.2. «Сотувчи» нинг хукуклари:
5.2.1 Ушбу шартнома асосида белгиланган махсулотлар учун олдиндан хак тулашни ва амалдаги шартнома ва конун хужжатларида белгиланган тартибда хисоб- китобларни амалга оширишни «Сотувчи» дан талаб килишга :
5.2.2 «Харидор» дан шартнома шартларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик, махсулотни кабул килишда асоссиз равишта рад килиш натижасида етказилган зарарни талаб килишга хаклидир.


6. Тарафлар мажбуриятлари
6.1 «Сотувчи» мажбуриятлар :
6.1.1 Шартномада курсатилган талабларга риоя килган холда уз вактида «Харидор»га махсулотни етказиб бериш.
6.1.2 Тегишли даражада сифатли махсулот юборилганлиги тугрисида билдириш (хабарнома) олгандан сунг сифатли булмаган мол – мулк ____ кун ичида алмаштириб бериш ёки ушбу шартноманинг 1.2-бандига асосан сифатли булмаган махсулот бахосини кайтариб бериш.
6.2 «Харидор» мажбурияти :
6.2.1 Махсулотни кабул килиш далолатномаси тузган холда ушбу шартномада конун хужжатларида белгиланган бутлаш тартибига, сонига, сифатига караб муддатида махсулотни кабул килиб олиш ;
6.2.2. Тегишли даражада сифатли булмаган махсулот келиб тушгани аниклангандан кейин, бу хакда далолатномада ёзиб ____ соат ичида сотувчини огохлантириш.
6.2.3. Махсулотни бахосини ушбу шартномада белгиланган микдорда ва муддатда тулаш.


7. Тарафлар жавобгарлиги
7.1. Махсулот бериш вактида риоя килмаганлиги учун айбдор тараф бошка тарафга етказилган зарарни тулик коплайди ва ____% микдорида пеня тулайди.
7.2. «Сотувчи» махсулотни тулик етказиб бермаганлиги учун «Харидор» га етказиб берилмаган хар кун учун махсулот бахосидан ____ % пеня тулайди.
7.3. Шартнома талабларида курсатилган сифатлардаги хамда бутлашдаги мол – мулк бермаган булса, айбдор тараф шартнома умумий суммасини ____ % микдорида пеня тулайди.
7.4 Тегишли даражада сифатли булмаган мол – мулкни уз вактида алмаштиришдан бош тортса, «Сотувчи» шартнома суммасини ____ % микдорида жарима тулайди.
7.5. Махсулот учун «Харидор» уз вактида ёки тулик туловни амалга оширмаса маблаг микдоридан ___ % пеня тулайди, лекин пеня микдори туланмаган маблаг ____% микдоридан ошиб кетмаслиги керак.
7.6. «Сотувчи» омборидан уз вактида мол-мулк олиб чикиб кетилмаса, агар бу томонларнинг келишувига асосан кузда тутилган булса «Харидор» хар бир утказиб юборилган кун учун «Сотувчи» га омборда сакланганлигидан келиб чиккан зарарни ва шартнома суммасини _____ % микдорида жарима тулайди.
7.7. Неустойка (жарима) тулаш тарафларни шартномада курсатилган мажбуриятларни бажаришда озод килмайди.

Download 103 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling