Iqtisodiy -matematik usullar va modellar


Download 173.53 Kb.
bet1/3
Sana18.06.2020
Hajmi173.53 Kb.
#119901
  1   2   3
Bog'liq
IMUM Satimov Nuriddim


NAMANGAN MUXANDISLIK QURILISH INSTITUTI

ENERGETIKA VA S.A fakulteti «MENEJMENT» kafedrasi

1-ICHB-18 guruh talabasi Satimov Nuriddinning

IQTISODIY –MATEMATIK USULLAR VA MODELLAR” fanidan



1-oraliq nazorat ishi.

8- вариант

1. Korrelatsion-regression tahlil usullari va ifodalari.

2. Tayanch reja qanday tuzish

3. Bichish rеjasini optimallashtirish mеzonlarini ayting.

4. Ishlab chiqarish dasturini optimallash tushunchasi

5. Transport masalasini yechishning shimoliy-g'arb burchak usulining mohiyati

JAVOBLAR:


 1. Korrelatsion-regression tahlil usullari va ifodalari.

Korxonada bir necha turdagi mutaxassislar mavjud bo’lib, ularning har biri korxonadagi mavjud ishlarni bajara oladi. Ularni kvalifikatsiyasiga ko’ra ish unumdorligi ham har xil bo’lishi mumkin. SHuning uchun har bir ishni korxonadagi mutaxassislarga shunday taqsimlash kerakki, unda har bir mutaxassis o’ziga topshirilgan ishni katta mehnat unumdorligi bilan bajarsin. Bu shart bajarilishi uchun mutaxassislarni ishlarga optimal taqsimlash lozim bo’ladi. Belgilashlar kiritamiz:

i-mutaxassisning tartib nomeri;

j-bajaradigan ish nomeri;

-j-nomerli ishni bajarish uchun i-nomerli mutaxassisning sarf qiladigan vaqt mikdori;



- j-nomerli ishni bajarish uchun i - nomerli mutaxassislar soni.

Masalani iqtisodiy matematik modeli.

Masalaning optimallik mezoni qilib, barcha mutaxassislar bo’yicha bajarilishi kerak bo’lgan hamma ishlar uchun minimal vaqt sarflash asos qilib olinadi:





 1. Har bir mutaxassis faqat bir ishga biriktiriladi:



 1. Har bir ishni faqat bitta mutaxassis bajarishi mumkin:

.

Iqtisodiy sistemalarning negizi bo'lgan ishlab chiqarish jarayonini tahlil etish, uning ishlab chiqarish omillari orasidagi bog’lanishni aniqlash, kelib chiqish sabablarini bilish, rejalashtirishdagi muhim omillardan biridir. Bunday masalalarni yechishda matematik statistikaning korrelyatsion-regression tahlil usulini kullash katta samara beradi. Biror u miqdorning x faktorga bog’lanishi у=f() (1) ko’rinishida bo'lib, ular orasida bog’lanish funksional yoki stoxastik (tasodifiy) bo’linishi mumkin. Masalan, x-ishlab chiqarilgan mahsulot xajmi, u-mahsulot tannarxi bo’lsin. Agarda ikkita korxonada bir xil turda va xajmda mahsulot ishlab chiqarilsa, ularning tannarxi har xil bo’lishi mumkin. Bunga ishlab chiqarishdagi har xil omillar ta'sir etgan bo'lishi mumkin. Shu ko'rinishdagi masalalar korrelyatsion bog’lanishlar orqali xal aytiladi.

Korrelyatsiya suzi lotin tilidan olingan bo'lib, u "munosabat" yoki "o'zaro aloqa" degan ma'noni anglatadi. Korrelyatsiya uslubi yordamida stokastik bog’lanishlar o'rganiladi.

U=f(x) bog’lanish korrelyatsion bog’lanish deyiladi, bu tenglama x miqdorga ko’ra u ning regressiya tenglamasi deb aytiladi.

f(x) funksiyasi x ko’ra u ning regressiya chizigi deyiladi.

Korrelyatsion tahlilning asosiy vazifasi uning shaklini, ya'ni algebrik ko’rinishini topishdan iboratdir. Algebrik ko’rinishini topish asa, iqtisodiy tahlildan boshlanadi.

Agar x faktorning ortishi (kamayishi) bilan u funksiya ham ortib (kamayib) borsa, bunday bog’lanish to’g’ri praporsional bog’lanish deyiladi va chiziqli funksiya shaklida ifodalanadi, aks holda teskari proporsional bog’lanish bo'lib, u chiziqli bo'lmagan funksiya ko'rinishida yoziladi.

Iqtisodiy sistemalardagi korrelyatsion bog’lanishlar quyidagi ko’rinishlarda bo’lishi mumkin:

I chiziqli у=ао1х (2)

II chiziqsiz:



 1. Ikkinchi tartibli parabola

у=ао1х+а2х2 (3)

 1. Uchinchi tartibli parabola

у=ао1х+а2 х23х3 (4)

 1. n-chi tartibli parabola

у=ао1х+а2х2+.......+апхп (5)

 1. ikkinchi tartibli giperbola

у=ао+ ; (6) a1/x


 1. n-chi tartibli giperbola

у=ао ; a1/an (7)

 1. darajali funksiya ko’rinishida

у= пох (8)

a0/1+a1*lbx

 1. logistic funksiya shaklida

у= (9)

va boshqa ko’rinishlarda.

Bu yerdagi ао, а1,.......ап лар regressiya koaffitsientlari deyiladi.

Korrelyatsion bog’lanishlardagi regressiya koaffitsientlarini topish muhim ahamiyatga agadir. Ular "ang kichik kvadratlar" usuli yordamida topiladi. Bu usul kuydagi formulaga asoslangan:

F=(уа.к m.к)2min (10)

bunda, уа.к.- natijaviy ko'rsatkichning amaliy qiymati

ут.к.- natijaviy ko'rsatkichning izlanayotgan shakl bo'yicha xisoblangan takribiy qiymati.

Faraz qilaylik х1, х2,... хп faktorlarga ko’ra quyidagi chiziqli funksiya berilgan bo’lsin.

У=ао1х12х2+....+апхп (11)

Bu funksiyaning ао, а1,...., ап koaffitsientlarini topish talab etilgan, bo'lsin. Buning uchun (10) shartni kanoatlantiruvchi "eng kichik kvadratlar" usulidan foydalanamiz. (II) uchun bu shart quyidagi ko'rinishni oladi:

F=[(ао1х12х2+....+апхп)-у]2  min

Bu funksiyadan parametr bo'yicha xususiy hosila olib nolga tenglashtiramiz:



= 2  [(ао1х12х2+....+апхп)-у]=0

Huddi shunday а1, а2,....,ап parametrlar bo’yicha ham xususiy hosilalarni olib nolga tenglashtirsak:



= 2 [(ао1х12х2+.....апхп)-у] х1=0

=2 [(ао1х12х2+.....апхп)-у] х2=0

= 2 [(ао1х12х2+.....апхп)-у] хп=0

Bu tenglamalarni birgalikda ko'rsak (n+1)ta noma'lumlarga ko'ra n+1 tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi.Ayrim shakl almashtirishidan keyin quyidagi tenglamalar sistemasi vujudga keladi:

о1  х12  х2+.......+аn  хn=  у

ао  х11 х122  х1х2+.....+ аn  х1хn= х1у

ао  х21 х1х22  х22 +..... +аn х2хn=  х2у

................................................................................

 аохn1  х1хп2  х2хn+..........+аn  хn2=  хпу

Bu tenglamalar sistemasi ао1,...ап parametrlarga ko'ra chiziqli tenglamalar sistemasidan iborat. Ma'lum bo'lgan usullardan foydalanib, bu noma'lum parametrlarni topish mumkin.

Endi korellatsion bog’lanish

у=ао1х+а2х2 (12)

ko’rinishida berilgan bo’lsin.

Bunda F=  [(ао1х+а2х2)-у]2  min

funksiyani hosil atamiz. Bu funksiya parametrlariga nisbatan xususiy hosilalar olamiz va kuyidagi tenglamalar sistemali hosil bo'ladi:

о1  х + а2  х2=у

ао  х+ а1  х22  х3= ху

ао  х21  х32  х4=  х2у



Natijada ао1 ва а2 parametrlarga nisbatan uch noma'lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi. Bu tenglamalar sistemasini a0, a1, a2 larga ko'ra yechsak:
ао= ; (13)

Agar regressiya tenglamasi у=аох1а.....хnаn

ko'rinishda berilgan bo'lsa, chiziqli formaga keltirish uchun tenglamaning ikkala tomonini logarifmlasak

lgy=lga0+a1lgx1+a2lgx2+....+anlgxn

va lgy=z1 lga0=в lgx1=t1, lgx2=t2, .... lgxn=tn

deb yangi o'zgaruvchilar kiritsak, u holda

Z= в+а1t12t2+....аntn (14)

ko'rinishiga keladi.

Bu chiziqli regressiyaning b1, a1, a2....an koaffitsientlarini topish uchun kuydagi tenglamalar sistemasini hosil kilamiz:

nв+а1 t12  t2+......+аn tn= t

в t11 t122  t1t2+.....аn  t1tn= аn  t1tп=t1t

в  t21t1t22 t22+......+аnt2tn=t2t

вtn1 t1tn2 t2tn+......+аntn2=tnt

Iqtisodiy jarayonlarda natijaviy ko'rsatkich bilan faktorlar orasidagi bog’lanishni ifodalashda chiziqli bo'lmagan (12) shakli muhim ahamiyatga agadir. Endi regressiya tenglamasi у=ао1х ko'rinishida berilgan bo'lsa, chiziqli tenglamalar sistemasi

о1 х=у

ао х+а1 х2= ху (15)

kabi bo'ladi. Bu tenglamalar sistemasini yechib izlanayotgan

ао= (16)



koeffitsientlarini topamiz.

Regressiya tenglamasini tuzayotganda ayrim koaffitsientlarni aniklash muhim ahamiyatga agadir. Bulardan biri korrelyatsiya koaffitsienti (KK) natija ko'rsatkichi bilan faktorlar o'rtasidagi tigizlikni baholaydi. To’g’ri chiziqli (2) tenglama uchun KK quyidagi formula orqali aniqlanadi:

r = а1 (17)

bunda: r - korrelyatsiya koaffitsienti

x- faktorning o'rtacha kvadrat farqi

y- natija ko'rsatkichining o'rtacha kvadrat farqi.

O’rtacha kvadrat farqlar formulasi:



; (18)

х,у- o'rtacha arifmetik qiymatlar.

Matematik statistikada KK yana bir qancha formulalar orqali topilishi mumkin:

r = (19)

r = (19)

Regressiya tenglamasi chiziksiz ko'rinishda bo'lsa, KK o'rniga korreksion munosabat topiladi:



(20)

bu formuladagi 2 ko’rsatkich

2=2i+2i kabi topiladi

Bu yerda 2 – umumiy dispersiya.

i2 - natija ko'rsatkichi ta'sirida bo'ladigan dispersiya;

i2 - boshka faktorlar ta'sirida bo'ladigan dispersiya.

Korrelyatsion munosabat uchun

(21)

formulani keltirishi mumkin.

2ух = y ning xakikiy qiymatidan regressiya tenglamasi bo'yicha xisoblanadigan qiymati ayirmasini o'rtacha kvadrat farqi;

2у=у ning xakikiy qiymatidan regressiya tenglamasi bo'yicha xisoblanadigan o'rtacha arifmetik qiymati orasidagi o'rtacha kvadrat farqi.

KK uchun quyidagi munosabatlar mavjuddir:

а) agar 0,3  r  0,7 bo'lsa, natija ko'rsatkichi bilan faktorlar orasidagi aloqa o'rtacha tigizlikda;

б) agar 0,7 r  0,9 bo’lsa, yuqori tig’izlikda;

в) agar r < 0,3 bo’lsa, past tig’izlikda deb baholanadi.

Umuman olganda КК - 0  r  1 kabi o’zgaradi.

Korrelyatsion munosabat xossalari:



 1. Korrelyatsion munosabat 0    1 tengsizlikni kanoatlantiradi;

 2. Agar  = 0 bo'lsa, natija ko'rsatkichi bilan faktor orasida bogliklik yo'k bo'ladi;

 3. Agar  = 1 bo'lsa, natijada ko'rsatkich bilan faktor orasida funksional bog’lanish bo'ladi;

Agar  =1 bo'lsa, chiziqli bo'lmagan bogliklik chiziqlik bog’lanish bilan ustma-ust tushadi.

KK yuqori tigizlikda bo'lsa, KKning o'rtacha kvadrat katalogи

(22)

formula orqali topiladi. So'ngra KKning ishonchlilik mezoni xisoblanadi:

Agar   25 bo'lsa, natija ko'rsatkichi bilan faktor orasidagi bog’lanish mustaxkam deb xisoblanadi.

Endi natija ko'rsatkichi birgina faktorga bog’liq bo'lmasdan bir necha faktorlarga bog’liq bo'lib, regressiya tenglamasi:

у= ао1х12х2+.....+аnхn

kabi ko'rinishda bo'lsin. Natija ko'rsatkichi bilan faktorlar orasidagi tigizlik ko'plik korrelyatsiya koaffitsienti (KKK) orqali baholanadi va u kuydagicha topiladi:

1,2...n= (23)

Regressiya tenglamasining koaffitsientlari (ai) asa kuydagicha topiladi:



, (i = T, n ) (24)

R= (25)

Yuqoridagilarni ko'rib chiqarib aytish mumkinki, korrelyatsion modellar iqtisodiy jarayonlarni tahlil etishda va prognozlashtirishda muhim o'rin tutadi.




 1. Tayanch reja qanday tuziladi

Chiziqli dasturlash usulining boshqa masalalari singari transport masalasini yechish jarayoni boshlang’ich tayanch rejasi topish bilan boshlanadi. Transport masalasining boshlang’ich rejasini topish usullari ko’p bo’lib, quyida «shimoli-g’arb burchak» usuli va «minimal harajat» usuli bilan tanishamiz.

Download 173.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling