Жаҳон тарихи (Қадимги дунё тарихи) фанидан 1-курс талабалари учун об ва ян саволномаси


Download 21.47 Kb.
Sana09.04.2023
Hajmi21.47 Kb.
#1346522
Bog'liq
portal.guldu.uz-Жахон тарихи


Жаҳон тарихи (Қадимги дунё тарихи) фанидан 1-курс талабалари учун
ОБ ва ЯН саволномаси 1. Антик давртарихийтушунчаси.

 2. Антик ва классик қулчилик.

 3. ҚадимгиЮнонистоннингтарихийдаврлари.

 4. Юнонистоннинггеографикўрни, табиийшароитлари.

 5. ҚадимгиЮнонистонтарихиданасосийманбалар

 6. Юнонистонтарихнавислиги.

 7. Крит оролидажамиятнингвужудгакелиши, унингривожланиши, равнақи.

 8. Крит давлатинингинқирозгаучраши.

 9. МилодданаввалгиIIмингйилликдаАхейЮнонистони. Микен, ТринфваПилосдавлатлари.

 10. Мил.авв. XII-XII асрларда дорийларни Болқон ярим оролини жанубига кўчиши ва унинг оқибатлари.

 11. МилодданаввалгиXI-IXасрлардаЮнонистон.

 12. Шаҳардавлатлари-полисларинингбарпобўлиши.

 13. Буюкюнонколониялари

 14. Милоддан аввалги VIII-VI асрда қадимги Пелопоннес

 15. Спарта давлатларининг ижтимоий-иқтисодий тузуми

 16. Аттика аҳолисининг вужудга келиши.

 17. Аттиканинг хўжалиги, деҳқончилиги, хунармандчилиги, савдо-сотиқ муносабатлари.

 18. Афина давлаттузуми.

 19. Солон ислоҳотларивауларнингаҳамияти.

 20. ПисистратҳокимиятиваКлисфенислоҳотлари.

 21. Афинадақулдорликдемократиясинингўрнатилиши.

 22. МилодданаввалгиV-IVасрлардаЮнонистон.

 23. Юнон–форс урушлари.

 24. МилодданаввалгиV-IVасрлардаЮнонистоннингиқтисодийривожланиши. Юнонистон иқтисодийривожланишидаиккитаасосий йўналиш–афиналикваспарталик.

 25. Перикл даврида Афина қулдорликдемократиясинингравнақи.

 26. 1-Афина денгизиттифоқи.

 27. Спартанингсиёсийтузуми.

 28. МилодданаввалгиVасрда Пелопоннес иттифоқи.

 29. Пелопонесуруши, унингсабаблари ва оқибатлари.

 30. II-Афина денгизиттифоқинингташкилтопиши.

 31. МилодданаввалгиIVасрнингўрталаридаЮнонистондасиёсийтарқоқлик.

 32. Полис тизиминингинқирози. Инқирозниенгишдастурлари. (Платон, Исократ, Аристотель).

 33. БуюкЮнонистонваҚора денгизсоҳилларидагиюноншаҳарларивадавлатлари.

 34. Македониянинг юксалиши.

 35. Юнонистонда Македония ҳукмронлигининг ўрнатилиши.

 36. Юнонистонмаданиятиривожланишинингасосийшарт-шароитлари.

 37. Юнонистонда архитектура

 38. Юнонистондаҳайкалтарошлик.

 39. Юнон адабиётива театр.

 40. Юнон фалсафаси.

 41. Юнон маданиятининг аҳамияти ва унинг жаҳон маданиятида тутган ўрни.

 42. Александрнинг Шарққа юришининг бошланиши.

 43. Александрнинг Марказий Осиёга ҳарбий юриши ва унга қарши миллий озодлик кураши.

 44. Александр Македонский салтанатинингпарчаланиши.

 45. Эллинизм даврида элинистикдавлатлар.

 46. Салавкийлар давлати

 47. Эллинистикдавлатларнингхиллари.

 48. Эллинизм моҳияти.

 49. Эллинизмнингдаврланиши.

 50. Эллинистик давлатларни иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий ривожланиши ва ўзига хос хусусиятлари.

 51. Эллинистикмаданият.

 52. Эллинистикмаданиятнингаҳамияти.

 53. Жаҳон тарихида Римнинг тутган ўрни ва аҳамияти.

 54. Қадимги Рим тарихинингдаврланиши.

 55. Италиянинггеографикўрниватабиийшароитлари, аҳолиси.

 56. Қадимги Рим тарихининг манбалари.

 57. МилодданаввалгиVIIIасрда Этрурия. Этрускларва Рим.

 58. Италия жанубидава Сицилия оролидаюнонполислари.

 59. Римнинггеографикўрниватабиийшароити.

 60. Рим фуқароликжамияти: патрицийларваплебейлар, клиентларвапатронлар.

 61. Патриархалқулчиликваунингманбалари.

 62. Рим подшолар даврида

 63. Сервий Туллий ислоҳати.

 64. Подшоҳокимиятинингемирилишива Рим Республикасинингўрнатилиши.

 65. Плебей вапатрицийларўртасидагикурашсабаблари, асосийбосқичлариванатижалари.

 66. МилодданаввалгиIV-IIIасрлардаРимдадавлаттузилиши.

 67. Рим томониданИталиянингистилоэтилиши.

 68. Қадимги Рим маданияти.

 69. Рим ва Карфагеннинг Ўрта Ер денгизи хавзасидаги ҳукмронлик қилиш мақсадида олиб борган кураши.

 70. Рим томонидан Македония ва Юнонистоннингпровинцияларгаайлантирилиши.

 71. Римнинг иқтисодий, ижтимоий ривожланишини ўзига хос хусусиятлари.

 72. Римдаги қуллар қўзғолонлари.

 73. Ака-ука Гракхларни аграр сиёсий ислоҳотлари.

 74. Гай Марийнинг ҳарбий-сиёсий ислоҳатлари, унинг фаолияти.

 75. Милоддан аввалги II-I асрлар бўсағасида Римдаги ижтимоий-сиёсий кураш.

 76. Италиядаги иттифоқчилар уруши.

 77. Милоддан аввалги I асрнинг 80-йилларида Рим республикасида сиёсий кураш.

 78. Римнинг Понт подшолиги билан урушлари.

 79. Милоддан аввалги I асрнинг 80-йиллари охирида Римда фуқаролар уруши.

 80. Луций Корнелий Сулланингдиктатураси.

 81. Спартак бошчилигидаги қўзғолон.

 82. М.а. 70-йиллар охири 60-йилларда Римда сиёсий кураш. 1-учлар иттифоқи (1-триумвират).

 83. Цезарнинг консуллигива унингсиёсий мавқеининг мустаҳкамланиши.

 84. Цезарнинг Галлиядаги урушлари.

 85. Мил.авв. I асрнинг 40 – йилларида фуқаролар уруши ва Юлий Цезарь диктатураси.

 86. М.а. I асрнинг 40-йиллар охири ва 30-йиллардаги фуқаролар уруши.

 87. II- учлар иттифоқи (II – триумвират).

 88. Римда полистизимиинқирозива Рим республикасиқулашинингасосийсабаблари.

 89. МилодданаввалгиIII-Iасрларда Рим маданияти.

 90. Принципат асослари.

 91. Октавиан Августнинг сиёсий дастури, унинг ҳукмронлигининг натижалари ва аҳамияти.

 92. Рим империясининг иқтисодий равнақи.

 93. Миллодий I-II асрларда Римдаги ижтимоий муносабатлар ва ишлаб чиқариш кучлари

 94. Рим империясинингмаъмурий тузилиши.

 95. Юлий-Клавдий сулоласи даврида Рим

 96. Флавийларсулоласи даврида Рим

 97. Антонинлар сулоласи даврида Рим

 98. Рим империясининг “олтин даври”

 99. Милодий I-III асрларда Рим маданият.

 100. Рим давлатининг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий инқирознинг сабаблари

 101. М.а. I асрда христиан динини вужудга келишининг шарт-шароитлари.

 102. Христианликнинг Рим империясига ёйилиши.

 103. МилодийIV-Vасрларда Рим жамиятивадавлати.

 104. Доминат тизими.

 105. Диоклетиан ваМаксимианнингижтимоий-сиёсийислоҳатлари.

 106. Император Константин ва унинг ислоҳотлари

 107. Христиан дини – Римнинг ҳукмрон динига айланиши ва унинг оқибатлари.

 108. Милодий IV-V Римдаги ижтимоий зиддиятларнинг кескинлашуви.

 109. Халқларнинг Буюк кўчишининг бошланиши.

 110. Рим империясинингҒарбийваШарқийимперияларгабўлиниши, унингсабаблари.

 111. Ғарбий Рим империяси ва унингзаифлашуви

 112. Рейндаги герман қабилаларининг Италияга бостириб кириши.

 113. Ғарбий Рим империяси ерларида варвар қабилаларнинг жойлашиши.

 114. Римга варварларнинг кириб келиши даврида янги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тартибнинг белгилари.

 115. Хуннлар. Каталаунжанги.

 116. Ғарбий Рим империясинингқулаши.

 117. Антик қулдорлик жамияти қулашининг иқтисодий-ижтимоий, сиёсий сабаблари ва оқибатлари.

 118. Антик маданиятнинг инқирози.

 119. Христианлик дунёқарашининг пайдо бўлиши.

 120. Рим тарихнавислиги.

 121. Римдаги архитектуравақурилиш.

 122. Рим санъати.

 123. Римда махсусбилимларнинг ривожланиши

Download 21.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling