Куриб чикилган


Download 60 Kb.
Sana17.06.2023
Hajmi60 Kb.
#1519645
Bog'liq
INOV MEN


Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус
таълим вазирлиги

Тошкент Автомобил ва йуллар институти


«Менежмент» кафедраси


«Инновацион менежмент»
фани буйича
маъруза матнлари
В.34.11.00 «Менежмент» йуналиши кундузги ва сиртки студентлари учун мулжалланган


Тошкент – 2000


Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус
таълим вазирлиги

Тошкент Автомобил ва йуллар институти


«Менежмент» кафедраси

М.А.ИКРОМОВ


«Инновацион менежмент»


фани буйича
маъруза матнлари
В.34.11.00 «Менежмент» йуналиши кундузги ва сиртки студентлари учун мулжалланган

Институт услубий кенгашида

куриб чикилган


« __ » ___________ 2000

баённома № __


Тошкент – 2000


«Инновацион менежмент» фани буйича маъруза матнлари, таянч иборалар ва кайтариш саволлари В.34.11.00 «Менежмент» йуналишлардаги бакалаврлар учун мустакил мавзуларни узлаштириш учун мулжалланган. Келтирилган таянч иборалар, узини билимини синаш саволлари, маъруза матнларида берилган асосий назарий тушунчаларга мос келади ва мазмунан узлаштиришга ёрдам беради. Шу билан бирга укувчининг эътиборини шунга каратмокчи эдикки, маъруза матнларидан дарслик ва бошка кушимча адабиётларни урнини босиш учун эмас, балки уларни мустакил урганиш учун курсатма тарикасида фойдаланиш максадга мувофик булар эди.


Мухандис-иктисод факультети


услубий комиссиясидан такдим
этилган
«30» июн 2000
баённома № 6

Менежмент кафедрасида


услубий семинарида куриб
чикилган
«22» июн 2000
баённома № 11
Тузувчи лар : «Менежмент» кафедра профессори Икрамов М.А.,
ассистент Ибрагимов Д.А.

Такризчилар : АндМИИ кафедра мудири, профессор Тухтабоев А.Т.


«Менежмент» кафедраси мудири доцент Солиев А.М.

Ушбу укув кулланма В.34.11.00 «Менежмент» йуналишига тайерланган булиб, уни тайерлашда укув стандарти, кафедра томонидан ишлаб чикилган ишчи дастур хизмат килган. Ундан ташкари муаллиф «Тасис» дастури хамда Москва авиация институти ва Санкт-Петербург инженер-иктисод академиясида стажировкада тупланган тажриба асосида «Стратегик менежмент» фанини биринчи бор узбек тилида услубий таъминлаш борасида харакат килинди. Фанннинг асосий вазифаси ва мохияти булажак менежерлар учун ташкилотнинг стратегиясини белгилаш ва унга эришиш борасида бошлангич билим беришдан иборатдир.


Мухандис-иктисод факультети


услубий комиссиясидан такдим
этилган
«31» март 2000
баённома № 4

Менежмент кафедрасида


услубий семинарида куриб
чикилган
«17» март 2000
баённома № 4
Тузувчи «Менежмент» кафедра профессори Икрамов М.А.

Такризчилар ФарДУ кафедра мудири, профессор Адхамов М.А.


«Менежмент» кафедраси мудири доцент Солиев А.М.


КИРИШ

Илмий изланишнинг хозирги даврда бизнинг республикамизда иктисодиёт ривожланиш холати ва барча тармоклардаги структуравий узгаришларга мос равишда олиб борилиши иктисодиётда булаётган узгаришларга мувофиклаштиришга олиб келмокда. Айникса ишлаб чикариш ва хизмат курсатиш сохаларида янгилик киритиш жараёни буйича куп муаммолар пайдо булмокда ва уларни уз вактида хал этиш керакли кадр, моддий техника базаси, ташкилий ва услубий тадбирларни талаб этади. Фаолият курсатаётган хужалик механизми корхоналарнинг турли хил мулкдор шаклларидаги муаммоларини нафакат хал этишга, балки маълум холатда кийин шароитга тушиб колишга олиб келди. Масалан, корхоналар янгилик жорий этиш жараёнида, хориждан инвестициялар жалб этиш ва ракобатдош махсулот чикариш борасида хал этилмаган масалалар ва вазифалар турибди. Эски корхоналарни техника ва технологиясини янгиланиш жараёни суст олиб борилмокда, махсулот сифати ва экология талаблари дунё стандартларига мос келмаслигини куриш мумкин. Инновацион мухитни шакллантириш доимий равишда махсулотни янгилаш, ишлаб чикариш фондларини янги техника асосида янгилаш, умумжамиятни ривожлантириш имкониятини яратиш холатларига шароит барпо этади. Шу сабабдан «Инновацион менежмент» фанини урганиш замон талабларидан чиккан холда укув дастурига киритилган ва булажак менежерлар учун зарурий фанлар асосида урганилиш тавсия этилган.


Ушбу фан 3 курс студентларига мулжалланган булиб «Менежмент» фанининг асосий булимларидан хисобланади. Бу фанни узлаштиришда «Стратегик менежмент», «Персонални бошкариш», «Бошкарув карорларини кабул килиш» фанларининг асосий таянч иборалари ва назарий асосоларидан фойдаланиш мухим урин тутади.
Инновация ибораси инглиз innovation сузидан олиниб янги илмий техник ютукни ифодалаб, янги махсулотни амалда кулланилиш жараёнига айтилади. Маъруза матнларида ушбу жараённи ташкилотдаги мухитга мувофиклаштириш, унинг самарасини ошириш ва республикамиздаги социал-иктисодий имкониятлардан тулик фойдаланишга таъсирини куриб утилган. Асосий эътиборни булажак менежерларни юкори ракобат шароитида энг окилона вариантларни танлаш, фойдалилик даражасини таъминлаш ва корхона фаолиятини жадаллаштириш саволларига каратилган.
Download 60 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling