Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригац


Download 387.18 Kb.
bet1/20
Sana18.02.2023
Hajmi387.18 Kb.
#1213254
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Bog'liq
тажрибани режалаштириш


УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ


«
ТИМИ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВ ИШЛАРНИ МЕХАНИ.ЗАТТИЯЛА1И» кафедраси


ЭКСПЕРИМЕНТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ
фанидан амалий машгулотларни бажариш учун
МЕТОДИК КУРСАТМА
ТОШКЕНТ 2015

Ушбу методик курсатма институтнинг илмий-методик Кенгашининг 10 апрел 2015 йил 7-сонли мажлисида куриб чицилган ва чоп этишга рухсат этилган.
Мазкур методик курсатма «Экспериментни режалаштириш» фанининг намунавий ва ишчи укув дастурларига мувофик ишлаб чикилган.
Методик курсатмада экспериментни режалаштириш ва ташкил этишнинг услублари берилган. Методик кулланмага керакли назарий маълумот ва ахборотлар киритилган, экспериментни режалаштириш ва ташкил этишнинг статистик асослари, корреляцион ва регрессион тахлиллар асослари, макбуллаштирилган шароитни топишда омилли экспериментни режалаштиришнинг асоси берилган.
Методик курсатма 5А450301 - Гидромелиорация ишларини механизациялаштириш магистратура мутахассислиги магистрантлари учун мулжалланган.
Тузувчиь: А.К.Игамбердиев - т.ф.н., доцент.
Такризчилар: Э.Т. Фарманов, ТошДАУ доценти, т.ф.н.
И.М.Марупов, доцент, т.ф.н.
© ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ (ТИМИ), 2015
Мундарижа
Кириш 4

 1. Амалий тадкикотлар тавсифини ва танловда иштирок этиш учун такдим этиладиган илмий лойихаларга куйиладиган талабларни 6 урганиш

 2. Танланган магистрлик диссертацияси мавзуси доирасида тадкикот максадини, вазифаларини, объекти ва предметини, ишчи 11 гипотезасини шакллантириш

ЭКСПЕРИМЕНТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ 1
МЕТОДИК КУРСАТМА 1
(3) 29
I. J ) 32
Омиллар 33
" X1F (2) 95
Fp=i^t: (16) 98
ЭКСПЕРИМЕНТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ 104
МЕТОДИК КУРСАТМА 104

 1. Асосий назарий холатларни урганиш асосида дисперциянинг бир жинслигини Кохрен мезони буйича, регрессия тенгламаси коэффициентларининг ахамиятлигини Стьюдент (t - критерий) мезони буйича, олинган математик моделнинг адекватлигини (мос келиши) Фишер мезони буйича текшириш 66

ЭКСПЕРИМЕНТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ 1
МЕТОДИК КУРСАТМА 1
(3) 29
I. J ) 32
Омиллар 33
" X1F (2) 95
Fp=i^t: (16) 98
ЭКСПЕРИМЕНТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ 104
МЕТОДИК КУРСАТМА 104

Кириш
Битта параметр узгартириладиган, колганлари маълум кийматларида махкамланган бир омилли экспериментларда куп сонли тажрибаларни утказиш талаб этилади. Бунда тадкикот килинаётган ходиса ёки объектга хар бир омилнинг алохида таъсири урганилади. Бу хар доим хам макбуллаштирилаётган объектга омиллар таъсирининг умумий тасаввурини бермайди. Бундан ташкари бир омилли эксперимент усули куп вакт, мехнат ва маблаг талаб килади. Эксперимпентни режалаштириш усулларини куллаш на факат тажрибалар сонини асосли кискартириш имконини беради, шу билан бирга энг асосийси макбуллаштирилаётган объектга маълумотларни йукотмаган холда омилларнинг узаро ва уларнинг умумий таъсирини аниклаш имконини беради. Экспериментни режалаштириш куп материал, мехнат сарфларисиз тадкикотни кейинги боскичларда давом эттириш йулини белгилаб беради.
Магистрларни экспериментни режалаштириш асослари билан таништириш, асосий тушунча ва услубларни узлаштриш максадида ушбу методик курсатма ишлаб чикилган.
Ушбу фан хакида берилган тушунтиришлар асосида магистрларга бевосита тажрибаларни ташкил килиш учун укитувчи томонидан масалалар такдим этилади. Бундай ёндошиш усули тингловчиларга экспериментни режалаштиришнинг умумий услубларини етарлича тула узлаштириб олиш имконини беради ва уларга танлаган магистрлик диссертацияларида куйилган муаммоларни мустакил чукур урганишга имкон яратади.
Амалий машFулотларнинг максад ва вазифалари:
Амалий машгулотларнинг максади - магистрларда режалар тузиш, ишлов бериш ва эксперимент натижаларини тахлил килиш куникмасини х,осил килиш.
Х,ар бир амалий машгулот ишини мувоффакиятли бажарилиши ва химоя килиниши учун магистрлар ишлаб чикариш технологияларини, курилмаларни, улчов воситаларининг тавсифларини, улчаш усулларини ва бошкаларни билишлари шарт.
Магистрлар омиллар хакида, уларнинг узгариш сахтлари, уларни улчаш услублари ва бошкалар хакида тасаввурга эга булишлари керак.
Ахамияти булмаган омилларни чикариб ташлаш усуллари, режалаштириш матрицаларини тузиш усулларини тушунтира олиши керак.
Амалий машгулот стандарт А4 форматли варокларда 20 мм чегаралар колдирилган холда ёки умумий ёзишга мулжалланган дафтарларда бажарилиши талаб этилади.
Амалий машгулотнинг титул вароги белгиланган тартибда магистрларнинг ёзма ишларини расмийлаштириш тартиб коидалари ва бажарилиш тартибини белгиловчи стандартлар асосида расмийлаштирилиши талаб килинади. Синовдан утмаган амалий машгулотлар шундай тугриланиши керакки, бунда такризчи дастлабки ва янги текстларни таккослаш имконига эга булсин.
Катта хажмда кайта ишланган маълумотлар алохида варокларда такдим этилиши мумкин.

Мавзу: Амалий тадкикотлар тавсифини ва танловда иштирок этиш учун такдим этиладиган илмий лойихаларга куйиладиган талабларни урганиш.
Ишнинг максади:
Магистрларнинг магистрлик диссертациялари асосида амалий тадкикотлар танловида иштирок этиш учун такдим этиладиган илмий лойихалар ва такдим этиладиган хужжатларга куйиладиган талаблар асосида лойиха тузиш услубини узлаштириш буйича билим, куникма хамда малакаларини мустахкамлаш.
Асосий тушунчалар:
Амалий (прикладной) тадкикотлар табиат конунларини инсоният фаолиятидаги янги услубларини топишга, воситаларини такомиллаштиришга йуналтирилган булади.
Амалий тадкикотлар уз йулида изланувчи тадкикотлар, илмий- тадкикотлар ва тажриба-конструкторлик ишларига булинади.
Изланувчи тадкикотлар фундаментал тадкикотлар натижасида таклиф этилган услублар асосида объектга таъсир этувчи омилларни урнатиш, янги техника ва технологияларни яратиш йулларини излаб топишга йуналтирилган булади.
Илмий-тадкикот ишининг натижасида янги технологиялар яратилади, тажрибавий курилмалар, асбоблар ва бошкалар яратилади.
Тажриба-конструкторлик ишларининг максади конструкцияларни мантикий асосини аникдовчи конструктив тавсифларини танлаш хисобланади.
Саноатда жорий килишга. ярокди маълумотларни кайта шакллантириш максадига йуналтирилган жараён ишланма дейилади. Бу янги техника, материаллар, технологияларни яратиш ёки мавжудларини такомиллаштиришга йуналтирилган булади.
Илмий тадкикотлар долзарблиги ахамиятлилиги буйича турли гурухларга булиниши мумкин.
Ишни бажаришга курсатма:
Танловда иштирок этиш учун топшириладиган илмий лойиха буйича хужжатлар битта йигма жилдда такдим этилади.
Йигма жилдда куйидаги хужжатлар булиши керак:
лойиха тугрисида маълумот (1-шакл);
лойиха рахбари ва лойиханинг асосий ижрочилари тугрисида маълумот (2- шакл);
лойихани бажарадиган ва молиялаштиришни амалга оширадиган ташкилот тугрисида маълумот (3-шакл);
амалий илмий-техник тадкикотлар учун иш дастури (4-шакл);
лойиха буйича бир йиллик харажатлар сметаси (5-шакл);
ижрочи ташкилотлар, илмий ёки илмий-техника кенгашларининг лойихага берган хулосаси.

 1. Тадкикот лойих,аси

 1. шакл. Лойих,а туFрисида маълумот

  1. Лойиханинг номи;

  2. Танлов тури (фундаментал ёки амалий илмий-техник тадкикотлар);

  3. Дастурнинг номи;

  4. Илм-фан сохаси;

  5. Аннотация (бир бетдан ошмаслиги лозим) - лойиханинг кискача мазмуни ва уни амалга оширишнинг асосий боскичлари;

  6. Лойихада илмий рахбар хисобга олинган холда, иштирок этувчи асосий ижрочилар сони (ракамда курсатилади);

  7. Лойихани бажариш муддатлари (бошланиш йили-якунлаш йили);

  8. Лойихани бажариш учун биринчи йилда сарфланадиган молиявий

маблаг хажми (сумда, ракамлар билан нукта ва вергулсиз ёзилади).
7

 1. шакл. Лойиха рахбари ва лойиханинг асосий ижрочилари туFрисида маълумот

  1. Фамилияси, исми ва отасининг исми (тулик). Тугилган санаси (ракамлар билан куни, ойи, йили).

  2. Илмий даражаси (тулик) ва илмий даража берилган йили. Илмий унвони ва берилган йили.

  3. Асосий иш жойи - ташкилотнинг тулов хужжатларида келтирилган тулик номи. Ташкилотнинг расмий кабул килинган киска номи.

  4. Илмий маколаларининг умумий сони (маъруза тезислари билан бирга).

  5. Уй манзилгохи (почта индекси, вилоят, шахар, туман ва куча номи, уй раками, уй ва иш телефонлари (кавс ичида шахар коди курсатилган холда), E­mail.

Худди юкоридаги тартибда лойиханинг асосий ижрочилари тугрисидаги маълумотлар хам келтирилиши шарт.

 1. шакл. Лойихани бажарадиган ва молиялаштиришни амалга оширадиган ташкилот туFрисида маълумот

3 1 Г I 1
.1. Ташкилотнинг тулов хужжатларида келтирилган тулик номи; Ташкилотнинг расмий кабул килинган киска номи; кайси вазирлик ёки идора тасарруфида эканлиги курсатилади.
3.2. Жойлашган манзили (почта индекси, вилоят, шахар, туман ва куча номи, уй раками).
Ташкилот рахбарининг телефонлари (кавс ичида шахар коди курсатилган холда). Ташкилот факси. E-mail.

 1. шакл. Амалий илмий-техник тадкикотлар учун иш дастури


Download 387.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling