Миркомилов Шавкат Миромилович


Download 208.15 Kb.
bet1/2
Sana09.04.2023
Hajmi208.15 Kb.
#1346086
  1   2
Bog'liq
kimyovij texnologiya fanidan namunavij dastur (1)
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

НИЗОМИЙ НОМЛИ


ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИДАН НАМУНАВИЙ ДАСТУР


Билим сохаси: 140.000 Укитувчилар тайерлаш ва педагогика фанлар

Бакалавриат йуналиши: В.140.300 – Кимё (Коди 51404)


ТОШКЕНТ – 1999 йил.


Аннотация: Ушбу дастур педагогика Университети ва Олий укув юртларининг Кимё йуналиши буйича бакалавр укитувчи ихтисоси учун укув дастури сифатида тавсия этилади. Дастурда анорганик ва органик моддалар ишлаб чикариш технологиясининг асослари курсатилган.
Тузувчи: Низомий номли Тошкент Давлат Педагогика университети Кимё ва уни укитиш методикаси кафедрасининг профессори, техника фанлари доктори
Миркомилов Шавкат Миромилович.
Такризчилар: 1. Тошкент Давлат Университети Анорганик Кимё кафедрасининг профессори, кимё фанлари доктори Юльчибаев А.А.
2. Низомий номли Тошкент Давлат Педагогика университети Кимё ва уни укитиш методикаси кафедрасининг доценти, кимё фанлари номзоди
Рахматуллаев Н.Г.


Дастур Низомий номли Тошкент Давлат Педагогика университети Илмий кенгашида куриб чикилган ва тасдиклаш учун тавсия этилган.
Баённома ¹____________________________

_______________1999 йил.
СУЗ БОШИ.

Кимё технологияси курси кимё укитувчилари тайёрлашда мухим рол уйнайди. Курсда фан билан ишлаб чикариш уйгунлигини куриб чикишда, энг мухим кимёвий, металлургик, ёкилгини кайта ишлаш, силикат ишлаб чикариш асослари таништирилади. Мактабда кимё курсида урганиладиган кимёвий ишлаб чикаришларга алохида ахамият берилади. Кимё технологияси фани асослари билан талабаларни таништиришда Республикамизда кимёвий, металлургик, ёкилгини кайта ишлаш, силикат, органик синтез, сунъий толалар, пластмассалар ишлаб чикариш саноати ва жарайёнларининг хусусиятларига эътибор каратилади. Курс материалларини баён килиш талабаларга таниш булган физик ва коллоид кимё конуниятларига, анорганик ва органик кимё курслари материалларига асосланган холда олиб борилади. Хар бир кимёвий ишлаб чикариш технологиясини куриб чикишда илгор технологик жараёнларни жорий килиш, жумладан, кам боскичли чикиндисиз технология, автоматлашган бошкариш, робототехникадан фойдаланиш масалалари баён килинади.


Маъруза машгулотларини олиб боришда ишлаб чикариш жадваллари, аппаратларнинг киркимлари, ишлаб чикариш амалиётида тайёрланган материаллардан ва мавзуга оид укув кино фильмларидан фойдаланиш тавсия килинади.
Энг мухим кимёвий ишлаб чикаришлардаги айрим технологик жараёнларга оид тажрибалар утказиш ва ишлаб чикариш курсаткичлари тугрисидаги куникма ва малакалар лаборатория ва назарий, амалиётда хосил килиб борилади.
Лабораторияда амалиёт ишлари техник тахлил усулларини ва зарур улчов асбобларини мумкин кадар кенгрок куллаш асосида микдорий тусга булмоги ва ишлаб чикаришдагига ухшаш асбобларда бажарилмоги лозим. Агар зарур-асбоб-ускуна булмаса, ишларни соддалаштирилган асбобларда утказиш керак. Талабаларни янги ясама асбоб ва приборларни лойихалаш, уларни синаб куриш каби ишларга жалб этиш максадга мувофикдир.
Назарий практикумнинг уз олдига куйган вазифаси талабага курс материаллари устида мустакил ишларни ташкил килишда ёрдам бериш, уни мавжуд чизмалар, кинофильмлар билан таништириш, ишлаб чикариш мазмунига доир масалаларни ечиш услубиётини ургатишдир. Шунингдек, бу ерда ишлаб чикаришнинг моддий ва энергетик балансларини тузишга оид хисоблашлар бажарилади ва ишлаб чикариш боскичларининг чизмаларини тайёрлаш буйича топшириклар берилади.
Ишлаб чикариш амалиёти даврида талабаларнинг политехник савиясини камол топтириш учун аппаратларнинг ички ва ташки тузилиши, ишлаб чикариш жараёнининг бориши, мухим хом ашё, тайёр махсулот ва улардан ясалган буюмларнинг ташки куриниши ва хоссалари хакида тугри тасаввурлар хосил килиш имкониятини яратиб бериш лозим. Практикада булган вакт ичида уларда хохлаган кимёвий ишлаб чикаришни тугри англаб олиш ва урта мактаб укувчилари учун саёхатлар ташкил килиш хамда уларни утказиш куникмаси хосил килиниши керак.


КИРИШ.
Кимё технологияси фанининг предмети ва унинг мухим тушунчалари:
технологик жараён ва унинг боскичлари; хом ашё, ярим тайёр ва тайёр махсулотлар, ишлаб чикариш чикиндиларидан кушимча махсулотлар олиш жараёнининг улчашлари харорат, босим; концентрация ва бошкалар.
Кимё технологиясининг асосий принциплари: аппарат лойихаси билан унда содир булаётган жараен тусининг мос килиш принципи. Ишлаб чикаришнинг технологик чизмаси. Узлуксиз, ярим узлуксиз ва даврий жараёнлар, биринчисининг афзаллиги. Жараённинг курсаткичлари: а) техникавий; тайёр махсулотнинг унуми, хом ашё, буг, сув, ёнилги ва электроэнергиянинг сарфланиш коэффициенти; аппарат ёки бир неча аппаратлардан иборат дастгохнинг унумдорлиги, интенсивлиги ва куввати; тайёр махсулотнинг сифати ва унинг давлат стандарти. б) иктисодий; мехнатнинг таннархи ва унумдорлиги, махсулот ишлаб чикариш усулларини танлашда уларнинг роли; ишлаб чикаришнинг моддий ва энергетик баланслари. Махсулот ишлаб чикаришни ташкил килишда кимёвий технологиянинг асосий вазифалари; кимёвий реакцияларини урганиш ва жараённинг хар бир боскичи учун макбул улчашларини топиш, ишлаб чикариш чизмаларини тузиш. Узбекистонда кимёга оид ишлаб чикаришларни ривожлантириш учун зарур булган хом ашё захираларининг мул–куллиги ва хусусиятлари. Узбекистонда кимёвий металургик ва кимёга оид бошка ишлаб чикаришларнинг ривожланиши. Республикамиздаги энергетик захиралар асосидаги кимёвий ишлаб чикаришлар ривожланишнинг истикболлари. Техника тараккиёга йуллари: яъни дастгохлар кувватини орттириш, янги механизацаялаш, автоматлаштириш ва роботлантириш хисобига амалдаги ишлаб чикаришларни такомиллаштириш.

2. Маърузаларнинг мазмуни.

Мавзу
номери

Боблар буйича маърузалар номи ва мазмуни

Мустакил урганиш учун тавсия этилган мавзулар

1

2

3
1–боб. Хом ашё ва энергия.
1.1.

Хом ашё турлари–минерал, усимлик ва хайвон хом ашёлари. Хом ашёни кайта ишлашга тайёрлаш: синфларга ажратиш, майдалаш, сувсизлантириш ва хом ашёни бойитиш. Каттик хом ашё флотацияси. Ишлатиладиган усуллар ва дастгохлар. Хом ашёдан окилона фойдаланиш принциплари. Чикиндисиз технология. Овкатга ишлатиладиган хом ашёни сунъий билан алмаштириш. Хом ашёни ва ишлаб чикариш чикитларини кайта ишлатиш принципи.
1.2.

Кимёвий ишлаб чикаришда кулланиладиган энергиянинг турлари. Кимё–технологик жараёнларнинг энергетик сигими. Энергиядан фойдаланиш коэффициенти. Кимёвий реакцияларнинг иссиклигидан ва энергиясидан окилона фойдаланиш йуллари ва иктисоди.2–боб. Сув.
1.2.

Халк хужалигида сувнинг ахамияти. Табиий сувлар ва улардаги мавжуд аралашмалар. Муваккат ва доимий каттиклик. Ичиладиган ва саноат сувлари сифатига куйилган талаблар. Ичиладиган сувларни тозалаш: тиндириш, коллоид аралашмаларни коагуляциялаш, фильтрлаш, зарарсизлантириш; коагулянтлар флокулянтлар. Саноатда ишлатиладиган сувни тозалаш: катионит ва кимёвий усуллар ёрдамида юмшатиш;
Катионит фильтирининг тузилиши.

Айланма сув, уни завод хавзалари ва градирня–ларда (шур сувни кай–натиб туз оладиган би–ноларда) совутиш, ней–траллаш, дегазация килиш.
Табиатни мухофаза ки–лиш конуни ва окар сувларни захарсизлан–тириш.
3–боб. Сульфат кислота.
3.1.

Сульфат кислотанинг хоссалари, ишлатилиши ва унинг турли навлари. Сульфат кислота ишлаб чикариш хом ашёлари–металлургия печларидан чиккан газлардаги олтингугурт IV оксиди, олтингугурт колчедани, водород сульфид, таббий газларни тозалашда ажраладиган олтингугурт.
3.2.

Контакт усули билан сульфат кислота ишлаб чикариш. Ишлаб чикариш боскичлари. Жараённи боскичларга ажратиш ва хар бир боскич учун кулай шароитларни яратиш принципи. Колчеданни куйдириш. Куйдириш печларининг типлари, Кайновчи кават печи ва унинг авзаллиги. Куйдириш газнинг умумий ва махсус тозаланиши. Циклонлар ва электро–фильтрларнинг тузилиши.
Олтингугурт IV оксидини олтингугурт VI
оксидига оксидлаш–кайтар гетроген каталитик жараён эканлиги ва унинг назарий асослари.1

2

3
Ишлатиладиган катализаторлар.
Контакт аппаратининг тузилиши.
3.3.

Олтингугурт (VI) – оксидининг ютилиши учун кулай шароитлар. Ютувчи курилмаларнинг чизмаси. Олеум хосил килиш. Республика–миздаги сульфат кислота ишлаб чикариш цехларида хом ашёнинг турларига караб сульфат кислота ишлаб чикаришнинг хусусиятлари. Контакт усулида сульфат кислота ишлаб чикаришнинг принципиал чизмаси. Сульфат кислота ишлаб чикаришни тобора такомиллаштириш истикболлари.4–боб. Аммиак, нитрат кислота.
4.1.

Атмосфера азотини боглаш муаммоси ва унинг хал этилиши. Аммиак ишлаб чикариш хом ашёси. Аммиак синтез килиш, водород ва азот–водород аралашмасини олиш усуллари. Метанни сув буглари ва хаво билан конверсия килиб, азот–водород аралашмасини олиш. Кейинги углерод (II) оксидининг конверсияси жараёнлари. Азот–водород аралашмасидан аммиак синтези–айланма шаклда амалга ошириладиган катталитик жараён эканлиги ва каталитик захаралар. Урта босимда аммиак ишлаб чикаришнинг принципиал чизмаси. Юкори босим ва хароратда ишлайдиган синтез колоннаси курилмаси. Реакция иссиклигидан фойдаланиш.

Суюлтирилган нитрат кислота ишлаб чика–ришнинг принципиал чизмаси. Концентрланган нитрат кислота ишлаб чикарадиган корхоналар.

4.2.

Нитрат кислота, унинг хоссалари, саноат навлари ва ишлатилиш сохалари. Аммиакдан нитрат кислота ишлаб чикаришнинг ассосий боскичлари. Аммиакни оксидлаш каталитик жараённинг назарий асослари. Аммиакни азот (II) оксидигача оксидланишнинг кулай шароити. Контакт аппарат курилмаси. Ишлатиладиган катализаторлар. Азот (II) оксидининг (IV) – оксидига оксидланиши, азот (IV) оксиднинг димерланиши ва адсорбцияси. Реакция тезлиги ва мувозанатга таъсир этувчи асосий омиллар.5–боб. Минерал угитлар. Усимликларни химоя килиш воситалари ва сунъий озика махсулотлари ишлаб чикариш.
5.1.

Азотли угитлар, уларнинг тафсифи. Аммиак селитрасини ишлаб чикариш. Нейтраллаш ва буглатиш жараёнларининг назарий ассослари. Нейтраллаш иссиклигидан фойдаланиш. Нейтрализатор курилмаси. Буглатишсиз ва кисман буглатиш усулларида аммоний нитрат ишлаб чикаришнинг принципиал чизмаси. Мочевина (карбомид) ишлаб чикариш. Хом ашё. Жараённинг боскичлари ва кимёси. Ишлаб

Минерал угитлар, усим–ликларнинг химоя килиш воситалари ва сунъий озика махсулотларининг кишлок хужалик ишлаб чикаришини жадаллаш–тиришдаги ахамияти.

1

2

3
чикариш чизмаси. Синтез коллонаси курилмаси. Карбамиднинг минерал угит, хайвонлар учун озика махсулоти ва полимерлар олишда хом ашё сифатида ишлатилиши. Суюк аммиакнинг угит сифатида ишлатилиши. Аммиакатлар.
5.2.

Калийли угитлар. Сильвинитлан танлаб эритиш ва купикли флотация усули билан калий хлорид ишлаб чикариш. Жараён чизмаси. Таркибида калий сульфат тугган угитлар. уларнинг ахамияти.

Микроугитлар. Борли, марганецли, мисли, рухли, молибденли микроугитлар ишлаб чикариш.

5.3.

Фосфорли угитлар, уларнинг тавсифи. Хом ашё фосфорит ва аппатитлар, уларнинг турлари. Фосфорит унини ишлаб чикариш. Оддий суперфосфат ишлаб чикариш. Кимёвий реакциялар ва жараён боскичлари. Узлуксиз ишлайдиган суперфосфат курилмаси. Супер–фосфатни нейтраллаш ва дона – дона холатга айлантириш. Аммонийлашган суперфосат.
Экстракция ва электротермик усуллар билан фосфат кислота ишлаб чикариш. Иккиламчи суперфосфат, аммофос ва преципетат ишлаб чикариш. Фосфатларнинг нитрат кислота билан парчалаб, мураккаб угитлар олиш.
5.4.

Биокимёвий ишлаб чикариш. Биокимёвий ишлаб чикариш жараёнларининг типлари ва курилмалари. Нефть масулотларидан озика моддалар ишлаб чикариш.
5.5.

Усимликларини химоя килиш воситалари, уларнинг кишлок хужалигида ахамияти, таснифи, ишлатилиш сохалари.
Инсектицидлар, фунгицидлар, гэрбицидлар, дефолянтлар ишлаб чикаришлари тугрисида тушунча.6–боб. Силикат буюмлар ва материаллар ишлаб чикариш.
6.1.

Силикат буюмларнинг ва материалларнинг таснифи, уларнинг халк хужалигида амамияти Силикат саноати. Кулолчилик (керамик) буюмлари. Хом ашё ва жараёнлар технологияси, ишлатиладиган курилмалар. Чинни ва фаянс буюмлар ишлаб чикариш. Буюмларни сирлаш. Шишалар, уларнинг таркиби, тузилиши ва турлари. Шиша саноати хом ашёси. Шиша массаси хосил килишда борадиган физик–кимёвий жараёнлар.
6.2.

Буюмларни колипга куйиш усуллари: чузиш, прокатлаш, пуфлаб чикариш, пресслаш, колипга солиб куйиш. Шиша тола ва газлама. Ситталар, хоссалари ва ишлатилиши. Семон ишлаб чикариш, хом ашёси. Ишлаб чикаришнинг технология чизмаси ва кимёвий жараёнлари.

Охак ва курилиш гипсининг ишлаб чика–рилиши ва ишлатилиши. Охак куйдириш печи. Бетоннинг таркиби ва турлари, Семон массаси–нинг котиш кимёси.

1

2

3
7–боб. Хлор ва натрий ишкорининг электрокимёвий ишлаб чикарилиши.
7.1.

Кимё саноатида электр энергиясининг ишлатилиши. Электрокимёвий ишлаб чикариш. Эритмалар ва суюкланмаларнинг электролизи, ажралиш кучланиши, ута кучланиш, ток буйича унум ва энергиядан фойдаланиш коэффициенти. Натрий хлорид сувли эритмасининг электролизи. Темир ва симоб катодлари ёрдамидаги (диафрагмали) электролизнинг назарий асослари. Электролиз махсулотлари: натрий ишкорининг концентрланган эритмасини ва каттик холдагисини олиш, хлорни суюлтириш.8–боб. Металлургия.
8.1

Металларнинг таснифи. Кора ва рангли металлургия. Халк хужалигида металларнинг ахамияти.
Металларнинг олиниш усуллари. Углерод (II) оксиди. Углерод ва водородни кайтарувчи сифатида ишлатиб металл оксидларини кайтариш йули билан металларнинг олиниши. Металларнинг, уларнинг оксидлари ва бирикмаларидан металлотермия ва электролиз йули билан олиниши. Галлогенидларни термик парчаланиши натижасида металларни олиниши. Кукунлар металлургияси.
Алюминий ва унинг котишмаларини ишлаб чикариш. Хом ашё: бокситлар, нефелинлар, алунит, калолин, каианит, силлиманит. Бокситлардан ва нефелиндан гилмоянинг олиниши. Гилмоя суюкланмасини электролизи, электролизёр курилмасининг тузилиши. Анод ва катод металлари, жараён кимёси. Алюминий ва котишмаларининг хоссалари, ишлатилиши.

Углеродли пулатлар, уларнинг таснифи ва хоссалари. Легирланган (махсус равишда никель хром ва бошкалар ку–шилган) пулатлар, улар–нинг таркиби, номенкла–тураси, хоссалари ва ишлатилиши.
Республикамизда кора ва рангли металлургиянинг хозирги холати ва ривожланиши истикбол–лари.

8.2.

Темир асосли котишмалар, уларнинг таснифи ва хоссалари. Темирнинг алотропик модифика–циялари ва “темир–углерод” холат диаграммаси.
Чуян ишлаб чикариш (домна жараёни). Хом ашё: темир рудалари, флюслар, кокс, табиий газ, кислород билан бойитилган хаво. Рудаларни тайёрлаш (бойитиш, агломерлаш). Флюсланган агломерат. Домна жараёнидаги кимёвий реакциялар. Домна печининг тузилиши, хом ашё билан тулдириш, чуян ва тошкол чикариш. Жараённи интенсификациялаш ва автомат–лаштириш. Домна печининг асосий кур–саткичлари: фойдали хажмни ишлатиш курсаткичи.
Домна (Колошников) газининг ишлатили–ши. Регенераторнинг ишлаш принципи ва тузилиши.
Домна жараёнининг макбул шароити. Домна жараёнинг кислород, табиий газ ишлатиб, печ
1

2

3
конструкциясини такомиллаштириб жадвал–
лаштириш.
8.3.

Пулат ишлаб чикариш. Мартен жараёни. Печнинг тузилиши. Ёкилги: регенератордаги хаво (газсимон ёкилги)ни иситиш. Жараёни интенсификациялаш учун табиий газ ва кислороднинг ишлатилиши. Хом ашё билан тулдириш. Жараённинг боскичлари. Пулатни тушириб олиш. Пулатни ачитиш. Кислородли–конвертор жараёни унинг иктисодий авзаллиги ва ишлатилиши истикболи. Кислородли–конверторни тузилиши, жараёнинг боскичлари. Чуянлар ва ферро котишмаларнинг электр печларида эритиб олиниши.

Углеродли пулатлар, уларнинг таснифи ва хоссалари. Легирланган (махсус равишда никел, хром ва бошкалар кушилган) пулатлар, уларнинг таркиби, номен–клатураси, хоссалари ва ишлатилиши.
Республикамизда кора ва рангли металлургиянинг хозирги холати ва ривожланиши истикбол–лари.
9–боб. Чала утказгичлар.
9.1.

Чала утказгичлар хоссаларининг ва изоля–торлар хоссаларидан фарки. IV–VI гурух асосий гурухчаси оддий моддаларининг чала утказгичлар сифатида ишлатилиши. Кремний ва германий ишлаб чикариш. Юкори даражада тоза моддаларни олиш усуллари: йуналтирилган кристаллаш, зонали эритиш. Монокристалларни суютирилган котишмадан чузиб олиш. Донор (гурух элементлари) ва акцептор (III группа) элементларидан маълум тип утказгичли ярим утказгичлар олиш. Чала утказгич диодлари ва триолари. Сульфат кислота ва мис ишлаб чикаришдаги чикитлардан селен ва теллур ишлаб чикариш: уларни тозалаш.10–боб. Нефт ва уни кайта ишлаш.
10.1.

Нефтни икки боскичда фракциялаб хайдаш (тугридан–тугри) хайдаш. Нефтни атмосфера босимида хайдаш. Алангали ва алингасиз ёнувчи кувурсимон (трубасимон) печлар. Думалок ва тарновсимон копкоклик ректификацион устунлар. Ректификацион жараёни. Олинадиган дистиллатлар. Кенг фракцияни ёки сурков мойлари дистиллатларини ажратиш билан мазутни вакуумда хайдаш. Атмосфера-вакуумлик трубасимон курилмалар.

Узбекистоннинг нефт казиб оладиган асосий туманлари ва нефтни кайта ишлаш саноатла–ри. Хар бир худуд неф–тининг таркиби (пара–финлар, нефтенлар, аро–матик углеводородлар: смолалар, олтингугуртли бирикмалар) ва оли–наетган

10.2.

Дистиллатлардан нефт махсулотларини олиш, уларнинг таснифи, мотор ёкилгилари, саноатда кулланиладиган сурков мойлари, махсулотлар (битум, каттик ва суюк парафин ва бошкалар). Бензиннинг октан сони, уни антидетонатор кушиш йули билан ошириш. Реактив ва дизель ёкилгилари. Сурков мойлари, уларнинг таснифи ва тозалаш. Мойлардан ва дизель ёкилги–ларидан суюк ва каттик парафин ажратиб олиш.

нефт махсулотлари си–фатининг унга боглик–лиги. Нефтни келиб чикиши. Нефтни олиш усуллари хакидаги тушун–чалар (фонтанли, чукур насосли, сувга бостириш, пластни гидравлик узиш, хлорид кислота билан кудукларни ишлаш).

1

2

3
Дистиллатларнинг кайта ишларнинг кимёвий усуллари. Нефт махсулотларини крекинглаш. Термик крекинг: кимёвий реакциялар, крекинг махсулотлари. Куш печлик, реакцион булмалик курилма. Каталитик крекинг: унинг хусусият–лари, катализаторлар, махсулотлар. Регене–рацияланиб харакатланувчи катализаторни ишлатиш принципи. “Кайнаш” каватидаги ка–тализатор крекинги, реактор ва регенераторнинг тузилиши.
Кичик октанлик бензинни ароматлаштириш жараёнининг турлари, юкори октанлик бензин ва ароматик углеводородни–бензол ва унинг гомогларини олиш. Дизель ёкилгиси ва мой–ларни олтингугуртли бирикмалардан гидролитик тозалаш. Огир колдикларни кокслаш.

Нефтни кайта ишлашга тайёрлаш: йул–йулакай нефт газини ажратиш, сув билан ювиб тузларни йукотиш. Нефтни кайта ишлаш.

10.3.

Нефт газларининг ва нефтни кайта ишлашдаги газларнинг таркиби ва кайта ишланиши: Газбензинни ажратиш, газни фракцияларга таксимлаш, газ фракцияловчи курилманинг тузилиши, этилен ва пропилен олиш учун пиролизлаш. Суюлтирилган газ. Бутан ва пропилен олиш учун пиролизлаш. Суюлтирилган газ. Бутан ва н–гектаннинг изомеризацияси. Изобутан ва бензолни оле–финлар билан алкиллаб юкори октанли махсулот олиш.
Компонентларни аралаштириб автомобиль ва авиация бензинларини тайёрлаш, уларнинг нави ва маркасини белгилаш.11–боб. Каттик ёкилги ва уни ёндириш тошкумирни кокслаш. Газсимон ёкилги.
11.1.

Каттик ёкилги турлари ва уларнинг таснифи таркиби, энергетик тавсифи, ёниш харорати. Ёкилгикимёвий ишлаб чикариш хом ашёси эканлиги.
Каттик ёкилгини кайта ишлаш. Тош–кумирни кокслаш. Кокслаш усулининг мохияти ва унда борадиган физик–кимёвий жараёнлар. Кокс печи курилмаси. Кокс булмасининг даврий ва кокс батареясининг узлуксиз ишлаши. Кокслаш жараёнини механизациялаш ва автоматлаш–тириш. Кокс гази, унинг таркиби. Кокс газларни ушлаб колиш ва таркибий кисмларга ажратиш. Тошкумир смоласининг ажралиши, аммиак ва хом бензолни ушлаб колиш. Хом бензол ва тошкумир смоласини кайта ишлаб ундан ароматик бирикмалар ажратиб олиш. Тескари кокс гази ва унинг ишлатилиши.

Газсимон ёкилгилар ва уларнинг афзаллиги. Табиий газнинг Узбе–кистондаги асосий кон–лари. Халк хужалигида табиий, йул–йулакай ва нефтни кайта ишлашда чикадиган газларнинг ахамияти.

11.2.

Республикамизда табиий газларни ишлаб чикарилиши. Табиий газларни республикамиз энергетикасида тутган урни. Табиий газлардан кимёвий махсулотлар ишлаб чикарадиган1

2

3
корхоналар.12–боб. Азот, кислород, водород.
12.1

Детандерларда ташкаридан иш бажариб ва иш бажармасдан туриб (дроселлаш йули билан хавони ута совутиб суюклантириш. Трубодентандер (П.Л.Капица). Хавони кисм–ларга ажратиш учун труботентандерлик курилма. Азот ва кислороднинг ишлатилиши.
Кокс газини ута совутиш йули билан водород ишлаб чикариш. Фракцион конденсация жараёни, ажратилган фракцияларнинг кулланилиши, сикилган азотни дросселлаб суюклантириш ва у билан водородни ювиш. Метанни туликсиз каталитик оксидлаб ва кейинчалик юкори босим остида хаво билан икки боскичли конверсияси. Метаннинг термик оксидланиш пиролизи. Аммиак синтези ва синтез газ учун азот–водород аралашмасининг олиниши.13–боб. Асосий органик синтез.
13.1.

Синтез газдан синтетик метил спиртини ишлаб чикариш: кулай шароитлар, катализаторлар, сунъий аммиак ишлаб чикариш билан ухшашлиги. Метанолни ишлатилиши. Парафиндан ёг кислоталари ва ёг спиртларининг олиниши: макбул шароитлар, жараенининг боскичлари. Ёг кислоталари ва спиртларнинг ишлатилиши (синтетик ювиш махсулотлари–алькилсульфатларни олиш). Бу ишлаб чикаришларнинг озик–овкат махсулотлари урнини алмаштиришдаги ахамияти. Этан, пропан ва бутанларни пиролиз килиб этилен ва пропилен олиш ва уларни адсорбацион–ректификация усули билан пирогаздан ажратиш. Газни куритиш учун молекуляр элакдан фойдаланиш.
Этиленни тугридан–тугри гидратация килиб синтетик этил спиртини ишлаб чикариш, макбул шароитлар, катализаторлар, спиртни тозалаш. Куп боскичлини бир боскичли жараён билан алмаштириш тенденцияси. Ёгоч/урмон арралаш чикитларини гидролиз килиб, этил спиртини ишлаб чикариш, гидролизлаш аппаратининг тузилиши, нейтраллаш, гидролизатнинг спиртгача ачиши. Бардадан ем хашак ачиткиларини олиш. Озик–овкат хом ашёсидан биокимёвий усул билан этил спиртини ишлаб чикариш хакидаги тушунча.

Органик синтез саноа–тининг яратилиши ва ривожланиши.
Нозик органик синтез. Асосий органик синтез. Ишлатилаётган хом ашё, ишлаб чикараётган махсулотлар, улардан фойдаланиш ва юкори молекуляр моддалар синтезидаги ва саноатда озик–овкат хом ашёлар урнини босишдаги ахамияти. Асосий органик синтез саноати билан нефтни кайта ишлаш саноати.

13.2.

Этил спиртининг ишлатилиши. Ацетилендан синтетик сирка кислотасини ишлаб чикариш. Кальций карбид ишлаб чикариш, карбидли электр печининг тузилиши. Карбиддан ацетилен1

2

3
олиш, ацетилен генератори, газни тозалаш.
Табиий газдаги метаннинг термик оксидланиш пиролизи, печнинг тузилиши, пиролиз махсулотлари ва ацетиленни ажратиб олиш. Метанни электролизлаш. Автоген пайвандлаш ва металларни кесиш учун ацителендан фойдаланиш.
М.Г. Кучеров реакцияси буйича ацителенни бугли фазада гидратациялаб ва этиленни каталитик оксидлаб сирка альдегидини ишлаб чикариш, катализатор, оптимал шароитлар, оксидланиш устунларини тузилиши. Сирка кислота ва унинг хосилаларини ишлатилиши. Ацителендан винилхлорид, винилацетат ва аклрионитрил ишлаб чикариш хакида тушунча.
13.3.

Н–Бутанни икки боскичда дегидриллаб бутадиен 1,3 (дивинил) ишлаб чикариш, жараённинг боскичлари, бутиленларни ва бутадиенларни ажратиб олиш ва тозалаш. Экстракциялаб хайдаш–кайнаш харорати якин моддаларни бир–биридан ажратиш усулидир. Изопентандан изоперен ишлаб чикариш. Бензолдан стирол, изопропилбензолдин метилстирол ишлаб чикариш, кимёвий реакциялар ва боскичлар. Реакторлар нусхаларининг обзори (устунли, трубасимон, кайнаш каватли, гилофли ва аралаштиргичли автоклавлар).14–боб. Синтетик ва сунъий юкори молекуляр бирикмалар.
14.1.

Чизикли, тармокланган, турсимон ва уч улчовли таркибий тузилишга эга булган макро–молекулалар. Кристаллитлар ва кристалланиш даражаси. Шишасимон юкори эластик ва киёмсимон холатлар. Стереорегулятор полимерлар. Синтетик ЮМБ таснифи:синтетик каучуклар ва синтетик смолалар. Синтетик ЮМБ олиш усуллари: полимеризация (сонолимеризация) ва поликонденсация. Реакция механизми буйича полимеризация турлари: боскичли ва занжирли (радикал, ион) ва жараён туси буйича: масса (блокда), эмулсияда ва эритмада. “Пайванд” ва блаксополимерлар.

Юкори молекуляр бирик–малар (ЮМБ) хакида тушунча, табиий, сунъий ва синтетик ЮМБ (полимерлар): элементар звено, занжирлар, поли–мерланиш даражаси, уртача молекуляр масса. Корбозанжирли ва гетерозанжирли полимерлар.

14.2.

Синтетик каучук (СК) ишлаб чикариш. Бутадиен стирол (СКС) ва бутадиенметил СК (СКМС)ларни эмульсион сополимеризация ёрдамида олиш, эмульгаторлар. Иницаторлар, регуляторлар, полимеризатор батареяларининг тузилиши, нефт мойини ёки кора куяни латексга киритилиши, латекс коагуляцияси. Латексни гидрофоб клейлайдиган материал сифатида ишлатилиши.Халк хужалигида синте–тик ЮМБ нинг ахамияти.
1

2

3
Табиий каучукнинг тузилиши ва конфи–гурацияси. Стереорегуляторларли, цисизопран ва цис–дивинилларни ишлаб чикариш: катализатор, полимеризацияни олиб бориш шароити. Махсус тайёрланадиган каучуклар–хлоропен, бутадиеннитрил ва бошкалар хакида тушунча. Резина буюмларини ишлаб чикариш. Резина аралашмасини таркибий кисмлари, уларнинг тайёрланиши. Аралашмаларни тайёрлаш: резина аралаштиргич, валецлар. Аралашмалар. Аралашмалар тайёрлашнинг автоматлаштириш. Аралашмалардан буюмларни колипга куйиш (формалаш). Вулканлаш жараёни, кимёвий, реакциялар, вулканлаш козонларининг, пресларнинг, автоклавларнинг тузилиши. Эбонит. Резина буюмларнинг халк хужалигидаги ахамияти.
14.3.

Пластик масса (пластмасса)ларни ишлаб чика–риш. Хом ашё: термопластик ва термореактив синтетик смолалар (уларни котиши, котирув–чилар), тулдирувчилар, пластификаторлар ва бошкалар. Тулдирилган ва тулдирилмаган пла–стмассалар. Пластмассаларнинг бошка материалларга нисбатан афзаллиги.
Купикпластиклар ва пароалстлар. Шиша пластиклар. Пластмассаларнинг металларни алмаштира олишлиги ахамияти.
Занжирли полимеризация ёрдамида олинган термопластик смолалар. Полиэтиленни юкори босим (инициатор, реакторнинг тузилиши) паст босим(ПБ) ёрдамида (катализатор, эритувчи, тозалаш) ишлаб чикариш. ПБ ли стерорегулятор пропилен ишлаб чикариш хоссаларини бир–бирига солиштириш, уларни ишлатилиши. Фторопластлар, уларнинг афзаллиги ва ишлатилиши. Формальдегиднинг диоксалон билан сополимерини (СФД боскичли полиперизация ёрдамида) олиш. Теропластик смолалардан буюмларни колипларга куйиб олиш усуллари: сикиб чикариш, босим остида куйиш вакуум ва пневматик колипга куйиш, чанглантириш, пайвандлаш. Формальдегиднинг янги лак ва резол смолаларини поли–конденсация ёрдамида олиш, уларнинг резитга айланиши, котирувчи модда, хом ашё, катализатор, кимёвий реакциялар. Кайнатиш (эритиш) козонлари. Янги лак смолаларини узлуксиз равишда олиш курилмаси.
Прессланган кукун ва волокнитларни олиш. Пресс–колипларида иссик преслаш билан фенопластларни олиш: гидравлик пресс ва колипларни тузилиши. Газмоллар, шиша

Кимёвий толалар, улар–нинг таснифи, асосий хоссалари ва ишлати–лиши. Эритмалар ва суюкланмалардан кимёвий толаларни формалаш.

1

2

3
толалари, когоз, ёгоч ва бошкалар асосидаги кават–кават фенопластлар. Фаолитлар ва уларни кимёвий саноатда ишлатилиши.
14.4.

Целлюлоза асосида сунъий толалар ишлаб чикариш: вискоза ва ацетат тола. Жараёнларнинг кимёси. Лавсан ва капрондан синтетик тола ишлаб чикариш. Жараёнларнинг кимёси. Республикамизда пластмассалар, сунъий ва синтетик толалар ишлаб чикариш.15–боб. Кимё саноатида ва металлургияда ишлаб чикариш жараёнларининг автоматик тарзда бошкарилиши ва назорат килиниши.
15.1.

Технологик жараёнларни назорат килиш усуллари аналитик (тахлилий) ва назорат хисоблаш приборлари (КИП) курсаткичлари буйича. Жараённинг автоматик тарзда бошкарилиши. Жараёнларнинг автоматлаш–тиришнинг афзаллиги, кисман, ялпи ва тулик автоматлаштириш. Автоматлаштирилган завод–лар. Жараёнларни кулай шароитларда, махсулот таннархини жуда камайтирган холда олиб бориш учун бошкарувчи электрон хисоблаш машиналаридан фойдаланиш.


Download 208.15 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling